1008 Names Of Sri Medha Dakshinamurthy 2 In Gujarati

॥ 1008 Names of Sri Medha Dakshinamurthy 2 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામાવલિઃ ૨ ॥

ૐ નમો ભગવતે દક્ષિણામૂર્તયે મહ્યં મેધાં પ્રજ્ઞાં પ્રયચ્છ સ્વાહા ।

(મન્ત્રાર્ણાદ્યાક્ષરઘટિતા)
(ચિદમ્બરરહસ્યે શ્રીચિદમ્બરનટેશ્વર(મન્ત્ર) તન્ત્ર સંહિતાયાં
મેધાદક્ષિણામૂર્તિકલ્પે નારદાય બ્રહ્મણા ઉપદિષ્ટા)

મેધાદક્ષિણવક્ત્રમૂર્તિમનુરાટ્-વર્ણાષ્ટસાહસ્રકે
શ્રીનામ્નાં પ્રણવાષ્ટકં પ્રથમતો મૂર્ત્યૈકનિર્મહ્યતા ।
યો વર્ણઃ સ્વરભાક્ચ પઞ્ચદશધા સાહસ્રક્લૃપ્તિર્યથા
વર્ણૈમૂલમનોઃ ગુરોઃ સુમદલૈઃ અભ્યર્ચને શસ્યતે ॥

ૐ પરસ્મૈ નમઃ । પરાનન્દાય । પરાર્થાય । પરાત્પરાય । મન્ત્રાય ।
પરાતીતાય । ગુરવે । ગુણાશ્રિતાય । નકારાર્થાય । નકારજ્ઞાય ।
નરનારાયણપ્રિયાય । નગચાપાય । નગાગ્રસ્થાય । નાથાય । નટનાયકાય ।
નટેશાય । નાદમૂલાન્તાય । નાદાત્મને । નાગભૂષણાય ।
નાગોપવીતિને નમઃ ॥ ૨૦ ॥

નાસાગ્ર્યાય નમઃ । નવ્યહવ્યાગ્રભોજનાય । નદીધરાય । નવતનવે ।
નવતત્ત્વાધિનાયકાય । નક્ષત્રમાલિને । નન્દીશાય । નામપારાયણપ્રિયાય ।
નગ્નવેષાય । નવરસાય । નાદાર્થાય । નમનપ્રિયાય । નવગ્રહેશાય ।
નન્દ્યગ્રાય । નવાન્તાય । નન્દિવાહનાય । નરૂપાય । નગુણાય । નાન્તાય ।
ન ભાષ્યાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

નવિનાશનાય નમઃ । નદોષાય । નાગકૌપીનાય । નાગાઙ્ગુલિવિભૂષણાય ।
નાગહારાય । નાગકેશાય । નાગકેયૂરકઙ્કણાય ।
નભોમયાય । નભોઽગ્રાન્તાય । નભસ્સ્થાય । નયનત્રયાય ।
નભોઽન્તરિક્ષભૂમ્યઙ્ગાય । નવિકારાય । નભાવનાય । નનિદ્રાય ।
નયનાદૃશ્યાય । નત્વાય । નારાયણપ્રિયાય । મોક્ષજ્ઞાય ।
મોક્ષફલદાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

મોક્ષાર્થાય નમઃ । મોક્ષસાધનાય । મોક્ષદાય । મોક્ષનાથાય ।
મોક્ષસામ્રાજ્યભોગદાય । મોક્ષગ્રહાય । મોક્ષવરાય ।
મોક્ષમન્દિરદીપકાય । મોહનાય । મોહનાધીશાય । મૌલ્યગ્રેન્દુકલાધરાય ।
મોચિતાઘાય । મોહનાશાય । મોહશોકાર્તિભઞ્જનાય ।
મોહતાપસુધાવર્ષિણે । મોહરોગમહૌષધયે । મોહવૃક્ષકુઠારિણે ।
મોહારણ્યદવાનલાય । મોહાન્ધકાર-માર્તાણ્ડાય ।
મોહક્રોધાદિસંહરાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

મોહશૈલમહાવજ્રિણેનમઃ । મોહવ્યાલગરુડાય । મોહવારણપઞ્ચાસ્યાય ।
મોહતૂલહુતાશનાય । મોહબુદ્ધિવિદૂરસ્થાય । મોહાત્મજનનિન્દકાય ।
મોહિનીદોષરહિતાય । મોહિની વિષ્ણુવલ્લભાય । મોહિનીલાલનાપ્રીતાય ।
મોહિનીપ્રિયવન્દિતાય । મોહિનીપૂજિતપદાય । મૌક્તિકાદિવિભૂષણાય ।
મૌક્તિકશ્રીમહાદિવ્યમાલિકાભરણોજ્વલાય । મૌનાર્થાય । મૌનમુદ્રાઙ્કાય ।
મૌનીશાય । મૌનચિદ્ઘનાય । મૌનચિત્તાય । મૌનહાર્દાય ।
મૌનિમણ્ડલમધ્યગાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

મૌનિહૃત્કુટનિલયાય નમઃ । મૌનચિત્તસભાનટાય ।
મૌનાઙ્ગના-પતયે । મૌનમહાર્ણવસુધાકરાય । મૌનિહત્પઙ્કજમધવે ।
મૌનતત્ત્વાર્થબોધકાય । મૌનવ્યાખ્યાનચિન્મુદ્રાકરાબ્જાય । મૌનતત્પરાય ।
ભગવતે । ભવરોગઘ્નાય । ભવાય । ભદ્રાય । ભવોદ્ભવાય ।
ભવૌષધાય । ભયાપઘ્નાય । ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહાય । ભાવજ્ઞાય ।
ભાવનાતીતાય । ભારતીશ્વરવન્દિતાય । ભસ્મરુદ્રાક્ષભૂષાઢ્યાય નમઃ । ૧૨૦ ।

ભાવાભાવવિવર્જિતાય નમઃ । ભાષાર્થાય । ભસિતાય । ભાનવે ।
ભર્ગાય । ભવવિમોચનાય । ભાસ્વરાય । ભરતાય । ભાસાય ।
ભાષ્યાય । ભાગવતસ્તુતાય । ભક્તપ્રિયાય । ભક્તવશ્યાય ।
ભક્તસંસ્તુતવૈભવાય । ભક્તચિત્તાર્ણવેન્દવે । ભક્તસાયુજ્યદાયકાય ।
ભાગ્યપદ્મદિનાધીશાય । ભાસ્કરાયુતસુપ્રભાય । ભગમાલિને ।
ભસ્માઙ્ગાય નમઃ । ૧૪૦ ।

ભક્તભવ્યાય નમઃ । ભયઙ્કરાય । ભયાભયાય । ભયધ્વંસિને ।
ભવપાતકનાશકાય । ભવવૃક્ષકુઠારિણે । ભવતૂલધનઞ્જયાય ।
ભવાન્તકાય । ભવાતીતાય । ભવાર્તિઘ્નાય । ભાસ્કરાય । ભક્ષ્યાશનાય ।
ભદ્રમૂર્તયે । ભૈરવાય । ભદ્રદાયકાય । ભક્તાર્તિભઞ્જનાય ।
ભક્તવત્સલાય । ભક્તભદ્રદાય । ગણેશાય । ગણરાજે નમઃ । ૧૬૦ ।

ગણ્યાય નમઃ । ગમ્ભીરાય । ગગનાશ્રયાય । ગર્વઘ્નાય । ગર્વિતાય ।
ગઙ્ગાધરાય । ગરલકન્ધરાય । ગણેશજનકાય । ગાર્ગ્યાય । ગભસ્તિને ।
ગવાં પત્યે । ગાઙ્ગેયસુપ્રિયાય । ગઙ્ગાવન્દિતાય । ગરલાશનાય ।
ગૌરીપતયે । ગોક્ષીરસુપ્રીતાય । ગવ્યમજ્જનાય । ગવ્યાભિષેકસન્તુષ્ટાય ।
ગજારયે । ગજચર્મધૃતે નમઃ । ૧૮૦ ।

ગવ્યામૃતાન્નસુપ્રીતાય નમઃ । ગવ્યાજ્યાહુતિભોજનાય ।
ગવયશૃઙ્ગાભિષેકપ્રિયાય । ગગનસન્નિભાય । ગાણાપત્યજનપ્રીતાય ।
ગાણાપત્યાદિસન્મતાય । ગગનાદિપૃથિવ્યન્તભૂતાત્મને । ગાનલોલુપાય ।
ગાઢમાલિઙ્ગનાનન્દ ગૌરીસમ્બોધદેશિકાય । ગમનાય । ગહ્વરેષ્ઠાય ।
ગાલવાય । ગતિપ્રદાય । ગન્ધઘ્નાય । ગન્ધરહિતાય । ગન્ધાય ।
ગન્ધર્વસંસ્તુતાય । ગન્ધપુષ્પાર્ચનપ્રીતાય । ગન્ધલિપ્તકલેબરાય ।
ગન્ધાભિષેકસુપ્રીતાય નમઃ । ૨૦૦ ।

ગન્ધમાલ્ય-વિભૂષિતાય નમઃ । ગાઙ્ગેયજનકાય । ગદ્યાય ।
ગણ્ડમણ્ડલશોભિતાય । ગઙ્ગાદિસ્નાનફલદાય । ગજારૂઢાય । ગદાધરાય ।
ગણેશસ્કન્દનન્દીશવિષ્ણુબ્રહ્મેન્દ્રપૂજિતાય । વરદાય । વામદેવાય ।
વામનાય । વસુદાયકાય । વાણીસમ્બોધનગુરવે । વરિષ્ઠાય । વામસેવિતાય ।
વટવે । વરૂથિને । વર્મિણે । વટવાસિને । વાક્પતયે નમઃ । ૨૨૦ ।

વાતરોગહરાય નમઃ । વાગ્મિને । વાચસ્પતિસમર્ચિતાય । વાચાલકાય ।
વટચ્છાયાસંશ્રયાય । વકુલપ્રિયાય । વર્યાય । વરાય ।
વરાનન્દાય । વરારોહાય । વરપ્રભવે । વટારણ્યપતયે । વાસિને ।
વરજ્ઞાનવિશારદાય । વાલિવૈરિપ્રિયાય । વાત્યાય । વાસ્તવ્યાય ।
વાસ્તુપાય । વદાય । વદેશાય (વદાવદેશાય) નમઃ । ૨૪૦ ।

વાચકાન્તસ્થાય નમઃ । વસિષ્ઠાદિતપોનિધયે । વારિજાતસુમપ્રખ્યાય ।
વામદેવમુનિપ્રિયાય । વનજાક્ષાર્ચિતપદાય । વનબિલ્વજટાધરાય ।
વનજાઙ્ઘ્રયે । વરોત્કૃષ્ટાય । વરોત્સાહાય । વરેશ્વરાય ।
વરાશ્ચર્યાય । વરપતયે । વજ્રિણે । વજ્રેશવન્દિતાય । વઞ્જુલાય ।
વઞ્ચકકરાય । વશિને । વશ્યાદિદાયકાય । તેતિવર્ણાત્મકાય ।
તેત્યક્ષરાત્મસુસંજ્ઞકાય નમઃ । ૨૬૦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Kamal – Sahasranamavali Stotram In Tamil

તેત્યર્ણ શ્રવણપ્રીતાય નમઃ । તેત્યક્ષરસમાશ્રિતાય ।
તેતીત્યક્ષરસંયુક્તાય । તેત્યક્ષરમનુપ્રિયાય ।
તેતિસપ્તાર્ણમન્ત્રસ્થાય । તેતિવર્ણાન્તસંસ્થિતાય । તેતિમન્ત્રનટારમ્ભાય ।
તેતિમન્ત્રાગ્રસંશ્રયાય । તેદિવ્યશબ્દસઙ્ક્લૃપ્તાય । તેતિશબ્દાન્તરાત્મકાય ।
તેષુ તેષુ ચ કાલજ્ઞાય । તેષુ તેષુ ગુણજ્ઞાય । તેષુ તેષુ
ગુણાનન્દાય । તેષુ તેષુ સ્તવાઙ્કિતાય । તેષુ તેષુ મનોઽભિજ્ઞાય ।
તેષુ તેષુ વરાધિકાય । તેષુ તેષુ સુપુણ્યજ્ઞાય । તેષુ તેષુ
સ્વધર્મદાય । તૈલપ્રિયાય । તૈલદીપપ્રિયાય નમઃ । ૨૮૦ ।

તૈલાઙ્ગમજ્જનાય । તૈલાભિષિક્તાય । તૈલાન્નસુપ્રિયાય ।
તૈલશોભનાય । તૈલાજ્યપાનસન્તુષ્ટાય । તૈલવાસાય । તિલાન્નભુજે ।
તૈરોભાવાનુગ્રહેશાય । તૈરોભાવ-ગુણાત્મકાય । તોરણાલઙ્કૃતાનન્દાય ।
તોરણાઙ્કિતમન્દિરાય । તોરણદ્વાર સંસ્થાનાય । તોમરાદ્યાયુધાન્વિતાય ।
તોતાદ્રીશાદિસંસ્તુત્યાય । તૌલસૂક્ષ્માન્તરાત્મકાય । તૌષ્ણીંસ્તુતિજ્ઞાય ।
તૌષ્ણીવત્સ્તવ-શ્રાવમનોહરાય । તૌણીરપુષ્પવિશિખસન્ધાનમદનાન્તકાય ।
તં ભક્તજનસુપ્રીતાય । તં ભક્તસુમનોહરાય નમઃ । ૩૦૦ ।

તં પદધ્યાનસુલભાય । તં પદાધ્યાનદુર્લભાય નમઃ । તત્ત્વાર્થાય ।
તત્ત્વમૂલજ્ઞાય । તત્ત્વાગ્રાય । તત્ત્વબોધિતાય । તત્પરાય ।
તત્ક્ષણે ભક્તસર્વાભીષ્ટફલપ્રદાય । દક્ષિણાય । દક્ષિણામૂર્તયે ।
દારપુત્રાદિદાયકાય । દાત્રે । દમનસન્તુષ્ટાય । દયાલવે । દાનવાન્તકાય ।
દધીચિમુનિસુપ્રીતાય । દક્ષાધ્વરવિનાશકાય । દધિપ્રિયાય ।
દયાસિન્ધવે । દાક્ષાયણ્યમ્બિકાપતયે નમઃ । ૩૨૦ ।

દધ્યન્નાસક્તહૃદયાય નમઃ । દાન્તાય । દાશરથિપ્રિયાય ।
દધ્નાઽભિષિક્તાય । દામાગ્ર્યાય । દન્તિચર્મસુવસ્ત્રભૃતે ।
દામપ્રિયાય । દશભુજાય । દશાર્ધમુખપઙ્કજાય ।
દશાયુધવરધરાય । દશદિક્પાલસેવિતાય । દર્પઘ્નાય ।
દર્ભશયનાય । દર્પણોદરફાલકાય । દર્ભાસનાય । દયામૂર્તયે ।
દહરાકાશમધ્યગાય । દામશોભિતવક્ષોભૃતે । દાડિમીફલસુપ્રિયાય ।
દશદિગ્દશનામાર્ચ્યાય નમઃ । ૩૪૦ ।

દશવક્ત્રતપઃ પ્રિયાય નમઃ । દાસપ્રિયાય । દાસપૂજ્યાય ।
દાસાદાસનિધિપ્રદાય । દાનરૂપાય । દાનપુણ્યાય । દાતૄણાં ફલદાયકાય ।
દલપદ્માસનારૂઢાય । દલત્રયતરુસ્થિતાય । દલત્રયશ્રી
વૃક્ષાગ્ર્યાય । દલબિલ્વાર્ચનપ્રિયાય । દલદૂર્વાધરાય । દાર્ઢ્યાય ।
દયાહૃદયમન્દિરાય । દહનોદ્ભાસિફાલાક્ષાય । દહનત્રિપુરાન્તકાય ।
દયાન્દોલિતપૂર્ણાક્ષાય । દક્ષિણાભિમુખાન્વિતાય । ક્ષમારૂપાય ।
ક્ષમાનન્દાય નમઃ । ૩૬૦ ।

ક્ષમાચિત્તાય નમઃ । ક્ષમાનિધયે । ક્ષમાર્ણવાય ।
ક્ષમાપૂર્ણાય । ક્ષમ્યાય । ક્ષમણનાશકાય । ક્ષણે ક્ષણે
કૃપાચિત્તાય । ક્ષામક્ષોભવિવર્જિતાય । ક્ષારાદ્યબ્ધિપસંસ્તુતાય ।
ક્ષારાદિરસવર્જિતાય । ક્ષણિકાર્ચનસુપ્રીતાય । ક્ષણિકાદિમહોરગાય ।
ક્ષણિકસ્તવસુપ્રીતાય । ક્ષણાર્ધેષ્ટવરપ્રદાય । ક્ષામઘ્નાય ।
ક્ષામરહિતાય । ક્ષામદેશસુભિક્ષદાય । ક્ષાત્રઘ્નાય ।
ક્ષાત્રશત્રુઘ્નાય । ક્ષાત્ર સઙ્કુલ નાશનાય નમઃ । ૩૮૦ ।

ક્ષિપ્રેશાય નમઃ । ક્ષિપ્રસન્ધાત્રે । ક્ષીણપુણ્યફલાધિકાય ।
ક્ષીણચન્દ્ર-જટાચૂડાય । ક્ષીણાયુરભિવૃદ્ધિદાય ।
ક્ષિપ્રવિઘ્નેશજનકાય । ક્ષિત્યન્તરસમાશ્રિતાય ।
ક્ષિત્યાદિકુટિલાપ્રાન્તમન્ત્રસિંહાસન-સ્થિતાય । ક્ષુદ્રપ્રયોગસંહર્ત્રે ।
ક્ષુદ્રવૃક્ષકુઠારિકાય । ક્ષુદ્રા-ચલમહાવજ્રિણે ।
ક્ષુદ્રકર્મજનાન્તકાય । ક્ષુમ્બીજશ્રવણાનન્દાય ।
ક્ષુઙ્કારહૃદયાલયાય । ક્ષું ક્ષૂં સ્મરણસાન્નિધ્યાય । ક્ષું ક્ષું ક્ષૂં
મન્ત્રનાયકાય । ક્ષેમાલયાય । ક્ષેમકરાય । ક્ષેમારોગ્યફલપ્રદાય ।
ક્ષેમસમ્પત્પ્રદાત્રે નમઃ । ૪૦૦ ।

ક્ષેત્રપાલસમર્ચિતાય નમઃ । ક્ષેત્રજ્ઞાય । ક્ષેત્રફલદાય ।
ક્ષેત્રાક્ષેત્રસુપાલકાય । ક્ષૌદ્રસારાભિષિક્તાઙ્ગાય ।
ક્ષૌદ્રસારમનોહરાય । ક્ષોં બીજાય । ક્ષયગુલ્માદિ
સર્વરોગવિભઞ્જનાય । ણકારરૂપાય । ણાર્થાર્થાય । ણકારાક્ષાય ।
ણકારવિદે । ણકારશૃઙ્ગનિલયાય । નાનાવર્ગફલપ્રદાય ।
ણકારબિન્દુમધ્યસ્થાય । નારદાદિમુનિસ્તુતાય । ણાકારાન્તાદિમધ્યસ્થાય ।
નાનાનિગમસારવિદે । ણકારાશ્વમહાવેગાય । નવનીતામૃતપ્રિયાય નમઃ । ૪૨૦ ।

ણકારાસ્યાય નમઃ । ણાઙ્કજિહ્વાય । ણફાલતિલકોજ્જ્વલાય ।
ણકારવચનાનન્દાય । નાનાશ્ચર્યસુમણ્ટપાય । ણકારનિગમાર્થજ્ઞાય ।
નાગભૂષણભૂષિતાય । ણકારાગમતત્ત્વજ્ઞાય । નાનાસુરમુનિસ્તુતાય ।
ણાદશાક્ષરસંયુક્તાય । નાનાગણસમાવૃતાય । નવાન્તાક્ષરનાદાન્તાય ।
નવબિલ્વસદાપ્રિયાય । નમાદિપઞ્ચાર્ણમયાય । નવસિદ્ધસમર્ચિતાય ।
નવોનવેત્યાયુષ્યદાય । નવશક્ત્યુપદેશકાય । નાગેન્દ્રાઙ્ગુલિવલયિને ।
નાગવલ્લીદલપ્રિયાય । નામસહસ્રસુપ્રીતાય નમઃ । ૪૪૦ ।

નાનાનન્તસુસંજ્ઞિતાય નમઃ । નાનાવાદ્યારવાન્તસ્સ્થાય ।
નાનાશબ્દાન્તરાત્મકાય । નાનાફલરસપ્રીતાય । નાલિકેરામૃતપ્રિયાય ।
નાનાવિકારરહિતાય । નાનાલઙ્કાર શોભિતાય । નારઙ્ગસુફલાનન્દાય ।
નારાયણવિધિસ્તુતાય । નાનાનરકસમ્મગ્નસમુદ્ભરણપણ્ડિતાય ।
નાદિયાન્તાક્ષરમનવે । નાદિપઞ્ચાક્ષરાત્મકાય । નમકૈશ્ચમકૈઃ
સ્તુત્યાય । નાદ્યન્તાય । નયનત્રયાય । નતૃપ્તાય । નિત્યસન્તૃપ્તાય ।
નાકારનયનદ્યુતયે । મૂર્તાય । મૂર્તીશ્વરાય નમઃ । ૪૬૦ ।

મૂર્તયે નમઃ । મૂર્તિસાદાખ્યકારણાય । મૂર્તિમૂલાત્મકાય ।
મૂર્તિભેદાય । મૂર્તિદ્વયાત્મકાય । મૂર્તિત્રયાય । મૂર્તિવરાય ।
મૂર્તિપઞ્ચસ્વરૂપધૃતે । મૂર્તિષટ્કાય । મૂર્ત્યષ્ટાત્મને ।
મૂર્તભિન્નવિનાયકાય । મૂર્તિદ્વિપઞ્ચકતનવે । મૂર્ત્યેકાદશાત્મકાય ।
મૂર્તિદ્વાદશપુરીશાય । મૂર્તામૂર્તાન્તરાત્મકાય । મૂર્તિત્રયોદશીપૂજ્યાય ।
મૂર્તિપઞ્ચદશીમનવે । મૂર્તામૂર્તદ્વિભેદાય । મૂર્તિષોડશનામધૃતે ।
મૂર્ત્યાત્મપઞ્ચવિંશાઙ્કાય નમઃ । ૪૮૦ ।

મૂર્તિષટ્ત્રિંશદુજ્જવલાય નમઃ । મૂર્ત્યષ્ટાષ્ટકરૂપિણે ।
મૂર્તિરુદ્રશતાગ્રગાય । મૂર્તિસાહસ્રરુદ્રેશાય । મૂર્તિકોટ્યધિકાવૃતાય ।
મૂર્ત્યન્તાય । મૂર્તિમધ્યસ્થાય । મૂર્ત્યગ્ર્યાય । મૂર્તિદેશિકાય ।
મૂર્ત્યાદ્યન્તાદિરહિતાય । મૂર્ત્યાનન્દૈકચિન્મયાય । મૂર્તિબ્રહ્મણે ।
મૂર્તિબેરાય । મૂષિકારૂઢસુપ્રિયાય । મૂલમૂર્તયે । મૂલગુરવે ।
મૂલશક્તયે । મૂલ્યકાય । મૂઢપાપવિનિર્મુક્તાય ।
મૂકદોષવિભઞ્જનાય નમઃ । ૫૦૦ ।

મૂર્ખારિણે નમઃ । મૂલપાપઘ્નાય । મૂલતોઽરિકુલાન્તકાય ।
મૂલાસુરકુલધ્વંસિને । મૂર્ખદન્તપ્રભિન્નકાય । મૂલવાતાદિરોગઘ્નાય ।
મૂલર્ક્ષારબ્ધપાપભિદે । મૂર્તામૂર્તાદિસકલલિઙ્ગનિષ્કલતત્પરાય ।
એકાક્ષરાય । એકનાથાય । એકાન્તાય । એકમોક્ષદાય । એકાસનાય । એકપરાય ।
એકાર્ધાય । એણહસ્તકાય । એકમુદ્રાકરાય । એકતત્ત્વાર્થાઙ્કિતપુસ્તકાય ।
એષણાત્રયદોષઘ્નાય । એકતારકમધ્યગાય નમઃ । ૫૨૦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Nataraja Kunchithapada – Sahasranamavali Stotram In Bengali

એકદન્તપ્રિયાય નમઃ । એકાનન્દમોક્ષસુખપ્રદાય । એકાસ્યાય ।
એકસન્તુષ્ટાય । એલાદિવસુસુપ્રિયાય । એકેશ્વરાય । એકવીરાય । એકજ્યોતિષે ।
એકધિયે । એકાગ્રગણ્યાય । એકામ્રાય । એકપદે । એકસિદ્ધિદાય । એકાનેકાય ।
એકરસાય । એકાઙ્ગિને । એકસુન્દરાય । એકદન્તાય । એકશક્તયે ।
એકચિદે નમઃ । ૫૪૦ ।

એકવલ્લભાય નમઃ । એકાક્ષરજ્ઞાય । એકાગ્રાય । એકાક્ષરકલાત્મકાય ।
એકપ્રભવે । એકવિભવે । એકબુદ્ધયે । એકભુજે । એકધીરાય । એકશૂરાય ।
એકવિદે । એકનિશ્ચલાય । એકનિત્યાય । એકદૃઢાય । એકસત્યાય ।
એકજાય । એકાધિપત્યવરદાય । એકસામ્રાજ્યમોક્ષદાય । મેધાપ્રદાય ।
મેરુગર્ભાય નમઃ । ૫૬૦ ।

મેરુસ્થાય નમઃ । મેરુમન્દિરાય । મેરુશૃઙ્ગાગ્રગાય ।
મેધ્યાય । મેધાવિને । મેદિનીપતયે । મેઘશ્યામાય । મેઘનાથાય ।
મેઘવાહનવન્દિતાય । મેષાધિરૂઢવિનુતાય । મેષરાશીશ્વરાર્ચિતાય ।
મ્લેચ્છકોપાય । મ્લેચ્છહરાય । મ્લેચ્છસમ્પર્કદોષભિદે । મ્લેચ્છારયે ।
મ્લેચ્છદહનાય । મ્લેચ્છસઙ્ઘવિનાશકાય । મેઢુષ્ટમાય ।
મેરુભુજાય । મેરુવાણ્યભિવન્દિતાય નમઃ । ૫૮૦ ।

મેરુપાર્શ્વાય નમઃ । મેખલાઢ્યાય । મેરુગર્વવિભેદનાય । મેઘાઙ્ઘ્રયે ।
મેધાવસનાય । મેધાજ્ઞાનપ્રદાયકાય । મેધામન્ત્રાસનારૂઢાય ।
મેધાવિદ્યાપ્રબોધકાય । મેધાવિદ્યાધિપાય । મેધામહાસારસ્વત-પ્રદાય ।
મેષાસ્યવરદર્પઘ્નાય । મેષાસ્યક્રતુનાશકાય । મેષાસ્ય
ચમકસ્તોત્રતુષ્ટાય । મેષાનનપ્રિયાય । મેષાસ્યજનકાહ્લાદાય ।
મેષાનનપિતૃસ્તુતાય । મેદિનીકાન્તભૂતાત્મને । મેદિનીપાલનપ્રદાય ।
મેદિન્યબ્ધ્યન્તસુખદાય । મેદિનીપતિવલ્લભાય નમઃ । ૬૦૦ ।

મેદિન્યાદિત્રિલોકેશાય નમઃ । મેદિનીવલ્લભાર્ચિતાય ।
મેદિનીખાન્તસમ્પૂર્ણાય । મેધાર્થાય । મેરુવન્દિતાય ।
મેરુકોદણ્ડગમ્ભીરાય । મેધાર્ચિષે । મેખલાન્વિતાય ।
ધર્માય । ધર્માસનાય । ધર્મિણે । ધર્મધામ્ને । ધરાધિપાય ।
ધારાભિષેકસન્તુષ્ટાય । ધરાધરપતેઃ પત્યે । ધર્મેષ્ટાય ।
ધર્મવાહાય । ધારણાદ્યષ્ટયોગદાય । ધાત્રે । ધાત્રીશ્વરાય નમઃ । ૬૨૦ ।

ધાન્યધનભૂષણદાયકાય નમઃ । ધર્માધ્યક્ષાય । ધનાધ્યક્ષાય ।
ધર્મજ્ઞાય । ધર્મપાલકાય । ધર્માલયાય । ધર્મવૃત્તાય ।
ધર્મિષ્ઠાય । ધર્મસૂચકાય । ધનેશમિત્રાય । ધરિત્રીદાયકાય ।
ધનાય । ધાતુલિઙ્ગાર્ચનપ્રીતાય । ધાત્રીશાર્ધકલેબરાય । ધન્વિને ।
ધનાધિપાય । ધારિણે । ધારાશઙ્કાભિષિક્તકાય । ધીપ્રજ્ઞાય ।
ધીરસમ્પૂજ્યાય નમઃ । ૬૪૦ ।

ધીપ્રાજ્ઞાય નમઃ । ધિષણાત્મકાય । ધીપ્રભાય । ધીમતયે ।
ધિયો ધિયે । ધીરભક્તજનપ્રિયાય । ધુત્તરકુસુમપ્રીતાય ।
ધૂપદીપમનોહરાય । ધૂમાદિગ્રહદોષઘ્નાય । ધૂર્જટયે ।
ધૂમ્રવાસભૃતે । ધેનુમુદ્રાપ્રિયાય । ધેનુવત્સલાય । ધેનુવન્દિતાય ।
ધૈર્યપ્રદાય । ધૈર્યવીર્યાય । ધૈન્ધીઙ્કૃતનટાઙ્ઘ્રિકાય । પ્રભવે ।
પ્રભાકરાય । પ્રાજ્ઞાય નમઃ । ૬૬૦ ।

પ્રભામણ્ડલમધ્યગાય નમઃ । પ્રસિદ્ધાય । પ્રણવાકારાય । પ્રયોગાર્થાય ।
પ્રચેતસે । પ્રમુખાય । પ્રણવપ્રાણાય । પ્રાણદાય । પ્રણવાત્મકાય ।
પ્રવીણાય । પ્રવરાય । પ્રાચ્યાય । પ્રાચીનાય । પ્રાણવલ્લભાય ।
પ્રાણાત્મને । પ્રબલાય । પ્રાણિને । પ્રાઙ્મુખાય । પ્રાર્થનાય ।
પ્રજાય નમઃ । ૬૮૦ ।

પ્રજાપતયે નમઃ । પ્રમાણજ્ઞાય । પ્રકટાય । પ્રમથાધિપાય ।
પ્રારમ્ભાય । પ્રમથારૂઢાય । પ્રાસાદાય । પ્રાણરક્ષકાય ।
પ્રભાકરાય । પ્રતાપિને । પ્રાજ્ઞાય । પ્રકરણાય । પ્રધિયે । પ્રાપ્તયે ।
પ્રાકામ્યસિદ્ધેશાય । પ્રલાપજ્ઞાય । પ્રભુપ્રભવે । પ્રમાથિને ।
પ્રમાત્રે । પ્રમોદાય નમઃ । ૭૦૦ ।

પ્રજ્વલાય નમઃ । પ્રસુવે । પ્રકોપાય । પ્રકૃતયે । પૃથ્વ્યૈ ।
પ્રાતઃ । પ્રાકૃતરક્ષણાય । જ્ઞાનાય । જ્ઞાનપ્રદાય । જ્ઞાત્રે ।
જ્ઞાનિને । જ્ઞાનવિગ્રહાય । જ્ઞાનાર્થદાય । જ્ઞાનરૂપિણે । જ્ઞાનેશાય ।
જ્ઞાનપુષ્કલાય । જ્ઞાનાનન્દાય । જ્ઞાનચક્ષુષે । જ્ઞાનધિયે ।
જ્ઞાનભક્તિદાય નમઃ । ૭૨૦ ।

જ્ઞાનાર્થાય નમઃ । જ્ઞાનનિગમાય । જ્ઞાનાસ્યાય । જ્ઞાનસઙ્ગ્રહાય ।
જ્ઞાનસાક્ષિણે । જ્ઞાનપુણ્યાય । જ્ઞાનાગ્રાય । જ્ઞાનસુન્દરાય ।
જ્ઞાનાધિકાય । જ્ઞાનમુદ્રાય । જ્ઞાનજ્ઞાય । જ્ઞાનકૌતુકાય ।
જ્ઞાનપૂર્ણાય । જ્ઞાનનિધયે । જ્ઞાનકૃતે । જ્ઞાનમન્દિરાય ।
જ્ઞાનમન્ત્રાય । જ્ઞાનમયાય । જ્ઞાતૃજ્ઞાનવિવર્ધકાય ।
જ્ઞાનામૃતાય નમઃ । ૭૪૦ ।

જ્ઞાનદીપાય નમઃ । જ્ઞાનવિદે । જ્ઞાનવિદ્રુમાય । જ્ઞાનપુષ્પાય ।
જ્ઞાનગન્ધાય । જ્ઞાનવિજ્ઞાનમઙ્ગલાય । જ્ઞાનાચલાય । જ્ઞાનભાનવે ।
જ્ઞાનાદ્રયે । જ્ઞાનસમ્ભ્રમાય । જ્ઞાનભુવે । જ્ઞાનસમ્પન્નાય ।
જ્ઞાનેચ્છાય । જ્ઞાનસાગરાય । જ્ઞાનામ્બરાય । જ્ઞાનભાવાય ।
જ્ઞાનાજ્ઞાનપ્રબોધકાય । પ્રત્યેકાય । પ્રથમારમ્ભાય ।
પ્રજૃમ્ભાય નમઃ । ૭૬૦ ।

પ્રકૃતીપતયે નમઃ । પ્રતિપન્મુખદર્શાન્તતિથિરાશ્યૃક્ષ પૂજિતાય ।
પ્રાર્થનાફલસમ્પૂર્ણાય । પ્રાર્થિતાર્થફલપ્રદાય । પ્રદ્યુમ્નાય ।
પ્રભવાદ્યબ્દવન્દિતાય । પ્રમથપ્રભવે । પ્રમથબૃન્દવિનુતાય ।
પ્રમથબૃન્દશોભિતાય । પ્રમથબૃન્દસમ્મુખાય ।
પ્રમથબૃન્દમધ્યગાય । પ્રમથાર્ચિતયુગ્માઙ્ઘ્રયે ।
પ્રમથસ્તુતવૈભવાય । પ્રમથસ્તુતિસન્તૃપ્તાય ।
પ્રમથાનન્દઘોષિતાય । પ્રમથદ્વારગર્ભાન્તપ્રમથેશાનપાલિતાય ।
પ્રમથબૃન્દસંપ્રીતાય । પ્રમથાધિષ્ઠિતાલયાય ।
પ્રધાનપુરુષાકારાય । પ્રધાનપુરુષાર્થદાય નમઃ । ૭૮૦ ।

See Also  Sharabhesha Ashtakam In Gujarati

પ્રધાનપુરુષાધ્યક્ષાય નમઃ । પ્રધાનપુરુષપ્રિયાય ।
પ્રધાનવનિતાર્ધાઙ્ગાય । પ્રત્યેકં પૌરુષપ્રદાય ।
પ્રધાનલિઙ્ગમૂલસ્થાય । પ્રધાનપરમેશ્વરાય ।
પ્રધાનબ્રહ્મભૂતાત્મને । પ્રધાનબ્રહ્મદેશિકાય ।
પ્રધાનબ્રહ્મતત્ત્વાર્થાય । પ્રધાનબ્રહ્મતત્પરાય ।
પ્રધાનબ્રહ્મતત્વજ્ઞાય । પ્રધાનબ્રહ્મચર્યભૃતે ।
પ્રધાનબ્રહ્મરન્ધ્રાન્તાય । પ્રધાનબ્રહ્મપીઠકાય ।
પ્રધાનલિઙ્ગસમ્ભૂતાય । પ્રથમાવરણાશ્રિતાય । પ્રથમાવરણે
યામ્યદિઙ્મુખાય । પ્રકટાદ્ભુતાય । પ્રજ્વાલાગ્નિપ્રતીકાશાય ।
પ્રજ્વલાર્કાયુતપ્રભાય નમઃ । ૮૦૦ ।

પ્રભેન્દુકોટિસદૃશાય નમઃ । પ્રતિવક્ત્રં ત્રિલોચનાય ।
પ્રયાસભક્તરહિતાય । પ્રયાસાર્થલઘુપ્રદાય ।
પ્રયાગાદ્યખિલસરિત્સ્નાનપુણ્યફલપ્રદાય । પ્રભાવસમ્પદ્વિભવપ્રદાય ।
પ્રારબ્ધનાશનાય । યથાર્થાય । યજમાનાર્થાય । યજ્ઞભુજે ।
યજ્ઞસાધનાય । યજ્ઞકર્ત્રે । યજ્ઞભર્ત્રે । યજ્ઞેશાય ।
યજ્ઞભોજનાય । યશસ્કરાય । યશસ્વિને । યજ્ઞેષ્ટાય ।
યજ્ઞનાશનાય । યાજ્ઞવલ્ક્યમુનિપ્રીતાય નમઃ । ૮૨૦ ।

યજ્ઞકોટિફલપ્રદાય નમઃ । યજ્ઞોપવીતિને । યજ્ઞેશવન્દિતાય ।
યશઃપ્રદાય । યાજુષાય । યાજુષાધીશાય । યજુર્વેદમનુપ્રિયાય ।
યમાન્તકાય । યમભયધ્વંસિને । યામ્યમુખોજ્વલાય । યમુનાલીજટાજૂટાય ।
યમાનુજસમર્ચિતાય । યન્ત્રાય । યન્ત્રાલયાય । યન્ત્રિણે ।
યન્ત્રમન્ત્રાધિનાયકાય । યતીશ્વરાય । યતિપ્રીતાય । યવાન્નપ્રીતમાનસાય ।
યથાર્થભક્તસુલભાય નમઃ । ૮૪૦ ।

યથાર્થફલદાયકાય નમઃ । યથાર્થજનસન્તુષ્ટાય ।
યથાર્થપરમેશ્વરાય । યાનાશ્વગજસન્દાત્રે । યાતનાદુઃખનાશનાય ।
યાચનાય । યાચકાર્થાય । યાચિતાય । યાચિતાર્થદાય ।
યાચકાર્થાતિસન્તુષ્ટાય । યજુસ્સામમનુપ્રિયાય । યામાયામાદિસમ્પૂજ્યાય ।
યામિનીપૂજકેષ્ટદાય । યક્ષેશ્વરાય । યક્ષરાજપ્રિયાય ।
યક્ષેશવન્દિતાય । યક્ષરાક્ષસપૈશાચ-બ્રહ્મરક્ષોનિકૃન્તનાય ।
છન્દોમયાય । છન્દોવિદે । છન્દજ્ઞાય નમઃ । ૮૬૦ ।

છન્દસાં પત્યે નમઃ । છન્દસ્સારાય । છન્દોભુવે । છન્દસાં
ભેદબોધકાય । છન્દસ્તત્ત્વાર્થનિલયાય । છન્દઃ કિઙ્કિણિમાલિકાય ।
છન્નવીરાઙ્કિતાય । છત્રચામરાદિપરીવૃતાય । છત્રપ્રદાય ।
છત્રધરાય । છત્રૈકવિભવપ્રદાય । છત્રદાનપ્રિયાય ।
છત્રવ્યજનાદિ સુપૂજિતાય । છાયાપતિસહસ્રાભાય ।
છાયાવલ્લભપૂજિતાય । છાયાદેવી સ્તુતાનન્દાય । છાયાનન્દનવન્દિતાય ।
છાયાવૃક્ષચ્છિદોઽઘઘ્નાય । છાયાનાથદ્યુતિપ્રદાય ।
છાયાબિલ્વદ્રુમૂલસ્થાય નમઃ । ૮૮૦ ।

છાયારણ્યાન્તરગૃહાય નમઃ । છાયાદલોત્પન્નશીતાય ।
છાયામારુતસૌખ્યદાય । છાયાપાતકસંહર્ત્રે । છાયાદોષનિવારણાય ।
છાયાપઞ્ચકપાપઘ્નાય । છાયાસુતકૃતાર્ચનાય । છાયાપતિસુતાર્તિઘ્નાય ।
છિન્નભિદે । છિન્નસંશયાય । છિન્નાભિન્નાય । છિદાર્તિઘ્નાય ।
છિદૌઘાય । છિન્નકોપનાય । છિન્નકાલાય । છિન્નકલાય ।
છિન્નમસ્તાવરપ્રદાય । છિન્નક્ષ્વેલાય । છિન્નગૂઢાય ।
છેદિતાસુરકાનનાય નમઃ । ૯૦૦ ।

છેદિતારિકુલગ્રામાય । છિન્નમૃત્યુભયઙ્કરાય । છિન્નદક્ષક્રતવે ।
છિનપત્રવર્યાર્ચનપ્રિયાય । છવિચ્છન્નાય । છટાત્કારાય ।
છાયાવટસમાશ્રિતાય । સ્વામિને । સ્વતન્ત્રાય । સ્વાધીનાય । સ્વાહાકારાય ।
સ્વધાર્મિકાય । સ્વકર્ત્રે । સ્વામિનાથાય । સ્વસ્થાય । સ્વાતન્ત્ર્યવલ્લભાય ।
સ્વશક્તયે । સ્વકાર્યાર્થાય । સ્વઃપત્યે । સ્વસ્ય કારણાય નમઃ । ૯૨૦ ।

સ્વયં પ્રભવે નમઃ । સ્વયં જ્યોતિષે । સ્વં બ્રહ્મણે । સ્વં પરાયણાય ।
સ્વાત્મજ્ઞાય । સ્વમનોધર્માય । સ્વયં દેવાય । સ્વયં પરસ્મૈ । સ્વં
સ્વં દેવાય । સ્વસ્વનાથાય । સ્વવીરાય । સ્વસુન્દરાય । સ્વયં સિદ્ધાય ।
સ્વયં સાધ્યાય । સ્વયંવરાય । સ્વકર્મવિદે । સ્વયં બુદ્ધયે । સ્વયં
સિદ્ધયે । સ્વયમ્ભુવે । સ્વયઙ્ગુણાય નમઃ । ૯૪૦ ।

સ્વાધ્યાયાય નમઃ । સ્વધનાય । સ્વાપાય । સ્વપતયે । સ્વમનોહરાય ।
સ્વરૂપજ્ઞાય । સ્વપરાવરાય । સ્વયં રૂપાય । સ્વરૂપકાય । સ્વરૂપાય ।
સ્વયં જાતાય । સ્વયં માત્રે । સ્વયં પિત્રે । સ્વયં ગુરવે । સ્વયં
ધાત્રે । સ્વયં સ્વાહા । સ્વયં સ્વધા । હલ્લકેશાય । હકારાર્થાય ।
હંસઃ સોઽહં સુમન્ત્રવિદે નમઃ । ૯૬૦ ।

હંસમન્ત્રાર્થતત્ત્વેશાય નમઃ । હંસાર્થાય । હાટકેશ્વરાય ।
હાલાસ્યનાથાય । હરિણીટઙ્કધારિણે । હરિપ્રિયાય । હાસ્યભસ્મીકૃતપુરાય ।
હાટકાદિનિધિપ્રદાય । હારોરગાય । હંસવાદાય । હરિકેશોપવીતકાય ।
હાટકાદ્રિમહાચાપાય । હરિબ્રહ્મેન્દ્રવન્દિતાય । હાનિદુઃખવિનાશિને ।
હાનિવૃદ્ધિવિવર્જિતાય । હયગ્રીવાર્ચિતપદાય । હરિસોદરિનાયકાય ।
હવ્યપ્રદાય । હવિર્ભોક્ત્રે । હાલાહલધરાય નમઃ । ૯૮૦ ।

હરાય નમઃ । હરિબ્રહ્મશિરોબૃન્દકિઙ્કિણીદામ ભૂષિતાય ।
હરિશબ્દાય । હરાનન્દાય । હઠાત્કારાસહાય । હવિષે ।
હન્ત્રે । હંસાય । હનીયસે । હમ્બીજાય । હઙ્કૃતયે । હરયે ।
હત્યાદિપાપસંહર્ત્રે । હયેભશિબિકાપ્રદાય । હર્મ્યેશાય । હર્મ્યકૂટસ્થાય ।
હર્મ્યગોપુરમન્દિરાય । હાહેતિશબ્દશમનાય । હાસ્યશોભિ-મુખામ્બુજાય ।
હાલાહલવિષોત્પન્નકાલદેવાભયપ્રદાય નમઃ । ૧૦૦૦ ।

હારચમ્પકકલ્હારનીપશમ્યાકભૂષિતાય નમઃ ।
હારકેયૂરમકુટભૂષાલઙ્કૃતવિગ્રહાય ।
હસ્તિદ્વિપઞ્ચનિર્વ્યૂઢશૂલવજ્રાદિ સુપ્રભાય ।
હરિશ્વેતવૃષારૂઢાય । હાટકશ્રીસભાપતયે । હર્ષપ્રદાય ।
હરહરિબ્રહ્મેન્દ્રપરમેશ્વરાય । શ્રી મેધાદક્ષિણામૂર્તયે નમઃ । ૧૦૦૮ ।

ઇતિ શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્તિમન્ત્રાર્ણાદ્યાત્મકાષ્ટોત્તરસહસ્રનામાનિ ।

ૐ નમો ભગવતે દક્ષિણામૂર્તયે મહ્યં મેધાં પ્રજ્ઞાં પ્રયચ્છ સ્વાહા ।

ૐ તત્પુરુષાય વિદ્મહે વિદ્યાવાસાય ધીમહિ ।
તન્નો દક્ષિણામૂર્તિઃ પ્રચોદયાત્ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 2 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil