1000 Names Of Sri Shanmukha » Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 In Telugu

॥ Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీషణ్ముఖ అథవా వామదేవముఖసహస్రనామావలిః ౪ ॥

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

వామదేవముఖపూజా

ఓం రుద్రభువనాయ నమః । అనన్తశక్తయే । బహులాసుతాయ । ఆహూతాయ ।
హిరణ్యపతయే । సేనాన్యే । దిక్పతయే । తరురాజే । మహోరసే । హరికేశాయ ।
పశుపతయే । మహతే । సస్పిఞ్జరాయ । మృడాయ । పిప్యాయ । బభ్లుశాయ ।
శ్రేష్ఠాయ । పరమాత్మనే । సనాతనాయ । సర్వాన్నరాజే నమః ।౨౦।

ఓం జగత్కర్త్రే నమః । వృషీశాయ । నన్దికేశ్వరాయ । అమృతదాయినే ।
మహారుద్రాయ । గఙ్గాసుతాయ । సకలాగమసంస్తుతాయ ।
కారణాతీతవిగ్రహాయ । సుమనోహరాయ । కారణప్రియాయ ।
సన్నహనాస్త్రసురేశ్వరాయ । వంశవృద్ధికరాయ । ఉపవీతయే ।
బ్రాహ్మణప్రియాయ । అహన్తాత్మనే । క్షేత్రేశాయ । వననాయకాయ ।
రోహితాయ । స్థపతయే । స్తుతాయ నమః । ౪౦।

ఓం వాణిజాయ నమః । మనుజాయ । ఉన్నతాయ । క్షేత్రేశాయ । హుతభుజే ।
దేవాయ । భువన్తయే । వారివస్కృతాయ । ఉచ్చైర్ఘోషాయ ।
ఘోరరూపాయ । పార్వతీశసేవితాయ । వాఙ్మోచకాయ । ఓషధీశాయ ।
పఞ్చవక్త్రాయ । కృష్ణప్రియాయ । అక్షయాయ । ప్రాణాయామపరాయణాయ ।
అఘనాశనాయ । సహమానాయ । స్వర్ణరేతసే నమః । ౬౦।

ఓం నిర్విధయే నమః । నిరుపప్లవాయ । అవ్యయనిధీశాయ । కకుభాయ ।
నిషఙ్గిణే । స్తేనరక్షకాయ । మాన్యాత్మనే । స్మరాధ్యక్షాయ ।
వఞ్చకాయ । పరివఞ్చకాయ । నిచేరవే । స్తాయురక్షకాయ ।
ప్రకృతీశాయ । గిరిరక్షకాయ । కులుఞ్చేశాయ । గుహేష్టదాయ ।
భవాయ । శర్వాయ । నీలకణ్ఠాయ । కపర్దినే నమః । ౮౦।

ఓం త్రిపురాన్తకాయ నమః । వ్యుప్తకేశాయ । గిరీశాయ । సహస్రాక్షాయ ।
సహస్రపదే । శిపివిష్టాయ । చన్ద్రమౌలయే । హ్రస్వాయ ।
మీఢుష్టమాయ । అనఘాయ । వామనాయ । వ్యాపకాయ । శూలినే ।
విష్ణుయశసే । అజడాయ । అనణవే । ఊర్మ్యాయ । సూర్మ్యాయ । అగ్రియాయ ।
శీభ్యాయ నమః । ౧౦౦।

ఓం ప్రథమాయ నమః । పావనాత్మపతయే । అచరాయ । తారకాయ । తారాయ ।
అపగతాన్యాయాయ । అనన్తవిగ్రహాయ । ద్వీప్యాయ । స్రోతస్యాయ । ఈశానాయ ।
ధుర్యాయ । గవ్యాయ । మనోన్మనాయ । పూర్వజాయ-అపరజాయ । జ్యేష్ఠాయ ।
కనిష్ఠాయ । విశ్వలోచనాయ । అపగల్భాయ । మధ్యమాయ ।
ఊర్మ్యాయ నమః । ౧౨౦।

ఓం జఘన్యాయ నమః । బుధ్నియాయ । శుభాయ । ప్రతిసర్యాయ ।
అనన్తరూపాయ । సౌమ్యాయ । సురాశ్రయాయ । ఓల్యాయ । పర్యాయ । సురాశ్రయాయ ।
అభయాయ । క్షేమ్యాయ । శ్రోత్యాత్ర్యా।య । వీథ్యాయ । నభసే ।
అగ్రాహ్యాయ । వన్యాయ । అవసాన్యాయ । భూతాత్మనే । శ్రవాయ నమః । ౧౪౦।

ఓం కక్ష్యాయ నమః । ప్రతిశ్రయాయ । ఆశుషేణాయ । మహాసేనాయ ।
మహావీర్యాయ । మహారథాయ-శూరాయ । అతిఘాతకాయ । వర్మిణే ।
వరూథినే । బలినే । ఉద్యతాయ । శ్రుతసేనాయ । శ్రితాయ । సాక్షిణే ।
కవచినే । ప్రకృతయే । వశినే । ఆహనన్యాయ । అనన్యనాథాయ ।
దున్దుభ్యాయ నమః । ౧౬౦।

ఓం అరిష్టనాశకాయ నమః । ధృష్ణవే । ప్రమృశాయ । రఞ్జ్యాత్మనే ।
వదాన్యాయ । వేదసమ్భృతయే । తీక్ష్ణేషుపాణయే । ప్రహితాయ ।
స్వాయుధాయ । శస్త్రవిద్రుమాయ । సుధన్వాత్మకాయ । విశ్వవక్త్రాయ ।
సుప్రసన్నాత్మనే । సదాగతయే । స్రుత్యాయ । విశ్వబాహవే । గద్యపద్యాయ ।
నీప్యాయ । శుచిస్మితాయ । సూద్యాయ నమః । ౧౮౦।

ఓం సరస్యాయ నమః । వైశన్తాయ । అనాద్యాయ । ఆప్యాయ । ఋషయే । మునయే ।
విద్యాయై । వషట్ఖ్యాయ । వర్ణరూపాయ । కుమారాయ । కుశలాయ ।
అమూలాయ । మేధ్యాయ । మేఘ్యాయ । మేధాశక్తయే । విద్యుత్యాయ ।
మేఘవిక్రమాయ । విధ్యుక్తాయ । దురాధరాయ । దురారాధ్యాయ నమః । ౨౦౦।

ఓం నిర్ద్వన్ద్వగాయ నమః । దుస్సహప్రదాయ । ధ్రియాయ । క్రోధశమనాయ ।
జాతుకణ్ఠాయ । పుర్యష్టకాయ । కృతప్యాయ । అజనత్వాయ ।
పాత్యాయ । కాత్యాయనీప్రియాయ । వాస్తవ్యాయ । వాస్తుపాయ । రేష్మ్యాయ ।
విశ్వమూర్ధ్నే । వసుప్రదాయ । తామ్రాయ । అరణియాయ । శమ్భవే ।
రుద్రాయ । సుఖకరాయ నమః । ౨౨౦।

ఓం సుహృదే నమః । ఉగ్రకరాయ । భీమకర్మణే । భీమాయ । అగ్రేవధాయ ।
హునేయాత్మనే । దుర్జ్ఞేయాయ । దురవయాయ । అవయాయ । శమ్భవే ।
మయోభువే । నిత్యాయ । శఙ్కరాయ । కీర్తిసాగరాయ । మయస్కరాయ ।
ఖణ్డాయ । పరశుజాయ । శుచయే । కీర్త్యాయ । అమృతాధీశాయ నమః । ౨౪౦।

ఓం పార్యాయ నమః । అవార్యాయ । అమృతాకరాయ । శుద్ధాయ । ప్రతరణాయ ।
ముఖ్యాయ । శుద్ధపాణయే । లోలుపాయ । ఉచ్చాయ । ఉత్తరణాయ ।
తార్యాయ । తార్యజ్ఞాయ । తాధ్యర్య।హృద్గతయే । త్రికార్యాయ ।
సారభూతాత్మనే । సారగ్రాహిణే । దురత్యయాయ । ఆద్యాయ । మోక్షదాయ ।
పథ్యాయ నమః । ౨౬౦।

ఓం అనర్థఘ్నే నమః । సత్యసఙ్గరాయ । శరణ్యాయ । చేన్యాత్యా।య ।
ప్రవాహ్యాయ । సికత్యాయ । సైకతాశ్రయాయ । గుణ్యాయ । గ్రామణ్యే ।
శరణ్యాయ । శుద్ధశాసనాయ । వరేణ్యాయ । యజ్ఞపురీశ్వరాయ ।
యజ్ఞేశాయ । యజ్ఞనాయకాయ । యజ్ఞకర్త్రే । యజ్ఞభోక్త్రే ।
యజ్ఞవిఘ్ననాశకాయ । యజ్ఞకర్మఫలాధ్యక్షాయ । అనాతురాయ నమః । ౨౮౦।

ఓం ప్రపథ్యాయ నమః । కిశినే । గేహ్యగ్రాహ్యాయ । తుల్యాయ । సనాగరాయ ।
పులస్త్యాయ । క్షపణాయ । గోష్ఠయై । గోవిన్దాయ । భీతసత్క్రియాయ ।
హృదయాయ-హృదధ్వనే । హృద్యాయ । హృదకృతే । హృద్భవాయ ।
గహ్వరేష్ఠాయ । ప్రభాకరాయ । నిషేవ్యాయ । నియతాయ । యన్త్రే ।
అపాంసులాయ నమః । ౩౦౦।

ఓం సమ్ప్రతాపనాయ నమః । శుష్క్యాయ । హరిత్యాయ । హతామ్నే ।
రాజసప్రియాయ । సాత్వికప్రియాయ । లోప్యాయ । ఉలప్యాయ । పర్ణశద్యాయ ।
పర్ణ్యాయ । పూర్ణాయ । పురాతనాయ । భూతాయ । భూతపతయే । భూపాయ ।
భూధరాయ । భూధరాయుధాయ । భూతసఙ్గాయ । భూతమూర్తయే ।
భూతాయ నమః । ౩౨౦।

ఓం భూతిభూషణాయ నమః । మదనాయ । మాదకాయ । మాద్యాయ । మాదఘ్నే ।
దమప్రియాయ । మధవే । మధుకరాయ । క్రూరాయ । మధురాకారాయ ।
మదనాకారాయ । నిరఞ్జనాయ । నిరాధారాయ । లిప్తాయ । నిరుపాధికాయ ।
నిష్ప్రపన్నాయ । నిరూహాయ । నిరుపద్రవాయ । నిరీశాయ ।
సప్తగుణోపేతాయ నమః । ౩౪౦।

ఓం సాత్వికప్రియాయ నమః । సామిష్ఠాయ । సత్వేశాయ ।
సత్వవిత్తమాయ । సమస్తజగదాధారాయ । సమస్తగణసఙ్కరాయ ।
సమస్తదుఃఖవిధ్వంసినే । సమస్తానన్దకారణాయ ।
రుద్రాక్షాభరణమాలాయ । రుద్రాక్షప్రియవత్సలాయ । రుద్రాక్షవక్షసే ।
రుద్రాక్షరూపాయ । రుదాక్షపక్షకాయ । విశ్వేశ్వరాయ ।
వీరభద్రాయ । సమ్రాజే । దక్షమఖాన్తకాయ । విఘ్నేశ్వరాయ ।
విఘ్నకర్త్రే । గురవే నమః । ౩౬౦।

ఓం దేవశిఖామణయే నమః । భుజఙ్గేన్ద్రలసత్కర్ణాయ ।
భుజఙ్గాభరణప్రియాయ । భుజఙ్గవిలసత్కరాయ ।
భుజఙ్గచవ।లయాయ । మునివన్ద్యాయ । మునిశ్రేశ్ఠాయ ।
మునిబృన్దమితాయ । మునిహృత్పుణ్డరీకస్థాయ । మునిసఙ్ఘైకజీవనాయ ।
మునిముఖ్యాయ । వేదమృగ్యాయ । మృగహస్తకాయ ।
మృగేన్ద్రచర్మవసనాయ । నారసింహనివినాయ ।
మృత్యుఞ్జయాయ । అపమృత్యువినాశకాయ । మృత్యుమృత్యవే ।
దుష్టమృత్యవే । అదృష్టోష్ఠకాయ నమః । ౩౮౦।

ఓం శ్రీః మృత్యుఞ్జయనాయకాయ నమః । మృత్యుపూర్ఘ్నాయ । ఊర్ధ్వగాయ ।
హిరణ్యాయ । పరమాయ । నిధనేశాయ । ధనాధిపాయ । యజుర్మూతయే ।
మూర్తివర్జితాయ । ఋతవే । ఋతుమూర్తయే । వ్యక్తాయ । అవ్యక్తాయ ।
వ్యక్తావ్యక్తమయాయ । జీవినే । లిఙ్గాత్మనే । లిఙ్గమూర్తయే ।
లిఙ్గాలిఙ్గాత్మవిగ్రహాయ । గృహాధారాయ । గృహకారాయ నమః । ౪౦౦।

ఓం గృహేశ్వరాయ నమః । గృహపతయే । గృహగృహాయ ।
గృహిణే । గ్రాహగ్రహవిలక్షణాయ । కాలాగ్నిధరయ । కలాకృతే ।
కలాలక్షణతత్పరాయ । కలాపాయ । కల్పతత్వపతయే । కల్పకల్పాయ ।
పరమాత్మనే । ప్రధానాత్మనే । ప్రధానవపుషే । ప్రధానపురుషాయ ।
శివాయ । వేద్యాయ । వేదాన్తస్థాయ । వైద్యాయ । వేదవేద్యాయ నమః । ౪౨౦।

ఓం వేదవేదాన్తసంస్థాయ నమః । వేదజిహ్వాయ । విజిహ్వాయ । సింహనాశనాయ ।
కల్యాణరూపాయ । కల్యాణగుణాయ । కల్యాణాశ్రయాయ । భక్తకల్యాణదాయ ।
భక్తకామధేనవే । సురాధిపాయ । పావనాయ । పావకాయ । మహాకల్యాయ ।
మదాపహాయ । ఘోరపాతకదావాగ్నయే । జపభస్మగణప్రియాయ ।
అనన్తసోమసూర్యాయ । అగ్నిమణ్డలప్రతిమప్రభాయ ।
జయదేకప్రభవే జగదేకప్రభవే। । స్వామినే నమః । ౪౪౦।

ఓం జగద్వన్ద్యాయ నమః । జగన్మయాయ । జగదానన్దాయ ।
జన్మజరామరణవర్జితాయ । ఖట్వాఙ్గనిర్మితాయ । సత్యాయ ।
దేవాత్మనే । ఆత్మసమ్భవాయ । కపాలమాలాభరణాయ ।
కపాలినే । కమలాసనపూజితాయ । కపాలీశాయ । త్రికాలజ్ఞాయ ।
దుష్టావగ్రహకారకాయ । నాట్యకర్త్రే । నటవరాయ ।
మహానాట్యవిశారదాయ । విరాడ్రూపధరాయ । వృషభసంహారిణే ।
ధీరాయ నమః । ౪౬౦।

వృషాఙ్కాయ । వృషాధీశాయ । వృషాత్మనే । వృషభధ్వజాయ ।
మహోన్నతాయ । మహాకాయాయ । మహావక్షసే । మహాభుజాయ ।
మహాస్కన్ధాయ । మహార్ణవాయ । మహావక్రాయ । మహాశిరసే । మహాహరయే ।
మహాదంష్ట్రాయ । మహాక్షేమాయ । సున్దరప్రభవే । సునన్దనాయ ।
సులలితాయ । సుకన్ధరాయ । సత్యవాచే నమః । ౪౮౦।

ఓం ధర్మవక్త్రే నమః । సత్యవిత్తమాయ । ధర్మపతయే ।
ధర్మనిపుణాయ । ధర్మాధర్మనిపుణాయ । కృతజ్ఞాయ ।
కృతకృత్యజన్మనే । కృతకృత్యాయ । కృతాగమాయ । కృతవిదే ।
కృత్యవిచ్ఛ్రేష్ఠాయ । కృతజ్ఞాయ । ప్రియనృత్కృత్తమాయ ।
వ్రతవిదే । వ్రతవిచ్ఛ్రేష్ఠాయ । ప్రియకృదాత్మనే । వ్రతవిదుషే ।
సక్రోధాయ । క్రోధస్థాయ । క్రోధఘ్నే నమః । ౫౦౦।

ఓం క్రోధకరణాయ నమః । గుణవతే । గుణవచ్ఛ్రేష్ఠాయ । స్వసంవిత్ప్రియాయ ।
గుణాధారాయ । గుణాకరాయ । గుణకృతే । గుణవిదే । దుర్గుణనాశకాయ ।
విధివిదే । విధివిచ్ఛ్రేష్ఠాయ । వీర్యసంశ్రయాయ । వీర్యఘ్నే ।
కాలధృతే । కాలవిదే । కాలాతీతాయ । బలకృతే । బలవిదే । బలినే ।
మనోహరాయ నమః । ౫౨౦।

ఓం మనోరూపాయ నమః । బలప్రమథనాయ ।
బలాయ । విద్యావిధాత్రే । విద్యేశాయ । విద్యామాత్రైకసంశ్రయాయ ।
విద్యాకారాయ । మహావిద్యాయ । విద్యావిద్యావిశారదాయ । వసన్తకృతే ।
వసన్తాత్మనే । వసన్తేశాయ । వసన్తాయ । గ్రీష్మాత్మనే ।
గ్రీష్మకృతే । గ్రీష్మవర్ద్ధకాయ । గ్రీష్మనాశకాయ । పరప్రకృతయే ।
ప్రావృట్కాలాయ । ప్రావృట్పరకాలప్రవర్తకాయ నమః । ౫౪౦।

ఓం ప్రావృషే నమః । ప్రావృషేణ్యాయ । ప్రాణనాశకాయ ।
శరదాత్మకాయ । శరద్ధేతవే । శరత్కాలప్రవర్తకాయ ।
శరన్నాథాయ । శరత్కాలనాశాయ । శరదాశ్రయాయ । హిమస్వరూపాయ ।
హిమదాయ । హిమపతయే । హిమనాశకాయ । ప్రాచ్యాత్మనే । దక్షిణాకారాయ ।
ప్రతీచ్యాత్మనే । అనన్తాకృతయే । ఆగ్నేయాత్మనే । నిఋతీశాయ ।
వాయవ్యాత్మేశానాయ నమః । ౫౬౦।

ఓం ఊర్ధ్వాయ సుదిక్కరాయ నమః । నానాదేశైకనాయకాయ ।
సర్వపక్షిమృగకరాయ । సర్వపక్షిమృగాధిపాయ ।
మృగాద్యుత్పత్తికారణాయ । జీవాధ్యక్షాయ । జీవవన్ద్యాయ ।
జీవినాం జీవరక్షకాయ । జీవకృతే । జీవఘ్నే । జీవనావనాయ ।
జీవసంశ్రయాయ । జ్యోతిఃస్వరూపాయ । విశ్వాత్మనే । వియత్పతయే ।
వజ్రాత్మనే । । వజ్రహస్తాయ । సర్వపక్షిమృగాధారాయ । వ్రజేశాయ ।
వజ్రభూషితాయ నమః । ౫౮౦।

ఓం కుమారాయ నమః । గురవే । ఈశానాయ । గణాధ్యక్షాయ । గణాధిపాయ ।
పినాకపాణయే । ధుర్యాత్మనే । సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ । పారరహితాయ ।
శాన్తాయ । దమయిత్రే । ఋషయే । పురాణపురుషాయ । పురుషేషాయ ।
పురవన్ద్యాయ । కాలశ్రీరుద్రాయ । సర్వేశాయ । శమలపాయ ।
శమేశ్వరాయ । ప్రలయానిలకృతే నమః । ౬౦౦।

ఓం భవ్యాయ నమః । ప్రలయానిలనాశకాయ । త్ర్యమ్బకాయ ।
అరిషడ్వర్గనాశకాయ । ధనదప్రియాయ । అక్షోభ్యాయ ।
క్షోభరహితాయ । క్షోభదాయ । క్షోభనాశకాయ ।
సదఙ్గాయ । దమ్భరహితాయ । దమ్భాయ । దమ్భనాశకాయ ।
కున్దేన్దుశఙ్ఖధవలాయ । భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ ।
భస్మధారణహృష్టాత్మనే । తుష్టయే । వృష్టినిషూదనాయ ।
స్థాణవే । దిగమ్బరాయ నమః । ౬౨౦।

ఓం గర్భాయ నమః । భగనేత్రభిదే । ఉజ్జ్వలాయ । త్రికాలాగ్నికాలాయ ।
కాలాగ్నయే । అధ్వాతీతాయ । మహాయశసే । సామప్రియాయ । సామవేత్రే ।
సామగాయ । సామగానప్రియాయ । శరాయ । దాన్తాయ । మహాధీరాయ ।
ధైర్యదాయ । లావణ్యరాశయే । సర్వజ్ఞాయ । బుద్ధయే । బుద్ధిమతే ।
వరాయ నమః । ౬౪౦।

ఓం తుమ్బవీణాయ నమః । కమ్బుకర్ణాయ । శమ్బరారికృతాన్తాయ ।
ఓం శార్దూలచర్మవసనాయ నమః । పూర్ణానన్దాయ । జగత్ప్రియాయ ।
జయప్రదాయ । జయాధ్యక్షాయ । జయాత్మనే । జయకరుణాయ ।
జఙ్గమాజఙ్గమాకారాయ । జగత్పతయే । జగద్రక్షణాయ । వశ్యాయ ।
జగత్ప్రలయకారణాయ । పుష్పపూష।దన్తభిదే । మృత్కృష్టాయ ।
పఞ్చయజ్ఞప్రభఞ్జనాయ । అష్టమూర్తయే । విశ్వముర్తయే నమః । ౬౬౦।

ఓం అతిమూర్తయే నమః । అతిమూర్తిమతే । కైలాసశిఖరవాసాయ ।
కైలాసశిఖరప్రజ్ఞాయ । భక్తకైలాసదాయకాయ । సూక్ష్మాయ ।
సర్వజ్ఞాయ । సర్వశిక్షకాయ । సోమాయ । సోమకలాయై । మహాతేజసే ।
మహాతపసే । హిరణ్యయుగ్మాశ్రయాయ । ఆనన్దాయ । స్వర్ణకేశాయ । బ్రహ్మణే ।
విశ్వహృదే । ఉర్వీశాయ । మోచకాయ । బన్ధవర్జితాయ నమః । ౬౮౦।

ఓం స్వతన్త్రాయ నమః । సర్వతన్త్రాత్మనే । ద్యుతిమతే । అమితప్రభాయ ।
పుష్కరాక్షాయ । పుణ్యకీర్తయే । పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ । పుణ్యదాత్రే ।
పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదాయ । సారభూతాయ । స్వరమయాయ । రసభూతాయ ।
రసాధరాయ । ఓఙ్కారాయ । ప్రణవాయ । నాదాయ । ప్రణతార్తిభఞ్జనాయ ।
నీప్యాయ । అతిదూరస్థాయ । వశినే నమః । ౭౦౦।

ఓం బ్రహ్మాణ్డనాయకాయ నమః । మన్దారమూలనిలయాయ । మన్దారకుసుమప్రియాయ ।
బృన్దారకప్రియాయ । బృన్దారకవిరాజితాయ । శ్రీమతే ।
అనన్తకల్యాణాయ । పరిపూర్ణమహోదయాయ । మహోత్సాహాయ । విశ్వభోక్త్రే ।
విశ్వసారపరిపూరకాయ । సులభాయ । సులభాలభ్యాయ । లభ్యాయ ।
లాభప్రవర్తకాయ । లాభాత్మనే । లాభదాయ । వరాయ । ద్యుతిమతే ।
అనసూయకాయ నమః । ౭౨౦।

ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః । దృఢచారిణే । దేవసింహాయ । ధనప్రియాయ ।
వేదతత్వాయ । దేవదేవేశాయ । దేవదేవోత్తమాయ । భుజరాజాయ ।
బీజహేతవే । బీజదాయ । బీజవృద్ధిదాయ । బీజాధారాయ । బీజరూపాయ ।
నిర్బీజాయ । బీజనాశకాయ । పరాపరేశాయ । వరదాయ । పిఙ్గలాయ ।
పరమగురవే । గురుగురుప్రియాయ నమః । ౭౪౦।

ఓం యుగాపహాయ నమః । యుగాధ్యక్షాయ । యుగకృతే । యుగనాశకాయ ।
కర్పూరగౌరాయ । గిరిశాయ । గౌరీశసఖాశ్రయాయ । ధూర్జటయే ।
పిఙ్గలజటినే । జటామణ్డలమణ్డితాయ । మనోజాపాయ । జీవహేతవే ।
అన్ధకాసురసూదనాయ । లోకగురవే । లోకనాథాయ । పాణ్డురాయ ।
ప్రమథాధిపాయ । అవ్యక్తలక్షణాయ । యోగినే । యోగీశ్వరాయ నమః । ౭౬౦।

ఓం యోగపుఙ్గవాయ నమః । భూతవాసాయ । వాసుదేవాయ । నిరాభాసాయ ।
సుమఙ్గలాయ । భవవైద్యాయ । యోగివేద్యాయ । యోగివాహృదాశ్రయాయ ।
ఉత్తమాయ । అనుత్తమాయ । శక్తాయ । కాలకూటనిషూదనాయ । అసాధ్యాయ ।
కమనీయాత్మనే । శుభాయ । సున్దరవిగ్రహాయ । భక్తకల్పతరవే ।
స్తోత్రతరవే । స్తవ్యాయ । స్తోత్రవరప్రియాయ నమః । ౭౮౦।

ఓం అప్రమేయగుణాధారాయ నమః । వేదకృతే । వేదవిగ్రహాయ ।
కీర్త్యాధారాయ । భక్తిహేతవే । అహేతుకాయ । అప్రధృష్యాయ ।
శాన్తిభద్రాయ । కీర్తిస్తమ్భాయ । మనోమయాయ । భూశయాయ ।
అశమాయ । భోక్త్రే । మహేష్వాసాయ । మహాతనవే । విజ్ఞానమయాయ ।
ఆనన్దమయాయ । మనోమయాయ । ప్రాణమయాయ । అన్నమయాయ నమః । ౮౦౦।

ఓం సర్వలోకమయాయ నమః । దంష్ట్రే । ధర్మాధర్మప్రవర్తకాయ ।
అనిర్వాణాయ । శగ।ణగ్రాహిణే । సర్వధర్మఫలప్రదాయ । యన్త్రే ।
సుధాతురాయ । నిరాశిషే । అపరిగ్రహాయ । పరార్థప్రవృత్తయే ।
మధురాయ । మధురప్రియదర్శనాయ । ముక్తాదామపరీతాయ ।
నిస్సఙ్గాయ । మఙ్గలాకారాయ । సుఖప్రదాయ । సుఖదుఃఖవర్జితాయ ।
విశృఙ్ఖలాయ । జగత్కర్త్రే నమః । ౮౨౦।

ఓం జితసఙ్ఖ్యాయ నమః । పితామహాయ । అనామయాయ । అక్షయాయ । ముణ్డినే ।
సురూపాయ । రూపవర్జితాయ । అతీన్ద్రియాయ । మహామాయాయ । మాయావినే ।
విగతస్మరాయ । అమృతాయ । శాశ్వతాయ । శాన్తాయ । మృత్యుఘ్నాయ ।
మృత్యునాశకాయ । మహాప్రేతాసనాసీనాయ । పిశాచానువృతాయ ।
గౌరీవిలాస సదనాయ । నానాగానవిశారదాయ నమః । ౮౪౦।

ఓం విచిత్రమాల్యాసనాయ నమః । దివ్యచన్దన చర్చితాయ ।
విష్ణుబ్రహ్మాదివచనప్రియాయ । సురాసురనమస్కృతాయ ।
కిరీటకోటిబాలేన్దుమణికఙ్కణభూషితాయ । రత్నాఙ్గదాయ ।
రత్నేశాయ । రత్నరఞ్జితపాదుకాయ । నవరత్నగణోపేతాయ ।
కిరీటినే । రత్నకమ్బుకాయ । నానావిధానేకరత్నలసత్కుణ్డలమణ్డితాయ ।
ఆభరణభూషితాయ । నవకాలమణయే । నాసాపుటభ్రాజితమౌక్తికాయ ।
రత్నాఙ్గులీయవిలసత్సుశోభన నఖప్రభాయ ।
రత్నబీజమధ్యమవిచిత్ర విలసత్కటితటాయ । వీటయే ।
వామాఙ్గభాగవిలాసినీవిలస- ద్విలక్షణవిగ్రహాయ ।
లీలావిలమ్బితవపుషే । భక్తమానసమన్దిరాయ నమః । ౮౬౦।

ఓం కున్దమన్దారపుష్పౌఘలసద్వాయునిషేవితాయ నమః ।
కస్తూరీవిలసత్ఫాలాయ । దివ్యవేషవిరాజితాయ ।
దివ్యదేహప్రభాకూటాసుదీపితదిగన్తరాయ । దేవాసురగురవే ।
స్తవ్యాయ । దేవాసురనమస్కృతాయ । హస్తరాజత్పుణ్డరీకాయ ।
పుణ్డరీకనిభేక్షణాయ । అజేయాయ । సర్వలోకేష్టాభూషణాయ ।
సర్వేష్టదాత్రే । సర్వేష్టస్ఫురన్మఙ్గలవిగ్రహాయ ।
అవిద్యాలేశరహితాయ । నానావిద్యైకసంశ్రయాయ । ముక్తయే । భవాయ ।
కృపాపూరాయ । భక్తేష్టఫలపూరకాయ । సమ్పూర్ణకామాయ నమః । ౮౮౦।

ఓం సోమాగ్నినిధయే నమః । సౌభాగ్యదాయ । హితైషిణే ।
హితకృతే । సౌమ్యాయ । పరార్థైకవ్రతాఞ్చితాయ ।
శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణాయ । విష్ణవే । నేత్రే । వషట్కారాయ ।
భ్రాజిష్ణవే । భోజనాయ । హవిషే । భోక్త్రే । భోజయిత్రే । జేత్రే ।
జితారయే । జితమానసాయ । అక్షరాయ । కారణాయ నమః । ౯౦౦।

ఓం క్రుద్ధాయ నమః । శ్యామరదాయ । శారదేన్ద్వాస్యాయ । గమ్భీరాయ ।
కవయే । దురస్వప్ననాశకాయ । పఞ్చబ్రహ్మబృహత్త్వపతయే ।
క్షేత్రజ్ఞాయ । క్షేత్రపాలకాయ । వ్యోమకేశాయ । భీమవేషాయ ।
గౌరీపతయే । అనామయాయ । భవబ్ధితరణోపాయాయ । భగవతే ।
భక్తవత్సలాయ । వరాయ । వరిష్ఠాయ । నేదిష్ఠాయ । ప్రియాయ నమః । ౯౨౦।

విపతేద్ధ్యే।యాయ । సుధియే । యవిష్ఠాయ । క్షోదిష్ఠాయ ।
స్థవిష్ఠాయ । యమశాసనాయ । హిరణ్యగర్భాయ । హేమాఙ్గాయ ।
హేమరూపాయ । హిరణ్యదాయ । బ్రహ్మజ్యోతిషే । అనావేష్ట్యాయ ।
చాముణ్డీజనకాయ । అవధయే । మోక్షాధ్వగసంసేవ్యాయ । మోక్షదాయ ।
మహాశ్మశాననిలయాయ । వేదాశ్వాయ । భూరథాయ । స్థిరాయ నమః । ౯౪౦।

ఓం మృగవ్యాయ నమః । ధర్మధామ్నే । అవృజినేష్టాయ । రవయే ।
సర్వజ్ఞాయ । పరమాత్మనే । బ్రహ్మానన్దాశ్రయాయ । విధయే ।
మహేశ్వరాయ । మహాదేవాయ । పరబ్రహ్మణే । సదాశివాయ ।
శ్రీకాన్తిమతీత్యమ్బాసమేతశ్రీవేణువనేశ్వరస్వామినే । ప్రథావిదుషే ।
మహావ్రతినే । వ్రతవిద్యాయ । వ్రతాధారాయ । వ్రతాకారాయ ।
వ్రతేశ్వరాయ । అతిరాగిణే నమః । ౯౬౦।

ఓం వీతరాగిణే నమః । విరాగవిదే । రాగఘ్నాయ । రాగశమనాయ । రాగదాయ ।
రాగరాగవిదే । విదుషే । విద్వత్తమాయ । విద్వజ్జనమానససంశ్రయాయ ।
విద్వజ్జనసన్తోష్టవ్యపరాక్రమాయ । నీతికృతే । నీతివిదే । నీతిప్రదాత్రే ।
నియామకాయ । నిష్కళరూపాయ । మహాతేజసే । నీతిప్రియాయ । విశ్వరేతసే ।
నీతివత్సలాయ । నీతిస్వరూపాయ నమః । ౯౮౦।

ఓం నీతిసంశ్రయాయ నమః । క్రోధవిదే । శ్రీషణ్ముఖాయ । ఇష్టాయ ।
సమిధే । కామయిత్రే । కాతర్యహరణాయ । నానారూపాయ । సర్వసాధారణాయ ।
సనాతనాయ । సన్ధాయై । త్రిధామ్నే । ఛాన్దసేడితాయ । స్వచ్ఛన్దాయ ।
పశవే । పాశాయ । సంస్కృతయే । అర్థవాదాయ । పురోడాశాయ ।
హవిషే । చిత్తశుద్ధిప్రదాయ నమః । ౧౦౦౦।

వామదేవముఖపూజనం సమ్పూర్ణమ్ ।
ఇతి షణ్ముఖసహస్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ।
ఓం శరవణభవాయ నమః ।
ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil