1000 Names Of Sri Shanmukha » Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 In Malayalam

॥ Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീഷണ്‍മുഖ അഥവാ വാമദേവമുഖസഹസ്രനാമാവലിഃ 4 ॥

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

വാമദേവമുഖപൂജാ

ഓം രുദ്രഭുവനായ നമഃ । അനന്തശക്തയേ । ബഹുലാസുതായ । ആഹൂതായ ।
ഹിരണ്യപതയേ । സേനാന്യേ । ദിക്പതയേ । തരുരാജേ । മഹോരസേ । ഹരികേശായ ।
പശുപതയേ । മഹതേ । സസ്പിഞ്ജരായ । മൃഡായ । പിപ്യായ । ബഭ്ലുശായ ।
ശ്രേഷ്ഠായ । പരമാത്മനേ । സനാതനായ । സര്‍വാന്നരാജേ നമഃ ।20 ।

ഓം ജഗത്കര്‍ത്രേ നമഃ । വൃഷീശായ । നന്ദികേശ്വരായ । അമൃതദായിനേ ।
മഹാരുദ്രായ । ഗങ്ഗാസുതായ । സകലാഗമസംസ്തുതായ ।
കാരണാതീതവിഗ്രഹായ । സുമനോഹരായ । കാരണപ്രിയായ ।
സന്നഹനാസ്ത്രസുരേശ്വരായ । വംശവൃദ്ധികരായ । ഉപവീതയേ ।
ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ । അഹന്താത്മനേ । ക്ഷേത്രേശായ । വനനായകായ ।
രോഹിതായ । സ്ഥപതയേ । സ്തുതായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം വാണിജായ നമഃ । മനുജായ । ഉന്നതായ । ക്ഷേത്രേശായ । ഹുതഭുജേ ।
ദേവായ । ഭുവന്തയേ । വാരിവസ്കൃതായ । ഉച്ചൈര്‍ഘോഷായ ।
ഘോരരൂപായ । പാര്‍വതീശസേവിതായ । വാങ്മോചകായ । ഓഷധീശായ ।
പഞ്ചവക്ത്രായ । കൃഷ്ണപ്രിയായ । അക്ഷയായ । പ്രാണായാമപരായണായ ।
അഘനാശനായ । സഹമാനായ । സ്വര്‍ണരേതസേ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം നിര്‍വിധയേ നമഃ । നിരുപപ്ലവായ । അവ്യയനിധീശായ । കകുഭായ ।
നിഷങ്ഗിണേ । സ്തേനരക്ഷകായ । മാന്യാത്മനേ । സ്മരാധ്യക്ഷായ ।
വഞ്ചകായ । പരിവഞ്ചകായ । നിചേരവേ । സ്തായുരക്ഷകായ ।
പ്രകൃതീശായ । ഗിരിരക്ഷകായ । കുലുഞ്ചേശായ । ഗുഹേഷ്ടദായ ।
ഭവായ । ശര്‍വായ । നീലകണ്ഠായ । കപര്‍ദിനേ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം ത്രിപുരാന്തകായ നമഃ । വ്യുപ്തകേശായ । ഗിരീശായ । സഹസ്രാക്ഷായ ।
സഹസ്രപദേ । ശിപിവിഷ്ടായ । ചന്ദ്രമൌലയേ । ഹ്രസ്വായ ।
മീഢുഷ്ടമായ । അനഘായ । വാമനായ । വ്യാപകായ । ശൂലിനേ ।
വിഷ്ണുയശസേ । അജഡായ । അനണവേ । ഊര്‍ംയായ । സൂര്‍ംയായ । അഗ്രിയായ ।
ശീഭ്യായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം പ്രഥമായ നമഃ । പാവനാത്മപതയേ । അചരായ । താരകായ । താരായ ।
അപഗതാന്യായായ । അനന്തവിഗ്രഹായ । ദ്വീപ്യായ । സ്രോതസ്യായ । ഈശാനായ ।
ധുര്യായ । ഗവ്യായ । മനോന്‍മനായ । പൂര്‍വജായ-അപരജായ । ജ്യേഷ്ഠായ ।
കനിഷ്ഠായ । വിശ്വലോചനായ । അപഗല്‍ഭായ । മധ്യമായ ।
ഊര്‍ംയായ നമഃ । 120 ।

ഓം ജഘന്യായ നമഃ । ബുധ്നിയായ । ശുഭായ । പ്രതിസര്യായ ।
അനന്തരൂപായ । സൌംയായ । സുരാശ്രയായ । ഓല്യായ । പര്യായ । സുരാശ്രയായ ।
അഭയായ । ക്ഷേംയായ । ശ്രോത്യാത്ര്യാ ।യ । വീഥ്യായ । നഭസേ ।
അഗ്രാഹ്യായ । വന്യായ । അവസാന്യായ । ഭൂതാത്മനേ । ശ്രവായ നമഃ । 140 ।

ഓം കക്ഷ്യായ നമഃ । പ്രതിശ്രയായ । ആശുഷേണായ । മഹാസേനായ ।
മഹാവീര്യായ । മഹാരഥായ-ശൂരായ । അതിഘാതകായ । വര്‍മിണേ ।
വരൂഥിനേ । ബലിനേ । ഉദ്യതായ । ശ്രുതസേനായ । ശ്രിതായ । സാക്ഷിണേ ।
കവചിനേ । പ്രകൃതയേ । വശിനേ । ആഹനന്യായ । അനന്യനാഥായ ।
ദുന്ദുഭ്യായ നമഃ । 160 ।

ഓം അരിഷ്ടനാശകായ നമഃ । ധൃഷ്ണവേ । പ്രമൃശായ । രഞ്ജ്യാത്മനേ ।
വദാന്യായ । വേദസംഭൃതയേ । തീക്ഷ്ണേഷുപാണയേ । പ്രഹിതായ ।
സ്വായുധായ । ശസ്ത്രവിദ്രുമായ । സുധന്വാത്മകായ । വിശ്വവക്ത്രായ ।
സുപ്രസന്നാത്മനേ । സദാഗതയേ । സ്രുത്യായ । വിശ്വബാഹവേ । ഗദ്യപദ്യായ ।
നീപ്യായ । ശുചിസ്മിതായ । സൂദ്യായ നമഃ । 180 ।

ഓം സരസ്യായ നമഃ । വൈശന്തായ । അനാദ്യായ । ആപ്യായ । ഋഷയേ । മുനയേ ।
വിദ്യായൈ । വഷട്ഖ്യായ । വര്‍ണരൂപായ । കുമാരായ । കുശലായ ।
അമൂലായ । മേധ്യായ । മേഘ്യായ । മേധാശക്തയേ । വിദ്യുത്യായ ।
മേഘവിക്രമായ । വിധ്യുക്തായ । ദുരാധരായ । ദുരാരാധ്യായ നമഃ । 200 ।

ഓം നിര്‍ദ്വന്ദ്വഗായ നമഃ । ദുസ്സഹപ്രദായ । ധ്രിയായ । ക്രോധശമനായ ।
ജാതുകണ്ഠായ । പുര്യഷ്ടകായ । കൃതപ്യായ । അജനത്വായ ।
പാത്യായ । കാത്യായനീപ്രിയായ । വാസ്തവ്യായ । വാസ്തുപായ । രേഷ്ംയായ ।
വിശ്വമൂര്‍ധ്നേ । വസുപ്രദായ । താംരായ । അരണിയായ । ശംഭവേ ।
രുദ്രായ । സുഖകരായ നമഃ । 220 ।

ഓം സുഹൃദേ നമഃ । ഉഗ്രകരായ । ഭീമകര്‍മണേ । ഭീമായ । അഗ്രേവധായ ।
ഹുനേയാത്മനേ । ദുര്‍ജ്ഞേയായ । ദുരവയായ । അവയായ । ശംഭവേ ।
മയോഭുവേ । നിത്യായ । ശങ്കരായ । കീര്‍തിസാഗരായ । മയസ്കരായ ।
ഖണ്ഡായ । പരശുജായ । ശുചയേ । കീര്‍ത്യായ । അമൃതാധീശായ നമഃ । 240 ।

ഓം പാര്യായ നമഃ । അവാര്യായ । അമൃതാകരായ । ശുദ്ധായ । പ്രതരണായ ।
മുഖ്യായ । ശുദ്ധപാണയേ । ലോലുപായ । ഉച്ചായ । ഉത്തരണായ ।
താര്യായ । താര്യജ്ഞായ । താധ്യര്യ ।ഹൃദ്ഗതയേ । ത്രികാര്യായ ।
സാരഭൂതാത്മനേ । സാരഗ്രാഹിണേ । ദുരത്യയായ । ആദ്യായ । മോക്ഷദായ ।
പഥ്യായ നമഃ । 260 ।

See Also  Vishvanathanagari Stotram In Malayalam

ഓം അനര്‍ഥഘ്നേ നമഃ । സത്യസങ്ഗരായ । ശരണ്യായ । ചേന്യാത്യാ ।യ ।
പ്രവാഹ്യായ । സികത്യായ । സൈകതാശ്രയായ । ഗുണ്യായ । ഗ്രാമണ്യേ ।
ശരണ്യായ । ശുദ്ധശാസനായ । വരേണ്യായ । യജ്ഞപുരീശ്വരായ ।
യജ്ഞേശായ । യജ്ഞനായകായ । യജ്ഞകര്‍ത്രേ । യജ്ഞഭോക്ത്രേ ।
യജ്ഞവിഘ്നനാശകായ । യജ്ഞകര്‍മഫലാധ്യക്ഷായ । അനാതുരായ നമഃ । 280 ।

ഓം പ്രപഥ്യായ നമഃ । കിശിനേ । ഗേഹ്യഗ്രാഹ്യായ । തുല്യായ । സനാഗരായ ।
പുലസ്ത്യായ । ക്ഷപണായ । ഗോഷ്ഠയൈ । ഗോവിന്ദായ । ഭീതസത്ക്രിയായ ।
ഹൃദയായ-ഹൃദധ്വനേ । ഹൃദ്യായ । ഹൃദകൃതേ । ഹൃദ്ഭവായ ।
ഗഹ്വരേഷ്ഠായ । പ്രഭാകരായ । നിഷേവ്യായ । നിയതായ । യന്ത്രേ ।
അപാംസുലായ നമഃ । 300 ।

ഓം സമ്പ്രതാപനായ നമഃ । ശുഷ്ക്യായ । ഹരിത്യായ । ഹതാംനേ ।
രാജസപ്രിയായ । സാത്വികപ്രിയായ । ലോപ്യായ । ഉലപ്യായ । പര്‍ണശദ്യായ ।
പര്‍ണ്യായ । പൂര്‍ണായ । പുരാതനായ । ഭൂതായ । ഭൂതപതയേ । ഭൂപായ ।
ഭൂധരായ । ഭൂധരായുധായ । ഭൂതസങ്ഗായ । ഭൂതമൂര്‍തയേ ।
ഭൂതായ നമഃ । 320 ।

ഓം ഭൂതിഭൂഷണായ നമഃ । മദനായ । മാദകായ । മാദ്യായ । മാദഘ്നേ ।
ദമപ്രിയായ । മധവേ । മധുകരായ । ക്രൂരായ । മധുരാകാരായ ।
മദനാകാരായ । നിരഞ്ജനായ । നിരാധാരായ । ലിപ്തായ । നിരുപാധികായ ।
നിഷ്പ്രപന്നായ । നിരൂഹായ । നിരുപദ്രവായ । നിരീശായ ।
സപ്തഗുണോപേതായ നമഃ । 340 ।

ഓം സാത്വികപ്രിയായ നമഃ । സാമിഷ്ഠായ । സത്വേശായ ।
സത്വവിത്തമായ । സമസ്തജഗദാധാരായ । സമസ്തഗണസങ്കരായ ।
സമസ്തദുഃഖവിധ്വംസിനേ । സമസ്താനന്ദകാരണായ ।
രുദ്രാക്ഷാഭരണമാലായ । രുദ്രാക്ഷപ്രിയവത്സലായ । രുദ്രാക്ഷവക്ഷസേ ।
രുദ്രാക്ഷരൂപായ । രുദാക്ഷപക്ഷകായ । വിശ്വേശ്വരായ ।
വീരഭദ്രായ । സംരാജേ । ദക്ഷമഖാന്തകായ । വിഘ്നേശ്വരായ ।
വിഘ്നകര്‍ത്രേ । ഗുരവേ നമഃ । 360 ।

ഓം ദേവശിഖാമണയേ നമഃ । ഭുജങ്ഗേന്ദ്രലസത്കര്‍ണായ ।
ഭുജങ്ഗാഭരണപ്രിയായ । ഭുജങ്ഗവിലസത്കരായ ।
ഭുജങ്ഗചവ ।ലയായ । മുനിവന്ദ്യായ । മുനിശ്രേശ്ഠായ ।
മുനിബൃന്ദമിതായ । മുനിഹൃത്പുണ്ഡരീകസ്ഥായ । മുനിസങ്ഘൈകജീവനായ ।
മുനിമുഖ്യായ । വേദമൃഗ്യായ । മൃഗഹസ്തകായ ।
മൃഗേന്ദ്രചര്‍മവസനായ । നാരസിംഹനിവിനായ ।
മൃത്യുഞ്ജയായ । അപമൃത്യുവിനാശകായ । മൃത്യുമൃത്യവേ ।
ദുഷ്ടമൃത്യവേ । അദൃഷ്ടോഷ്ഠകായ നമഃ । 380 ।

ഓം ശ്രീഃ മൃത്യുഞ്ജയനായകായ നമഃ । മൃത്യുപൂര്‍ഘ്നായ । ഊര്‍ധ്വഗായ ।
ഹിരണ്യായ । പരമായ । നിധനേശായ । ധനാധിപായ । യജുര്‍മൂതയേ ।
മൂര്‍തിവര്‍ജിതായ । ഋതവേ । ഋതുമൂര്‍തയേ । വ്യക്തായ । അവ്യക്തായ ।
വ്യക്താവ്യക്തമയായ । ജീവിനേ । ലിങ്ഗാത്മനേ । ലിങ്ഗമൂര്‍തയേ ।
ലിങ്ഗാലിങ്ഗാത്മവിഗ്രഹായ । ഗൃഹാധാരായ । ഗൃഹകാരായ നമഃ । 400 ।

ഓം ഗൃഹേശ്വരായ നമഃ । ഗൃഹപതയേ । ഗൃഹഗൃഹായ ।
ഗൃഹിണേ । ഗ്രാഹഗ്രഹവിലക്ഷണായ । കാലാഗ്നിധരയ । കലാകൃതേ ।
കലാലക്ഷണതത്പരായ । കലാപായ । കല്‍പതത്വപതയേ । കല്‍പകല്‍പായ ।
പരമാത്മനേ । പ്രധാനാത്മനേ । പ്രധാനവപുഷേ । പ്രധാനപുരുഷായ ।
ശിവായ । വേദ്യായ । വേദാന്തസ്ഥായ । വൈദ്യായ । വേദവേദ്യായ നമഃ । 420 ।

ഓം വേദവേദാന്തസംസ്ഥായ നമഃ । വേദജിഹ്വായ । വിജിഹ്വായ । സിംഹനാശനായ ।
കല്യാണരൂപായ । കല്യാണഗുണായ । കല്യാണാശ്രയായ । ഭക്തകല്യാണദായ ।
ഭക്തകാമധേനവേ । സുരാധിപായ । പാവനായ । പാവകായ । മഹാകല്യായ ।
മദാപഹായ । ഘോരപാതകദാവാഗ്നയേ । ജപഭസ്മഗണപ്രിയായ ।
അനന്തസോമസൂര്യായ । അഗ്നിമണ്ഡലപ്രതിമപ്രഭായ ।
ജയദേകപ്രഭവേ ജഗദേകപ്രഭവേ । । സ്വാമിനേ നമഃ । 440 ।

ഓം ജഗദ്വന്ദ്യായ നമഃ । ജഗന്‍മയായ । ജഗദാനന്ദായ ।
ജന്‍മജരാമരണവര്‍ജിതായ । ഖട്വാങ്ഗനിര്‍മിതായ । സത്യായ ।
ദേവാത്മനേ । ആത്മസംഭവായ । കപാലമാലാഭരണായ ।
കപാലിനേ । കമലാസനപൂജിതായ । കപാലീശായ । ത്രികാലജ്ഞായ ।
ദുഷ്ടാവഗ്രഹകാരകായ । നാട്യകര്‍ത്രേ । നടവരായ ।
മഹാനാട്യവിശാരദായ । വിരാഡ്രൂപധരായ । വൃഷഭസംഹാരിണേ ।
ധീരായ നമഃ । 460 ।

വൃഷാങ്കായ । വൃഷാധീശായ । വൃഷാത്മനേ । വൃഷഭധ്വജായ ।
മഹോന്നതായ । മഹാകായായ । മഹാവക്ഷസേ । മഹാഭുജായ ।
മഹാസ്കന്ധായ । മഹാര്‍ണവായ । മഹാവക്രായ । മഹാശിരസേ । മഹാഹരയേ ।
മഹാദംഷ്ട്രായ । മഹാക്ഷേമായ । സുന്ദരപ്രഭവേ । സുനന്ദനായ ।
സുലലിതായ । സുകന്ധരായ । സത്യവാചേ നമഃ । 480 ।

ഓം ധര്‍മവക്ത്രേ നമഃ । സത്യവിത്തമായ । ധര്‍മപതയേ ।
ധര്‍മനിപുണായ । ധര്‍മാധര്‍മനിപുണായ । കൃതജ്ഞായ ।
കൃതകൃത്യജന്‍മനേ । കൃതകൃത്യായ । കൃതാഗമായ । കൃതവിദേ ।
കൃത്യവിച്ഛ്രേഷ്ഠായ । കൃതജ്ഞായ । പ്രിയനൃത്കൃത്തമായ ।
വ്രതവിദേ । വ്രതവിച്ഛ്രേഷ്ഠായ । പ്രിയകൃദാത്മനേ । വ്രതവിദുഷേ ।
സക്രോധായ । ക്രോധസ്ഥായ । ക്രോധഘ്നേ നമഃ । 500 ।

ഓം ക്രോധകരണായ നമഃ । ഗുണവതേ । ഗുണവച്ഛ്രേഷ്ഠായ । സ്വസംവിത്പ്രിയായ ।
ഗുണാധാരായ । ഗുണാകരായ । ഗുണകൃതേ । ഗുണവിദേ । ദുര്‍ഗുണനാശകായ ।
വിധിവിദേ । വിധിവിച്ഛ്രേഷ്ഠായ । വീര്യസംശ്രയായ । വീര്യഘ്നേ ।
കാലധൃതേ । കാലവിദേ । കാലാതീതായ । ബലകൃതേ । ബലവിദേ । ബലിനേ ।
മനോഹരായ നമഃ । 520 ।

See Also  1000 Names Of Sri Padmavati – Sahasranama Stotram In Tamil

ഓം മനോരൂപായ നമഃ । ബലപ്രമഥനായ ।
ബലായ । വിദ്യാവിധാത്രേ । വിദ്യേശായ । വിദ്യാമാത്രൈകസംശ്രയായ ।
വിദ്യാകാരായ । മഹാവിദ്യായ । വിദ്യാവിദ്യാവിശാരദായ । വസന്തകൃതേ ।
വസന്താത്മനേ । വസന്തേശായ । വസന്തായ । ഗ്രീഷ്മാത്മനേ ।
ഗ്രീഷ്മകൃതേ । ഗ്രീഷ്മവര്‍ദ്ധകായ । ഗ്രീഷ്മനാശകായ । പരപ്രകൃതയേ ।
പ്രാവൃട്കാലായ । പ്രാവൃട്പരകാലപ്രവര്‍തകായ നമഃ । 540 ।

ഓം പ്രാവൃഷേ നമഃ । പ്രാവൃഷേണ്യായ । പ്രാണനാശകായ ।
ശരദാത്മകായ । ശരദ്ധേതവേ । ശരത്കാലപ്രവര്‍തകായ ।
ശരന്നാഥായ । ശരത്കാലനാശായ । ശരദാശ്രയായ । ഹിമസ്വരൂപായ ।
ഹിമദായ । ഹിമപതയേ । ഹിമനാശകായ । പ്രാച്യാത്മനേ । ദക്ഷിണാകാരായ ।
പ്രതീച്യാത്മനേ । അനന്താകൃതയേ । ആഗ്നേയാത്മനേ । നിഋതീശായ ।
വായവ്യാത്മേശാനായ നമഃ । 560 ।

ഓം ഊര്‍ധ്വായ സുദിക്കരായ നമഃ । നാനാദേശൈകനായകായ ।
സര്‍വപക്ഷിമൃഗകരായ । സര്‍വപക്ഷിമൃഗാധിപായ ।
മൃഗാദ്യുത്പത്തികാരണായ । ജീവാധ്യക്ഷായ । ജീവവന്ദ്യായ ।
ജീവിനാം ജീവരക്ഷകായ । ജീവകൃതേ । ജീവഘ്നേ । ജീവനാവനായ ।
ജീവസംശ്രയായ । ജ്യോതിഃസ്വരൂപായ । വിശ്വാത്മനേ । വിയത്പതയേ ।
വജ്രാത്മനേ । । വജ്രഹസ്തായ । സര്‍വപക്ഷിമൃഗാധാരായ । വ്രജേശായ ।
വജ്രഭൂഷിതായ നമഃ । 580 ।

ഓം കുമാരായ നമഃ । ഗുരവേ । ഈശാനായ । ഗണാധ്യക്ഷായ । ഗണാധിപായ ।
പിനാകപാണയേ । ധുര്യാത്മനേ । സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായ । പാരരഹിതായ ।
ശാന്തായ । ദമയിത്രേ । ഋഷയേ । പുരാണപുരുഷായ । പുരുഷേഷായ ।
പുരവന്ദ്യായ । കാലശ്രീരുദ്രായ । സര്‍വേശായ । ശമലപായ ।
ശമേശ്വരായ । പ്രലയാനിലകൃതേ നമഃ । 600 ।

ഓം ഭവ്യായ നമഃ । പ്രലയാനിലനാശകായ । ത്ര്യംബകായ ।
അരിഷഡ്വര്‍ഗനാശകായ । ധനദപ്രിയായ । അക്ഷോഭ്യായ ।
ക്ഷോഭരഹിതായ । ക്ഷോഭദായ । ക്ഷോഭനാശകായ ।
സദങ്ഗായ । ദംഭരഹിതായ । ദംഭായ । ദംഭനാശകായ ।
കുന്ദേന്ദുശങ്ഖധവലായ । ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹായ ।
ഭസ്മധാരണഹൃഷ്ടാത്മനേ । തുഷ്ടയേ । വൃഷ്ടിനിഷൂദനായ ।
സ്ഥാണവേ । ദിഗംബരായ നമഃ । 620 ।

ഓം ഗര്‍ഭായ നമഃ । ഭഗനേത്രഭിദേ । ഉജ്ജ്വലായ । ത്രികാലാഗ്നികാലായ ।
കാലാഗ്നയേ । അധ്വാതീതായ । മഹായശസേ । സാമപ്രിയായ । സാമവേത്രേ ।
സാമഗായ । സാമഗാനപ്രിയായ । ശരായ । ദാന്തായ । മഹാധീരായ ।
ധൈര്യദായ । ലാവണ്യരാശയേ । സര്‍വജ്ഞായ । ബുദ്ധയേ । ബുദ്ധിമതേ ।
വരായ നമഃ । 640 ।

ഓം തുംബവീണായ നമഃ । കംബുകര്‍ണായ । ശംബരാരികൃതാന്തായ ।
ഓം ശാര്‍ദൂലചര്‍മവസനായ നമഃ । പൂര്‍ണാനന്ദായ । ജഗത്പ്രിയായ ।
ജയപ്രദായ । ജയാധ്യക്ഷായ । ജയാത്മനേ । ജയകരുണായ ।
ജങ്ഗമാജങ്ഗമാകാരായ । ജഗത്പതയേ । ജഗദ്രക്ഷണായ । വശ്യായ ।
ജഗത്പ്രലയകാരണായ । പുഷ്പപൂഷ ।ദന്തഭിദേ । മൃത്കൃഷ്ടായ ।
പഞ്ചയജ്ഞപ്രഭഞ്ജനായ । അഷ്ടമൂര്‍തയേ । വിശ്വമുര്‍തയേ നമഃ । 660 ।

ഓം അതിമൂര്‍തയേ നമഃ । അതിമൂര്‍തിമതേ । കൈലാസശിഖരവാസായ ।
കൈലാസശിഖരപ്രജ്ഞായ । ഭക്തകൈലാസദായകായ । സൂക്ഷ്മായ ।
സര്‍വജ്ഞായ । സര്‍വശിക്ഷകായ । സോമായ । സോമകലായൈ । മഹാതേജസേ ।
മഹാതപസേ । ഹിരണ്യയുഗ്മാശ്രയായ । ആനന്ദായ । സ്വര്‍ണകേശായ । ബ്രഹ്മണേ ।
വിശ്വഹൃദേ । ഉര്‍വീശായ । മോചകായ । ബന്ധവര്‍ജിതായ നമഃ । 680 ।

ഓം സ്വതന്ത്രായ നമഃ । സര്‍വതന്ത്രാത്മനേ । ദ്യുതിമതേ । അമിതപ്രഭായ ।
പുഷ്കരാക്ഷായ । പുണ്യകീര്‍തയേ । പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനായ । പുണ്യദാത്രേ ।
പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദായ । സാരഭൂതായ । സ്വരമയായ । രസഭൂതായ ।
രസാധരായ । ഓങ്കാരായ । പ്രണവായ । നാദായ । പ്രണതാര്‍തിഭഞ്ജനായ ।
നീപ്യായ । അതിദൂരസ്ഥായ । വശിനേ നമഃ । 700 ।

ഓം ബ്രഹ്മാണ്ഡനായകായ നമഃ । മന്ദാരമൂലനിലയായ । മന്ദാരകുസുമപ്രിയായ ।
ബൃന്ദാരകപ്രിയായ । ബൃന്ദാരകവിരാജിതായ । ശ്രീമതേ ।
അനന്തകല്യാണായ । പരിപൂര്‍ണമഹോദയായ । മഹോത്സാഹായ । വിശ്വഭോക്ത്രേ ।
വിശ്വസാരപരിപൂരകായ । സുലഭായ । സുലഭാലഭ്യായ । ലഭ്യായ ।
ലാഭപ്രവര്‍തകായ । ലാഭാത്മനേ । ലാഭദായ । വരായ । ദ്യുതിമതേ ।
അനസൂയകായ നമഃ । 720 ।

ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ । ദൃഢചാരിണേ । ദേവസിംഹായ । ധനപ്രിയായ ।
വേദതത്വായ । ദേവദേവേശായ । ദേവദേവോത്തമായ । ഭുജരാജായ ।
ബീജഹേതവേ । ബീജദായ । ബീജവൃദ്ധിദായ । ബീജാധാരായ । ബീജരൂപായ ।
നിര്‍ബീജായ । ബീജനാശകായ । പരാപരേശായ । വരദായ । പിങ്ഗലായ ।
പരമഗുരവേ । ഗുരുഗുരുപ്രിയായ നമഃ । 740 ।

ഓം യുഗാപഹായ നമഃ । യുഗാധ്യക്ഷായ । യുഗകൃതേ । യുഗനാശകായ ।
കര്‍പൂരഗൌരായ । ഗിരിശായ । ഗൌരീശസഖാശ്രയായ । ധൂര്‍ജടയേ ।
പിങ്ഗലജടിനേ । ജടാമണ്ഡലമണ്ഡിതായ । മനോജാപായ । ജീവഹേതവേ ।
അന്ധകാസുരസൂദനായ । ലോകഗുരവേ । ലോകനാഥായ । പാണ്ഡുരായ ।
പ്രമഥാധിപായ । അവ്യക്തലക്ഷണായ । യോഗിനേ । യോഗീശ്വരായ നമഃ । 760 ।

ഓം യോഗപുങ്ഗവായ നമഃ । ഭൂതവാസായ । വാസുദേവായ । നിരാഭാസായ ।
സുമങ്ഗലായ । ഭവവൈദ്യായ । യോഗിവേദ്യായ । യോഗിവാഹൃദാശ്രയായ ।
ഉത്തമായ । അനുത്തമായ । ശക്തായ । കാലകൂടനിഷൂദനായ । അസാധ്യായ ।
കമനീയാത്മനേ । ശുഭായ । സുന്ദരവിഗ്രഹായ । ഭക്തകല്‍പതരവേ ।
സ്തോത്രതരവേ । സ്തവ്യായ । സ്തോത്രവരപ്രിയായ നമഃ । 780 ।

See Also  1000 Names Of Sri Rama » Madanandaramayane Stotram In Tamil

ഓം അപ്രമേയഗുണാധാരായ നമഃ । വേദകൃതേ । വേദവിഗ്രഹായ ।
കീര്‍ത്യാധാരായ । ഭക്തിഹേതവേ । അഹേതുകായ । അപ്രധൃഷ്യായ ।
ശാന്തിഭദ്രായ । കീര്‍തിസ്തംഭായ । മനോമയായ । ഭൂശയായ ।
അശമായ । ഭോക്ത്രേ । മഹേഷ്വാസായ । മഹാതനവേ । വിജ്ഞാനമയായ ।
ആനന്ദമയായ । മനോമയായ । പ്രാണമയായ । അന്നമയായ നമഃ । 800 ।

ഓം സര്‍വലോകമയായ നമഃ । ദംഷ്ട്രേ । ധര്‍മാധര്‍മപ്രവര്‍തകായ ।
അനിര്‍വാണായ । ശഗ ।ണഗ്രാഹിണേ । സര്‍വധര്‍മഫലപ്രദായ । യന്ത്രേ ।
സുധാതുരായ । നിരാശിഷേ । അപരിഗ്രഹായ । പരാര്‍ഥപ്രവൃത്തയേ ।
മധുരായ । മധുരപ്രിയദര്‍ശനായ । മുക്താദാമപരീതായ ।
നിസ്സങ്ഗായ । മങ്ഗലാകാരായ । സുഖപ്രദായ । സുഖദുഃഖവര്‍ജിതായ ।
വിശൃങ്ഖലായ । ജഗത്കര്‍ത്രേ നമഃ । 820 ।

ഓം ജിതസങ്ഖ്യായ നമഃ । പിതാമഹായ । അനാമയായ । അക്ഷയായ । മുണ്ഡിനേ ।
സുരൂപായ । രൂപവര്‍ജിതായ । അതീന്ദ്രിയായ । മഹാമായായ । മായാവിനേ ।
വിഗതസ്മരായ । അമൃതായ । ശാശ്വതായ । ശാന്തായ । മൃത്യുഘ്നായ ।
മൃത്യുനാശകായ । മഹാപ്രേതാസനാസീനായ । പിശാചാനുവൃതായ ।
ഗൌരീവിലാസ സദനായ । നാനാഗാനവിശാരദായ നമഃ । 840 ।

ഓം വിചിത്രമാല്യാസനായ നമഃ । ദിവ്യചന്ദന ചര്‍ചിതായ ।
വിഷ്ണുബ്രഹ്മാദിവചനപ്രിയായ । സുരാസുരനമസ്കൃതായ ।
കിരീടകോടിബാലേന്ദുമണികങ്കണഭൂഷിതായ । രത്നാങ്ഗദായ ।
രത്നേശായ । രത്നരഞ്ജിതപാദുകായ । നവരത്നഗണോപേതായ ।
കിരീടിനേ । രത്നകംബുകായ । നാനാവിധാനേകരത്നലസത്കുണ്ഡലമണ്ഡിതായ ।
ആഭരണഭൂഷിതായ । നവകാലമണയേ । നാസാപുടഭ്രാജിതമൌക്തികായ ।
രത്നാങ്ഗുലീയവിലസത്സുശോഭന നഖപ്രഭായ ।
രത്നബീജമധ്യമവിചിത്ര വിലസത്കടിതടായ । വീടയേ ।
വാമാങ്ഗഭാഗവിലാസിനീവിലസ- ദ്വിലക്ഷണവിഗ്രഹായ ।
ലീലാവിലംബിതവപുഷേ । ഭക്തമാനസമന്ദിരായ നമഃ । 860 ।

ഓം കുന്ദമന്ദാരപുഷ്പൌഘലസദ്വായുനിഷേവിതായ നമഃ ।
കസ്തൂരീവിലസത്ഫാലായ । ദിവ്യവേഷവിരാജിതായ ।
ദിവ്യദേഹപ്രഭാകൂടാസുദീപിതദിഗന്തരായ । ദേവാസുരഗുരവേ ।
സ്തവ്യായ । ദേവാസുരനമസ്കൃതായ । ഹസ്തരാജത്പുണ്ഡരീകായ ।
പുണ്ഡരീകനിഭേക്ഷണായ । അജേയായ । സര്‍വലോകേഷ്ടാഭൂഷണായ ।
സര്‍വേഷ്ടദാത്രേ । സര്‍വേഷ്ടസ്ഫുരന്‍മങ്ഗലവിഗ്രഹായ ।
അവിദ്യാലേശരഹിതായ । നാനാവിദ്യൈകസംശ്രയായ । മുക്തയേ । ഭവായ ।
കൃപാപൂരായ । ഭക്തേഷ്ടഫലപൂരകായ । സമ്പൂര്‍ണകാമായ നമഃ । 880 ।

ഓം സോമാഗ്നിനിധയേ നമഃ । സൌഭാഗ്യദായ । ഹിതൈഷിണേ ।
ഹിതകൃതേ । സൌംയായ । പരാര്‍ഥൈകവ്രതാഞ്ചിതായ ।
ശരണാഗതദീനാര്‍തപരിത്രാണപരായണായ । വിഷ്ണവേ । നേത്രേ । വഷട്കാരായ ।
ഭ്രാജിഷ്ണവേ । ഭോജനായ । ഹവിഷേ । ഭോക്ത്രേ । ഭോജയിത്രേ । ജേത്രേ ।
ജിതാരയേ । ജിതമാനസായ । അക്ഷരായ । കാരണായ നമഃ । 900 ।

ഓം ക്രുദ്ധായ നമഃ । ശ്യാമരദായ । ശാരദേന്ദ്വാസ്യായ । ഗംഭീരായ ।
കവയേ । ദുരസ്വപ്നനാശകായ । പഞ്ചബ്രഹ്മബൃഹത്ത്വപതയേ ।
ക്ഷേത്രജ്ഞായ । ക്ഷേത്രപാലകായ । വ്യോമകേശായ । ഭീമവേഷായ ।
ഗൌരീപതയേ । അനാമയായ । ഭവബ്ധിതരണോപായായ । ഭഗവതേ ।
ഭക്തവത്സലായ । വരായ । വരിഷ്ഠായ । നേദിഷ്ഠായ । പ്രിയായ നമഃ । 920 ।

വിപതേദ്ധ്യേ ।യായ । സുധിയേ । യവിഷ്ഠായ । ക്ഷോദിഷ്ഠായ ।
സ്ഥവിഷ്ഠായ । യമശാസനായ । ഹിരണ്യഗര്‍ഭായ । ഹേമാങ്ഗായ ।
ഹേമരൂപായ । ഹിരണ്യദായ । ബ്രഹ്മജ്യോതിഷേ । അനാവേഷ്ട്യായ ।
ചാമുണ്ഡീജനകായ । അവധയേ । മോക്ഷാധ്വഗസംസേവ്യായ । മോക്ഷദായ ।
മഹാശ്മശാനനിലയായ । വേദാശ്വായ । ഭൂരഥായ । സ്ഥിരായ നമഃ । 940 ।

ഓം മൃഗവ്യായ നമഃ । ധര്‍മധാംനേ । അവൃജിനേഷ്ടായ । രവയേ ।
സര്‍വജ്ഞായ । പരമാത്മനേ । ബ്രഹ്മാനന്ദാശ്രയായ । വിധയേ ।
മഹേശ്വരായ । മഹാദേവായ । പരബ്രഹ്മണേ । സദാശിവായ ।
ശ്രീകാന്തിമതീത്യംബാസമേതശ്രീവേണുവനേശ്വരസ്വാമിനേ । പ്രഥാവിദുഷേ ।
മഹാവ്രതിനേ । വ്രതവിദ്യായ । വ്രതാധാരായ । വ്രതാകാരായ ।
വ്രതേശ്വരായ । അതിരാഗിണേ നമഃ । 960 ।

ഓം വീതരാഗിണേ നമഃ । വിരാഗവിദേ । രാഗഘ്നായ । രാഗശമനായ । രാഗദായ ।
രാഗരാഗവിദേ । വിദുഷേ । വിദ്വത്തമായ । വിദ്വജ്ജനമാനസസംശ്രയായ ।
വിദ്വജ്ജനസന്തോഷ്ടവ്യപരാക്രമായ । നീതികൃതേ । നീതിവിദേ । നീതിപ്രദാത്രേ ।
നിയാമകായ । നിഷ്കളരൂപായ । മഹാതേജസേ । നീതിപ്രിയായ । വിശ്വരേതസേ ।
നീതിവത്സലായ । നീതിസ്വരൂപായ നമഃ । 980 ।

ഓം നീതിസംശ്രയായ നമഃ । ക്രോധവിദേ । ശ്രീഷണ്‍മുഖായ । ഇഷ്ടായ ।
സമിധേ । കാമയിത്രേ । കാതര്യഹരണായ । നാനാരൂപായ । സര്‍വസാധാരണായ ।
സനാതനായ । സന്ധായൈ । ത്രിധാംനേ । ഛാന്ദസേഡിതായ । സ്വച്ഛന്ദായ ।
പശവേ । പാശായ । സംസ്കൃതയേ । അര്‍ഥവാദായ । പുരോഡാശായ ।
ഹവിഷേ । ചിത്തശുദ്ധിപ്രദായ നമഃ । 1000 ।

വാമദേവമുഖപൂജനം സമ്പൂര്‍ണം ।
ഇതി ഷണ്‍മുഖസഹസ്രനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ।
ഓം ശരവണഭവായ നമഃ ।
ഓം തത്സത് ബ്രഹ്മാര്‍പണമസ്തു ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil