1000 Names Of Sri Shanmukha » Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 In Odia

॥ Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଷଣ୍ମୁଖ ଅଥଵା ଵାମଦେଵମୁଖସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ୪ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଵାମଦେଵମୁଖପୂଜା

ଓଂ ରୁଦ୍ରଭୁଵନାୟ ନମଃ । ଅନନ୍ତଶକ୍ତୟେ । ବହୁଲାସୁତାୟ । ଆହୂତାୟ ।
ହିରଣ୍ୟପତୟେ । ସେନାନ୍ୟେ । ଦିକ୍ପତୟେ । ତରୁରାଜେ । ମହୋରସେ । ହରିକେଶାୟ ।
ପଶୁପତୟେ । ମହତେ । ସସ୍ପିଞ୍ଜରାୟ । ମୃଡାୟ । ପିପ୍ୟାୟ । ବଭ୍ଲୁଶାୟ ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ପରମାତ୍ମନେ । ସନାତନାୟ । ସର୍ଵାନ୍ନରାଜେ ନମଃ ।୨୦ ।

ଓଂ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ଵୃଷୀଶାୟ । ନନ୍ଦିକେଶ୍ଵରାୟ । ଅମୃତଦାୟିନେ ।
ମହାରୁଦ୍ରାୟ । ଗଙ୍ଗାସୁତାୟ । ସକଲାଗମସଂସ୍ତୁତାୟ ।
କାରଣାତୀତଵିଗ୍ରହାୟ । ସୁମନୋହରାୟ । କାରଣପ୍ରିୟାୟ ।
ସନ୍ନହନାସ୍ତ୍ରସୁରେଶ୍ଵରାୟ । ଵଂଶଵୃଦ୍ଧିକରାୟ । ଉପଵୀତୟେ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟାୟ । ଅହନ୍ତାତ୍ମନେ । କ୍ଷେତ୍ରେଶାୟ । ଵନନାୟକାୟ ।
ରୋହିତାୟ । ସ୍ଥପତୟେ । ସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଵାଣିଜାୟ ନମଃ । ମନୁଜାୟ । ଉନ୍ନତାୟ । କ୍ଷେତ୍ରେଶାୟ । ହୁତଭୁଜେ ।
ଦେଵାୟ । ଭୁଵନ୍ତୟେ । ଵାରିଵସ୍କୃତାୟ । ଉଚ୍ଚୈର୍ଘୋଷାୟ ।
ଘୋରରୂପାୟ । ପାର୍ଵତୀଶସେଵିତାୟ । ଵାଙ୍ମୋଚକାୟ । ଓଷଧୀଶାୟ ।
ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରାୟ । କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାୟ । ଅକ୍ଷୟାୟ । ପ୍ରାଣାୟାମପରାୟଣାୟ ।
ଅଘନାଶନାୟ । ସହମାନାୟ । ସ୍ଵର୍ଣରେତସେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ନିର୍ଵିଧୟେ ନମଃ । ନିରୁପପ୍ଲଵାୟ । ଅଵ୍ୟୟନିଧୀଶାୟ । କକୁଭାୟ ।
ନିଷଙ୍ଗିଣେ । ସ୍ତେନରକ୍ଷକାୟ । ମାନ୍ୟାତ୍ମନେ । ସ୍ମରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ଵଞ୍ଚକାୟ । ପରିଵଞ୍ଚକାୟ । ନିଚେରଵେ । ସ୍ତାୟୁରକ୍ଷକାୟ ।
ପ୍ରକୃତୀଶାୟ । ଗିରିରକ୍ଷକାୟ । କୁଲୁଞ୍ଚେଶାୟ । ଗୁହେଷ୍ଟଦାୟ ।
ଭଵାୟ । ଶର୍ଵାୟ । ନୀଲକଣ୍ଠାୟ । କପର୍ଦିନେ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାୟ ନମଃ । ଵ୍ୟୁପ୍ତକେଶାୟ । ଗିରୀଶାୟ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
ସହସ୍ରପଦେ । ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲୟେ । ହ୍ରସ୍ଵାୟ ।
ମୀଢୁଷ୍ଟମାୟ । ଅନଘାୟ । ଵାମନାୟ । ଵ୍ୟାପକାୟ । ଶୂଲିନେ ।
ଵିଷ୍ଣୁୟଶସେ । ଅଜଡାୟ । ଅନଣଵେ । ଊର୍ମ୍ୟାୟ । ସୂର୍ମ୍ୟାୟ । ଅଗ୍ରିୟାୟ ।
ଶୀଭ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ପ୍ରଥମାୟ ନମଃ । ପାଵନାତ୍ମପତୟେ । ଅଚରାୟ । ତାରକାୟ । ତାରାୟ ।
ଅପଗତାନ୍ୟାୟାୟ । ଅନନ୍ତଵିଗ୍ରହାୟ । ଦ୍ଵୀପ୍ୟାୟ । ସ୍ରୋତସ୍ୟାୟ । ଈଶାନାୟ ।
ଧୁର୍ୟାୟ । ଗଵ୍ୟାୟ । ମନୋନ୍ମନାୟ । ପୂର୍ଵଜାୟ-ଅପରଜାୟ । ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ।
କନିଷ୍ଠାୟ । ଵିଶ୍ଵଲୋଚନାୟ । ଅପଗଲ୍ଭାୟ । ମଧ୍ୟମାୟ ।
ଊର୍ମ୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ଓଂ ଜଘନ୍ୟାୟ ନମଃ । ବୁଧ୍ନିୟାୟ । ଶୁଭାୟ । ପ୍ରତିସର୍ୟାୟ ।
ଅନନ୍ତରୂପାୟ । ସୌମ୍ୟାୟ । ସୁରାଶ୍ରୟାୟ । ଓଲ୍ୟାୟ । ପର୍ୟାୟ । ସୁରାଶ୍ରୟାୟ ।
ଅଭୟାୟ । କ୍ଷେମ୍ୟାୟ । ଶ୍ରୋତ୍ୟାତ୍ର୍ୟା ।ୟ । ଵୀଥ୍ୟାୟ । ନଭସେ ।
ଅଗ୍ରାହ୍ୟାୟ । ଵନ୍ୟାୟ । ଅଵସାନ୍ୟାୟ । ଭୂତାତ୍ମନେ । ଶ୍ରଵାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଂ କକ୍ଷ୍ୟାୟ ନମଃ । ପ୍ରତିଶ୍ରୟାୟ । ଆଶୁଷେଣାୟ । ମହାସେନାୟ ।
ମହାଵୀର୍ୟାୟ । ମହାରଥାୟ-ଶୂରାୟ । ଅତିଘାତକାୟ । ଵର୍ମିଣେ ।
ଵରୂଥିନେ । ବଲିନେ । ଉଦ୍ୟତାୟ । ଶ୍ରୁତସେନାୟ । ଶ୍ରିତାୟ । ସାକ୍ଷିଣେ ।
କଵଚିନେ । ପ୍ରକୃତୟେ । ଵଶିନେ । ଆହନନ୍ୟାୟ । ଅନନ୍ୟନାଥାୟ ।
ଦୁନ୍ଦୁଭ୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଓଂ ଅରିଷ୍ଟନାଶକାୟ ନମଃ । ଧୃଷ୍ଣଵେ । ପ୍ରମୃଶାୟ । ରଞ୍ଜ୍ୟାତ୍ମନେ ।
ଵଦାନ୍ୟାୟ । ଵେଦସମ୍ଭୃତୟେ । ତୀକ୍ଷ୍ଣେଷୁପାଣୟେ । ପ୍ରହିତାୟ ।
ସ୍ଵାୟୁଧାୟ । ଶସ୍ତ୍ରଵିଦ୍ରୁମାୟ । ସୁଧନ୍ଵାତ୍ମକାୟ । ଵିଶ୍ଵଵକ୍ତ୍ରାୟ ।
ସୁପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ । ସଦାଗତୟେ । ସ୍ରୁତ୍ୟାୟ । ଵିଶ୍ଵବାହଵେ । ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାୟ ।
ନୀପ୍ୟାୟ । ଶୁଚିସ୍ମିତାୟ । ସୂଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଂ ସରସ୍ୟାୟ ନମଃ । ଵୈଶନ୍ତାୟ । ଅନାଦ୍ୟାୟ । ଆପ୍ୟାୟ । ଋଷୟେ । ମୁନୟେ ।
ଵିଦ୍ୟାୟୈ । ଵଷଟ୍ଖ୍ୟାୟ । ଵର୍ଣରୂପାୟ । କୁମାରାୟ । କୁଶଲାୟ ।
ଅମୂଲାୟ । ମେଧ୍ୟାୟ । ମେଘ୍ୟାୟ । ମେଧାଶକ୍ତୟେ । ଵିଦ୍ୟୁତ୍ୟାୟ ।
ମେଘଵିକ୍ରମାୟ । ଵିଧ୍ୟୁକ୍ତାୟ । ଦୁରାଧରାୟ । ଦୁରାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଂ ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵଗାୟ ନମଃ । ଦୁସ୍ସହପ୍ରଦାୟ । ଧ୍ରିୟାୟ । କ୍ରୋଧଶମନାୟ ।
ଜାତୁକଣ୍ଠାୟ । ପୁର୍ୟଷ୍ଟକାୟ । କୃତପ୍ୟାୟ । ଅଜନତ୍ଵାୟ ।
ପାତ୍ୟାୟ । କାତ୍ୟାୟନୀପ୍ରିୟାୟ । ଵାସ୍ତଵ୍ୟାୟ । ଵାସ୍ତୁପାୟ । ରେଷ୍ମ୍ୟାୟ ।
ଵିଶ୍ଵମୂର୍ଧ୍ନେ । ଵସୁପ୍ରଦାୟ । ତାମ୍ରାୟ । ଅରଣିୟାୟ । ଶମ୍ଭଵେ ।
ରୁଦ୍ରାୟ । ସୁଖକରାୟ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଂ ସୁହୃଦେ ନମଃ । ଉଗ୍ରକରାୟ । ଭୀମକର୍ମଣେ । ଭୀମାୟ । ଅଗ୍ରେଵଧାୟ ।
ହୁନେୟାତ୍ମନେ । ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟାୟ । ଦୁରଵୟାୟ । ଅଵୟାୟ । ଶମ୍ଭଵେ ।
ମୟୋଭୁଵେ । ନିତ୍ୟାୟ । ଶଙ୍କରାୟ । କୀର୍ତିସାଗରାୟ । ମୟସ୍କରାୟ ।
ଖଣ୍ଡାୟ । ପରଶୁଜାୟ । ଶୁଚୟେ । କୀର୍ତ୍ୟାୟ । ଅମୃତାଧୀଶାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଂ ପାର୍ୟାୟ ନମଃ । ଅଵାର୍ୟାୟ । ଅମୃତାକରାୟ । ଶୁଦ୍ଧାୟ । ପ୍ରତରଣାୟ ।
ମୁଖ୍ୟାୟ । ଶୁଦ୍ଧପାଣୟେ । ଲୋଲୁପାୟ । ଉଚ୍ଚାୟ । ଉତ୍ତରଣାୟ ।
ତାର୍ୟାୟ । ତାର୍ୟଜ୍ଞାୟ । ତାଧ୍ୟର୍ୟ ।ହୃଦ୍ଗତୟେ । ତ୍ରିକାର୍ୟାୟ ।
ସାରଭୂତାତ୍ମନେ । ସାରଗ୍ରାହିଣେ । ଦୁରତ୍ୟୟାୟ । ଆଦ୍ୟାୟ । ମୋକ୍ଷଦାୟ ।
ପଥ୍ୟାୟ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଓଂ ଅନର୍ଥଘ୍ନେ ନମଃ । ସତ୍ୟସଙ୍ଗରାୟ । ଶରଣ୍ୟାୟ । ଚେନ୍ୟାତ୍ୟା ।ୟ ।
ପ୍ରଵାହ୍ୟାୟ । ସିକତ୍ୟାୟ । ସୈକତାଶ୍ରୟାୟ । ଗୁଣ୍ୟାୟ । ଗ୍ରାମଣ୍ୟେ ।
ଶରଣ୍ୟାୟ । ଶୁଦ୍ଧଶାସନାୟ । ଵରେଣ୍ୟାୟ । ୟଜ୍ଞପୁରୀଶ୍ଵରାୟ ।
ୟଜ୍ଞେଶାୟ । ୟଜ୍ଞନାୟକାୟ । ୟଜ୍ଞକର୍ତ୍ରେ । ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତ୍ରେ ।
ୟଜ୍ଞଵିଘ୍ନନାଶକାୟ । ୟଜ୍ଞକର୍ମଫଲାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଅନାତୁରାୟ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ ପ୍ରପଥ୍ୟାୟ ନମଃ । କିଶିନେ । ଗେହ୍ୟଗ୍ରାହ୍ୟାୟ । ତୁଲ୍ୟାୟ । ସନାଗରାୟ ।
ପୁଲସ୍ତ୍ୟାୟ । କ୍ଷପଣାୟ । ଗୋଷ୍ଠୟୈ । ଗୋଵିନ୍ଦାୟ । ଭୀତସତ୍କ୍ରିୟାୟ ।
ହୃଦୟାୟ-ହୃଦଧ୍ଵନେ । ହୃଦ୍ୟାୟ । ହୃଦକୃତେ । ହୃଦ୍ଭଵାୟ ।
ଗହ୍ଵରେଷ୍ଠାୟ । ପ୍ରଭାକରାୟ । ନିଷେଵ୍ୟାୟ । ନିୟତାୟ । ୟନ୍ତ୍ରେ ।
ଅପାଂସୁଲାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଂ ସମ୍ପ୍ରତାପନାୟ ନମଃ । ଶୁଷ୍କ୍ୟାୟ । ହରିତ୍ୟାୟ । ହତାମ୍ନେ ।
ରାଜସପ୍ରିୟାୟ । ସାତ୍ଵିକପ୍ରିୟାୟ । ଲୋପ୍ୟାୟ । ଉଲପ୍ୟାୟ । ପର୍ଣଶଦ୍ୟାୟ ।
ପର୍ଣ୍ୟାୟ । ପୂର୍ଣାୟ । ପୁରାତନାୟ । ଭୂତାୟ । ଭୂତପତୟେ । ଭୂପାୟ ।
ଭୂଧରାୟ । ଭୂଧରାୟୁଧାୟ । ଭୂତସଙ୍ଗାୟ । ଭୂତମୂର୍ତୟେ ।
ଭୂତାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଂ ଭୂତିଭୂଷଣାୟ ନମଃ । ମଦନାୟ । ମାଦକାୟ । ମାଦ୍ୟାୟ । ମାଦଘ୍ନେ ।
ଦମପ୍ରିୟାୟ । ମଧଵେ । ମଧୁକରାୟ । କ୍ରୂରାୟ । ମଧୁରାକାରାୟ ।
ମଦନାକାରାୟ । ନିରଞ୍ଜନାୟ । ନିରାଧାରାୟ । ଲିପ୍ତାୟ । ନିରୁପାଧିକାୟ ।
ନିଷ୍ପ୍ରପନ୍ନାୟ । ନିରୂହାୟ । ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ । ନିରୀଶାୟ ।
ସପ୍ତଗୁଣୋପେତାୟ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଂ ସାତ୍ଵିକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ସାମିଷ୍ଠାୟ । ସତ୍ଵେଶାୟ ।
ସତ୍ଵଵିତ୍ତମାୟ । ସମସ୍ତଜଗଦାଧାରାୟ । ସମସ୍ତଗଣସଙ୍କରାୟ ।
ସମସ୍ତଦୁଃଖଵିଧ୍ଵଂସିନେ । ସମସ୍ତାନନ୍ଦକାରଣାୟ ।
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷାଭରଣମାଲାୟ । ରୁଦ୍ରାକ୍ଷପ୍ରିୟଵତ୍ସଲାୟ । ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଵକ୍ଷସେ ।
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୂପାୟ । ରୁଦାକ୍ଷପକ୍ଷକାୟ । ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ।
ଵୀରଭଦ୍ରାୟ । ସମ୍ରାଜେ । ଦକ୍ଷମଖାନ୍ତକାୟ । ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରାୟ ।
ଵିଘ୍ନକର୍ତ୍ରେ । ଗୁରଵେ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଂ ଦେଵଶିଖାମଣୟେ ନମଃ । ଭୁଜଙ୍ଗେନ୍ଦ୍ରଲସତ୍କର୍ଣାୟ ।
ଭୁଜଙ୍ଗାଭରଣପ୍ରିୟାୟ । ଭୁଜଙ୍ଗଵିଲସତ୍କରାୟ ।
ଭୁଜଙ୍ଗଚଵ ।ଲୟାୟ । ମୁନିଵନ୍ଦ୍ୟାୟ । ମୁନିଶ୍ରେଶ୍ଠାୟ ।
ମୁନିବୃନ୍ଦମିତାୟ । ମୁନିହୃତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକସ୍ଥାୟ । ମୁନିସଙ୍ଘୈକଜୀଵନାୟ ।
ମୁନିମୁଖ୍ୟାୟ । ଵେଦମୃଗ୍ୟାୟ । ମୃଗହସ୍ତକାୟ ।
ମୃଗେନ୍ଦ୍ରଚର୍ମଵସନାୟ । ନାରସିଂହନିଵିନାୟ ।
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ । ଅପମୃତ୍ୟୁଵିନାଶକାୟ । ମୃତ୍ୟୁମୃତ୍ୟଵେ ।
ଦୁଷ୍ଟମୃତ୍ୟଵେ । ଅଦୃଷ୍ଟୋଷ୍ଠକାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଂ ଶ୍ରୀଃ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟନାୟକାୟ ନମଃ । ମୃତ୍ୟୁପୂର୍ଘ୍ନାୟ । ଊର୍ଧ୍ଵଗାୟ ।
ହିରଣ୍ୟାୟ । ପରମାୟ । ନିଧନେଶାୟ । ଧନାଧିପାୟ । ୟଜୁର୍ମୂତୟେ ।
ମୂର୍ତିଵର୍ଜିତାୟ । ଋତଵେ । ଋତୁମୂର୍ତୟେ । ଵ୍ୟକ୍ତାୟ । ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ।
ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତମୟାୟ । ଜୀଵିନେ । ଲିଙ୍ଗାତ୍ମନେ । ଲିଙ୍ଗମୂର୍ତୟେ ।
ଲିଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗାତ୍ମଵିଗ୍ରହାୟ । ଗୃହାଧାରାୟ । ଗୃହକାରାୟ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଂ ଗୃହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ଗୃହପତୟେ । ଗୃହଗୃହାୟ ।
ଗୃହିଣେ । ଗ୍ରାହଗ୍ରହଵିଲକ୍ଷଣାୟ । କାଲାଗ୍ନିଧରୟ । କଲାକୃତେ ।
କଲାଲକ୍ଷଣତତ୍ପରାୟ । କଲାପାୟ । କଲ୍ପତତ୍ଵପତୟେ । କଲ୍ପକଲ୍ପାୟ ।
ପରମାତ୍ମନେ । ପ୍ରଧାନାତ୍ମନେ । ପ୍ରଧାନଵପୁଷେ । ପ୍ରଧାନପୁରୁଷାୟ ।
ଶିଵାୟ । ଵେଦ୍ୟାୟ । ଵେଦାନ୍ତସ୍ଥାୟ । ଵୈଦ୍ୟାୟ । ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଂ ଵେଦଵେଦାନ୍ତସଂସ୍ଥାୟ ନମଃ । ଵେଦଜିହ୍ଵାୟ । ଵିଜିହ୍ଵାୟ । ସିଂହନାଶନାୟ ।
କଲ୍ୟାଣରୂପାୟ । କଲ୍ୟାଣଗୁଣାୟ । କଲ୍ୟାଣାଶ୍ରୟାୟ । ଭକ୍ତକଲ୍ୟାଣଦାୟ ।
ଭକ୍ତକାମଧେନଵେ । ସୁରାଧିପାୟ । ପାଵନାୟ । ପାଵକାୟ । ମହାକଲ୍ୟାୟ ।
ମଦାପହାୟ । ଘୋରପାତକଦାଵାଗ୍ନୟେ । ଜପଭସ୍ମଗଣପ୍ରିୟାୟ ।
ଅନନ୍ତସୋମସୂର୍ୟାୟ । ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଲପ୍ରତିମପ୍ରଭାୟ ।
ଜୟଦେକପ୍ରଭଵେ ଜଗଦେକପ୍ରଭଵେ । । ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଂ ଜଗଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ଜଗନ୍ମୟାୟ । ଜଗଦାନନ୍ଦାୟ ।
ଜନ୍ମଜରାମରଣଵର୍ଜିତାୟ । ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗନିର୍ମିତାୟ । ସତ୍ୟାୟ ।
ଦେଵାତ୍ମନେ । ଆତ୍ମସମ୍ଭଵାୟ । କପାଲମାଲାଭରଣାୟ ।
କପାଲିନେ । କମଲାସନପୂଜିତାୟ । କପାଲୀଶାୟ । ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାୟ ।
ଦୁଷ୍ଟାଵଗ୍ରହକାରକାୟ । ନାଟ୍ୟକର୍ତ୍ରେ । ନଟଵରାୟ ।
ମହାନାଟ୍ୟଵିଶାରଦାୟ । ଵିରାଡ୍ରୂପଧରାୟ । ଵୃଷଭସଂହାରିଣେ ।
ଧୀରାୟ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଵୃଷାଙ୍କାୟ । ଵୃଷାଧୀଶାୟ । ଵୃଷାତ୍ମନେ । ଵୃଷଭଧ୍ଵଜାୟ ।
ମହୋନ୍ନତାୟ । ମହାକାୟାୟ । ମହାଵକ୍ଷସେ । ମହାଭୁଜାୟ ।
ମହାସ୍କନ୍ଧାୟ । ମହାର୍ଣଵାୟ । ମହାଵକ୍ରାୟ । ମହାଶିରସେ । ମହାହରୟେ ।
ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ । ମହାକ୍ଷେମାୟ । ସୁନ୍ଦରପ୍ରଭଵେ । ସୁନନ୍ଦନାୟ ।
ସୁଲଲିତାୟ । ସୁକନ୍ଧରାୟ । ସତ୍ୟଵାଚେ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଂ ଧର୍ମଵକ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ସତ୍ୟଵିତ୍ତମାୟ । ଧର୍ମପତୟେ ।
ଧର୍ମନିପୁଣାୟ । ଧର୍ମାଧର୍ମନିପୁଣାୟ । କୃତଜ୍ଞାୟ ।
କୃତକୃତ୍ୟଜନ୍ମନେ । କୃତକୃତ୍ୟାୟ । କୃତାଗମାୟ । କୃତଵିଦେ ।
କୃତ୍ୟଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠାୟ । କୃତଜ୍ଞାୟ । ପ୍ରିୟନୃତ୍କୃତ୍ତମାୟ ।
ଵ୍ରତଵିଦେ । ଵ୍ରତଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ପ୍ରିୟକୃଦାତ୍ମନେ । ଵ୍ରତଵିଦୁଷେ ।
ସକ୍ରୋଧାୟ । କ୍ରୋଧସ୍ଥାୟ । କ୍ରୋଧଘ୍ନେ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଂ କ୍ରୋଧକରଣାୟ ନମଃ । ଗୁଣଵତେ । ଗୁଣଵଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ସ୍ଵସଂଵିତ୍ପ୍ରିୟାୟ ।
ଗୁଣାଧାରାୟ । ଗୁଣାକରାୟ । ଗୁଣକୃତେ । ଗୁଣଵିଦେ । ଦୁର୍ଗୁଣନାଶକାୟ ।
ଵିଧିଵିଦେ । ଵିଧିଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଵୀର୍ୟସଂଶ୍ରୟାୟ । ଵୀର୍ୟଘ୍ନେ ।
କାଲଧୃତେ । କାଲଵିଦେ । କାଲାତୀତାୟ । ବଲକୃତେ । ବଲଵିଦେ । ବଲିନେ ।
ମନୋହରାୟ ନମଃ । ୫୨୦ ।

ଓଂ ମନୋରୂପାୟ ନମଃ । ବଲପ୍ରମଥନାୟ ।
ବଲାୟ । ଵିଦ୍ୟାଵିଧାତ୍ରେ । ଵିଦ୍ୟେଶାୟ । ଵିଦ୍ୟାମାତ୍ରୈକସଂଶ୍ରୟାୟ ।
ଵିଦ୍ୟାକାରାୟ । ମହାଵିଦ୍ୟାୟ । ଵିଦ୍ୟାଵିଦ୍ୟାଵିଶାରଦାୟ । ଵସନ୍ତକୃତେ ।
ଵସନ୍ତାତ୍ମନେ । ଵସନ୍ତେଶାୟ । ଵସନ୍ତାୟ । ଗ୍ରୀଷ୍ମାତ୍ମନେ ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମକୃତେ । ଗ୍ରୀଷ୍ମଵର୍ଦ୍ଧକାୟ । ଗ୍ରୀଷ୍ମନାଶକାୟ । ପରପ୍ରକୃତୟେ ।
ପ୍ରାଵୃଟ୍କାଲାୟ । ପ୍ରାଵୃଟ୍ପରକାଲପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଂ ପ୍ରାଵୃଷେ ନମଃ । ପ୍ରାଵୃଷେଣ୍ୟାୟ । ପ୍ରାଣନାଶକାୟ ।
ଶରଦାତ୍ମକାୟ । ଶରଦ୍ଧେତଵେ । ଶରତ୍କାଲପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଶରନ୍ନାଥାୟ । ଶରତ୍କାଲନାଶାୟ । ଶରଦାଶ୍ରୟାୟ । ହିମସ୍ଵରୂପାୟ ।
ହିମଦାୟ । ହିମପତୟେ । ହିମନାଶକାୟ । ପ୍ରାଚ୍ୟାତ୍ମନେ । ଦକ୍ଷିଣାକାରାୟ ।
ପ୍ରତୀଚ୍ୟାତ୍ମନେ । ଅନନ୍ତାକୃତୟେ । ଆଗ୍ନେୟାତ୍ମନେ । ନିଋତୀଶାୟ ।
ଵାୟଵ୍ୟାତ୍ମେଶାନାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵାୟ ସୁଦିକ୍କରାୟ ନମଃ । ନାନାଦେଶୈକନାୟକାୟ ।
ସର୍ଵପକ୍ଷିମୃଗକରାୟ । ସର୍ଵପକ୍ଷିମୃଗାଧିପାୟ ।
ମୃଗାଦ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିକାରଣାୟ । ଜୀଵାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଜୀଵଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ।
ଜୀଵିନାଂ ଜୀଵରକ୍ଷକାୟ । ଜୀଵକୃତେ । ଜୀଵଘ୍ନେ । ଜୀଵନାଵନାୟ ।
ଜୀଵସଂଶ୍ରୟାୟ । ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ଵରୂପାୟ । ଵିଶ୍ଵାତ୍ମନେ । ଵିୟତ୍ପତୟେ ।
ଵଜ୍ରାତ୍ମନେ । । ଵଜ୍ରହସ୍ତାୟ । ସର୍ଵପକ୍ଷିମୃଗାଧାରାୟ । ଵ୍ରଜେଶାୟ ।
ଵଜ୍ରଭୂଷିତାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ । ଗୁରଵେ । ଈଶାନାୟ । ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଗଣାଧିପାୟ ।
ପିନାକପାଣୟେ । ଧୁର୍ୟାତ୍ମନେ । ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ । ପାରରହିତାୟ ।
ଶାନ୍ତାୟ । ଦମୟିତ୍ରେ । ଋଷୟେ । ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ । ପୁରୁଷେଷାୟ ।
ପୁରଵନ୍ଦ୍ୟାୟ । କାଲଶ୍ରୀରୁଦ୍ରାୟ । ସର୍ଵେଶାୟ । ଶମଲପାୟ ।
ଶମେଶ୍ଵରାୟ । ପ୍ରଲୟାନିଲକୃତେ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଂ ଭଵ୍ୟାୟ ନମଃ । ପ୍ରଲୟାନିଲନାଶକାୟ । ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ ।
ଅରିଷଡ୍ଵର୍ଗନାଶକାୟ । ଧନଦପ୍ରିୟାୟ । ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ।
କ୍ଷୋଭରହିତାୟ । କ୍ଷୋଭଦାୟ । କ୍ଷୋଭନାଶକାୟ ।
ସଦଙ୍ଗାୟ । ଦମ୍ଭରହିତାୟ । ଦମ୍ଭାୟ । ଦମ୍ଭନାଶକାୟ ।
କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁଶଙ୍ଖଧଵଲାୟ । ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଭସ୍ମଧାରଣହୃଷ୍ଟାତ୍ମନେ । ତୁଷ୍ଟୟେ । ଵୃଷ୍ଟିନିଷୂଦନାୟ ।
ସ୍ଥାଣଵେ । ଦିଗମ୍ବରାୟ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଂ ଗର୍ଭାୟ ନମଃ । ଭଗନେତ୍ରଭିଦେ । ଉଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ । ତ୍ରିକାଲାଗ୍ନିକାଲାୟ ।
କାଲାଗ୍ନୟେ । ଅଧ୍ଵାତୀତାୟ । ମହାୟଶସେ । ସାମପ୍ରିୟାୟ । ସାମଵେତ୍ରେ ।
ସାମଗାୟ । ସାମଗାନପ୍ରିୟାୟ । ଶରାୟ । ଦାନ୍ତାୟ । ମହାଧୀରାୟ ।
ଧୈର୍ୟଦାୟ । ଲାଵଣ୍ୟରାଶୟେ । ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । ବୁଦ୍ଧୟେ । ବୁଦ୍ଧିମତେ ।
ଵରାୟ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଂ ତୁମ୍ବଵୀଣାୟ ନମଃ । କମ୍ବୁକର୍ଣାୟ । ଶମ୍ବରାରିକୃତାନ୍ତାୟ ।
ଓଂ ଶାର୍ଦୂଲଚର୍ମଵସନାୟ ନମଃ । ପୂର୍ଣାନନ୍ଦାୟ । ଜଗତ୍ପ୍ରିୟାୟ ।
ଜୟପ୍ରଦାୟ । ଜୟାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଜୟାତ୍ମନେ । ଜୟକରୁଣାୟ ।
ଜଙ୍ଗମାଜଙ୍ଗମାକାରାୟ । ଜଗତ୍ପତୟେ । ଜଗଦ୍ରକ୍ଷଣାୟ । ଵଶ୍ୟାୟ ।
ଜଗତ୍ପ୍ରଲୟକାରଣାୟ । ପୁଷ୍ପପୂଷ ।ଦନ୍ତଭିଦେ । ମୃତ୍କୃଷ୍ଟାୟ ।
ପଞ୍ଚୟଜ୍ଞପ୍ରଭଞ୍ଜନାୟ । ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ । ଵିଶ୍ଵମୁର୍ତୟେ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଂ ଅତିମୂର୍ତୟେ ନମଃ । ଅତିମୂର୍ତିମତେ । କୈଲାସଶିଖରଵାସାୟ ।
କୈଲାସଶିଖରପ୍ରଜ୍ଞାୟ । ଭକ୍ତକୈଲାସଦାୟକାୟ । ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । ସର୍ଵଶିକ୍ଷକାୟ । ସୋମାୟ । ସୋମକଲାୟୈ । ମହାତେଜସେ ।
ମହାତପସେ । ହିରଣ୍ୟୟୁଗ୍ମାଶ୍ରୟାୟ । ଆନନ୍ଦାୟ । ସ୍ଵର୍ଣକେଶାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣେ ।
ଵିଶ୍ଵହୃଦେ । ଉର୍ଵୀଶାୟ । ମୋଚକାୟ । ବନ୍ଧଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ । ସର୍ଵତନ୍ତ୍ରାତ୍ମନେ । ଦ୍ୟୁତିମତେ । ଅମିତପ୍ରଭାୟ ।
ପୁଷ୍କରାକ୍ଷାୟ । ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତୟେ । ପୁଣ୍ୟଶ୍ରଵଣକୀର୍ତନାୟ । ପୁଣ୍ୟଦାତ୍ରେ ।
ପୁଣ୍ୟାପୁଣ୍ୟଫଲପ୍ରଦାୟ । ସାରଭୂତାୟ । ସ୍ଵରମୟାୟ । ରସଭୂତାୟ ।
ରସାଧରାୟ । ଓଙ୍କାରାୟ । ପ୍ରଣଵାୟ । ନାଦାୟ । ପ୍ରଣତାର୍ତିଭଞ୍ଜନାୟ ।
ନୀପ୍ୟାୟ । ଅତିଦୂରସ୍ଥାୟ । ଵଶିନେ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାୟକାୟ ନମଃ । ମନ୍ଦାରମୂଲନିଲୟାୟ । ମନ୍ଦାରକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ ।
ବୃନ୍ଦାରକପ୍ରିୟାୟ । ବୃନ୍ଦାରକଵିରାଜିତାୟ । ଶ୍ରୀମତେ ।
ଅନନ୍ତକଲ୍ୟାଣାୟ । ପରିପୂର୍ଣମହୋଦୟାୟ । ମହୋତ୍ସାହାୟ । ଵିଶ୍ଵଭୋକ୍ତ୍ରେ ।
ଵିଶ୍ଵସାରପରିପୂରକାୟ । ସୁଲଭାୟ । ସୁଲଭାଲଭ୍ୟାୟ । ଲଭ୍ୟାୟ ।
ଲାଭପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଲାଭାତ୍ମନେ । ଲାଭଦାୟ । ଵରାୟ । ଦ୍ୟୁତିମତେ ।
ଅନସୂୟକାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ । ଦୃଢଚାରିଣେ । ଦେଵସିଂହାୟ । ଧନପ୍ରିୟାୟ ।
ଵେଦତତ୍ଵାୟ । ଦେଵଦେଵେଶାୟ । ଦେଵଦେଵୋତ୍ତମାୟ । ଭୁଜରାଜାୟ ।
ବୀଜହେତଵେ । ବୀଜଦାୟ । ବୀଜଵୃଦ୍ଧିଦାୟ । ବୀଜାଧାରାୟ । ବୀଜରୂପାୟ ।
ନିର୍ବୀଜାୟ । ବୀଜନାଶକାୟ । ପରାପରେଶାୟ । ଵରଦାୟ । ପିଙ୍ଗଲାୟ ।
ପରମଗୁରଵେ । ଗୁରୁଗୁରୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଂ ୟୁଗାପହାୟ ନମଃ । ୟୁଗାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ୟୁଗକୃତେ । ୟୁଗନାଶକାୟ ।
କର୍ପୂରଗୌରାୟ । ଗିରିଶାୟ । ଗୌରୀଶସଖାଶ୍ରୟାୟ । ଧୂର୍ଜଟୟେ ।
ପିଙ୍ଗଲଜଟିନେ । ଜଟାମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତାୟ । ମନୋଜାପାୟ । ଜୀଵହେତଵେ ।
ଅନ୍ଧକାସୁରସୂଦନାୟ । ଲୋକଗୁରଵେ । ଲୋକନାଥାୟ । ପାଣ୍ଡୁରାୟ ।
ପ୍ରମଥାଧିପାୟ । ଅଵ୍ୟକ୍ତଲକ୍ଷଣାୟ । ୟୋଗିନେ । ୟୋଗୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଂ ୟୋଗପୁଙ୍ଗଵାୟ ନମଃ । ଭୂତଵାସାୟ । ଵାସୁଦେଵାୟ । ନିରାଭାସାୟ ।
ସୁମଙ୍ଗଲାୟ । ଭଵଵୈଦ୍ୟାୟ । ୟୋଗିଵେଦ୍ୟାୟ । ୟୋଗିଵାହୃଦାଶ୍ରୟାୟ ।
ଉତ୍ତମାୟ । ଅନୁତ୍ତମାୟ । ଶକ୍ତାୟ । କାଲକୂଟନିଷୂଦନାୟ । ଅସାଧ୍ୟାୟ ।
କମନୀୟାତ୍ମନେ । ଶୁଭାୟ । ସୁନ୍ଦରଵିଗ୍ରହାୟ । ଭକ୍ତକଲ୍ପତରଵେ ।
ସ୍ତୋତ୍ରତରଵେ । ସ୍ତଵ୍ୟାୟ । ସ୍ତୋତ୍ରଵରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୭୮୦ ।

ଓଂ ଅପ୍ରମେୟଗୁଣାଧାରାୟ ନମଃ । ଵେଦକୃତେ । ଵେଦଵିଗ୍ରହାୟ ।
କୀର୍ତ୍ୟାଧାରାୟ । ଭକ୍ତିହେତଵେ । ଅହେତୁକାୟ । ଅପ୍ରଧୃଷ୍ୟାୟ ।
ଶାନ୍ତିଭଦ୍ରାୟ । କୀର୍ତିସ୍ତମ୍ଭାୟ । ମନୋମୟାୟ । ଭୂଶୟାୟ ।
ଅଶମାୟ । ଭୋକ୍ତ୍ରେ । ମହେଷ୍ଵାସାୟ । ମହାତନଵେ । ଵିଜ୍ଞାନମୟାୟ ।
ଆନନ୍ଦମୟାୟ । ମନୋମୟାୟ । ପ୍ରାଣମୟାୟ । ଅନ୍ନମୟାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵଲୋକମୟାୟ ନମଃ । ଦଂଷ୍ଟ୍ରେ । ଧର୍ମାଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଅନିର୍ଵାଣାୟ । ଶଗ ।ଣଗ୍ରାହିଣେ । ସର୍ଵଧର୍ମଫଲପ୍ରଦାୟ । ୟନ୍ତ୍ରେ ।
ସୁଧାତୁରାୟ । ନିରାଶିଷେ । ଅପରିଗ୍ରହାୟ । ପରାର୍ଥପ୍ରଵୃତ୍ତୟେ ।
ମଧୁରାୟ । ମଧୁରପ୍ରିୟଦର୍ଶନାୟ । ମୁକ୍ତାଦାମପରୀତାୟ ।
ନିସ୍ସଙ୍ଗାୟ । ମଙ୍ଗଲାକାରାୟ । ସୁଖପ୍ରଦାୟ । ସୁଖଦୁଃଖଵର୍ଜିତାୟ ।
ଵିଶୃଙ୍ଖଲାୟ । ଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଂ ଜିତସଙ୍ଖ୍ୟାୟ ନମଃ । ପିତାମହାୟ । ଅନାମୟାୟ । ଅକ୍ଷୟାୟ । ମୁଣ୍ଡିନେ ।
ସୁରୂପାୟ । ରୂପଵର୍ଜିତାୟ । ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟାୟ । ମହାମାୟାୟ । ମାୟାଵିନେ ।
ଵିଗତସ୍ମରାୟ । ଅମୃତାୟ । ଶାଶ୍ଵତାୟ । ଶାନ୍ତାୟ । ମୃତ୍ୟୁଘ୍ନାୟ ।
ମୃତ୍ୟୁନାଶକାୟ । ମହାପ୍ରେତାସନାସୀନାୟ । ପିଶାଚାନୁଵୃତାୟ ।
ଗୌରୀଵିଲାସ ସଦନାୟ । ନାନାଗାନଵିଶାରଦାୟ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଂ ଵିଚିତ୍ରମାଲ୍ୟାସନାୟ ନମଃ । ଦିଵ୍ୟଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତାୟ ।
ଵିଷ୍ଣୁବ୍ରହ୍ମାଦିଵଚନପ୍ରିୟାୟ । ସୁରାସୁରନମସ୍କୃତାୟ ।
କିରୀଟକୋଟିବାଲେନ୍ଦୁମଣିକଙ୍କଣଭୂଷିତାୟ । ରତ୍ନାଙ୍ଗଦାୟ ।
ରତ୍ନେଶାୟ । ରତ୍ନରଞ୍ଜିତପାଦୁକାୟ । ନଵରତ୍ନଗଣୋପେତାୟ ।
କିରୀଟିନେ । ରତ୍ନକମ୍ବୁକାୟ । ନାନାଵିଧାନେକରତ୍ନଲସତ୍କୁଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତାୟ ।
ଆଭରଣଭୂଷିତାୟ । ନଵକାଲମଣୟେ । ନାସାପୁଟଭ୍ରାଜିତମୌକ୍ତିକାୟ ।
ରତ୍ନାଙ୍ଗୁଲୀୟଵିଲସତ୍ସୁଶୋଭନ ନଖପ୍ରଭାୟ ।
ରତ୍ନବୀଜମଧ୍ୟମଵିଚିତ୍ର ଵିଲସତ୍କଟିତଟାୟ । ଵୀଟୟେ ।
ଵାମାଙ୍ଗଭାଗଵିଲାସିନୀଵିଲସ- ଦ୍ଵିଲକ୍ଷଣଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଲୀଲାଵିଲମ୍ବିତଵପୁଷେ । ଭକ୍ତମାନସମନ୍ଦିରାୟ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଂ କୁନ୍ଦମନ୍ଦାରପୁଷ୍ପୌଘଲସଦ୍ଵାୟୁନିଷେଵିତାୟ ନମଃ ।
କସ୍ତୂରୀଵିଲସତ୍ଫାଲାୟ । ଦିଵ୍ୟଵେଷଵିରାଜିତାୟ ।
ଦିଵ୍ୟଦେହପ୍ରଭାକୂଟାସୁଦୀପିତଦିଗନ୍ତରାୟ । ଦେଵାସୁରଗୁରଵେ ।
ସ୍ତଵ୍ୟାୟ । ଦେଵାସୁରନମସ୍କୃତାୟ । ହସ୍ତରାଜତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକାୟ ।
ପୁଣ୍ଡରୀକନିଭେକ୍ଷଣାୟ । ଅଜେୟାୟ । ସର୍ଵଲୋକେଷ୍ଟାଭୂଷଣାୟ ।
ସର୍ଵେଷ୍ଟଦାତ୍ରେ । ସର୍ଵେଷ୍ଟସ୍ଫୁରନ୍ମଙ୍ଗଲଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଅଵିଦ୍ୟାଲେଶରହିତାୟ । ନାନାଵିଦ୍ୟୈକସଂଶ୍ରୟାୟ । ମୁକ୍ତୟେ । ଭଵାୟ ।
କୃପାପୂରାୟ । ଭକ୍ତେଷ୍ଟଫଲପୂରକାୟ । ସମ୍ପୂର୍ଣକାମାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଓଂ ସୋମାଗ୍ନିନିଧୟେ ନମଃ । ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟ । ହିତୈଷିଣେ ।
ହିତକୃତେ । ସୌମ୍ୟାୟ । ପରାର୍ଥୈକଵ୍ରତାଞ୍ଚିତାୟ ।
ଶରଣାଗତଦୀନାର୍ତପରିତ୍ରାଣପରାୟଣାୟ । ଵିଷ୍ଣଵେ । ନେତ୍ରେ । ଵଷଟ୍କାରାୟ ।
ଭ୍ରାଜିଷ୍ଣଵେ । ଭୋଜନାୟ । ହଵିଷେ । ଭୋକ୍ତ୍ରେ । ଭୋଜୟିତ୍ରେ । ଜେତ୍ରେ ।
ଜିତାରୟେ । ଜିତମାନସାୟ । ଅକ୍ଷରାୟ । କାରଣାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଂ କ୍ରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ଶ୍ୟାମରଦାୟ । ଶାରଦେନ୍ଦ୍ଵାସ୍ୟାୟ । ଗମ୍ଭୀରାୟ ।
କଵୟେ । ଦୁରସ୍ଵପ୍ନନାଶକାୟ । ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମବୃହତ୍ତ୍ଵପତୟେ ।
କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ । କ୍ଷେତ୍ରପାଲକାୟ । ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ । ଭୀମଵେଷାୟ ।
ଗୌରୀପତୟେ । ଅନାମୟାୟ । ଭଵବ୍ଧିତରଣୋପାୟାୟ । ଭଗଵତେ ।
ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ । ଵରାୟ । ଵରିଷ୍ଠାୟ । ନେଦିଷ୍ଠାୟ । ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଵିପତେଦ୍ଧ୍ୟେ ।ୟାୟ । ସୁଧିୟେ । ୟଵିଷ୍ଠାୟ । କ୍ଷୋଦିଷ୍ଠାୟ ।
ସ୍ଥଵିଷ୍ଠାୟ । ୟମଶାସନାୟ । ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ । ହେମାଙ୍ଗାୟ ।
ହେମରୂପାୟ । ହିରଣ୍ୟଦାୟ । ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିଷେ । ଅନାଵେଷ୍ଟ୍ୟାୟ ।
ଚାମୁଣ୍ଡୀଜନକାୟ । ଅଵଧୟେ । ମୋକ୍ଷାଧ୍ଵଗସଂସେଵ୍ୟାୟ । ମୋକ୍ଷଦାୟ ।
ମହାଶ୍ମଶାନନିଲୟାୟ । ଵେଦାଶ୍ଵାୟ । ଭୂରଥାୟ । ସ୍ଥିରାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଂ ମୃଗଵ୍ୟାୟ ନମଃ । ଧର୍ମଧାମ୍ନେ । ଅଵୃଜିନେଷ୍ଟାୟ । ରଵୟେ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । ପରମାତ୍ମନେ । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦାଶ୍ରୟାୟ । ଵିଧୟେ ।
ମହେଶ୍ଵରାୟ । ମହାଦେଵାୟ । ପରବ୍ରହ୍ମଣେ । ସଦାଶିଵାୟ ।
ଶ୍ରୀକାନ୍ତିମତୀତ୍ୟମ୍ବାସମେତଶ୍ରୀଵେଣୁଵନେଶ୍ଵରସ୍ଵାମିନେ । ପ୍ରଥାଵିଦୁଷେ ।
ମହାଵ୍ରତିନେ । ଵ୍ରତଵିଦ୍ୟାୟ । ଵ୍ରତାଧାରାୟ । ଵ୍ରତାକାରାୟ ।
ଵ୍ରତେଶ୍ଵରାୟ । ଅତିରାଗିଣେ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଂ ଵୀତରାଗିଣେ ନମଃ । ଵିରାଗଵିଦେ । ରାଗଘ୍ନାୟ । ରାଗଶମନାୟ । ରାଗଦାୟ ।
ରାଗରାଗଵିଦେ । ଵିଦୁଷେ । ଵିଦ୍ଵତ୍ତମାୟ । ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନମାନସସଂଶ୍ରୟାୟ ।
ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନସନ୍ତୋଷ୍ଟଵ୍ୟପରାକ୍ରମାୟ । ନୀତିକୃତେ । ନୀତିଵିଦେ । ନୀତିପ୍ରଦାତ୍ରେ ।
ନିୟାମକାୟ । ନିଷ୍କଳରୂପାୟ । ମହାତେଜସେ । ନୀତିପ୍ରିୟାୟ । ଵିଶ୍ଵରେତସେ ।
ନୀତିଵତ୍ସଲାୟ । ନୀତିସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଓଂ ନୀତିସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ । କ୍ରୋଧଵିଦେ । ଶ୍ରୀଷଣ୍ମୁଖାୟ । ଇଷ୍ଟାୟ ।
ସମିଧେ । କାମୟିତ୍ରେ । କାତର୍ୟହରଣାୟ । ନାନାରୂପାୟ । ସର୍ଵସାଧାରଣାୟ ।
ସନାତନାୟ । ସନ୍ଧାୟୈ । ତ୍ରିଧାମ୍ନେ । ଛାନ୍ଦସେଡିତାୟ । ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦାୟ ।
ପଶଵେ । ପାଶାୟ । ସଂସ୍କୃତୟେ । ଅର୍ଥଵାଦାୟ । ପୁରୋଡାଶାୟ ।
ହଵିଷେ । ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ଵାମଦେଵମୁଖପୂଜନଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।
ଇତି ଷଣ୍ମୁଖସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣା ।
ଓଂ ଶରଵଣଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil