1008 Names Of Sri Medha Dakshinamurthy 2 In Telugu

॥ 1008 Names of Sri Medha Dakshinamurthy 2 Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీమేధాదక్షిణామూర్తిసహస్రనామావలిః ౨॥

ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా ।

(మన్త్రార్ణాద్యాక్షరఘటితా)
(చిదమ్బరరహస్యే శ్రీచిదమ్బరనటేశ్వర(మన్త్ర) తన్త్ర సంహితాయాం
మేధాదక్షిణామూర్తికల్పే నారదాయ బ్రహ్మణా ఉపదిష్టా)

మేధాదక్షిణవక్త్రమూర్తిమనురాట్-వర్ణాష్టసాహస్రకే
శ్రీనామ్నాం ప్రణవాష్టకం ప్రథమతో మూర్త్యైకనిర్మహ్యతా ।
యో వర్ణః స్వరభాక్చ పఞ్చదశధా సాహస్రక్లృప్తిర్యథా
వర్ణైమూలమనోః గురోః సుమదలైః అభ్యర్చనే శస్యతే ॥

ఓం పరస్మై నమః । పరానన్దాయ । పరార్థాయ । పరాత్పరాయ । మన్త్రాయ ।
పరాతీతాయ । గురవే । గుణాశ్రితాయ । నకారార్థాయ । నకారజ్ఞాయ ।
నరనారాయణప్రియాయ । నగచాపాయ । నగాగ్రస్థాయ । నాథాయ । నటనాయకాయ ।
నటేశాయ । నాదమూలాన్తాయ । నాదాత్మనే । నాగభూషణాయ ।
నాగోపవీతినే నమః ॥ ౨౦ ॥

నాసాగ్ర్యాయ నమః । నవ్యహవ్యాగ్రభోజనాయ । నదీధరాయ । నవతనవే ।
నవతత్త్వాధినాయకాయ । నక్షత్రమాలినే । నన్దీశాయ । నామపారాయణప్రియాయ ।
నగ్నవేషాయ । నవరసాయ । నాదార్థాయ । నమనప్రియాయ । నవగ్రహేశాయ ।
నన్ద్యగ్రాయ । నవాన్తాయ । నన్దివాహనాయ । నరూపాయ । నగుణాయ । నాన్తాయ ।
న భాష్యాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

నవినాశనాయ నమః । నదోషాయ । నాగకౌపీనాయ । నాగాఙ్గులివిభూషణాయ ।
నాగహారాయ । నాగకేశాయ । నాగకేయూరకఙ్కణాయ ।
నభోమయాయ । నభోఽగ్రాన్తాయ । నభస్స్థాయ । నయనత్రయాయ ।
నభోఽన్తరిక్షభూమ్యఙ్గాయ । నవికారాయ । నభావనాయ । ననిద్రాయ ।
నయనాదృశ్యాయ । నత్వాయ । నారాయణప్రియాయ । మోక్షజ్ఞాయ ।
మోక్షఫలదాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

మోక్షార్థాయ నమః । మోక్షసాధనాయ । మోక్షదాయ । మోక్షనాథాయ ।
మోక్షసామ్రాజ్యభోగదాయ । మోక్షగ్రహాయ । మోక్షవరాయ ।
మోక్షమన్దిరదీపకాయ । మోహనాయ । మోహనాధీశాయ । మౌల్యగ్రేన్దుకలాధరాయ ।
మోచితాఘాయ । మోహనాశాయ । మోహశోకార్తిభఞ్జనాయ ।
మోహతాపసుధావర్షిణే । మోహరోగమహౌషధయే । మోహవృక్షకుఠారిణే ।
మోహారణ్యదవానలాయ । మోహాన్ధకార-మార్తాణ్డాయ ।
మోహక్రోధాదిసంహరాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

మోహశైలమహావజ్రిణేనమః । మోహవ్యాలగరుడాయ । మోహవారణపఞ్చాస్యాయ ।
మోహతూలహుతాశనాయ । మోహబుద్ధివిదూరస్థాయ । మోహాత్మజననిన్దకాయ ।
మోహినీదోషరహితాయ । మోహినీ విష్ణువల్లభాయ । మోహినీలాలనాప్రీతాయ ।
మోహినీప్రియవన్దితాయ । మోహినీపూజితపదాయ । మౌక్తికాదివిభూషణాయ ।
మౌక్తికశ్రీమహాదివ్యమాలికాభరణోజ్వలాయ । మౌనార్థాయ । మౌనముద్రాఙ్కాయ ।
మౌనీశాయ । మౌనచిద్ఘనాయ । మౌనచిత్తాయ । మౌనహార్దాయ ।
మౌనిమణ్డలమధ్యగాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

మౌనిహృత్కుటనిలయాయ నమః । మౌనచిత్తసభానటాయ ।
మౌనాఙ్గనా-పతయే । మౌనమహార్ణవసుధాకరాయ । మౌనిహత్పఙ్కజమధవే ।
మౌనతత్త్వార్థబోధకాయ । మౌనవ్యాఖ్యానచిన్ముద్రాకరాబ్జాయ । మౌనతత్పరాయ ।
భగవతే । భవరోగఘ్నాయ । భవాయ । భద్రాయ । భవోద్భవాయ ।
భవౌషధాయ । భయాపఘ్నాయ । భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ । భావజ్ఞాయ ।
భావనాతీతాయ । భారతీశ్వరవన్దితాయ । భస్మరుద్రాక్షభూషాఢ్యాయ నమః । ౧౨౦ ।

భావాభావవివర్జితాయ నమః । భాషార్థాయ । భసితాయ । భానవే ।
భర్గాయ । భవవిమోచనాయ । భాస్వరాయ । భరతాయ । భాసాయ ।
భాష్యాయ । భాగవతస్తుతాయ । భక్తప్రియాయ । భక్తవశ్యాయ ।
భక్తసంస్తుతవైభవాయ । భక్తచిత్తార్ణవేన్దవే । భక్తసాయుజ్యదాయకాయ ।
భాగ్యపద్మదినాధీశాయ । భాస్కరాయుతసుప్రభాయ । భగమాలినే ।
భస్మాఙ్గాయ నమః । ౧౪౦ ।

భక్తభవ్యాయ నమః । భయఙ్కరాయ । భయాభయాయ । భయధ్వంసినే ।
భవపాతకనాశకాయ । భవవృక్షకుఠారిణే । భవతూలధనఞ్జయాయ ।
భవాన్తకాయ । భవాతీతాయ । భవార్తిఘ్నాయ । భాస్కరాయ । భక్ష్యాశనాయ ।
భద్రమూర్తయే । భైరవాయ । భద్రదాయకాయ । భక్తార్తిభఞ్జనాయ ।
భక్తవత్సలాయ । భక్తభద్రదాయ । గణేశాయ । గణరాజే నమః । ౧౬౦ ।

గణ్యాయ నమః । గమ్భీరాయ । గగనాశ్రయాయ । గర్వఘ్నాయ । గర్వితాయ ।
గఙ్గాధరాయ । గరలకన్ధరాయ । గణేశజనకాయ । గార్గ్యాయ । గభస్తినే ।
గవాం పత్యే । గాఙ్గేయసుప్రియాయ । గఙ్గావన్దితాయ । గరలాశనాయ ।
గౌరీపతయే । గోక్షీరసుప్రీతాయ । గవ్యమజ్జనాయ । గవ్యాభిషేకసన్తుష్టాయ ।
గజారయే । గజచర్మధృతే నమః । ౧౮౦ ।

గవ్యామృతాన్నసుప్రీతాయ నమః । గవ్యాజ్యాహుతిభోజనాయ ।
గవయశృఙ్గాభిషేకప్రియాయ । గగనసన్నిభాయ । గాణాపత్యజనప్రీతాయ ।
గాణాపత్యాదిసన్మతాయ । గగనాదిపృథివ్యన్తభూతాత్మనే । గానలోలుపాయ ।
గాఢమాలిఙ్గనానన్ద గౌరీసమ్బోధదేశికాయ । గమనాయ । గహ్వరేష్ఠాయ ।
గాలవాయ । గతిప్రదాయ । గన్ధఘ్నాయ । గన్ధరహితాయ । గన్ధాయ ।
గన్ధర్వసంస్తుతాయ । గన్ధపుష్పార్చనప్రీతాయ । గన్ధలిప్తకలేబరాయ ।
గన్ధాభిషేకసుప్రీతాయ నమః । ౨౦౦ ।

గన్ధమాల్య-విభూషితాయ నమః । గాఙ్గేయజనకాయ । గద్యాయ ।
గణ్డమణ్డలశోభితాయ । గఙ్గాదిస్నానఫలదాయ । గజారూఢాయ । గదాధరాయ ।
గణేశస్కన్దనన్దీశవిష్ణుబ్రహ్మేన్ద్రపూజితాయ । వరదాయ । వామదేవాయ ।
వామనాయ । వసుదాయకాయ । వాణీసమ్బోధనగురవే । వరిష్ఠాయ । వామసేవితాయ ।
వటవే । వరూథినే । వర్మిణే । వటవాసినే । వాక్పతయే నమః । ౨౨౦ ।

వాతరోగహరాయ నమః । వాగ్మినే । వాచస్పతిసమర్చితాయ । వాచాలకాయ ।
వటచ్ఛాయాసంశ్రయాయ । వకులప్రియాయ । వర్యాయ । వరాయ ।
వరానన్దాయ । వరారోహాయ । వరప్రభవే । వటారణ్యపతయే । వాసినే ।
వరజ్ఞానవిశారదాయ । వాలివైరిప్రియాయ । వాత్యాయ । వాస్తవ్యాయ ।
వాస్తుపాయ । వదాయ । వదేశాయ (వదావదేశాయ) నమః । ౨౪౦ ।

వాచకాన్తస్థాయ నమః । వసిష్ఠాదితపోనిధయే । వారిజాతసుమప్రఖ్యాయ ।
వామదేవమునిప్రియాయ । వనజాక్షార్చితపదాయ । వనబిల్వజటాధరాయ ।
వనజాఙ్ఘ్రయే । వరోత్కృష్టాయ । వరోత్సాహాయ । వరేశ్వరాయ ।
వరాశ్చర్యాయ । వరపతయే । వజ్రిణే । వజ్రేశవన్దితాయ । వఞ్జులాయ ।
వఞ్చకకరాయ । వశినే । వశ్యాదిదాయకాయ । తేతివర్ణాత్మకాయ ।
తేత్యక్షరాత్మసుసంజ్ఞకాయ నమః । ౨౬౦ ।

See Also  108 Names Of Gauri 1 In Bengali

తేత్యర్ణ శ్రవణప్రీతాయ నమః । తేత్యక్షరసమాశ్రితాయ ।
తేతీత్యక్షరసంయుక్తాయ । తేత్యక్షరమనుప్రియాయ ।
తేతిసప్తార్ణమన్త్రస్థాయ । తేతివర్ణాన్తసంస్థితాయ । తేతిమన్త్రనటారమ్భాయ ।
తేతిమన్త్రాగ్రసంశ్రయాయ । తేదివ్యశబ్దసఙ్క్లృప్తాయ । తేతిశబ్దాన్తరాత్మకాయ ।
తేషు తేషు చ కాలజ్ఞాయ । తేషు తేషు గుణజ్ఞాయ । తేషు తేషు
గుణానన్దాయ । తేషు తేషు స్తవాఙ్కితాయ । తేషు తేషు మనోఽభిజ్ఞాయ ।
తేషు తేషు వరాధికాయ । తేషు తేషు సుపుణ్యజ్ఞాయ । తేషు తేషు
స్వధర్మదాయ । తైలప్రియాయ । తైలదీపప్రియాయ నమః । ౨౮౦ ।

తైలాఙ్గమజ్జనాయ । తైలాభిషిక్తాయ । తైలాన్నసుప్రియాయ ।
తైలశోభనాయ । తైలాజ్యపానసన్తుష్టాయ । తైలవాసాయ । తిలాన్నభుజే ।
తైరోభావానుగ్రహేశాయ । తైరోభావ-గుణాత్మకాయ । తోరణాలఙ్కృతానన్దాయ ।
తోరణాఙ్కితమన్దిరాయ । తోరణద్వార సంస్థానాయ । తోమరాద్యాయుధాన్వితాయ ।
తోతాద్రీశాదిసంస్తుత్యాయ । తౌలసూక్ష్మాన్తరాత్మకాయ । తౌష్ణీంస్తుతిజ్ఞాయ ।
తౌష్ణీవత్స్తవ-శ్రావమనోహరాయ । తౌణీరపుష్పవిశిఖసన్ధానమదనాన్తకాయ ।
తం భక్తజనసుప్రీతాయ । తం భక్తసుమనోహరాయ నమః । ౩౦౦ ।

తం పదధ్యానసులభాయ । తం పదాధ్యానదుర్లభాయ నమః । తత్త్వార్థాయ ।
తత్త్వమూలజ్ఞాయ । తత్త్వాగ్రాయ । తత్త్వబోధితాయ । తత్పరాయ ।
తత్క్షణే భక్తసర్వాభీష్టఫలప్రదాయ । దక్షిణాయ । దక్షిణామూర్తయే ।
దారపుత్రాదిదాయకాయ । దాత్రే । దమనసన్తుష్టాయ । దయాలవే । దానవాన్తకాయ ।
దధీచిమునిసుప్రీతాయ । దక్షాధ్వరవినాశకాయ । దధిప్రియాయ ।
దయాసిన్ధవే । దాక్షాయణ్యమ్బికాపతయే నమః । ౩౨౦ ।

దధ్యన్నాసక్తహృదయాయ నమః । దాన్తాయ । దాశరథిప్రియాయ ।
దధ్నాఽభిషిక్తాయ । దామాగ్ర్యాయ । దన్తిచర్మసువస్త్రభృతే ।
దామప్రియాయ । దశభుజాయ । దశార్ధముఖపఙ్కజాయ ।
దశాయుధవరధరాయ । దశదిక్పాలసేవితాయ । దర్పఘ్నాయ ।
దర్భశయనాయ । దర్పణోదరఫాలకాయ । దర్భాసనాయ । దయామూర్తయే ।
దహరాకాశమధ్యగాయ । దామశోభితవక్షోభృతే । దాడిమీఫలసుప్రియాయ ।
దశదిగ్దశనామార్చ్యాయ నమః । ౩౪౦ ।

దశవక్త్రతపః ప్రియాయ నమః । దాసప్రియాయ । దాసపూజ్యాయ ।
దాసాదాసనిధిప్రదాయ । దానరూపాయ । దానపుణ్యాయ । దాతౄణాం ఫలదాయకాయ ।
దలపద్మాసనారూఢాయ । దలత్రయతరుస్థితాయ । దలత్రయశ్రీ
వృక్షాగ్ర్యాయ । దలబిల్వార్చనప్రియాయ । దలదూర్వాధరాయ । దార్ఢ్యాయ ।
దయాహృదయమన్దిరాయ । దహనోద్భాసిఫాలాక్షాయ । దహనత్రిపురాన్తకాయ ।
దయాన్దోలితపూర్ణాక్షాయ । దక్షిణాభిముఖాన్వితాయ । క్షమారూపాయ ।
క్షమానన్దాయ నమః । ౩౬౦ ।

క్షమాచిత్తాయ నమః । క్షమానిధయే । క్షమార్ణవాయ ।
క్షమాపూర్ణాయ । క్షమ్యాయ । క్షమణనాశకాయ । క్షణే క్షణే
కృపాచిత్తాయ । క్షామక్షోభవివర్జితాయ । క్షారాద్యబ్ధిపసంస్తుతాయ ।
క్షారాదిరసవర్జితాయ । క్షణికార్చనసుప్రీతాయ । క్షణికాదిమహోరగాయ ।
క్షణికస్తవసుప్రీతాయ । క్షణార్ధేష్టవరప్రదాయ । క్షామఘ్నాయ ।
క్షామరహితాయ । క్షామదేశసుభిక్షదాయ । క్షాత్రఘ్నాయ ।
క్షాత్రశత్రుఘ్నాయ । క్షాత్ర సఙ్కుల నాశనాయ నమః । ౩౮౦ ।

క్షిప్రేశాయ నమః । క్షిప్రసన్ధాత్రే । క్షీణపుణ్యఫలాధికాయ ।
క్షీణచన్ద్ర-జటాచూడాయ । క్షీణాయురభివృద్ధిదాయ ।
క్షిప్రవిఘ్నేశజనకాయ । క్షిత్యన్తరసమాశ్రితాయ ।
క్షిత్యాదికుటిలాప్రాన్తమన్త్రసింహాసన-స్థితాయ । క్షుద్రప్రయోగసంహర్త్రే ।
క్షుద్రవృక్షకుఠారికాయ । క్షుద్రా-చలమహావజ్రిణే ।
క్షుద్రకర్మజనాన్తకాయ । క్షుమ్బీజశ్రవణానన్దాయ ।
క్షుఙ్కారహృదయాలయాయ । క్షుం క్షూం స్మరణసాన్నిధ్యాయ । క్షుం క్షుం క్షూం
మన్త్రనాయకాయ । క్షేమాలయాయ । క్షేమకరాయ । క్షేమారోగ్యఫలప్రదాయ ।
క్షేమసమ్పత్ప్రదాత్రే నమః । ౪౦౦ ।

క్షేత్రపాలసమర్చితాయ నమః । క్షేత్రజ్ఞాయ । క్షేత్రఫలదాయ ।
క్షేత్రాక్షేత్రసుపాలకాయ । క్షౌద్రసారాభిషిక్తాఙ్గాయ ।
క్షౌద్రసారమనోహరాయ । క్షోం బీజాయ । క్షయగుల్మాది
సర్వరోగవిభఞ్జనాయ । ణకారరూపాయ । ణార్థార్థాయ । ణకారాక్షాయ ।
ణకారవిదే । ణకారశృఙ్గనిలయాయ । నానావర్గఫలప్రదాయ ।
ణకారబిన్దుమధ్యస్థాయ । నారదాదిమునిస్తుతాయ । ణాకారాన్తాదిమధ్యస్థాయ ।
నానానిగమసారవిదే । ణకారాశ్వమహావేగాయ । నవనీతామృతప్రియాయ నమః । ౪౨౦ ।

ణకారాస్యాయ నమః । ణాఙ్కజిహ్వాయ । ణఫాలతిలకోజ్జ్వలాయ ।
ణకారవచనానన్దాయ । నానాశ్చర్యసుమణ్టపాయ । ణకారనిగమార్థజ్ఞాయ ।
నాగభూషణభూషితాయ । ణకారాగమతత్త్వజ్ఞాయ । నానాసురమునిస్తుతాయ ।
ణాదశాక్షరసంయుక్తాయ । నానాగణసమావృతాయ । నవాన్తాక్షరనాదాన్తాయ ।
నవబిల్వసదాప్రియాయ । నమాదిపఞ్చార్ణమయాయ । నవసిద్ధసమర్చితాయ ।
నవోనవేత్యాయుష్యదాయ । నవశక్త్యుపదేశకాయ । నాగేన్ద్రాఙ్గులివలయినే ।
నాగవల్లీదలప్రియాయ । నామసహస్రసుప్రీతాయ నమః । ౪౪౦ ।

నానానన్తసుసంజ్ఞితాయ నమః । నానావాద్యారవాన్తస్స్థాయ ।
నానాశబ్దాన్తరాత్మకాయ । నానాఫలరసప్రీతాయ । నాలికేరామృతప్రియాయ ।
నానావికారరహితాయ । నానాలఙ్కార శోభితాయ । నారఙ్గసుఫలానన్దాయ ।
నారాయణవిధిస్తుతాయ । నానానరకసమ్మగ్నసముద్భరణపణ్డితాయ ।
నాదియాన్తాక్షరమనవే । నాదిపఞ్చాక్షరాత్మకాయ । నమకైశ్చమకైః
స్తుత్యాయ । నాద్యన్తాయ । నయనత్రయాయ । నతృప్తాయ । నిత్యసన్తృప్తాయ ।
నాకారనయనద్యుతయే । మూర్తాయ । మూర్తీశ్వరాయ నమః । ౪౬౦ ।

మూర్తయే నమః । మూర్తిసాదాఖ్యకారణాయ । మూర్తిమూలాత్మకాయ ।
మూర్తిభేదాయ । మూర్తిద్వయాత్మకాయ । మూర్తిత్రయాయ । మూర్తివరాయ ।
మూర్తిపఞ్చస్వరూపధృతే । మూర్తిషట్కాయ । మూర్త్యష్టాత్మనే ।
మూర్తభిన్నవినాయకాయ । మూర్తిద్విపఞ్చకతనవే । మూర్త్యేకాదశాత్మకాయ ।
మూర్తిద్వాదశపురీశాయ । మూర్తామూర్తాన్తరాత్మకాయ । మూర్తిత్రయోదశీపూజ్యాయ ।
మూర్తిపఞ్చదశీమనవే । మూర్తామూర్తద్విభేదాయ । మూర్తిషోడశనామధృతే ।
మూర్త్యాత్మపఞ్చవింశాఙ్కాయ నమః । ౪౮౦ ।

మూర్తిషట్త్రింశదుజ్జవలాయ నమః । మూర్త్యష్టాష్టకరూపిణే ।
మూర్తిరుద్రశతాగ్రగాయ । మూర్తిసాహస్రరుద్రేశాయ । మూర్తికోట్యధికావృతాయ ।
మూర్త్యన్తాయ । మూర్తిమధ్యస్థాయ । మూర్త్యగ్ర్యాయ । మూర్తిదేశికాయ ।
మూర్త్యాద్యన్తాదిరహితాయ । మూర్త్యానన్దైకచిన్మయాయ । మూర్తిబ్రహ్మణే ।
మూర్తిబేరాయ । మూషికారూఢసుప్రియాయ । మూలమూర్తయే । మూలగురవే ।
మూలశక్తయే । మూల్యకాయ । మూఢపాపవినిర్ముక్తాయ ।
మూకదోషవిభఞ్జనాయ నమః । ౫౦౦ ।

మూర్ఖారిణే నమః । మూలపాపఘ్నాయ । మూలతోఽరికులాన్తకాయ ।
మూలాసురకులధ్వంసినే । మూర్ఖదన్తప్రభిన్నకాయ । మూలవాతాదిరోగఘ్నాయ ।
మూలర్క్షారబ్ధపాపభిదే । మూర్తామూర్తాదిసకలలిఙ్గనిష్కలతత్పరాయ ।
ఏకాక్షరాయ । ఏకనాథాయ । ఏకాన్తాయ । ఏకమోక్షదాయ । ఏకాసనాయ । ఏకపరాయ ।
ఏకార్ధాయ । ఏణహస్తకాయ । ఏకముద్రాకరాయ । ఏకతత్త్వార్థాఙ్కితపుస్తకాయ ।
ఏషణాత్రయదోషఘ్నాయ । ఏకతారకమధ్యగాయ నమః । ౫౨౦ ।

See Also  Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 3 In Telugu

ఏకదన్తప్రియాయ నమః । ఏకానన్దమోక్షసుఖప్రదాయ । ఏకాస్యాయ ।
ఏకసన్తుష్టాయ । ఏలాదివసుసుప్రియాయ । ఏకేశ్వరాయ । ఏకవీరాయ । ఏకజ్యోతిషే ।
ఏకధియే । ఏకాగ్రగణ్యాయ । ఏకామ్రాయ । ఏకపదే । ఏకసిద్ధిదాయ । ఏకానేకాయ ।
ఏకరసాయ । ఏకాఙ్గినే । ఏకసున్దరాయ । ఏకదన్తాయ । ఏకశక్తయే ।
ఏకచిదే నమః । ౫౪౦ ।

ఏకవల్లభాయ నమః । ఏకాక్షరజ్ఞాయ । ఏకాగ్రాయ । ఏకాక్షరకలాత్మకాయ ।
ఏకప్రభవే । ఏకవిభవే । ఏకబుద్ధయే । ఏకభుజే । ఏకధీరాయ । ఏకశూరాయ ।
ఏకవిదే । ఏకనిశ్చలాయ । ఏకనిత్యాయ । ఏకదృఢాయ । ఏకసత్యాయ ।
ఏకజాయ । ఏకాధిపత్యవరదాయ । ఏకసామ్రాజ్యమోక్షదాయ । మేధాప్రదాయ ।
మేరుగర్భాయ నమః । ౫౬౦ ।

మేరుస్థాయ నమః । మేరుమన్దిరాయ । మేరుశృఙ్గాగ్రగాయ ।
మేధ్యాయ । మేధావినే । మేదినీపతయే । మేఘశ్యామాయ । మేఘనాథాయ ।
మేఘవాహనవన్దితాయ । మేషాధిరూఢవినుతాయ । మేషరాశీశ్వరార్చితాయ ।
మ్లేచ్ఛకోపాయ । మ్లేచ్ఛహరాయ । మ్లేచ్ఛసమ్పర్కదోషభిదే । మ్లేచ్ఛారయే ।
మ్లేచ్ఛదహనాయ । మ్లేచ్ఛసఙ్ఘవినాశకాయ । మేఢుష్టమాయ ।
మేరుభుజాయ । మేరువాణ్యభివన్దితాయ నమః । ౫౮౦ ।

మేరుపార్శ్వాయ నమః । మేఖలాఢ్యాయ । మేరుగర్వవిభేదనాయ । మేఘాఙ్ఘ్రయే ।
మేధావసనాయ । మేధాజ్ఞానప్రదాయకాయ । మేధామన్త్రాసనారూఢాయ ।
మేధావిద్యాప్రబోధకాయ । మేధావిద్యాధిపాయ । మేధామహాసారస్వత-ప్రదాయ ।
మేషాస్యవరదర్పఘ్నాయ । మేషాస్యక్రతునాశకాయ । మేషాస్య
చమకస్తోత్రతుష్టాయ । మేషాననప్రియాయ । మేషాస్యజనకాహ్లాదాయ ।
మేషాననపితృస్తుతాయ । మేదినీకాన్తభూతాత్మనే । మేదినీపాలనప్రదాయ ।
మేదిన్యబ్ధ్యన్తసుఖదాయ । మేదినీపతివల్లభాయ నమః । ౬౦౦ ।

మేదిన్యాదిత్రిలోకేశాయ నమః । మేదినీవల్లభార్చితాయ ।
మేదినీఖాన్తసమ్పూర్ణాయ । మేధార్థాయ । మేరువన్దితాయ ।
మేరుకోదణ్డగమ్భీరాయ । మేధార్చిషే । మేఖలాన్వితాయ ।
ధర్మాయ । ధర్మాసనాయ । ధర్మిణే । ధర్మధామ్నే । ధరాధిపాయ ।
ధారాభిషేకసన్తుష్టాయ । ధరాధరపతేః పత్యే । ధర్మేష్టాయ ।
ధర్మవాహాయ । ధారణాద్యష్టయోగదాయ । ధాత్రే । ధాత్రీశ్వరాయ నమః । ౬౨౦ ।

ధాన్యధనభూషణదాయకాయ నమః । ధర్మాధ్యక్షాయ । ధనాధ్యక్షాయ ।
ధర్మజ్ఞాయ । ధర్మపాలకాయ । ధర్మాలయాయ । ధర్మవృత్తాయ ।
ధర్మిష్ఠాయ । ధర్మసూచకాయ । ధనేశమిత్రాయ । ధరిత్రీదాయకాయ ।
ధనాయ । ధాతులిఙ్గార్చనప్రీతాయ । ధాత్రీశార్ధకలేబరాయ । ధన్వినే ।
ధనాధిపాయ । ధారిణే । ధారాశఙ్కాభిషిక్తకాయ । ధీప్రజ్ఞాయ ।
ధీరసమ్పూజ్యాయ నమః । ౬౪౦ ।

ధీప్రాజ్ఞాయ నమః । ధిషణాత్మకాయ । ధీప్రభాయ । ధీమతయే ।
ధియో ధియే । ధీరభక్తజనప్రియాయ । ధుత్తరకుసుమప్రీతాయ ।
ధూపదీపమనోహరాయ । ధూమాదిగ్రహదోషఘ్నాయ । ధూర్జటయే ।
ధూమ్రవాసభృతే । ధేనుముద్రాప్రియాయ । ధేనువత్సలాయ । ధేనువన్దితాయ ।
ధైర్యప్రదాయ । ధైర్యవీర్యాయ । ధైన్ధీఙ్కృతనటాఙ్ఘ్రికాయ । ప్రభవే ।
ప్రభాకరాయ । ప్రాజ్ఞాయ నమః । ౬౬౦ ।

ప్రభామణ్డలమధ్యగాయ నమః । ప్రసిద్ధాయ । ప్రణవాకారాయ । ప్రయోగార్థాయ ।
ప్రచేతసే । ప్రముఖాయ । ప్రణవప్రాణాయ । ప్రాణదాయ । ప్రణవాత్మకాయ ।
ప్రవీణాయ । ప్రవరాయ । ప్రాచ్యాయ । ప్రాచీనాయ । ప్రాణవల్లభాయ ।
ప్రాణాత్మనే । ప్రబలాయ । ప్రాణినే । ప్రాఙ్ముఖాయ । ప్రార్థనాయ ।
ప్రజాయ నమః । ౬౮౦ ।

ప్రజాపతయే నమః । ప్రమాణజ్ఞాయ । ప్రకటాయ । ప్రమథాధిపాయ ।
ప్రారమ్భాయ । ప్రమథారూఢాయ । ప్రాసాదాయ । ప్రాణరక్షకాయ ।
ప్రభాకరాయ । ప్రతాపినే । ప్రాజ్ఞాయ । ప్రకరణాయ । ప్రధియే । ప్రాప్తయే ।
ప్రాకామ్యసిద్ధేశాయ । ప్రలాపజ్ఞాయ । ప్రభుప్రభవే । ప్రమాథినే ।
ప్రమాత్రే । ప్రమోదాయ నమః । ౭౦౦ ।

ప్రజ్వలాయ నమః । ప్రసువే । ప్రకోపాయ । ప్రకృతయే । పృథ్వ్యై ।
ప్రాతః । ప్రాకృతరక్షణాయ । జ్ఞానాయ । జ్ఞానప్రదాయ । జ్ఞాత్రే ।
జ్ఞానినే । జ్ఞానవిగ్రహాయ । జ్ఞానార్థదాయ । జ్ఞానరూపిణే । జ్ఞానేశాయ ।
జ్ఞానపుష్కలాయ । జ్ఞానానన్దాయ । జ్ఞానచక్షుషే । జ్ఞానధియే ।
జ్ఞానభక్తిదాయ నమః । ౭౨౦ ।

జ్ఞానార్థాయ నమః । జ్ఞాననిగమాయ । జ్ఞానాస్యాయ । జ్ఞానసఙ్గ్రహాయ ।
జ్ఞానసాక్షిణే । జ్ఞానపుణ్యాయ । జ్ఞానాగ్రాయ । జ్ఞానసున్దరాయ ।
జ్ఞానాధికాయ । జ్ఞానముద్రాయ । జ్ఞానజ్ఞాయ । జ్ఞానకౌతుకాయ ।
జ్ఞానపూర్ణాయ । జ్ఞాననిధయే । జ్ఞానకృతే । జ్ఞానమన్దిరాయ ।
జ్ఞానమన్త్రాయ । జ్ఞానమయాయ । జ్ఞాతృజ్ఞానవివర్ధకాయ ।
జ్ఞానామృతాయ నమః । ౭౪౦ ।

జ్ఞానదీపాయ నమః । జ్ఞానవిదే । జ్ఞానవిద్రుమాయ । జ్ఞానపుష్పాయ ।
జ్ఞానగన్ధాయ । జ్ఞానవిజ్ఞానమఙ్గలాయ । జ్ఞానాచలాయ । జ్ఞానభానవే ।
జ్ఞానాద్రయే । జ్ఞానసమ్భ్రమాయ । జ్ఞానభువే । జ్ఞానసమ్పన్నాయ ।
జ్ఞానేచ్ఛాయ । జ్ఞానసాగరాయ । జ్ఞానామ్బరాయ । జ్ఞానభావాయ ।
జ్ఞానాజ్ఞానప్రబోధకాయ । ప్రత్యేకాయ । ప్రథమారమ్భాయ ।
ప్రజృమ్భాయ నమః । ౭౬౦ ।

ప్రకృతీపతయే నమః । ప్రతిపన్ముఖదర్శాన్తతిథిరాశ్యృక్ష పూజితాయ ।
ప్రార్థనాఫలసమ్పూర్ణాయ । ప్రార్థితార్థఫలప్రదాయ । ప్రద్యుమ్నాయ ।
ప్రభవాద్యబ్దవన్దితాయ । ప్రమథప్రభవే । ప్రమథబృన్దవినుతాయ ।
ప్రమథబృన్దశోభితాయ । ప్రమథబృన్దసమ్ముఖాయ ।
ప్రమథబృన్దమధ్యగాయ । ప్రమథార్చితయుగ్మాఙ్ఘ్రయే ।
ప్రమథస్తుతవైభవాయ । ప్రమథస్తుతిసన్తృప్తాయ ।
ప్రమథానన్దఘోషితాయ । ప్రమథద్వారగర్భాన్తప్రమథేశానపాలితాయ ।
ప్రమథబృన్దసంప్రీతాయ । ప్రమథాధిష్ఠితాలయాయ ।
ప్రధానపురుషాకారాయ । ప్రధానపురుషార్థదాయ నమః । ౭౮౦ ।

See Also  108 Names Of Rahu – Ashtottara Shatanamavali In English

ప్రధానపురుషాధ్యక్షాయ నమః । ప్రధానపురుషప్రియాయ ।
ప్రధానవనితార్ధాఙ్గాయ । ప్రత్యేకం పౌరుషప్రదాయ ।
ప్రధానలిఙ్గమూలస్థాయ । ప్రధానపరమేశ్వరాయ ।
ప్రధానబ్రహ్మభూతాత్మనే । ప్రధానబ్రహ్మదేశికాయ ।
ప్రధానబ్రహ్మతత్త్వార్థాయ । ప్రధానబ్రహ్మతత్పరాయ ।
ప్రధానబ్రహ్మతత్వజ్ఞాయ । ప్రధానబ్రహ్మచర్యభృతే ।
ప్రధానబ్రహ్మరన్ధ్రాన్తాయ । ప్రధానబ్రహ్మపీఠకాయ ।
ప్రధానలిఙ్గసమ్భూతాయ । ప్రథమావరణాశ్రితాయ । ప్రథమావరణే
యామ్యదిఙ్ముఖాయ । ప్రకటాద్భుతాయ । ప్రజ్వాలాగ్నిప్రతీకాశాయ ।
ప్రజ్వలార్కాయుతప్రభాయ నమః । ౮౦౦ ।

ప్రభేన్దుకోటిసదృశాయ నమః । ప్రతివక్త్రం త్రిలోచనాయ ।
ప్రయాసభక్తరహితాయ । ప్రయాసార్థలఘుప్రదాయ ।
ప్రయాగాద్యఖిలసరిత్స్నానపుణ్యఫలప్రదాయ । ప్రభావసమ్పద్విభవప్రదాయ ।
ప్రారబ్ధనాశనాయ । యథార్థాయ । యజమానార్థాయ । యజ్ఞభుజే ।
యజ్ఞసాధనాయ । యజ్ఞకర్త్రే । యజ్ఞభర్త్రే । యజ్ఞేశాయ ।
యజ్ఞభోజనాయ । యశస్కరాయ । యశస్వినే । యజ్ఞేష్టాయ ।
యజ్ఞనాశనాయ । యాజ్ఞవల్క్యమునిప్రీతాయ నమః । ౮౨౦ ।

యజ్ఞకోటిఫలప్రదాయ నమః । యజ్ఞోపవీతినే । యజ్ఞేశవన్దితాయ ।
యశఃప్రదాయ । యాజుషాయ । యాజుషాధీశాయ । యజుర్వేదమనుప్రియాయ ।
యమాన్తకాయ । యమభయధ్వంసినే । యామ్యముఖోజ్వలాయ । యమునాలీజటాజూటాయ ।
యమానుజసమర్చితాయ । యన్త్రాయ । యన్త్రాలయాయ । యన్త్రిణే ।
యన్త్రమన్త్రాధినాయకాయ । యతీశ్వరాయ । యతిప్రీతాయ । యవాన్నప్రీతమానసాయ ।
యథార్థభక్తసులభాయ నమః । ౮౪౦ ।

యథార్థఫలదాయకాయ నమః । యథార్థజనసన్తుష్టాయ ।
యథార్థపరమేశ్వరాయ । యానాశ్వగజసన్దాత్రే । యాతనాదుఃఖనాశనాయ ।
యాచనాయ । యాచకార్థాయ । యాచితాయ । యాచితార్థదాయ ।
యాచకార్థాతిసన్తుష్టాయ । యజుస్సామమనుప్రియాయ । యామాయామాదిసమ్పూజ్యాయ ।
యామినీపూజకేష్టదాయ । యక్షేశ్వరాయ । యక్షరాజప్రియాయ ।
యక్షేశవన్దితాయ । యక్షరాక్షసపైశాచ-బ్రహ్మరక్షోనికృన్తనాయ ।
ఛన్దోమయాయ । ఛన్దోవిదే । ఛన్దజ్ఞాయ నమః । ౮౬౦ ।

ఛన్దసాం పత్యే నమః । ఛన్దస్సారాయ । ఛన్దోభువే । ఛన్దసాం
భేదబోధకాయ । ఛన్దస్తత్త్వార్థనిలయాయ । ఛన్దః కిఙ్కిణిమాలికాయ ।
ఛన్నవీరాఙ్కితాయ । ఛత్రచామరాదిపరీవృతాయ । ఛత్రప్రదాయ ।
ఛత్రధరాయ । ఛత్రైకవిభవప్రదాయ । ఛత్రదానప్రియాయ ।
ఛత్రవ్యజనాది సుపూజితాయ । ఛాయాపతిసహస్రాభాయ ।
ఛాయావల్లభపూజితాయ । ఛాయాదేవీ స్తుతానన్దాయ । ఛాయానన్దనవన్దితాయ ।
ఛాయావృక్షచ్ఛిదోఽఘఘ్నాయ । ఛాయానాథద్యుతిప్రదాయ ।
ఛాయాబిల్వద్రుమూలస్థాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఛాయారణ్యాన్తరగృహాయ నమః । ఛాయాదలోత్పన్నశీతాయ ।
ఛాయామారుతసౌఖ్యదాయ । ఛాయాపాతకసంహర్త్రే । ఛాయాదోషనివారణాయ ।
ఛాయాపఞ్చకపాపఘ్నాయ । ఛాయాసుతకృతార్చనాయ । ఛాయాపతిసుతార్తిఘ్నాయ ।
ఛిన్నభిదే । ఛిన్నసంశయాయ । ఛిన్నాభిన్నాయ । ఛిదార్తిఘ్నాయ ।
ఛిదౌఘాయ । ఛిన్నకోపనాయ । ఛిన్నకాలాయ । ఛిన్నకలాయ ।
ఛిన్నమస్తావరప్రదాయ । ఛిన్నక్ష్వేలాయ । ఛిన్నగూఢాయ ।
ఛేదితాసురకాననాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఛేదితారికులగ్రామాయ । ఛిన్నమృత్యుభయఙ్కరాయ । ఛిన్నదక్షక్రతవే ।
ఛినపత్రవర్యార్చనప్రియాయ । ఛవిచ్ఛన్నాయ । ఛటాత్కారాయ ।
ఛాయావటసమాశ్రితాయ । స్వామినే । స్వతన్త్రాయ । స్వాధీనాయ । స్వాహాకారాయ ।
స్వధార్మికాయ । స్వకర్త్రే । స్వామినాథాయ । స్వస్థాయ । స్వాతన్త్ర్యవల్లభాయ ।
స్వశక్తయే । స్వకార్యార్థాయ । స్వఃపత్యే । స్వస్య కారణాయ నమః । ౯౨౦ ।

స్వయం ప్రభవే నమః । స్వయం జ్యోతిషే । స్వం బ్రహ్మణే । స్వం పరాయణాయ ।
స్వాత్మజ్ఞాయ । స్వమనోధర్మాయ । స్వయం దేవాయ । స్వయం పరస్మై । స్వం
స్వం దేవాయ । స్వస్వనాథాయ । స్వవీరాయ । స్వసున్దరాయ । స్వయం సిద్ధాయ ।
స్వయం సాధ్యాయ । స్వయంవరాయ । స్వకర్మవిదే । స్వయం బుద్ధయే । స్వయం
సిద్ధయే । స్వయమ్భువే । స్వయఙ్గుణాయ నమః । ౯౪౦ ।

స్వాధ్యాయాయ నమః । స్వధనాయ । స్వాపాయ । స్వపతయే । స్వమనోహరాయ ।
స్వరూపజ్ఞాయ । స్వపరావరాయ । స్వయం రూపాయ । స్వరూపకాయ । స్వరూపాయ ।
స్వయం జాతాయ । స్వయం మాత్రే । స్వయం పిత్రే । స్వయం గురవే । స్వయం
ధాత్రే । స్వయం స్వాహా । స్వయం స్వధా । హల్లకేశాయ । హకారార్థాయ ।
హంసః సోఽహం సుమన్త్రవిదే నమః । ౯౬౦ ।

హంసమన్త్రార్థతత్త్వేశాయ నమః । హంసార్థాయ । హాటకేశ్వరాయ ।
హాలాస్యనాథాయ । హరిణీటఙ్కధారిణే । హరిప్రియాయ । హాస్యభస్మీకృతపురాయ ।
హాటకాదినిధిప్రదాయ । హారోరగాయ । హంసవాదాయ । హరికేశోపవీతకాయ ।
హాటకాద్రిమహాచాపాయ । హరిబ్రహ్మేన్ద్రవన్దితాయ । హానిదుఃఖవినాశినే ।
హానివృద్ధివివర్జితాయ । హయగ్రీవార్చితపదాయ । హరిసోదరినాయకాయ ।
హవ్యప్రదాయ । హవిర్భోక్త్రే । హాలాహలధరాయ నమః । ౯౮౦ ।

హరాయ నమః । హరిబ్రహ్మశిరోబృన్దకిఙ్కిణీదామ భూషితాయ ।
హరిశబ్దాయ । హరానన్దాయ । హఠాత్కారాసహాయ । హవిషే ।
హన్త్రే । హంసాయ । హనీయసే । హమ్బీజాయ । హఙ్కృతయే । హరయే ।
హత్యాదిపాపసంహర్త్రే । హయేభశిబికాప్రదాయ । హర్మ్యేశాయ । హర్మ్యకూటస్థాయ ।
హర్మ్యగోపురమన్దిరాయ । హాహేతిశబ్దశమనాయ । హాస్యశోభి-ముఖామ్బుజాయ ।
హాలాహలవిషోత్పన్నకాలదేవాభయప్రదాయ నమః । ౧౦౦౦ ।

హారచమ్పకకల్హారనీపశమ్యాకభూషితాయ నమః ।
హారకేయూరమకుటభూషాలఙ్కృతవిగ్రహాయ ।
హస్తిద్విపఞ్చనిర్వ్యూఢశూలవజ్రాది సుప్రభాయ ।
హరిశ్వేతవృషారూఢాయ । హాటకశ్రీసభాపతయే । హర్షప్రదాయ ।
హరహరిబ్రహ్మేన్ద్రపరమేశ్వరాయ । శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తయే నమః । ౧౦౦౮ ।

ఇతి శ్రీమేధాదక్షిణామూర్తిమన్త్రార్ణాద్యాత్మకాష్టోత్తరసహస్రనామాని ।

ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా ।

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే విద్యావాసాయ ధీమహి ।
తన్నో దక్షిణామూర్తిః ప్రచోదయాత్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 2 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil