1000 Names Of Sri Shanmukha » Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 In Tamil

॥ Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஷண்முக² அத²வா வாமதே³வமுக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: 4 ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

வாமதே³வமுக²பூஜா

ௐ ருத்³ரபு⁴வநாய நம: । அநந்தஶக்தயே । ப³ஹுலாஸுதாய । ஆஹூதாய ।
ஹிரண்யபதயே । ஸேநாந்யே । தி³க்பதயே । தருராஜே । மஹோரஸே । ஹரிகேஶாய ।
பஶுபதயே । மஹதே । ஸஸ்பிஞ்ஜராய । ம்ருʼடா³ய । பிப்யாய । ப³ப்⁴லுஶாய ।
ஶ்ரேஷ்டா²ய । பரமாத்மநே । ஸநாதநாய । ஸர்வாந்நராஜே நம: ।20।

ௐ ஜக³த்கர்த்ரே நம: । வ்ருʼஷீஶாய । நந்தி³கேஶ்வராய । அம்ருʼததா³யிநே ।
மஹாருத்³ராய । க³ங்கா³ஸுதாய । ஸகலாக³மஸம்ஸ்துதாய ।
காரணாதீதவிக்³ரஹாய । ஸுமநோஹராய । காரணப்ரியாய ।
ஸந்நஹநாஸ்த்ரஸுரேஶ்வராய । வம்ஶவ்ருʼத்³தி⁴கராய । உபவீதயே ।
ப்³ராஹ்மணப்ரியாய । அஹந்தாத்மநே । க்ஷேத்ரேஶாய । வநநாயகாய ।
ரோஹிதாய । ஸ்த²பதயே । ஸ்துதாய நம: । 40।

ௐ வாணிஜாய நம: । மநுஜாய । உந்நதாய । க்ஷேத்ரேஶாய । ஹுதபு⁴ஜே ।
தே³வாய । பு⁴வந்தயே । வாரிவஸ்க்ருʼதாய । உச்சைர்கோ⁴ஷாய ।
கோ⁴ரரூபாய । பார்வதீஶஸேவிதாய । வாங்மோசகாய । ஓஷதீ⁴ஶாய ।
பஞ்சவக்த்ராய । க்ருʼஷ்ணப்ரியாய । அக்ஷயாய । ப்ராணாயாமபராயணாய ।
அக⁴நாஶநாய । ஸஹமாநாய । ஸ்வர்ணரேதஸே நம: । 60।

ௐ நிர்வித⁴யே நம: । நிருபப்லவாய । அவ்யயநிதீ⁴ஶாய । ககுபா⁴ய ।
நிஷங்கி³ணே । ஸ்தேநரக்ஷகாய । மாந்யாத்மநே । ஸ்மராத்⁴யக்ஷாய ।
வஞ்சகாய । பரிவஞ்சகாய । நிசேரவே । ஸ்தாயுரக்ஷகாய ।
ப்ரக்ருʼதீஶாய । கி³ரிரக்ஷகாய । குலுஞ்சேஶாய । கு³ஹேஷ்டதா³ய ।
ப⁴வாய । ஶர்வாய । நீலகண்டா²ய । கபர்தி³நே நம: । 80।

ௐ த்ரிபுராந்தகாய நம: । வ்யுப்தகேஶாய । கி³ரீஶாய । ஸஹஸ்ராக்ஷாய ।
ஸஹஸ்ரபதே³ । ஶிபிவிஷ்டாய । சந்த்³ரமௌலயே । ஹ்ரஸ்வாய ।
மீடு⁴ஷ்டமாய । அநகா⁴ய । வாமநாய । வ்யாபகாய । ஶூலிநே ।
விஷ்ணுயஶஸே । அஜடா³ய । அநணவே । ஊர்ம்யாய । ஸூர்ம்யாய । அக்³ரியாய ।
ஶீப்⁴யாய நம: । 100।

ௐ ப்ரத²மாய நம: । பாவநாத்மபதயே । அசராய । தாரகாய । தாராய ।
அபக³தாந்யாயாய । அநந்தவிக்³ரஹாய । த்³வீப்யாய । ஸ்ரோதஸ்யாய । ஈஶாநாய ।
து⁴ர்யாய । க³வ்யாய । மநோந்மநாய । பூர்வஜாய-அபரஜாய । ஜ்யேஷ்டா²ய ।
கநிஷ்டா²ய । விஶ்வலோசநாய । அபக³ல்பா⁴ய । மத்⁴யமாய ।
ஊர்ம்யாய நம: । 120।

ௐ ஜக⁴ந்யாய நம: । பு³த்⁴நியாய । ஶுபா⁴ய । ப்ரதிஸர்யாய ।
அநந்தரூபாய । ஸௌம்யாய । ஸுராஶ்ரயாய । ஓல்யாய । பர்யாய । ஸுராஶ்ரயாய ।
அப⁴யாய । க்ஷேம்யாய । ஶ்ரோத்யாத்ர்யா।ய । வீத்²யாய । நப⁴ஸே ।
அக்³ராஹ்யாய । வந்யாய । அவஸாந்யாய । பூ⁴தாத்மநே । ஶ்ரவாய நம: । 140।

ௐ கக்ஷ்யாய நம: । ப்ரதிஶ்ரயாய । ஆஶுஷேணாய । மஹாஸேநாய ।
மஹாவீர்யாய । மஹாரதா²ய-ஶூராய । அதிகா⁴தகாய । வர்மிணே ।
வரூதி²நே । ப³லிநே । உத்³யதாய । ஶ்ருதஸேநாய । ஶ்ரிதாய । ஸாக்ஷிணே ।
கவசிநே । ப்ரக்ருʼதயே । வஶிநே । ஆஹநந்யாய । அநந்யநாதா²ய ।
து³ந்து³ப்⁴யாய நம: । 160।

ௐ அரிஷ்டநாஶகாய நம: । த்⁴ருʼஷ்ணவே । ப்ரம்ருʼஶாய । ரஞ்ஜ்யாத்மநே ।
வதா³ந்யாய । வேத³ஸம்ப்⁴ருʼதயே । தீக்ஷ்ணேஷுபாணயே । ப்ரஹிதாய ।
ஸ்வாயுதா⁴ய । ஶஸ்த்ரவித்³ருமாய । ஸுத⁴ந்வாத்மகாய । விஶ்வவக்த்ராய ।
ஸுப்ரஸந்நாத்மநே । ஸதா³க³தயே । ஸ்ருத்யாய । விஶ்வபா³ஹவே । க³த்³யபத்³யாய ।
நீப்யாய । ஶுசிஸ்மிதாய । ஸூத்³யாய நம: । 180।

ௐ ஸரஸ்யாய நம: । வைஶந்தாய । அநாத்³யாய । ஆப்யாய । ருʼஷயே । முநயே ।
வித்³யாயை । வஷட்க்²யாய । வர்ணரூபாய । குமாராய । குஶலாய ।
அமூலாய । மேத்⁴யாய । மேக்⁴யாய । மேதா⁴ஶக்தயே । வித்³யுத்யாய ।
மேக⁴விக்ரமாய । வித்⁴யுக்தாய । து³ராத⁴ராய । து³ராராத்⁴யாய நம: । 200।

ௐ நிர்த்³வந்த்³வகா³ய நம: । து³ஸ்ஸஹப்ரதா³ய । த்⁴ரியாய । க்ரோத⁴ஶமநாய ।
ஜாதுகண்டா²ய । புர்யஷ்டகாய । க்ருʼதப்யாய । அஜநத்வாய ।
பாத்யாய । காத்யாயநீப்ரியாய । வாஸ்தவ்யாய । வாஸ்துபாய । ரேஷ்ம்யாய ।
விஶ்வமூர்த்⁴நே । வஸுப்ரதா³ய । தாம்ராய । அரணியாய । ஶம்ப⁴வே ।
ருத்³ராய । ஸுக²கராய நம: । 220।

ௐ ஸுஹ்ருʼதே³ நம: । உக்³ரகராய । பீ⁴மகர்மணே । பீ⁴மாய । அக்³ரேவதா⁴ய ।
ஹுநேயாத்மநே । து³ர்ஜ்ஞேயாய । து³ரவயாய । அவயாய । ஶம்ப⁴வே ।
மயோபு⁴வே । நித்யாய । ஶங்கராய । கீர்திஸாக³ராய । மயஸ்கராய ।
க²ண்டா³ய । பரஶுஜாய । ஶுசயே । கீர்த்யாய । அம்ருʼதாதீ⁴ஶாய நம: । 240।

ௐ பார்யாய நம: । அவார்யாய । அம்ருʼதாகராய । ஶுத்³தா⁴ய । ப்ரதரணாய ।
முக்²யாய । ஶுத்³த⁴பாணயே । லோலுபாய । உச்சாய । உத்தரணாய ।
தார்யாய । தார்யஜ்ஞாய । தாத்⁴யர்ய।ஹ்ருʼத்³க³தயே । த்ரிகார்யாய ।
ஸாரபூ⁴தாத்மநே । ஸாரக்³ராஹிணே । து³ரத்யயாய । ஆத்³யாய । மோக்ஷதா³ய ।
பத்²யாய நம: । 260।

ௐ அநர்த²க்⁴நே நம: । ஸத்யஸங்க³ராய । ஶரண்யாய । சேந்யாத்யா।ய ।
ப்ரவாஹ்யாய । ஸிகத்யாய । ஸைகதாஶ்ரயாய । கு³ண்யாய । க்³ராமண்யே ।
ஶரண்யாய । ஶுத்³த⁴ஶாஸநாய । வரேண்யாய । யஜ்ஞபுரீஶ்வராய ।
யஜ்ஞேஶாய । யஜ்ஞநாயகாய । யஜ்ஞகர்த்ரே । யஜ்ஞபோ⁴க்த்ரே ।
யஜ்ஞவிக்⁴நநாஶகாய । யஜ்ஞகர்மப²லாத்⁴யக்ஷாய । அநாதுராய நம: । 280।

ௐ ப்ரபத்²யாய நம: । கிஶிநே । கே³ஹ்யக்³ராஹ்யாய । துல்யாய । ஸநாக³ராய ।
புலஸ்த்யாய । க்ஷபணாய । கோ³ஷ்ட²யை । கோ³விந்தா³ய । பீ⁴தஸத்க்ரியாய ।
ஹ்ருʼத³யாய-ஹ்ருʼத³த்⁴வநே । ஹ்ருʼத்³யாய । ஹ்ருʼத³க்ருʼதே । ஹ்ருʼத்³ப⁴வாய ।
க³ஹ்வரேஷ்டா²ய । ப்ரபா⁴கராய । நிஷேவ்யாய । நியதாய । யந்த்ரே ।
அபாம்ஸுலாய நம: । 300।

ௐ ஸம்ப்ரதாபநாய நம: । ஶுஷ்க்யாய । ஹரித்யாய । ஹதாம்நே ।
ராஜஸப்ரியாய । ஸாத்விகப்ரியாய । லோப்யாய । உலப்யாய । பர்ணஶத்³யாய ।
பர்ண்யாய । பூர்ணாய । புராதநாய । பூ⁴தாய । பூ⁴தபதயே । பூ⁴பாய ।
பூ⁴த⁴ராய । பூ⁴த⁴ராயுதா⁴ய । பூ⁴தஸங்கா³ய । பூ⁴தமூர்தயே ।
பூ⁴தாய நம: । 320।

ௐ பூ⁴திபூ⁴ஷணாய நம: । மத³நாய । மாத³காய । மாத்³யாய । மாத³க்⁴நே ।
த³மப்ரியாய । மத⁴வே । மது⁴கராய । க்ரூராய । மது⁴ராகாராய ।
மத³நாகாராய । நிரஞ்ஜநாய । நிராதா⁴ராய । லிப்தாய । நிருபாதி⁴காய ।
நிஷ்ப்ரபந்நாய । நிரூஹாய । நிருபத்³ரவாய । நிரீஶாய ।
ஸப்தகு³ணோபேதாய நம: । 340।

ௐ ஸாத்விகப்ரியாய நம: । ஸாமிஷ்டா²ய । ஸத்வேஶாய ।
ஸத்வவித்தமாய । ஸமஸ்தஜக³தா³தா⁴ராய । ஸமஸ்தக³ணஸங்கராய ।
ஸமஸ்தது:³க²வித்⁴வம்ஸிநே । ஸமஸ்தாநந்த³காரணாய ।
ருத்³ராக்ஷாப⁴ரணமாலாய । ருத்³ராக்ஷப்ரியவத்ஸலாய । ருத்³ராக்ஷவக்ஷஸே ।
ருத்³ராக்ஷரூபாய । ருதா³க்ஷபக்ஷகாய । விஶ்வேஶ்வராய ।
வீரப⁴த்³ராய । ஸம்ராஜே । த³க்ஷமகா²ந்தகாய । விக்⁴நேஶ்வராய ।
விக்⁴நகர்த்ரே । கு³ரவே நம: । 360।

ௐ தே³வஶிகா²மணயே நம: । பு⁴ஜங்கே³ந்த்³ரலஸத்கர்ணாய ।
பு⁴ஜங்கா³ப⁴ரணப்ரியாய । பு⁴ஜங்க³விலஸத்கராய ।
பு⁴ஜங்க³சவ।லயாய । முநிவந்த்³யாய । முநிஶ்ரேஶ்டா²ய ।
முநிப்³ருʼந்த³மிதாய । முநிஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகஸ்தா²ய । முநிஸங்கை⁴கஜீவநாய ।
முநிமுக்²யாய । வேத³ம்ருʼக்³யாய । ம்ருʼக³ஹஸ்தகாய ।
ம்ருʼகே³ந்த்³ரசர்மவஸநாய । நாரஸிம்ஹநிவிநாய ।
ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய । அபம்ருʼத்யுவிநாஶகாய । ம்ருʼத்யும்ருʼத்யவே ।
து³ஷ்டம்ருʼத்யவே । அத்³ருʼஷ்டோஷ்ட²காய நம: । 380।

ௐ ஶ்ரீ: ம்ருʼத்யுஞ்ஜயநாயகாய நம: । ம்ருʼத்யுபூர்க்⁴நாய । ஊர்த்⁴வகா³ய ।
ஹிரண்யாய । பரமாய । நித⁴நேஶாய । த⁴நாதி⁴பாய । யஜுர்மூதயே ।
மூர்திவர்ஜிதாய । ருʼதவே । ருʼதுமூர்தயே । வ்யக்தாய । அவ்யக்தாய ।
வ்யக்தாவ்யக்தமயாய । ஜீவிநே । லிங்கா³த்மநே । லிங்க³மூர்தயே ।
லிங்கா³லிங்கா³த்மவிக்³ரஹாய । க்³ருʼஹாதா⁴ராய । க்³ருʼஹகாராய நம: । 400।

ௐ க்³ருʼஹேஶ்வராய நம: । க்³ருʼஹபதயே । க்³ருʼஹக்³ருʼஹாய ।
க்³ருʼஹிணே । க்³ராஹக்³ரஹவிலக்ஷணாய । காலாக்³நித⁴ரய । கலாக்ருʼதே ।
கலாலக்ஷணதத்பராய । கலாபாய । கல்பதத்வபதயே । கல்பகல்பாய ।
பரமாத்மநே । ப்ரதா⁴நாத்மநே । ப்ரதா⁴நவபுஷே । ப்ரதா⁴நபுருஷாய ।
ஶிவாய । வேத்³யாய । வேதா³ந்தஸ்தா²ய । வைத்³யாய । வேத³வேத்³யாய நம: । 420।

ௐ வேத³வேதா³ந்தஸம்ஸ்தா²ய நம: । வேத³ஜிஹ்வாய । விஜிஹ்வாய । ஸிம்ஹநாஶநாய ।
கல்யாணரூபாய । கல்யாணகு³ணாய । கல்யாணாஶ்ரயாய । ப⁴க்தகல்யாணதா³ய ।
ப⁴க்தகாமதே⁴நவே । ஸுராதி⁴பாய । பாவநாய । பாவகாய । மஹாகல்யாய ।
மதா³பஹாய । கோ⁴ரபாதகதா³வாக்³நயே । ஜபப⁴ஸ்மக³ணப்ரியாய ।
அநந்தஸோமஸூர்யாய । அக்³நிமண்ட³லப்ரதிமப்ரபா⁴ய ।
ஜயதே³கப்ரப⁴வே ஜக³தே³கப்ரப⁴வே। । ஸ்வாமிநே நம: । 440।

ௐ ஜக³த்³வந்த்³யாய நம: । ஜக³ந்மயாய । ஜக³தா³நந்தா³ய ।
ஜந்மஜராமரணவர்ஜிதாய । க²ட்வாங்க³நிர்மிதாய । ஸத்யாய ।
தே³வாத்மநே । ஆத்மஸம்ப⁴வாய । கபாலமாலாப⁴ரணாய ।
கபாலிநே । கமலாஸநபூஜிதாய । கபாலீஶாய । த்ரிகாலஜ்ஞாய ।
து³ஷ்டாவக்³ரஹகாரகாய । நாட்யகர்த்ரே । நடவராய ।
மஹாநாட்யவிஶாரதா³ய । விராட்³ரூபத⁴ராய । வ்ருʼஷப⁴ஸம்ஹாரிணே ।
தீ⁴ராய நம: । 460।

வ்ருʼஷாங்காய । வ்ருʼஷாதீ⁴ஶாய । வ்ருʼஷாத்மநே । வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜாய ।
மஹோந்நதாய । மஹாகாயாய । மஹாவக்ஷஸே । மஹாபு⁴ஜாய ।
மஹாஸ்கந்தா⁴ய । மஹார்ணவாய । மஹாவக்ராய । மஹாஶிரஸே । மஹாஹரயே ।
மஹாத³ம்ஷ்ட்ராய । மஹாக்ஷேமாய । ஸுந்த³ரப்ரப⁴வே । ஸுநந்த³நாய ।
ஸுலலிதாய । ஸுகந்த⁴ராய । ஸத்யவாசே நம: । 480।

ௐ த⁴ர்மவக்த்ரே நம: । ஸத்யவித்தமாய । த⁴ர்மபதயே ।
த⁴ர்மநிபுணாய । த⁴ர்மாத⁴ர்மநிபுணாய । க்ருʼதஜ்ஞாய ।
க்ருʼதக்ருʼத்யஜந்மநே । க்ருʼதக்ருʼத்யாய । க்ருʼதாக³மாய । க்ருʼதவிதே³ ।
க்ருʼத்யவிச்ச்²ரேஷ்டா²ய । க்ருʼதஜ்ஞாய । ப்ரியந்ருʼத்க்ருʼத்தமாய ।
வ்ரதவிதே³ । வ்ரதவிச்ச்²ரேஷ்டா²ய । ப்ரியக்ருʼதா³த்மநே । வ்ரதவிது³ஷே ।
ஸக்ரோதா⁴ய । க்ரோத⁴ஸ்தா²ய । க்ரோத⁴க்⁴நே நம: । 500।

ௐ க்ரோத⁴கரணாய நம: । கு³ணவதே । கு³ணவச்ச்²ரேஷ்டா²ய । ஸ்வஸம்வித்ப்ரியாய ।
கு³ணாதா⁴ராய । கு³ணாகராய । கு³ணக்ருʼதே । கு³ணவிதே³ । து³ர்கு³ணநாஶகாய ।
விதி⁴விதே³ । விதி⁴விச்ச்²ரேஷ்டா²ய । வீர்யஸம்ஶ்ரயாய । வீர்யக்⁴நே ।
காலத்⁴ருʼதே । காலவிதே³ । காலாதீதாய । ப³லக்ருʼதே । ப³லவிதே³ । ப³லிநே ।
மநோஹராய நம: । 520।

ௐ மநோரூபாய நம: । ப³லப்ரமத²நாய ।
ப³லாய । வித்³யாவிதா⁴த்ரே । வித்³யேஶாய । வித்³யாமாத்ரைகஸம்ஶ்ரயாய ।
வித்³யாகாராய । மஹாவித்³யாய । வித்³யாவித்³யாவிஶாரதா³ய । வஸந்தக்ருʼதே ।
வஸந்தாத்மநே । வஸந்தேஶாய । வஸந்தாய । க்³ரீஷ்மாத்மநே ।
க்³ரீஷ்மக்ருʼதே । க்³ரீஷ்மவர்த்³த⁴காய । க்³ரீஷ்மநாஶகாய । பரப்ரக்ருʼதயே ।
ப்ராவ்ருʼட்காலாய । ப்ராவ்ருʼட்பரகாலப்ரவர்தகாய நம: । 540।

ௐ ப்ராவ்ருʼஷே நம: । ப்ராவ்ருʼஷேண்யாய । ப்ராணநாஶகாய ।
ஶரதா³த்மகாய । ஶரத்³தே⁴தவே । ஶரத்காலப்ரவர்தகாய ।
ஶரந்நாதா²ய । ஶரத்காலநாஶாய । ஶரதா³ஶ்ரயாய । ஹிமஸ்வரூபாய ।
ஹிமதா³ய । ஹிமபதயே । ஹிமநாஶகாய । ப்ராச்யாத்மநே । த³க்ஷிணாகாராய ।
ப்ரதீச்யாத்மநே । அநந்தாக்ருʼதயே । ஆக்³நேயாத்மநே । நிருʼதீஶாய ।
வாயவ்யாத்மேஶாநாய நம: । 560।

ௐ ஊர்த்⁴வாய ஸுதி³க்கராய நம: । நாநாதே³ஶைகநாயகாய ।
ஸர்வபக்ஷிம்ருʼக³கராய । ஸர்வபக்ஷிம்ருʼகா³தி⁴பாய ।
ம்ருʼகா³த்³யுத்பத்திகாரணாய । ஜீவாத்⁴யக்ஷாய । ஜீவவந்த்³யாய ।
ஜீவிநாம் ஜீவரக்ஷகாய । ஜீவக்ருʼதே । ஜீவக்⁴நே । ஜீவநாவநாய ।
ஜீவஸம்ஶ்ரயாய । ஜ்யோதி:ஸ்வரூபாய । விஶ்வாத்மநே । வியத்பதயே ।
வஜ்ராத்மநே । । வஜ்ரஹஸ்தாய । ஸர்வபக்ஷிம்ருʼகா³தா⁴ராய । வ்ரஜேஶாய ।
வஜ்ரபூ⁴ஷிதாய நம: । 580।

ௐ குமாராய நம: । கு³ரவே । ஈஶாநாய । க³ணாத்⁴யக்ஷாய । க³ணாதி⁴பாய ।
பிநாகபாணயே । து⁴ர்யாத்மநே । ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசநாய । பாரரஹிதாய ।
ஶாந்தாய । த³மயித்ரே । ருʼஷயே । புராணபுருஷாய । புருஷேஷாய ।
புரவந்த்³யாய । காலஶ்ரீருத்³ராய । ஸர்வேஶாய । ஶமலபாய ।
ஶமேஶ்வராய । ப்ரலயாநிலக்ருʼதே நம: । 600।

ௐ ப⁴வ்யாய நம: । ப்ரலயாநிலநாஶகாய । த்ர்யம்ப³காய ।
அரிஷட்³வர்க³நாஶகாய । த⁴நத³ப்ரியாய । அக்ஷோப்⁴யாய ।
க்ஷோப⁴ரஹிதாய । க்ஷோப⁴தா³ய । க்ஷோப⁴நாஶகாய ।
ஸத³ங்கா³ய । த³ம்ப⁴ரஹிதாய । த³ம்பா⁴ய । த³ம்ப⁴நாஶகாய ।
குந்தே³ந்து³ஶங்க²த⁴வளாய । ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹாய ।
ப⁴ஸ்மதா⁴ரணஹ்ருʼஷ்டாத்மநே । துஷ்டயே । வ்ருʼஷ்டிநிஷூத³நாய ।
ஸ்தா²ணவே । தி³க³ம்ப³ராய நம: । 620।

ௐ க³ர்பா⁴ய நம: । ப⁴க³நேத்ரபி⁴தே³ । உஜ்ஜ்வலாய । த்ரிகாலாக்³நிகாலாய ।
காலாக்³நயே । அத்⁴வாதீதாய । மஹாயஶஸே । ஸாமப்ரியாய । ஸாமவேத்ரே ।
ஸாமகா³ய । ஸாமகா³நப்ரியாய । ஶராய । தா³ந்தாய । மஹாதீ⁴ராய ।
தை⁴ர்யதா³ய । லாவண்யராஶயே । ஸர்வஜ்ஞாய । பு³த்³த⁴யே । பு³த்³தி⁴மதே ।
வராய நம: । 640।

ௐ தும்ப³வீணாய நம: । கம்பு³கர்ணாய । ஶம்ப³ராரிக்ருʼதாந்தாய ।
ௐ ஶார்தூ³லசர்மவஸநாய நம: । பூர்ணாநந்தா³ய । ஜக³த்ப்ரியாய ।
ஜயப்ரதா³ய । ஜயாத்⁴யக்ஷாய । ஜயாத்மநே । ஜயகருணாய ।
ஜங்க³மாஜங்க³மாகாராய । ஜக³த்பதயே । ஜக³த்³ரக்ஷணாய । வஶ்யாய ।
ஜக³த்ப்ரலயகாரணாய । புஷ்பபூஷ।த³ந்தபி⁴தே³ । ம்ருʼத்க்ருʼஷ்டாய ।
பஞ்சயஜ்ஞப்ரப⁴ஞ்ஜநாய । அஷ்டமூர்தயே । விஶ்வமுர்தயே நம: । 660।

ௐ அதிமூர்தயே நம: । அதிமூர்திமதே । கைலாஸஶிக²ரவாஸாய ।
கைலாஸஶிக²ரப்ரஜ்ஞாய । ப⁴க்தகைலாஸதா³யகாய । ஸூக்ஷ்மாய ।
ஸர்வஜ்ஞாய । ஸர்வஶிக்ஷகாய । ஸோமாய । ஸோமகலாயை । மஹாதேஜஸே ।
மஹாதபஸே । ஹிரண்யயுக்³மாஶ்ரயாய । ஆநந்தா³ய । ஸ்வர்ணகேஶாய । ப்³ரஹ்மணே ।
விஶ்வஹ்ருʼதே³ । உர்வீஶாய । மோசகாய । ப³ந்த⁴வர்ஜிதாய நம: । 680।

ௐ ஸ்வதந்த்ராய நம: । ஸர்வதந்த்ராத்மநே । த்³யுதிமதே । அமிதப்ரபா⁴ய ।
புஷ்கராக்ஷாய । புண்யகீர்தயே । புண்யஶ்ரவணகீர்தநாய । புண்யதா³த்ரே ।
புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³ய । ஸாரபூ⁴தாய । ஸ்வரமயாய । ரஸபூ⁴தாய ।
ரஸாத⁴ராய । ஓங்காராய । ப்ரணவாய । நாதா³ய । ப்ரணதார்திப⁴ஞ்ஜநாய ।
நீப்யாய । அதிதூ³ரஸ்தா²ய । வஶிநே நம: । 700।

ௐ ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகாய நம: । மந்தா³ரமூலநிலயாய । மந்தா³ரகுஸுமப்ரியாய ।
ப்³ருʼந்தா³ரகப்ரியாய । ப்³ருʼந்தா³ரகவிராஜிதாய । ஶ்ரீமதே ।
அநந்தகல்யாணாய । பரிபூர்ணமஹோத³யாய । மஹோத்ஸாஹாய । விஶ்வபோ⁴க்த்ரே ।
விஶ்வஸாரபரிபூரகாய । ஸுலபா⁴ய । ஸுலபா⁴லப்⁴யாய । லப்⁴யாய ।
லாப⁴ப்ரவர்தகாய । லாபா⁴த்மநே । லாப⁴தா³ய । வராய । த்³யுதிமதே ।
அநஸூயகாய நம: । 720।

ௐ ப்³ரஹ்மசாரிணே நம: । த்³ருʼட⁴சாரிணே । தே³வஸிம்ஹாய । த⁴நப்ரியாய ।
வேத³தத்வாய । தே³வதே³வேஶாய । தே³வதே³வோத்தமாய । பு⁴ஜராஜாய ।
பீ³ஜஹேதவே । பீ³ஜதா³ய । பீ³ஜவ்ருʼத்³தி⁴தா³ய । பீ³ஜாதா⁴ராய । பீ³ஜரூபாய ।
நிர்பீ³ஜாய । பீ³ஜநாஶகாய । பராபரேஶாய । வரதா³ய । பிங்க³லாய ।
பரமகு³ரவே । கு³ருகு³ருப்ரியாய நம: । 740।

ௐ யுகா³பஹாய நம: । யுகா³த்⁴யக்ஷாய । யுக³க்ருʼதே । யுக³நாஶகாய ।
கர்பூரகௌ³ராய । கி³ரிஶாய । கௌ³ரீஶஸகா²ஶ்ரயாய । தூ⁴ர்ஜடயே ।
பிங்க³லஜடிநே । ஜடாமண்ட³லமண்டி³தாய । மநோஜாபாய । ஜீவஹேதவே ।
அந்த⁴காஸுரஸூத³நாய । லோககு³ரவே । லோகநாதா²ய । பாண்டு³ராய ।
ப்ரமதா²தி⁴பாய । அவ்யக்தலக்ஷணாய । யோகி³நே । யோகீ³ஶ்வராய நம: । 760।

ௐ யோக³புங்க³வாய நம: । பூ⁴தவாஸாய । வாஸுதே³வாய । நிராபா⁴ஸாய ।
ஸுமங்க³ளாய । ப⁴வவைத்³யாய । யோகி³வேத்³யாய । யோகி³வாஹ்ருʼதா³ஶ்ரயாய ।
உத்தமாய । அநுத்தமாய । ஶக்தாய । காலகூடநிஷூத³நாய । அஸாத்⁴யாய ।
கமநீயாத்மநே । ஶுபா⁴ய । ஸுந்த³ரவிக்³ரஹாய । ப⁴க்தகல்பதரவே ।
ஸ்தோத்ரதரவே । ஸ்தவ்யாய । ஸ்தோத்ரவரப்ரியாய நம: । 780।

ௐ அப்ரமேயகு³ணாதா⁴ராய நம: । வேத³க்ருʼதே । வேத³விக்³ரஹாய ।
கீர்த்யாதா⁴ராய । ப⁴க்திஹேதவே । அஹேதுகாய । அப்ரத்⁴ருʼஷ்யாய ।
ஶாந்திப⁴த்³ராய । கீர்திஸ்தம்பா⁴ய । மநோமயாய । பூ⁴ஶயாய ।
அஶமாய । போ⁴க்த்ரே । மஹேஷ்வாஸாய । மஹாதநவே । விஜ்ஞாநமயாய ।
ஆநந்த³மயாய । மநோமயாய । ப்ராணமயாய । அந்நமயாய நம: । 800।

ௐ ஸர்வலோகமயாய நம: । த³ம்ஷ்ட்ரே । த⁴ர்மாத⁴ர்மப்ரவர்தகாய ।
அநிர்வாணாய । ஶக³।ணக்³ராஹிணே । ஸர்வத⁴ர்மப²லப்ரதா³ய । யந்த்ரே ।
ஸுதா⁴துராய । நிராஶிஷே । அபரிக்³ரஹாய । பரார்த²ப்ரவ்ருʼத்தயே ।
மது⁴ராய । மது⁴ரப்ரியத³ர்ஶநாய । முக்தாதா³மபரீதாய ।
நிஸ்ஸங்கா³ய । மங்க³ளாகாராய । ஸுக²ப்ரதா³ய । ஸுக²து:³க²வர்ஜிதாய ।
விஶ்ருʼங்க²லாய । ஜக³த்கர்த்ரே நம: । 820।

ௐ ஜிதஸங்க்²யாய நம: । பிதாமஹாய । அநாமயாய । அக்ஷயாய । முண்டி³நே ।
ஸுரூபாய । ரூபவர்ஜிதாய । அதீந்த்³ரியாய । மஹாமாயாய । மாயாவிநே ।
விக³தஸ்மராய । அம்ருʼதாய । ஶாஶ்வதாய । ஶாந்தாய । ம்ருʼத்யுக்⁴நாய ।
ம்ருʼத்யுநாஶகாய । மஹாப்ரேதாஸநாஸீநாய । பிஶாசாநுவ்ருʼதாய ।
கௌ³ரீவிலாஸ ஸத³நாய । நாநாகா³நவிஶாரதா³ய நம: । 840।

ௐ விசித்ரமால்யாஸநாய நம: । தி³வ்யசந்த³ந சர்சிதாய ।
விஷ்ணுப்³ரஹ்மாதி³வசநப்ரியாய । ஸுராஸுரநமஸ்க்ருʼதாய ।
கிரீடகோடிபா³லேந்து³மணிகங்கணபூ⁴ஷிதாய । ரத்நாங்க³தா³ய ।
ரத்நேஶாய । ரத்நரஞ்ஜிதபாது³காய । நவரத்நக³ணோபேதாய ।
கிரீடிநே । ரத்நகம்பு³காய । நாநாவிதா⁴நேகரத்நலஸத்குண்ட³லமண்டி³தாய ।
ஆப⁴ரணபூ⁴ஷிதாய । நவகாலமணயே । நாஸாபுடப்⁴ராஜிதமௌக்திகாய ।
ரத்நாங்கு³லீயவிலஸத்ஸுஶோப⁴ந நக²ப்ரபா⁴ய ।
ரத்நபீ³ஜமத்⁴யமவிசித்ர விலஸத்கடிதடாய । வீடயே ।
வாமாங்க³பா⁴க³விலாஸிநீவிலஸ- த்³விலக்ஷணவிக்³ரஹாய ।
லீலாவிலம்பி³தவபுஷே । ப⁴க்தமாநஸமந்தி³ராய நம: । 860।

ௐ குந்த³மந்தா³ரபுஷ்பௌக⁴லஸத்³வாயுநிஷேவிதாய நம: ।
கஸ்தூரீவிலஸத்பா²லாய । தி³வ்யவேஷவிராஜிதாய ।
தி³வ்யதே³ஹப்ரபா⁴கூடாஸுதீ³பிததி³க³ந்தராய । தே³வாஸுரகு³ரவே ।
ஸ்தவ்யாய । தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼதாய । ஹஸ்தராஜத்புண்ட³ரீகாய ।
புண்ட³ரீகநிபே⁴க்ஷணாய । அஜேயாய । ஸர்வலோகேஷ்டாபூ⁴ஷணாய ।
ஸர்வேஷ்டதா³த்ரே । ஸர்வேஷ்டஸ்பு²ரந்மங்க³ளவிக்³ரஹாய ।
அவித்³யாலேஶரஹிதாய । நாநாவித்³யைகஸம்ஶ்ரயாய । முக்தயே । ப⁴வாய ।
க்ருʼபாபூராய । ப⁴க்தேஷ்டப²லபூரகாய । ஸம்பூர்ணகாமாய நம: । 880।

ௐ ஸோமாக்³நிநித⁴யே நம: । ஸௌபா⁴க்³யதா³ய । ஹிதைஷிணே ।
ஹிதக்ருʼதே । ஸௌம்யாய । பரார்தை²கவ்ரதாஞ்சிதாய ।
ஶரணாக³ததீ³நார்தபரித்ராணபராயணாய । விஷ்ணவே । நேத்ரே । வஷட்காராய ।
ப்⁴ராஜிஷ்ணவே । போ⁴ஜநாய । ஹவிஷே । போ⁴க்த்ரே । போ⁴ஜயித்ரே । ஜேத்ரே ।
ஜிதாரயே । ஜிதமாநஸாய । அக்ஷராய । காரணாய நம: । 900।

ௐ க்ருத்³தா⁴ய நம: । ஶ்யாமரதா³ய । ஶாரதே³ந்த்³வாஸ்யாய । க³ம்பீ⁴ராய ।
கவயே । து³ரஸ்வப்நநாஶகாய । பஞ்சப்³ரஹ்மப்³ருʼஹத்த்வபதயே ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞாய । க்ஷேத்ரபாலகாய । வ்யோமகேஶாய । பீ⁴மவேஷாய ।
கௌ³ரீபதயே । அநாமயாய । ப⁴வப்³தி⁴தரணோபாயாய । ப⁴க³வதே ।
ப⁴க்தவத்ஸலாய । வராய । வரிஷ்டா²ய । நேதி³ஷ்டா²ய । ப்ரியாய நம: । 920।

விபதேத்³த்⁴யே।யாய । ஸுதி⁴யே । யவிஷ்டா²ய । க்ஷோதி³ஷ்டா²ய ।
ஸ்த²விஷ்டா²ய । யமஶாஸநாய । ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய । ஹேமாங்கா³ய ।
ஹேமரூபாய । ஹிரண்யதா³ய । ப்³ரஹ்மஜ்யோதிஷே । அநாவேஷ்ட்யாய ।
சாமுண்டீ³ஜநகாய । அவத⁴யே । மோக்ஷாத்⁴வக³ஸம்ஸேவ்யாய । மோக்ஷதா³ய ।
மஹாஶ்மஶாநநிலயாய । வேதா³ஶ்வாய । பூ⁴ரதா²ய । ஸ்தி²ராய நம: । 940।

ௐ ம்ருʼக³வ்யாய நம: । த⁴ர்மதா⁴ம்நே । அவ்ருʼஜிநேஷ்டாய । ரவயே ।
ஸர்வஜ்ஞாய । பரமாத்மநே । ப்³ரஹ்மாநந்தா³ஶ்ரயாய । வித⁴யே ।
மஹேஶ்வராய । மஹாதே³வாய । பரப்³ரஹ்மணே । ஸதா³ஶிவாய ।
ஶ்ரீகாந்திமதீத்யம்பா³ஸமேதஶ்ரீவேணுவநேஶ்வரஸ்வாமிநே । ப்ரதா²விது³ஷே ।
மஹாவ்ரதிநே । வ்ரதவித்³யாய । வ்ரதாதா⁴ராய । வ்ரதாகாராய ।
வ்ரதேஶ்வராய । அதிராகி³ணே நம: । 960।

ௐ வீதராகி³ணே நம: । விராக³விதே³ । ராக³க்⁴நாய । ராக³ஶமநாய । ராக³தா³ய ।
ராக³ராக³விதே³ । விது³ஷே । வித்³வத்தமாய । வித்³வஜ்ஜநமாநஸஸம்ஶ்ரயாய ।
வித்³வஜ்ஜநஸந்தோஷ்டவ்யபராக்ரமாய । நீதிக்ருʼதே । நீதிவிதே³ । நீதிப்ரதா³த்ரே ।
நியாமகாய । நிஷ்களரூபாய । மஹாதேஜஸே । நீதிப்ரியாய । விஶ்வரேதஸே ।
நீதிவத்ஸலாய । நீதிஸ்வரூபாய நம: । 980।

ௐ நீதிஸம்ஶ்ரயாய நம: । க்ரோத⁴விதே³ । ஶ்ரீஷண்முகா²ய । இஷ்டாய ।
ஸமிதே⁴ । காமயித்ரே । காதர்யஹரணாய । நாநாரூபாய । ஸர்வஸாதா⁴ரணாய ।
ஸநாதநாய । ஸந்தா⁴யை । த்ரிதா⁴ம்நே । சா²ந்த³ஸேடி³தாய । ஸ்வச்ச²ந்தா³ய ।
பஶவே । பாஶாய । ஸம்ஸ்க்ருʼதயே । அர்த²வாதா³ய । புரோடா³ஶாய ।
ஹவிஷே । சித்தஶுத்³தி⁴ப்ரதா³ய நம: । 1000।

வாமதே³வமுக²பூஜநம் ஸம்பூர்ணம் ।
இதி ஷண்முக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ।
ௐ ஶரவணப⁴வாய நம: ।
ௐ தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu