1008 Names Of Sri Medha Dakshinamurthy 2 In English

॥ 1008 Names of Sri Medha Dakshinamurthy 2 English Lyrics ॥

॥ srimedhadaksinamurtisahasranamavalih 2 ॥

Om namo bhagavate daksinamurtaye mahyam medham prajnam prayaccha svaha ।

(mantrarnadyaksaraghatita)
(cidambararahasye sricidambaranatesvara(mantra) tantra samhitayam
medhadaksinamurtikalpe naradaya brahmana upadista)

medhadaksinavaktramurtimanurat-varnastasahasrake
srinamnam pranavastakam prathamato murtyaikanirmahyata ।
yo varnah svarabhakca pancadasadha sahasraklrptiryatha
varnaimulamanoh guroh sumadalaih abhyarcane sasyate ॥

Om parasmai namah । paranandaya । pararthaya । paratparaya । mantraya ।
paratitaya । gurave । gunasritaya । nakararthaya । nakarajnaya ।
naranarayanapriyaya । nagacapaya । nagagrasthaya । nathaya । natanayakaya ।
natesaya । nadamulantaya । nadatmane । nagabhusanaya ।
nagopavitine namah ॥ 20 ॥

nasagryaya namah । navyahavyagrabhojanaya । nadidharaya । navatanave ।
navatattvadhinayakaya । naksatramaline । nandisaya । namaparayanapriyaya ।
nagnavesaya । navarasaya । nadarthaya । namanapriyaya । navagrahesaya ।
nandyagraya । navantaya । nandivahanaya । narupaya । nagunaya । nantaya ।
na bhasyaya namah ॥ 40 ॥

navinasanaya namah । nadosaya । nagakaupinaya । nagangulivibhusanaya ।
nagaharaya । nagakesaya । nagakeyurakankanaya ।
nabhomayaya । nabho’grantaya । nabhassthaya । nayanatrayaya ।
nabho’ntariksabhumyangaya । navikaraya । nabhavanaya । nanidraya ।
nayanadrsyaya । natvaya । narayanapriyaya । moksajnaya ।
moksaphaladaya namah ॥ 60 ॥

moksarthaya namah । moksasadhanaya । moksadaya । moksanathaya ।
moksasamrajyabhogadaya । moksagrahaya । moksavaraya ।
moksamandiradipakaya । mohanaya । mohanadhisaya । maulyagrendukaladharaya ।
mocitaghaya । mohanasaya । mohasokartibhanjanaya ।
mohatapasudhavarsine । moharogamahausadhaye । mohavrksakutharine ।
moharanyadavanalaya । mohandhakara-martandaya ।
mohakrodhadisamharaya namah ॥ 80 ॥

mohasailamahavajrinenamah । mohavyalagarudaya । mohavaranapancasyaya ।
mohatulahutasanaya । mohabuddhividurasthaya । mohatmajananindakaya ।
mohinidosarahitaya । mohini visnuvallabhaya । mohinilalanapritaya ।
mohinipriyavanditaya । mohinipujitapadaya । mauktikadivibhusanaya ।
mauktikasrimahadivyamalikabharanojvalaya । maunarthaya । maunamudrankaya ।
maunisaya । maunacidghanaya । maunacittaya । maunahardaya ।
maunimandalamadhyagaya namah ॥ 100 ॥

maunihrtkutanilayaya namah । maunacittasabhanataya ।
maunangana-pataye । maunamaharnavasudhakaraya । maunihatpankajamadhave ।
maunatattvarthabodhakaya । maunavyakhyanacinmudrakarabjaya । maunatatparaya ।
bhagavate । bhavarogaghnaya । bhavaya । bhadraya । bhavodbhavaya ।
bhavausadhaya । bhayapaghnaya । bhasmoddhulitavigrahaya । bhavajnaya ।
bhavanatitaya । bharatisvaravanditaya । bhasmarudraksabhusadhyaya namah । 120 ।

bhavabhavavivarjitaya namah । bhasarthaya । bhasitaya । bhanave ।
bhargaya । bhavavimocanaya । bhasvaraya । bharataya । bhasaya ।
bhasyaya । bhagavatastutaya । bhaktapriyaya । bhaktavasyaya ।
bhaktasamstutavaibhavaya । bhaktacittarnavendave । bhaktasayujyadayakaya ।
bhagyapadmadinadhisaya । bhaskarayutasuprabhaya । bhagamaline ।
bhasmangaya namah । 140 ।

bhaktabhavyaya namah । bhayankaraya । bhayabhayaya । bhayadhvamsine ।
bhavapatakanasakaya । bhavavrksakutharine । bhavatuladhananjayaya ।
bhavantakaya । bhavatitaya । bhavartighnaya । bhaskaraya । bhaksyasanaya ।
bhadramurtaye । bhairavaya । bhadradayakaya । bhaktartibhanjanaya ।
bhaktavatsalaya । bhaktabhadradaya । ganesaya । ganaraje namah । 160 ।

ganyaya namah । gambhiraya । gaganasrayaya । garvaghnaya । garvitaya ।
gangadharaya । garalakandharaya । ganesajanakaya । gargyaya । gabhastine ।
gavam patye । gangeyasupriyaya । gangavanditaya । garalasanaya ।
gauripataye । goksirasupritaya । gavyamajjanaya । gavyabhisekasantustaya ।
gajaraye । gajacarmadhrte namah । 180 ।

gavyamrtannasupritaya namah । gavyajyahutibhojanaya ।
gavayasrngabhisekapriyaya । gaganasannibhaya । ganapatyajanapritaya ।
ganapatyadisanmataya । gaganadiprthivyantabhutatmane । ganalolupaya ।
gadhamalinganananda gaurisambodhadesikaya । gamanaya । gahvaresthaya ।
galavaya । gatipradaya । gandhaghnaya । gandharahitaya । gandhaya ।
gandharvasamstutaya । gandhapusparcanapritaya । gandhaliptakalebaraya ।
gandhabhisekasupritaya namah । 200 ।

gandhamalya-vibhusitaya namah । gangeyajanakaya । gadyaya ।
gandamandalasobhitaya । gangadisnanaphaladaya । gajarudhaya । gadadharaya ।
ganesaskandanandisavisnubrahmendrapujitaya । varadaya । vamadevaya ।
vamanaya । vasudayakaya । vanisambodhanagurave । varisthaya । vamasevitaya ।
vatave । varuthine । varmine । vatavasine । vakpataye namah । 220 ।

vatarogaharaya namah । vagmine । vacaspatisamarcitaya । vacalakaya ।
vatacchayasamsrayaya । vakulapriyaya । varyaya । varaya ।
varanandaya । vararohaya । varaprabhave । vataranyapataye । vasine ।
varajnanavisaradaya । valivairipriyaya । vatyaya । vastavyaya ।
vastupaya । vadaya । vadesaya (vadavadesaya) namah । 240 ।

vacakantasthaya namah । vasisthaditaponidhaye । varijatasumaprakhyaya ।
vamadevamunipriyaya । vanajaksarcitapadaya । vanabilvajatadharaya ।
vanajanghraye । varotkrstaya । varotsahaya । varesvaraya ।
varascaryaya । varapataye । vajrine । vajresavanditaya । vanjulaya ।
vancakakaraya । vasine । vasyadidayakaya । tetivarnatmakaya ।
tetyaksaratmasusamjnakaya namah । 260 ।

See Also  1000 Names Of Guruvayurappa Or Narayaniya Or Rogahara – Sahasranama Stotram In Odia

tetyarna sravanapritaya namah । tetyaksarasamasritaya ।
tetityaksarasamyuktaya । tetyaksaramanupriyaya ।
tetisaptarnamantrasthaya । tetivarnantasamsthitaya । tetimantranatarambhaya ।
tetimantragrasamsrayaya । tedivyasabdasanklrptaya । tetisabdantaratmakaya ।
tesu tesu ca kalajnaya । tesu tesu gunajnaya । tesu tesu
gunanandaya । tesu tesu stavankitaya । tesu tesu mano’bhijnaya ।
tesu tesu varadhikaya । tesu tesu supunyajnaya । tesu tesu
svadharmadaya । tailapriyaya । tailadipapriyaya namah । 280 ।

tailangamajjanaya । tailabhisiktaya । tailannasupriyaya ।
tailasobhanaya । tailajyapanasantustaya । tailavasaya । tilannabhuje ।
tairobhavanugrahesaya । tairobhava-gunatmakaya । toranalankrtanandaya ।
toranankitamandiraya । toranadvara samsthanaya । tomaradyayudhanvitaya ।
totadrisadisamstutyaya । taulasuksmantaratmakaya । tausnimstutijnaya ।
tausnivatstava-sravamanoharaya । taunirapuspavisikhasandhanamadanantakaya ।
tam bhaktajanasupritaya । tam bhaktasumanoharaya namah । 300 ।

tam padadhyanasulabhaya । tam padadhyanadurlabhaya namah । tattvarthaya ।
tattvamulajnaya । tattvagraya । tattvabodhitaya । tatparaya ।
tatksane bhaktasarvabhistaphalapradaya । daksinaya । daksinamurtaye ।
daraputradidayakaya । datre । damanasantustaya । dayalave । danavantakaya ।
dadhicimunisupritaya । daksadhvaravinasakaya । dadhipriyaya ।
dayasindhave । daksayanyambikapataye namah । 320 ।

dadhyannasaktahrdayaya namah । dantaya । dasarathipriyaya ।
dadhna’bhisiktaya । damagryaya । danticarmasuvastrabhrte ।
damapriyaya । dasabhujaya । dasardhamukhapankajaya ।
dasayudhavaradharaya । dasadikpalasevitaya । darpaghnaya ।
darbhasayanaya । darpanodaraphalakaya । darbhasanaya । dayamurtaye ।
daharakasamadhyagaya । damasobhitavaksobhrte । dadimiphalasupriyaya ।
dasadigdasanamarcyaya namah । 340 ।

dasavaktratapah priyaya namah । dasapriyaya । dasapujyaya ।
dasadasanidhipradaya । danarupaya । danapunyaya । datrnam phaladayakaya ।
dalapadmasanarudhaya । dalatrayatarusthitaya । dalatrayasri
vrksagryaya । dalabilvarcanapriyaya । daladurvadharaya । dardhyaya ।
dayahrdayamandiraya । dahanodbhasiphalaksaya । dahanatripurantakaya ।
dayandolitapurnaksaya । daksinabhimukhanvitaya । ksamarupaya ।
ksamanandaya namah । 360 ।

ksamacittaya namah । ksamanidhaye । ksamarnavaya ।
ksamapurnaya । ksamyaya । ksamananasakaya । ksane ksane
krpacittaya । ksamaksobhavivarjitaya । ksaradyabdhipasamstutaya ।
ksaradirasavarjitaya । ksanikarcanasupritaya । ksanikadimahoragaya ।
ksanikastavasupritaya । ksanardhestavarapradaya । ksamaghnaya ।
ksamarahitaya । ksamadesasubhiksadaya । ksatraghnaya ।
ksatrasatrughnaya । ksatra sankula nasanaya namah । 380 ।

ksipresaya namah । ksiprasandhatre । ksinapunyaphaladhikaya ।
ksinacandra-jatacudaya । ksinayurabhivrddhidaya ।
ksipravighnesajanakaya । ksityantarasamasritaya ।
ksityadikutilaprantamantrasimhasana-sthitaya । ksudraprayogasamhartre ।
ksudravrksakutharikaya । ksudra-calamahavajrine ।
ksudrakarmajanantakaya । ksumbijasravananandaya ।
ksunkarahrdayalayaya । ksum ksum smaranasannidhyaya । ksum ksum ksum
mantranayakaya । ksemalayaya । ksemakaraya । ksemarogyaphalapradaya ।
ksemasampatpradatre namah । 400 ।

ksetrapalasamarcitaya namah । ksetrajnaya । ksetraphaladaya ।
ksetraksetrasupalakaya । ksaudrasarabhisiktangaya ।
ksaudrasaramanoharaya । ksom bijaya । ksayagulmadi
sarvarogavibhanjanaya । nakararupaya । nartharthaya । nakaraksaya ।
nakaravide । nakarasrnganilayaya । nanavargaphalapradaya ।
nakarabindumadhyasthaya । naradadimunistutaya । nakarantadimadhyasthaya ।
nananigamasaravide । nakarasvamahavegaya । navanitamrtapriyaya namah । 420 ।

nakarasyaya namah । nankajihvaya । naphalatilakojjvalaya ।
nakaravacananandaya । nanascaryasumantapaya । nakaranigamarthajnaya ।
nagabhusanabhusitaya । nakaragamatattvajnaya । nanasuramunistutaya ।
nadasaksarasamyuktaya । nanaganasamavrtaya । navantaksaranadantaya ।
navabilvasadapriyaya । namadipancarnamayaya । navasiddhasamarcitaya ।
navonavetyayusyadaya । navasaktyupadesakaya । nagendrangulivalayine ।
nagavallidalapriyaya । namasahasrasupritaya namah । 440 ।

nananantasusamjnitaya namah । nanavadyaravantassthaya ।
nanasabdantaratmakaya । nanaphalarasapritaya । nalikeramrtapriyaya ।
nanavikararahitaya । nanalankara sobhitaya । narangasuphalanandaya ।
narayanavidhistutaya । nananarakasammagnasamudbharanapanditaya ।
nadiyantaksaramanave । nadipancaksaratmakaya । namakaiscamakaih
stutyaya । nadyantaya । nayanatrayaya । natrptaya । nityasantrptaya ।
nakaranayanadyutaye । murtaya । murtisvaraya namah । 460 ।

murtaye namah । murtisadakhyakaranaya । murtimulatmakaya ।
murtibhedaya । murtidvayatmakaya । murtitrayaya । murtivaraya ।
murtipancasvarupadhrte । murtisatkaya । murtyastatmane ।
murtabhinnavinayakaya । murtidvipancakatanave । murtyekadasatmakaya ।
murtidvadasapurisaya । murtamurtantaratmakaya । murtitrayodasipujyaya ।
murtipancadasimanave । murtamurtadvibhedaya । murtisodasanamadhrte ।
murtyatmapancavimsankaya namah । 480 ।

murtisattrimsadujjavalaya namah । murtyastastakarupine ।
murtirudrasatagragaya । murtisahasrarudresaya । murtikotyadhikavrtaya ।
murtyantaya । murtimadhyasthaya । murtyagryaya । murtidesikaya ।
murtyadyantadirahitaya । murtyanandaikacinmayaya । murtibrahmane ।
murtiberaya । musikarudhasupriyaya । mulamurtaye । mulagurave ।
mulasaktaye । mulyakaya । mudhapapavinirmuktaya ।
mukadosavibhanjanaya namah । 500 ।

murkharine namah । mulapapaghnaya । mulato’rikulantakaya ।
mulasurakuladhvamsine । murkhadantaprabhinnakaya । mulavatadirogaghnaya ।
mularksarabdhapapabhide । murtamurtadisakalalinganiskalatatparaya ।
ekaksaraya । ekanathaya । ekantaya । ekamoksadaya । ekasanaya । ekaparaya ।
ekardhaya । enahastakaya । ekamudrakaraya । ekatattvarthankitapustakaya ।
esanatrayadosaghnaya । ekatarakamadhyagaya namah । 520 ।

See Also  1000 Names Of Sri Shiva – Sahasranamastotram In Gujarati

ekadantapriyaya namah । ekanandamoksasukhapradaya । ekasyaya ।
ekasantustaya । eladivasusupriyaya । ekesvaraya । ekaviraya । ekajyotise ।
ekadhiye । ekagraganyaya । ekamraya । ekapade । ekasiddhidaya । ekanekaya ।
ekarasaya । ekangine । ekasundaraya । ekadantaya । ekasaktaye ।
ekacide namah । 540 ।

ekavallabhaya namah । ekaksarajnaya । ekagraya । ekaksarakalatmakaya ।
ekaprabhave । ekavibhave । ekabuddhaye । ekabhuje । ekadhiraya । ekasuraya ।
ekavide । ekaniscalaya । ekanityaya । ekadrdhaya । ekasatyaya ।
ekajaya । ekadhipatyavaradaya । ekasamrajyamoksadaya । medhapradaya ।
merugarbhaya namah । 560 ।

merusthaya namah । merumandiraya । merusrngagragaya ।
medhyaya । medhavine । medinipataye । meghasyamaya । meghanathaya ।
meghavahanavanditaya । mesadhirudhavinutaya । mesarasisvararcitaya ।
mlecchakopaya । mlecchaharaya । mlecchasamparkadosabhide । mleccharaye ।
mlecchadahanaya । mlecchasanghavinasakaya । medhustamaya ।
merubhujaya । meruvanyabhivanditaya namah । 580 ।

meruparsvaya namah । mekhaladhyaya । merugarvavibhedanaya । meghanghraye ।
medhavasanaya । medhajnanapradayakaya । medhamantrasanarudhaya ।
medhavidyaprabodhakaya । medhavidyadhipaya । medhamahasarasvata-pradaya ।
mesasyavaradarpaghnaya । mesasyakratunasakaya । mesasya
camakastotratustaya । mesananapriyaya । mesasyajanakahladaya ।
mesananapitrstutaya । medinikantabhutatmane । medinipalanapradaya ।
medinyabdhyantasukhadaya । medinipativallabhaya namah । 600 ।

medinyaditrilokesaya namah । medinivallabharcitaya ।
medinikhantasampurnaya । medharthaya । meruvanditaya ।
merukodandagambhiraya । medharcise । mekhalanvitaya ।
dharmaya । dharmasanaya । dharmine । dharmadhamne । dharadhipaya ।
dharabhisekasantustaya । dharadharapateh patye । dharmestaya ।
dharmavahaya । dharanadyastayogadaya । dhatre । dhatrisvaraya namah । 620 ।

dhanyadhanabhusanadayakaya namah । dharmadhyaksaya । dhanadhyaksaya ।
dharmajnaya । dharmapalakaya । dharmalayaya । dharmavrttaya ।
dharmisthaya । dharmasucakaya । dhanesamitraya । dharitridayakaya ।
dhanaya । dhatulingarcanapritaya । dhatrisardhakalebaraya । dhanvine ।
dhanadhipaya । dharine । dharasankabhisiktakaya । dhiprajnaya ।
dhirasampujyaya namah । 640 ।

dhiprajnaya namah । dhisanatmakaya । dhiprabhaya । dhimataye ।
dhiyo dhiye । dhirabhaktajanapriyaya । dhuttarakusumapritaya ।
dhupadipamanoharaya । dhumadigrahadosaghnaya । dhurjataye ।
dhumravasabhrte । dhenumudrapriyaya । dhenuvatsalaya । dhenuvanditaya ।
dhairyapradaya । dhairyaviryaya । dhaindhinkrtanatanghrikaya । prabhave ।
prabhakaraya । prajnaya namah । 660 ।

prabhamandalamadhyagaya namah । prasiddhaya । pranavakaraya । prayogarthaya ।
pracetase । pramukhaya । pranavapranaya । pranadaya । pranavatmakaya ।
pravinaya । pravaraya । pracyaya । pracinaya । pranavallabhaya ।
pranatmane । prabalaya । pranine । pranmukhaya । prarthanaya ।
prajaya namah । 680 ।

prajapataye namah । pramanajnaya । prakataya । pramathadhipaya ।
prarambhaya । pramatharudhaya । prasadaya । pranaraksakaya ।
prabhakaraya । pratapine । prajnaya । prakaranaya । pradhiye । praptaye ।
prakamyasiddhesaya । pralapajnaya । prabhuprabhave । pramathine ।
pramatre । pramodaya namah । 700 ।

prajvalaya namah । prasuve । prakopaya । prakrtaye । prthvyai ।
pratah । prakrtaraksanaya । jnanaya । jnanapradaya । jnatre ।
jnanine । jnanavigrahaya । jnanarthadaya । jnanarupine । jnanesaya ।
jnanapuskalaya । jnananandaya । jnanacaksuse । jnanadhiye ।
jnanabhaktidaya namah । 720 ।

jnanarthaya namah । jnananigamaya । jnanasyaya । jnanasangrahaya ।
jnanasaksine । jnanapunyaya । jnanagraya । jnanasundaraya ।
jnanadhikaya । jnanamudraya । jnanajnaya । jnanakautukaya ।
jnanapurnaya । jnananidhaye । jnanakrte । jnanamandiraya ।
jnanamantraya । jnanamayaya । jnatrjnanavivardhakaya ।
jnanamrtaya namah । 740 ।

jnanadipaya namah । jnanavide । jnanavidrumaya । jnanapuspaya ।
jnanagandhaya । jnanavijnanamangalaya । jnanacalaya । jnanabhanave ।
jnanadraye । jnanasambhramaya । jnanabhuve । jnanasampannaya ।
jnanecchaya । jnanasagaraya । jnanambaraya । jnanabhavaya ।
jnanajnanaprabodhakaya । pratyekaya । prathamarambhaya ।
prajrmbhaya namah । 760 ।

prakrtipataye namah । pratipanmukhadarsantatithirasyrksa pujitaya ।
prarthanaphalasampurnaya । prarthitarthaphalapradaya । pradyumnaya ।
prabhavadyabdavanditaya । pramathaprabhave । pramathabrndavinutaya ।
pramathabrndasobhitaya । pramathabrndasammukhaya ।
pramathabrndamadhyagaya । pramatharcitayugmanghraye ।
pramathastutavaibhavaya । pramathastutisantrptaya ।
pramathanandaghositaya । pramathadvaragarbhantapramathesanapalitaya ।
pramathabrndasampritaya । pramathadhisthitalayaya ।
pradhanapurusakaraya । pradhanapurusarthadaya namah । 780 ।

See Also  Vastupuru Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

pradhanapurusadhyaksaya namah । pradhanapurusapriyaya ।
pradhanavanitardhangaya । pratyekam paurusapradaya ।
pradhanalingamulasthaya । pradhanaparamesvaraya ।
pradhanabrahmabhutatmane । pradhanabrahmadesikaya ।
pradhanabrahmatattvarthaya । pradhanabrahmatatparaya ।
pradhanabrahmatatvajnaya । pradhanabrahmacaryabhrte ।
pradhanabrahmarandhrantaya । pradhanabrahmapithakaya ।
pradhanalingasambhutaya । prathamavaranasritaya । prathamavarane
yamyadinmukhaya । prakatadbhutaya । prajvalagnipratikasaya ।
prajvalarkayutaprabhaya namah । 800 ।

prabhendukotisadrsaya namah । prativaktram trilocanaya ।
prayasabhaktarahitaya । prayasarthalaghupradaya ।
prayagadyakhilasaritsnanapunyaphalapradaya । prabhavasampadvibhavapradaya ।
prarabdhanasanaya । yatharthaya । yajamanarthaya । yajnabhuje ।
yajnasadhanaya । yajnakartre । yajnabhartre । yajnesaya ।
yajnabhojanaya । yasaskaraya । yasasvine । yajnestaya ।
yajnanasanaya । yajnavalkyamunipritaya namah । 820 ।

yajnakotiphalapradaya namah । yajnopavitine । yajnesavanditaya ।
yasahpradaya । yajusaya । yajusadhisaya । yajurvedamanupriyaya ।
yamantakaya । yamabhayadhvamsine । yamyamukhojvalaya । yamunalijatajutaya ।
yamanujasamarcitaya । yantraya । yantralayaya । yantrine ।
yantramantradhinayakaya । yatisvaraya । yatipritaya । yavannapritamanasaya ।
yatharthabhaktasulabhaya namah । 840 ।

yatharthaphaladayakaya namah । yatharthajanasantustaya ।
yatharthaparamesvaraya । yanasvagajasandatre । yatanaduhkhanasanaya ।
yacanaya । yacakarthaya । yacitaya । yacitarthadaya ।
yacakarthatisantustaya । yajussamamanupriyaya । yamayamadisampujyaya ।
yaminipujakestadaya । yaksesvaraya । yaksarajapriyaya ।
yaksesavanditaya । yaksaraksasapaisaca-brahmaraksonikrntanaya ।
chandomayaya । chandovide । chandajnaya namah । 860 ।

chandasam patye namah । chandassaraya । chandobhuve । chandasam
bhedabodhakaya । chandastattvarthanilayaya । chandah kinkinimalikaya ।
channavirankitaya । chatracamaradiparivrtaya । chatrapradaya ।
chatradharaya । chatraikavibhavapradaya । chatradanapriyaya ।
chatravyajanadi supujitaya । chayapatisahasrabhaya ।
chayavallabhapujitaya । chayadevi stutanandaya । chayanandanavanditaya ।
chayavrksacchido’ghaghnaya । chayanathadyutipradaya ।
chayabilvadrumulasthaya namah । 880 ।

chayaranyantaragrhaya namah । chayadalotpannasitaya ।
chayamarutasaukhyadaya । chayapatakasamhartre । chayadosanivaranaya ।
chayapancakapapaghnaya । chayasutakrtarcanaya । chayapatisutartighnaya ।
chinnabhide । chinnasamsayaya । chinnabhinnaya । chidartighnaya ।
chidaughaya । chinnakopanaya । chinnakalaya । chinnakalaya ।
chinnamastavarapradaya । chinnaksvelaya । chinnagudhaya ।
cheditasurakananaya namah । 900 ।

cheditarikulagramaya । chinnamrtyubhayankaraya । chinnadaksakratave ।
chinapatravaryarcanapriyaya । chavicchannaya । chatatkaraya ।
chayavatasamasritaya । svamine । svatantraya । svadhinaya । svahakaraya ।
svadharmikaya । svakartre । svaminathaya । svasthaya । svatantryavallabhaya ।
svasaktaye । svakaryarthaya । svahpatye । svasya karanaya namah । 920 ।

svayam prabhave namah । svayam jyotise । svam brahmane । svam parayanaya ।
svatmajnaya । svamanodharmaya । svayam devaya । svayam parasmai । svam
svam devaya । svasvanathaya । svaviraya । svasundaraya । svayam siddhaya ।
svayam sadhyaya । svayamvaraya । svakarmavide । svayam buddhaye । svayam
siddhaye । svayambhuve । svayangunaya namah । 940 ।

svadhyayaya namah । svadhanaya । svapaya । svapataye । svamanoharaya ।
svarupajnaya । svaparavaraya । svayam rupaya । svarupakaya । svarupaya ।
svayam jataya । svayam matre । svayam pitre । svayam gurave । svayam
dhatre । svayam svaha । svayam svadha । hallakesaya । hakararthaya ।
hamsah so’ham sumantravide namah । 960 ।

hamsamantrarthatattvesaya namah । hamsarthaya । hatakesvaraya ।
halasyanathaya । harinitankadharine । haripriyaya । hasyabhasmikrtapuraya ।
hatakadinidhipradaya । haroragaya । hamsavadaya । harikesopavitakaya ।
hatakadrimahacapaya । haribrahmendravanditaya । haniduhkhavinasine ।
hanivrddhivivarjitaya । hayagrivarcitapadaya । harisodarinayakaya ।
havyapradaya । havirbhoktre । halahaladharaya namah । 980 ।

haraya namah । haribrahmasirobrndakinkinidama bhusitaya ।
harisabdaya । haranandaya । hathatkarasahaya । havise ।
hantre । hamsaya । haniyase । hambijaya । hankrtaye । haraye ।
hatyadipapasamhartre । hayebhasibikapradaya । harmyesaya । harmyakutasthaya ।
harmyagopuramandiraya । hahetisabdasamanaya । hasyasobhi-mukhambujaya ।
halahalavisotpannakaladevabhayapradaya namah । 1000 ।

haracampakakalharanipasamyakabhusitaya namah ।
harakeyuramakutabhusalankrtavigrahaya ।
hastidvipancanirvyudhasulavajradi suprabhaya ।
harisvetavrsarudhaya । hatakasrisabhapataye । harsapradaya ।
haraharibrahmendraparamesvaraya । sri medhadaksinamurtaye namah । 1008 ।

iti srimedhadaksinamurtimantrarnadyatmakastottarasahasranamani ।

Om namo bhagavate daksinamurtaye mahyam medham prajnam prayaccha svaha ।

Om tatpurusaya vidmahe vidyavasaya dhimahi ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 2 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil