1008 Names Of Sri Medha Dakshinamurthy 2 In Kannada

॥ 1008 Names of Sri Medha Dakshinamurthy 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹಾ ।

(ಮನ್ತ್ರಾರ್ಣಾದ್ಯಾಕ್ಷರಘಟಿತಾ)
(ಚಿದಮ್ಬರರಹಸ್ಯೇ ಶ್ರೀಚಿದಮ್ಬರನಟೇಶ್ವರ(ಮನ್ತ್ರ) ತನ್ತ್ರ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ
ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಕಲ್ಪೇ ನಾರದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಉಪದಿಷ್ಟಾ)

ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಮೂರ್ತಿಮನುರಾಟ್-ವರ್ಣಾಷ್ಟಸಾಹಸ್ರಕೇ
ಶ್ರೀನಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರಣವಾಷ್ಟಕಂ ಪ್ರಥಮತೋ ಮೂರ್ತ್ಯೈಕನಿರ್ಮಹ್ಯತಾ ।
ಯೋ ವರ್ಣಃ ಸ್ವರಭಾಕ್ಚ ಪಂಚದಶಧಾ ಸಾಹಸ್ರಕ್ಲೃಪ್ತಿರ್ಯಥಾ
ವರ್ಣೈಮೂಲಮನೋಃ ಗುರೋಃ ಸುಮದಲೈಃ ಅಭ್ಯರ್ಚನೇ ಶಸ್ಯತೇ ॥

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ । ಪರಾನನ್ದಾಯ । ಪರಾರ್ಥಾಯ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಮನ್ತ್ರಾಯ ।
ಪರಾತೀತಾಯ । ಗುರವೇ । ಗುಣಾಶ್ರಿತಾಯ । ನಕಾರಾರ್ಥಾಯ । ನಕಾರಜ್ಞಾಯ ।
ನರನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ । ನಗಚಾಪಾಯ । ನಗಾಗ್ರಸ್ಥಾಯ । ನಾಥಾಯ । ನಟನಾಯಕಾಯ ।
ನಟೇಶಾಯ । ನಾದಮೂಲಾನ್ತಾಯ । ನಾದಾತ್ಮನೇ । ನಾಗಭೂಷಣಾಯ ।
ನಾಗೋಪವೀತಿನೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ನಾಸಾಗ್ರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ನವ್ಯಹವ್ಯಾಗ್ರಭೋಜನಾಯ । ನದೀಧರಾಯ । ನವತನವೇ ।
ನವತತ್ತ್ವಾಧಿನಾಯಕಾಯ । ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ । ನನ್ದೀಶಾಯ । ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಗ್ನವೇಷಾಯ । ನವರಸಾಯ । ನಾದಾರ್ಥಾಯ । ನಮನಪ್ರಿಯಾಯ । ನವಗ್ರಹೇಶಾಯ ।
ನನ್ದ್ಯಗ್ರಾಯ । ನವಾನ್ತಾಯ । ನನ್ದಿವಾಹನಾಯ । ನರೂಪಾಯ । ನಗುಣಾಯ । ನಾನ್ತಾಯ ।
ನ ಭಾಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । ನದೋಷಾಯ । ನಾಗಕೌಪೀನಾಯ । ನಾಗಾಂಗುಲಿವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ನಾಗಹಾರಾಯ । ನಾಗಕೇಶಾಯ । ನಾಗಕೇಯೂರಕಂಕಣಾಯ ।
ನಭೋಮಯಾಯ । ನಭೋಽಗ್ರಾನ್ತಾಯ । ನಭಸ್ಸ್ಥಾಯ । ನಯನತ್ರಯಾಯ ।
ನಭೋಽನ್ತರಿಕ್ಷಭೂಮ್ಯಂಗಾಯ । ನವಿಕಾರಾಯ । ನಭಾವನಾಯ । ನನಿದ್ರಾಯ ।
ನಯನಾದೃಶ್ಯಾಯ । ನತ್ವಾಯ । ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಮೋಕ್ಷಜ್ಞಾಯ ।
ಮೋಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಾಯ । ಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಮೋಕ್ಷನಾಥಾಯ ।
ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭೋಗದಾಯ । ಮೋಕ್ಷಗ್ರಹಾಯ । ಮೋಕ್ಷವರಾಯ ।
ಮೋಕ್ಷಮನ್ದಿರದೀಪಕಾಯ । ಮೋಹನಾಯ । ಮೋಹನಾಧೀಶಾಯ । ಮೌಲ್ಯಗ್ರೇನ್ದುಕಲಾಧರಾಯ ।
ಮೋಚಿತಾಘಾಯ । ಮೋಹನಾಶಾಯ । ಮೋಹಶೋಕಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ।
ಮೋಹತಾಪಸುಧಾವರ್ಷಿಣೇ । ಮೋಹರೋಗಮಹೌಷಧಯೇ । ಮೋಹವೃಕ್ಷಕುಠಾರಿಣೇ ।
ಮೋಹಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ । ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರ-ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ।
ಮೋಹಕ್ರೋಧಾದಿಸಂಹರಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಮೋಹಶೈಲಮಹಾವಜ್ರಿಣೇನಮಃ । ಮೋಹವ್ಯಾಲಗರುಡಾಯ । ಮೋಹವಾರಣಪಂಚಾಸ್ಯಾಯ ।
ಮೋಹತೂಲಹುತಾಶನಾಯ । ಮೋಹಬುದ್ಧಿವಿದೂರಸ್ಥಾಯ । ಮೋಹಾತ್ಮಜನನಿನ್ದಕಾಯ ।
ಮೋಹಿನೀದೋಷರಹಿತಾಯ । ಮೋಹಿನೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ । ಮೋಹಿನೀಲಾಲನಾಪ್ರೀತಾಯ ।
ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯವನ್ದಿತಾಯ । ಮೋಹಿನೀಪೂಜಿತಪದಾಯ । ಮೌಕ್ತಿಕಾದಿವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಮೌಕ್ತಿಕಶ್ರೀಮಹಾದಿವ್ಯಮಾಲಿಕಾಭರಣೋಜ್ವಲಾಯ । ಮೌನಾರ್ಥಾಯ । ಮೌನಮುದ್ರಾಂಕಾಯ ।
ಮೌನೀಶಾಯ । ಮೌನಚಿದ್ಘನಾಯ । ಮೌನಚಿತ್ತಾಯ । ಮೌನಹಾರ್ದಾಯ ।
ಮೌನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಮೌನಿಹೃತ್ಕುಟನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । ಮೌನಚಿತ್ತಸಭಾನಟಾಯ ।
ಮೌನಾಂಗನಾ-ಪತಯೇ । ಮೌನಮಹಾರ್ಣವಸುಧಾಕರಾಯ । ಮೌನಿಹತ್ಪಂಕಜಮಧವೇ ।
ಮೌನತತ್ತ್ವಾರ್ಥಬೋಧಕಾಯ । ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಚಿನ್ಮುದ್ರಾಕರಾಬ್ಜಾಯ । ಮೌನತತ್ಪರಾಯ ।
ಭಗವತೇ । ಭವರೋಗಘ್ನಾಯ । ಭವಾಯ । ಭದ್ರಾಯ । ಭವೋದ್ಭವಾಯ ।
ಭವೌಷಧಾಯ । ಭಯಾಪಘ್ನಾಯ । ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಭಾವಜ್ಞಾಯ ।
ಭಾವನಾತೀತಾಯ । ಭಾರತೀಶ್ವರವನ್ದಿತಾಯ । ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಭಾಷಾರ್ಥಾಯ । ಭಸಿತಾಯ । ಭಾನವೇ ।
ಭರ್ಗಾಯ । ಭವವಿಮೋಚನಾಯ । ಭಾಸ್ವರಾಯ । ಭರತಾಯ । ಭಾಸಾಯ ।
ಭಾಷ್ಯಾಯ । ಭಾಗವತಸ್ತುತಾಯ । ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ ।
ಭಕ್ತಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯ । ಭಕ್ತಚಿತ್ತಾರ್ಣವೇನ್ದವೇ । ಭಕ್ತಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಕಾಯ ।
ಭಾಗ್ಯಪದ್ಮದಿನಾಧೀಶಾಯ । ಭಾಸ್ಕರಾಯುತಸುಪ್ರಭಾಯ । ಭಗಮಾಲಿನೇ ।
ಭಸ್ಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಭಕ್ತಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಭಯಂಕರಾಯ । ಭಯಾಭಯಾಯ । ಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಭವಪಾತಕನಾಶಕಾಯ । ಭವವೃಕ್ಷಕುಠಾರಿಣೇ । ಭವತೂಲಧನಂಜಯಾಯ ।
ಭವಾನ್ತಕಾಯ । ಭವಾತೀತಾಯ । ಭವಾರ್ತಿಘ್ನಾಯ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಭಕ್ಷ್ಯಾಶನಾಯ ।
ಭದ್ರಮೂರ್ತಯೇ । ಭೈರವಾಯ । ಭದ್ರದಾಯಕಾಯ । ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ।
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಭಕ್ತಭದ್ರದಾಯ । ಗಣೇಶಾಯ । ಗಣರಾಜೇ ನಮಃ । 160 ।

ಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಗಗನಾಶ್ರಯಾಯ । ಗರ್ವಘ್ನಾಯ । ಗರ್ವಿತಾಯ ।
ಗಂಗಾಧರಾಯ । ಗರಲಕನ್ಧರಾಯ । ಗಣೇಶಜನಕಾಯ । ಗಾರ್ಗ್ಯಾಯ । ಗಭಸ್ತಿನೇ ।
ಗವಾಂ ಪತ್ಯೇ । ಗಾಂಗೇಯಸುಪ್ರಿಯಾಯ । ಗಂಗಾವನ್ದಿತಾಯ । ಗರಲಾಶನಾಯ ।
ಗೌರೀಪತಯೇ । ಗೋಕ್ಷೀರಸುಪ್ರೀತಾಯ । ಗವ್ಯಮಜ್ಜನಾಯ । ಗವ್ಯಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ।
ಗಜಾರಯೇ । ಗಜಚರ್ಮಧೃತೇ ನಮಃ । 180 ।

ಗವ್ಯಾಮೃತಾನ್ನಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । ಗವ್ಯಾಜ್ಯಾಹುತಿಭೋಜನಾಯ ।
ಗವಯಶೃಂಗಾಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಗಗನಸನ್ನಿಭಾಯ । ಗಾಣಾಪತ್ಯಜನಪ್ರೀತಾಯ ।
ಗಾಣಾಪತ್ಯಾದಿಸನ್ಮತಾಯ । ಗಗನಾದಿಪೃಥಿವ್ಯನ್ತಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಗಾನಲೋಲುಪಾಯ ।
ಗಾಢಮಾಲಿಂಗನಾನನ್ದ ಗೌರೀಸಮ್ಬೋಧದೇಶಿಕಾಯ । ಗಮನಾಯ । ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಗಾಲವಾಯ । ಗತಿಪ್ರದಾಯ । ಗನ್ಧಘ್ನಾಯ । ಗನ್ಧರಹಿತಾಯ । ಗನ್ಧಾಯ ।
ಗನ್ಧರ್ವಸಂಸ್ತುತಾಯ । ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯ । ಗನ್ಧಲಿಪ್ತಕಲೇಬರಾಯ ।
ಗನ್ಧಾಭಿಷೇಕಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಗನ್ಧಮಾಲ್ಯ-ವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । ಗಾಂಗೇಯಜನಕಾಯ । ಗದ್ಯಾಯ ।
ಗಂಡಮಂಡಲಶೋಭಿತಾಯ । ಗಂಗಾದಿಸ್ನಾನಫಲದಾಯ । ಗಜಾರೂಢಾಯ । ಗದಾಧರಾಯ ।
ಗಣೇಶಸ್ಕನ್ದನನ್ದೀಶವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ವರದಾಯ । ವಾಮದೇವಾಯ ।
ವಾಮನಾಯ । ವಸುದಾಯಕಾಯ । ವಾಣೀಸಮ್ಬೋಧನಗುರವೇ । ವರಿಷ್ಠಾಯ । ವಾಮಸೇವಿತಾಯ ।
ವಟವೇ । ವರೂಥಿನೇ । ವರ್ಮಿಣೇ । ವಟವಾಸಿನೇ । ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 220 ।

ವಾತರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ । ವಾಗ್ಮಿನೇ । ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ವಾಚಾಲಕಾಯ ।
ವಟಚ್ಛಾಯಾಸಂಶ್ರಯಾಯ । ವಕುಲಪ್ರಿಯಾಯ । ವರ್ಯಾಯ । ವರಾಯ ।
ವರಾನನ್ದಾಯ । ವರಾರೋಹಾಯ । ವರಪ್ರಭವೇ । ವಟಾರಣ್ಯಪತಯೇ । ವಾಸಿನೇ ।
ವರಜ್ಞಾನವಿಶಾರದಾಯ । ವಾಲಿವೈರಿಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾತ್ಯಾಯ । ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ।
ವಾಸ್ತುಪಾಯ । ವದಾಯ । ವದೇಶಾಯ (ವದಾವದೇಶಾಯ) ನಮಃ । 240 ।

ವಾಚಕಾನ್ತಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ವಸಿಷ್ಠಾದಿತಪೋನಿಧಯೇ । ವಾರಿಜಾತಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯ ।
ವಾಮದೇವಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ । ವನಜಾಕ್ಷಾರ್ಚಿತಪದಾಯ । ವನಬಿಲ್ವಜಟಾಧರಾಯ ।
ವನಜಾಂಘ್ರಯೇ । ವರೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ । ವರೋತ್ಸಾಹಾಯ । ವರೇಶ್ವರಾಯ ।
ವರಾಶ್ಚರ್ಯಾಯ । ವರಪತಯೇ । ವಜ್ರಿಣೇ । ವಜ್ರೇಶವನ್ದಿತಾಯ । ವಂಜುಲಾಯ ।
ವಂಚಕಕರಾಯ । ವಶಿನೇ । ವಶ್ಯಾದಿದಾಯಕಾಯ । ತೇತಿವರ್ಣಾತ್ಮಕಾಯ ।
ತೇತ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಸುಸಂಜ್ಞಕಾಯ ನಮಃ । 260 ।

See Also  1000 Names Of Sri Pitambara – Sahasranama Stotram In Bengali

ತೇತ್ಯರ್ಣ ಶ್ರವಣಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । ತೇತ್ಯಕ್ಷರಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ।
ತೇತೀತ್ಯಕ್ಷರಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ತೇತ್ಯಕ್ಷರಮನುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತೇತಿಸಪ್ತಾರ್ಣಮನ್ತ್ರಸ್ಥಾಯ । ತೇತಿವರ್ಣಾನ್ತಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ತೇತಿಮನ್ತ್ರನಟಾರಮ್ಭಾಯ ।
ತೇತಿಮನ್ತ್ರಾಗ್ರಸಂಶ್ರಯಾಯ । ತೇದಿವ್ಯಶಬ್ದಸಂಕ್ಲೃಪ್ತಾಯ । ತೇತಿಶಬ್ದಾನ್ತರಾತ್ಮಕಾಯ ।
ತೇಷು ತೇಷು ಚ ಕಾಲಜ್ಞಾಯ । ತೇಷು ತೇಷು ಗುಣಜ್ಞಾಯ । ತೇಷು ತೇಷು
ಗುಣಾನನ್ದಾಯ । ತೇಷು ತೇಷು ಸ್ತವಾಂಕಿತಾಯ । ತೇಷು ತೇಷು ಮನೋಽಭಿಜ್ಞಾಯ ।
ತೇಷು ತೇಷು ವರಾಧಿಕಾಯ । ತೇಷು ತೇಷು ಸುಪುಣ್ಯಜ್ಞಾಯ । ತೇಷು ತೇಷು
ಸ್ವಧರ್ಮದಾಯ । ತೈಲಪ್ರಿಯಾಯ । ತೈಲದೀಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ತೈಲಾಂಗಮಜ್ಜನಾಯ । ತೈಲಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ । ತೈಲಾನ್ನಸುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತೈಲಶೋಭನಾಯ । ತೈಲಾಜ್ಯಪಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ತೈಲವಾಸಾಯ । ತಿಲಾನ್ನಭುಜೇ ।
ತೈರೋಭಾವಾನುಗ್ರಹೇಶಾಯ । ತೈರೋಭಾವ-ಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ । ತೋರಣಾಲಂಕೃತಾನನ್ದಾಯ ।
ತೋರಣಾಂಕಿತಮನ್ದಿರಾಯ । ತೋರಣದ್ವಾರ ಸಂಸ್ಥಾನಾಯ । ತೋಮರಾದ್ಯಾಯುಧಾನ್ವಿತಾಯ ।
ತೋತಾದ್ರೀಶಾದಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ತೌಲಸೂಕ್ಷ್ಮಾನ್ತರಾತ್ಮಕಾಯ । ತೌಷ್ಣೀಂಸ್ತುತಿಜ್ಞಾಯ ।
ತೌಷ್ಣೀವತ್ಸ್ತವ-ಶ್ರಾವಮನೋಹರಾಯ । ತೌಣೀರಪುಷ್ಪವಿಶಿಖಸನ್ಧಾನಮದನಾನ್ತಕಾಯ ।
ತಂ ಭಕ್ತಜನಸುಪ್ರೀತಾಯ । ತಂ ಭಕ್ತಸುಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ತಂ ಪದಧ್ಯಾನಸುಲಭಾಯ । ತಂ ಪದಾಧ್ಯಾನದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಮೂಲಜ್ಞಾಯ । ತತ್ತ್ವಾಗ್ರಾಯ । ತತ್ತ್ವಬೋಧಿತಾಯ । ತತ್ಪರಾಯ ।
ತತ್ಕ್ಷಣೇ ಭಕ್ತಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ।
ದಾರಪುತ್ರಾದಿದಾಯಕಾಯ । ದಾತ್ರೇ । ದಮನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ದಯಾಲವೇ । ದಾನವಾನ್ತಕಾಯ ।
ದಧೀಚಿಮುನಿಸುಪ್ರೀತಾಯ । ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಾಶಕಾಯ । ದಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದಯಾಸಿನ್ಧವೇ । ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಮ್ಬಿಕಾಪತಯೇ ನಮಃ । 320 ।

ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ದಾನ್ತಾಯ । ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದಧ್ನಾಽಭಿಷಿಕ್ತಾಯ । ದಾಮಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ದನ್ತಿಚರ್ಮಸುವಸ್ತ್ರಭೃತೇ ।
ದಾಮಪ್ರಿಯಾಯ । ದಶಭುಜಾಯ । ದಶಾರ್ಧಮುಖಪಂಕಜಾಯ ।
ದಶಾಯುಧವರಧರಾಯ । ದಶದಿಕ್ಪಾಲಸೇವಿತಾಯ । ದರ್ಪಘ್ನಾಯ ।
ದರ್ಭಶಯನಾಯ । ದರ್ಪಣೋದರಫಾಲಕಾಯ । ದರ್ಭಾಸನಾಯ । ದಯಾಮೂರ್ತಯೇ ।
ದಹರಾಕಾಶಮಧ್ಯಗಾಯ । ದಾಮಶೋಭಿತವಕ್ಷೋಭೃತೇ । ದಾಡಿಮೀಫಲಸುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದಶದಿಗ್ದಶನಾಮಾರ್ಚ್ಯಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ದಶವಕ್ತ್ರತಪಃ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ದಾಸಪ್ರಿಯಾಯ । ದಾಸಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ದಾಸಾದಾಸನಿಧಿಪ್ರದಾಯ । ದಾನರೂಪಾಯ । ದಾನಪುಣ್ಯಾಯ । ದಾತೄಣಾಂ ಫಲದಾಯಕಾಯ ।
ದಲಪದ್ಮಾಸನಾರೂಢಾಯ । ದಲತ್ರಯತರುಸ್ಥಿತಾಯ । ದಲತ್ರಯಶ್ರೀ
ವೃಕ್ಷಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ದಲಬಿಲ್ವಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ದಲದೂರ್ವಾಧರಾಯ । ದಾರ್ಢ್ಯಾಯ ।
ದಯಾಹೃದಯಮನ್ದಿರಾಯ । ದಹನೋದ್ಭಾಸಿಫಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ದಹನತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಾಯ ।
ದಯಾನ್ದೋಲಿತಪೂರ್ಣಾಕ್ಷಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಾನ್ವಿತಾಯ । ಕ್ಷಮಾರೂಪಾಯ ।
ಕ್ಷಮಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಕ್ಷಮಾಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷಮಾನಿಧಯೇ । ಕ್ಷಮಾರ್ಣವಾಯ ।
ಕ್ಷಮಾಪೂರ್ಣಾಯ । ಕ್ಷಮ್ಯಾಯ । ಕ್ಷಮಣನಾಶಕಾಯ । ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ
ಕೃಪಾಚಿತ್ತಾಯ । ಕ್ಷಾಮಕ್ಷೋಭವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಕ್ಷಾರಾದ್ಯಬ್ಧಿಪಸಂಸ್ತುತಾಯ ।
ಕ್ಷಾರಾದಿರಸವರ್ಜಿತಾಯ । ಕ್ಷಣಿಕಾರ್ಚನಸುಪ್ರೀತಾಯ । ಕ್ಷಣಿಕಾದಿಮಹೋರಗಾಯ ।
ಕ್ಷಣಿಕಸ್ತವಸುಪ್ರೀತಾಯ । ಕ್ಷಣಾರ್ಧೇಷ್ಟವರಪ್ರದಾಯ । ಕ್ಷಾಮಘ್ನಾಯ ।
ಕ್ಷಾಮರಹಿತಾಯ । ಕ್ಷಾಮದೇಶಸುಭಿಕ್ಷದಾಯ । ಕ್ಷಾತ್ರಘ್ನಾಯ ।
ಕ್ಷಾತ್ರಶತ್ರುಘ್ನಾಯ । ಕ್ಷಾತ್ರ ಸಂಕುಲ ನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಕ್ಷಿಪ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷಿಪ್ರಸನ್ಧಾತ್ರೇ । ಕ್ಷೀಣಪುಣ್ಯಫಲಾಧಿಕಾಯ ।
ಕ್ಷೀಣಚನ್ದ್ರ-ಜಟಾಚೂಡಾಯ । ಕ್ಷೀಣಾಯುರಭಿವೃದ್ಧಿದಾಯ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರವಿಘ್ನೇಶಜನಕಾಯ । ಕ್ಷಿತ್ಯನ್ತರಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ।
ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಕುಟಿಲಾಪ್ರಾನ್ತಮನ್ತ್ರಸಿಂಹಾಸನ-ಸ್ಥಿತಾಯ । ಕ್ಷುದ್ರಪ್ರಯೋಗಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಕ್ಷುದ್ರವೃಕ್ಷಕುಠಾರಿಕಾಯ । ಕ್ಷುದ್ರಾ-ಚಲಮಹಾವಜ್ರಿಣೇ ।
ಕ್ಷುದ್ರಕರ್ಮಜನಾನ್ತಕಾಯ । ಕ್ಷುಮ್ಬೀಜಶ್ರವಣಾನನ್ದಾಯ ।
ಕ್ಷುಂಕಾರಹೃದಯಾಲಯಾಯ । ಕ್ಷುಂ ಕ್ಷೂಂ ಸ್ಮರಣಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಯ । ಕ್ಷುಂ ಕ್ಷುಂ ಕ್ಷೂಂ
ಮನ್ತ್ರನಾಯಕಾಯ । ಕ್ಷೇಮಾಲಯಾಯ । ಕ್ಷೇಮಕರಾಯ । ಕ್ಷೇಮಾರೋಗ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಕ್ಷೇಮಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 400 ।

ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಫಲದಾಯ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ಷೇತ್ರಸುಪಾಲಕಾಯ । ಕ್ಷೌದ್ರಸಾರಾಭಿಷಿಕ್ತಾಂಗಾಯ ।
ಕ್ಷೌದ್ರಸಾರಮನೋಹರಾಯ । ಕ್ಷೋಂ ಬೀಜಾಯ । ಕ್ಷಯಗುಲ್ಮಾದಿ
ಸರ್ವರೋಗವಿಭಂಜನಾಯ । ಣಕಾರರೂಪಾಯ । ಣಾರ್ಥಾರ್ಥಾಯ । ಣಕಾರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಣಕಾರವಿದೇ । ಣಕಾರಶೃಂಗನಿಲಯಾಯ । ನಾನಾವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಣಕಾರಬಿನ್ದುಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ । ಣಾಕಾರಾನ್ತಾದಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ನಾನಾನಿಗಮಸಾರವಿದೇ । ಣಕಾರಾಶ್ವಮಹಾವೇಗಾಯ । ನವನೀತಾಮೃತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಣಕಾರಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಣಾಂಕಜಿಹ್ವಾಯ । ಣಫಾಲತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಣಕಾರವಚನಾನನ್ದಾಯ । ನಾನಾಶ್ಚರ್ಯಸುಮಂಟಪಾಯ । ಣಕಾರನಿಗಮಾರ್ಥಜ್ಞಾಯ ।
ನಾಗಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ । ಣಕಾರಾಗಮತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ನಾನಾಸುರಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ।
ಣಾದಶಾಕ್ಷರಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ನಾನಾಗಣಸಮಾವೃತಾಯ । ನವಾನ್ತಾಕ್ಷರನಾದಾನ್ತಾಯ ।
ನವಬಿಲ್ವಸದಾಪ್ರಿಯಾಯ । ನಮಾದಿಪಂಚಾರ್ಣಮಯಾಯ । ನವಸಿದ್ಧಸಮರ್ಚಿತಾಯ ।
ನವೋನವೇತ್ಯಾಯುಷ್ಯದಾಯ । ನವಶಕ್ತ್ಯುಪದೇಶಕಾಯ । ನಾಗೇನ್ದ್ರಾಂಗುಲಿವಲಯಿನೇ ।
ನಾಗವಲ್ಲೀದಲಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾಮಸಹಸ್ರಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ನಾನಾನನ್ತಸುಸಂಜ್ಞಿತಾಯ ನಮಃ । ನಾನಾವಾದ್ಯಾರವಾನ್ತಸ್ಸ್ಥಾಯ ।
ನಾನಾಶಬ್ದಾನ್ತರಾತ್ಮಕಾಯ । ನಾನಾಫಲರಸಪ್ರೀತಾಯ । ನಾಲಿಕೇರಾಮೃತಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಾನಾವಿಕಾರರಹಿತಾಯ । ನಾನಾಲಂಕಾರ ಶೋಭಿತಾಯ । ನಾರಂಗಸುಫಲಾನನ್ದಾಯ ।
ನಾರಾಯಣವಿಧಿಸ್ತುತಾಯ । ನಾನಾನರಕಸಮ್ಮಗ್ನಸಮುದ್ಭರಣಪಂಡಿತಾಯ ।
ನಾದಿಯಾನ್ತಾಕ್ಷರಮನವೇ । ನಾದಿಪಂಚಾಕ್ಷರಾತ್ಮಕಾಯ । ನಮಕೈಶ್ಚಮಕೈಃ
ಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ನಾದ್ಯನ್ತಾಯ । ನಯನತ್ರಯಾಯ । ನತೃಪ್ತಾಯ । ನಿತ್ಯಸನ್ತೃಪ್ತಾಯ ।
ನಾಕಾರನಯನದ್ಯುತಯೇ । ಮೂರ್ತಾಯ । ಮೂರ್ತೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯಕಾರಣಾಯ । ಮೂರ್ತಿಮೂಲಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಮೂರ್ತಿಭೇದಾಯ । ಮೂರ್ತಿದ್ವಯಾತ್ಮಕಾಯ । ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಾಯ । ಮೂರ್ತಿವರಾಯ ।
ಮೂರ್ತಿಪಂಚಸ್ವರೂಪಧೃತೇ । ಮೂರ್ತಿಷಟ್ಕಾಯ । ಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಾತ್ಮನೇ ।
ಮೂರ್ತಭಿನ್ನವಿನಾಯಕಾಯ । ಮೂರ್ತಿದ್ವಿಪಂಚಕತನವೇ । ಮೂರ್ತ್ಯೇಕಾದಶಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಮೂರ್ತಿದ್ವಾದಶಪುರೀಶಾಯ । ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾನ್ತರಾತ್ಮಕಾಯ । ಮೂರ್ತಿತ್ರಯೋದಶೀಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಮೂರ್ತಿಪಂಚದಶೀಮನವೇ । ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತದ್ವಿಭೇದಾಯ । ಮೂರ್ತಿಷೋಡಶನಾಮಧೃತೇ ।
ಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಪಂಚವಿಂಶಾಂಕಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಮೂರ್ತಿಷಟ್ತ್ರಿಂಶದುಜ್ಜವಲಾಯ ನಮಃ । ಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಾಷ್ಟಕರೂಪಿಣೇ ।
ಮೂರ್ತಿರುದ್ರಶತಾಗ್ರಗಾಯ । ಮೂರ್ತಿಸಾಹಸ್ರರುದ್ರೇಶಾಯ । ಮೂರ್ತಿಕೋಟ್ಯಧಿಕಾವೃತಾಯ ।
ಮೂರ್ತ್ಯನ್ತಾಯ । ಮೂರ್ತಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಮೂರ್ತ್ಯಗ್ರ್ಯಾಯ । ಮೂರ್ತಿದೇಶಿಕಾಯ ।
ಮೂರ್ತ್ಯಾದ್ಯನ್ತಾದಿರಹಿತಾಯ । ಮೂರ್ತ್ಯಾನನ್ದೈಕಚಿನ್ಮಯಾಯ । ಮೂರ್ತಿಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಮೂರ್ತಿಬೇರಾಯ । ಮೂಷಿಕಾರೂಢಸುಪ್ರಿಯಾಯ । ಮೂಲಮೂರ್ತಯೇ । ಮೂಲಗುರವೇ ।
ಮೂಲಶಕ್ತಯೇ । ಮೂಲ್ಯಕಾಯ । ಮೂಢಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ।
ಮೂಕದೋಷವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಮೂರ್ಖಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಮೂಲಪಾಪಘ್ನಾಯ । ಮೂಲತೋಽರಿಕುಲಾನ್ತಕಾಯ ।
ಮೂಲಾಸುರಕುಲಧ್ವಂಸಿನೇ । ಮೂರ್ಖದನ್ತಪ್ರಭಿನ್ನಕಾಯ । ಮೂಲವಾತಾದಿರೋಗಘ್ನಾಯ ।
ಮೂಲರ್ಕ್ಷಾರಬ್ಧಪಾಪಭಿದೇ । ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾದಿಸಕಲಲಿಂಗನಿಷ್ಕಲತತ್ಪರಾಯ ।
ಏಕಾಕ್ಷರಾಯ । ಏಕನಾಥಾಯ । ಏಕಾನ್ತಾಯ । ಏಕಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಏಕಾಸನಾಯ । ಏಕಪರಾಯ ।
ಏಕಾರ್ಧಾಯ । ಏಣಹಸ್ತಕಾಯ । ಏಕಮುದ್ರಾಕರಾಯ । ಏಕತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾಂಕಿತಪುಸ್ತಕಾಯ ।
ಏಷಣಾತ್ರಯದೋಷಘ್ನಾಯ । ಏಕತಾರಕಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ । 520 ।

See Also  Sri Govinda Damodara Stotram In Kannada

ಏಕದನ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಏಕಾನನ್ದಮೋಕ್ಷಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಏಕಾಸ್ಯಾಯ ।
ಏಕಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಏಲಾದಿವಸುಸುಪ್ರಿಯಾಯ । ಏಕೇಶ್ವರಾಯ । ಏಕವೀರಾಯ । ಏಕಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಏಕಧಿಯೇ । ಏಕಾಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಏಕಾಮ್ರಾಯ । ಏಕಪದೇ । ಏಕಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಏಕಾನೇಕಾಯ ।
ಏಕರಸಾಯ । ಏಕಾಂಗಿನೇ । ಏಕಸುನ್ದರಾಯ । ಏಕದನ್ತಾಯ । ಏಕಶಕ್ತಯೇ ।
ಏಕಚಿದೇ ನಮಃ । 540 ।

ಏಕವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । ಏಕಾಕ್ಷರಜ್ಞಾಯ । ಏಕಾಗ್ರಾಯ । ಏಕಾಕ್ಷರಕಲಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಏಕಪ್ರಭವೇ । ಏಕವಿಭವೇ । ಏಕಬುದ್ಧಯೇ । ಏಕಭುಜೇ । ಏಕಧೀರಾಯ । ಏಕಶೂರಾಯ ।
ಏಕವಿದೇ । ಏಕನಿಶ್ಚಲಾಯ । ಏಕನಿತ್ಯಾಯ । ಏಕದೃಢಾಯ । ಏಕಸತ್ಯಾಯ ।
ಏಕಜಾಯ । ಏಕಾಧಿಪತ್ಯವರದಾಯ । ಏಕಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಮೇಧಾಪ್ರದಾಯ ।
ಮೇರುಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಮೇರುಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಮೇರುಮನ್ದಿರಾಯ । ಮೇರುಶೃಂಗಾಗ್ರಗಾಯ ।
ಮೇಧ್ಯಾಯ । ಮೇಧಾವಿನೇ । ಮೇದಿನೀಪತಯೇ । ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾಯ । ಮೇಘನಾಥಾಯ ।
ಮೇಘವಾಹನವನ್ದಿತಾಯ । ಮೇಷಾಧಿರೂಢವಿನುತಾಯ । ಮೇಷರಾಶೀಶ್ವರಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಮ್ಲೇಚ್ಛಕೋಪಾಯ । ಮ್ಲೇಚ್ಛಹರಾಯ । ಮ್ಲೇಚ್ಛಸಮ್ಪರ್ಕದೋಷಭಿದೇ । ಮ್ಲೇಚ್ಛಾರಯೇ ।
ಮ್ಲೇಚ್ಛದಹನಾಯ । ಮ್ಲೇಚ್ಛಸಂಘವಿನಾಶಕಾಯ । ಮೇಢುಷ್ಟಮಾಯ ।
ಮೇರುಭುಜಾಯ । ಮೇರುವಾಣ್ಯಭಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಮೇರುಪಾರ್ಶ್ವಾಯ ನಮಃ । ಮೇಖಲಾಢ್ಯಾಯ । ಮೇರುಗರ್ವವಿಭೇದನಾಯ । ಮೇಘಾಂಘ್ರಯೇ ।
ಮೇಧಾವಸನಾಯ । ಮೇಧಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಮೇಧಾಮನ್ತ್ರಾಸನಾರೂಢಾಯ ।
ಮೇಧಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ಮೇಧಾವಿದ್ಯಾಧಿಪಾಯ । ಮೇಧಾಮಹಾಸಾರಸ್ವತ-ಪ್ರದಾಯ ।
ಮೇಷಾಸ್ಯವರದರ್ಪಘ್ನಾಯ । ಮೇಷಾಸ್ಯಕ್ರತುನಾಶಕಾಯ । ಮೇಷಾಸ್ಯ
ಚಮಕಸ್ತೋತ್ರತುಷ್ಟಾಯ । ಮೇಷಾನನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮೇಷಾಸ್ಯಜನಕಾಹ್ಲಾದಾಯ ।
ಮೇಷಾನನಪಿತೃಸ್ತುತಾಯ । ಮೇದಿನೀಕಾನ್ತಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಮೇದಿನೀಪಾಲನಪ್ರದಾಯ ।
ಮೇದಿನ್ಯಬ್ಧ್ಯನ್ತಸುಖದಾಯ । ಮೇದಿನೀಪತಿವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಮೇದಿನ್ಯಾದಿತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಮೇದಿನೀವಲ್ಲಭಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಮೇದಿನೀಖಾನ್ತಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ । ಮೇಧಾರ್ಥಾಯ । ಮೇರುವನ್ದಿತಾಯ ।
ಮೇರುಕೋದಂಡಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಮೇಧಾರ್ಚಿಷೇ । ಮೇಖಲಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಧರ್ಮಾಯ । ಧರ್ಮಾಸನಾಯ । ಧರ್ಮಿಣೇ । ಧರ್ಮಧಾಮ್ನೇ । ಧರಾಧಿಪಾಯ ।
ಧಾರಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಧರಾಧರಪತೇಃ ಪತ್ಯೇ । ಧರ್ಮೇಷ್ಟಾಯ ।
ಧರ್ಮವಾಹಾಯ । ಧಾರಣಾದ್ಯಷ್ಟಯೋಗದಾಯ । ಧಾತ್ರೇ । ಧಾತ್ರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಧಾನ್ಯಧನಭೂಷಣದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಧರ್ಮಪಾಲಕಾಯ । ಧರ್ಮಾಲಯಾಯ । ಧರ್ಮವೃತ್ತಾಯ ।
ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ । ಧರ್ಮಸೂಚಕಾಯ । ಧನೇಶಮಿತ್ರಾಯ । ಧರಿತ್ರೀದಾಯಕಾಯ ।
ಧನಾಯ । ಧಾತುಲಿಂಗಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯ । ಧಾತ್ರೀಶಾರ್ಧಕಲೇಬರಾಯ । ಧನ್ವಿನೇ ।
ಧನಾಧಿಪಾಯ । ಧಾರಿಣೇ । ಧಾರಾಶಂಕಾಭಿಷಿಕ್ತಕಾಯ । ಧೀಪ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಧೀರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಧೀಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಧಿಷಣಾತ್ಮಕಾಯ । ಧೀಪ್ರಭಾಯ । ಧೀಮತಯೇ ।
ಧಿಯೋ ಧಿಯೇ । ಧೀರಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಧುತ್ತರಕುಸುಮಪ್ರೀತಾಯ ।
ಧೂಪದೀಪಮನೋಹರಾಯ । ಧೂಮಾದಿಗ್ರಹದೋಷಘ್ನಾಯ । ಧೂರ್ಜಟಯೇ ।
ಧೂಮ್ರವಾಸಭೃತೇ । ಧೇನುಮುದ್ರಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಧೇನುವತ್ಸಲಾಯ । ಧೇನುವನ್ದಿತಾಯ ।
ಧೈರ್ಯಪ್ರದಾಯ । ಧೈರ್ಯವೀರ್ಯಾಯ । ಧೈನ್ಧೀಂಕೃತನಟಾಂಘ್ರಿಕಾಯ । ಪ್ರಭವೇ ।
ಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಪ್ರಭಾಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ । ಪ್ರಣವಾಕಾರಾಯ । ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥಾಯ ।
ಪ್ರಚೇತಸೇ । ಪ್ರಮುಖಾಯ । ಪ್ರಣವಪ್ರಾಣಾಯ । ಪ್ರಾಣದಾಯ । ಪ್ರಣವಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಪ್ರವೀಣಾಯ । ಪ್ರವರಾಯ । ಪ್ರಾಚ್ಯಾಯ । ಪ್ರಾಚೀನಾಯ । ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಬಲಾಯ । ಪ್ರಾಣಿನೇ । ಪ್ರಾಙ್ಮುಖಾಯ । ಪ್ರಾರ್ಥನಾಯ ।
ಪ್ರಜಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ । ಪ್ರಕಟಾಯ । ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ ।
ಪ್ರಾರಮ್ಭಾಯ । ಪ್ರಮಥಾರೂಢಾಯ । ಪ್ರಾಸಾದಾಯ । ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ಪ್ರತಾಪಿನೇ । ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ । ಪ್ರಕರಣಾಯ । ಪ್ರಧಿಯೇ । ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ।
ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಸಿದ್ಧೇಶಾಯ । ಪ್ರಲಾಪಜ್ಞಾಯ । ಪ್ರಭುಪ್ರಭವೇ । ಪ್ರಮಾಥಿನೇ ।
ಪ್ರಮಾತ್ರೇ । ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಪ್ರಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಸುವೇ । ಪ್ರಕೋಪಾಯ । ಪ್ರಕೃತಯೇ । ಪೃಥ್ವ್ಯೈ ।
ಪ್ರಾತಃ । ಪ್ರಾಕೃತರಕ್ಷಣಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಯ । ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ । ಜ್ಞಾತ್ರೇ ।
ಜ್ಞಾನಿನೇ । ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯ । ಜ್ಞಾನಾರ್ಥದಾಯ । ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ । ಜ್ಞಾನೇಶಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಪುಷ್ಕಲಾಯ । ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಾಯ । ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷೇ । ಜ್ಞಾನಧಿಯೇ ।
ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನನಿಗಮಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಸ್ಯಾಯ । ಜ್ಞಾನಸಂಗ್ರಹಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಜ್ಞಾನಪುಣ್ಯಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಗ್ರಾಯ । ಜ್ಞಾನಸುನ್ದರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾಯ । ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ । ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾಯ । ಜ್ಞಾನಕೌತುಕಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾಯ । ಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ । ಜ್ಞಾನಕೃತೇ । ಜ್ಞಾನಮನ್ದಿರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಮನ್ತ್ರಾಯ । ಜ್ಞಾನಮಯಾಯ । ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನವಿವರ್ಧಕಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನವಿದೇ । ಜ್ಞಾನವಿದ್ರುಮಾಯ । ಜ್ಞಾನಪುಷ್ಪಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಗನ್ಧಾಯ । ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಮಂಗಲಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಚಲಾಯ । ಜ್ಞಾನಭಾನವೇ ।
ಜ್ಞಾನಾದ್ರಯೇ । ಜ್ಞಾನಸಮ್ಭ್ರಮಾಯ । ಜ್ಞಾನಭುವೇ । ಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ।
ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾಯ । ಜ್ಞಾನಸಾಗರಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಮ್ಬರಾಯ । ಜ್ಞಾನಭಾವಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ಪ್ರತ್ಯೇಕಾಯ । ಪ್ರಥಮಾರಮ್ಭಾಯ ।
ಪ್ರಜೃಮ್ಭಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಪ್ರಕೃತೀಪತಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖದರ್ಶಾನ್ತತಿಥಿರಾಶ್ಯೃಕ್ಷ ಪೂಜಿತಾಯ ।
ಪ್ರಾರ್ಥನಾಫಲಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯ । ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ।
ಪ್ರಭವಾದ್ಯಬ್ದವನ್ದಿತಾಯ । ಪ್ರಮಥಪ್ರಭವೇ । ಪ್ರಮಥಬೃನ್ದವಿನುತಾಯ ।
ಪ್ರಮಥಬೃನ್ದಶೋಭಿತಾಯ । ಪ್ರಮಥಬೃನ್ದಸಮ್ಮುಖಾಯ ।
ಪ್ರಮಥಬೃನ್ದಮಧ್ಯಗಾಯ । ಪ್ರಮಥಾರ್ಚಿತಯುಗ್ಮಾಂಘ್ರಯೇ ।
ಪ್ರಮಥಸ್ತುತವೈಭವಾಯ । ಪ್ರಮಥಸ್ತುತಿಸನ್ತೃಪ್ತಾಯ ।
ಪ್ರಮಥಾನನ್ದಘೋಷಿತಾಯ । ಪ್ರಮಥದ್ವಾರಗರ್ಭಾನ್ತಪ್ರಮಥೇಶಾನಪಾಲಿತಾಯ ।
ಪ್ರಮಥಬೃನ್ದಸಂಪ್ರೀತಾಯ । ಪ್ರಮಥಾಧಿಷ್ಠಿತಾಲಯಾಯ ।
ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾಕಾರಾಯ । ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾರ್ಥದಾಯ ನಮಃ । 780 ।

See Also  1000 Names Of Sri Garuda – Sahasranamavali Stotram In Kannada

ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪ್ರಧಾನವನಿತಾರ್ಧಾಂಗಾಯ । ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಪೌರುಷಪ್ರದಾಯ ।
ಪ್ರಧಾನಲಿಂಗಮೂಲಸ್ಥಾಯ । ಪ್ರಧಾನಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪ್ರಧಾನಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಧಾನಬ್ರಹ್ಮದೇಶಿಕಾಯ ।
ಪ್ರಧಾನಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾಯ । ಪ್ರಧಾನಬ್ರಹ್ಮತತ್ಪರಾಯ ।
ಪ್ರಧಾನಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಜ್ಞಾಯ । ಪ್ರಧಾನಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಭೃತೇ ।
ಪ್ರಧಾನಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಾನ್ತಾಯ । ಪ್ರಧಾನಬ್ರಹ್ಮಪೀಠಕಾಯ ।
ಪ್ರಧಾನಲಿಂಗಸಮ್ಭೂತಾಯ । ಪ್ರಥಮಾವರಣಾಶ್ರಿತಾಯ । ಪ್ರಥಮಾವರಣೇ
ಯಾಮ್ಯದಿಙ್ಮುಖಾಯ । ಪ್ರಕಟಾದ್ಭುತಾಯ । ಪ್ರಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ ।
ಪ್ರಜ್ವಲಾರ್ಕಾಯುತಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಪ್ರಭೇನ್ದುಕೋಟಿಸದೃಶಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರತಿವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ।
ಪ್ರಯಾಸಭಕ್ತರಹಿತಾಯ । ಪ್ರಯಾಸಾರ್ಥಲಘುಪ್ರದಾಯ ।
ಪ್ರಯಾಗಾದ್ಯಖಿಲಸರಿತ್ಸ್ನಾನಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ । ಪ್ರಭಾವಸಮ್ಪದ್ವಿಭವಪ್ರದಾಯ ।
ಪ್ರಾರಬ್ಧನಾಶನಾಯ । ಯಥಾರ್ಥಾಯ । ಯಜಮಾನಾರ್ಥಾಯ । ಯಜ್ಞಭುಜೇ ।
ಯಜ್ಞಸಾಧನಾಯ । ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ । ಯಜ್ಞಭರ್ತ್ರೇ । ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ।
ಯಜ್ಞಭೋಜನಾಯ । ಯಶಸ್ಕರಾಯ । ಯಶಸ್ವಿನೇ । ಯಜ್ಞೇಷ್ಟಾಯ ।
ಯಜ್ಞನಾಶನಾಯ । ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮುನಿಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಯಜ್ಞಕೋಟಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ । ಯಜ್ಞೇಶವನ್ದಿತಾಯ ।
ಯಶಃಪ್ರದಾಯ । ಯಾಜುಷಾಯ । ಯಾಜುಷಾಧೀಶಾಯ । ಯಜುರ್ವೇದಮನುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಯಮಾನ್ತಕಾಯ । ಯಮಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ । ಯಾಮ್ಯಮುಖೋಜ್ವಲಾಯ । ಯಮುನಾಲೀಜಟಾಜೂಟಾಯ ।
ಯಮಾನುಜಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಯನ್ತ್ರಾಯ । ಯನ್ತ್ರಾಲಯಾಯ । ಯನ್ತ್ರಿಣೇ ।
ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಾಧಿನಾಯಕಾಯ । ಯತೀಶ್ವರಾಯ । ಯತಿಪ್ರೀತಾಯ । ಯವಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ।
ಯಥಾರ್ಥಭಕ್ತಸುಲಭಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಯಥಾರ್ಥಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಯಥಾರ್ಥಜನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ।
ಯಥಾರ್ಥಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಯಾನಾಶ್ವಗಜಸನ್ದಾತ್ರೇ । ಯಾತನಾದುಃಖನಾಶನಾಯ ।
ಯಾಚನಾಯ । ಯಾಚಕಾರ್ಥಾಯ । ಯಾಚಿತಾಯ । ಯಾಚಿತಾರ್ಥದಾಯ ।
ಯಾಚಕಾರ್ಥಾತಿಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಯಜುಸ್ಸಾಮಮನುಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಾಮಾಯಾಮಾದಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಯಾಮಿನೀಪೂಜಕೇಷ್ಟದಾಯ । ಯಕ್ಷೇಶ್ವರಾಯ । ಯಕ್ಷರಾಜಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಯಕ್ಷೇಶವನ್ದಿತಾಯ । ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಪೈಶಾಚ-ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷೋನಿಕೃನ್ತನಾಯ ।
ಛನ್ದೋಮಯಾಯ । ಛನ್ದೋವಿದೇ । ಛನ್ದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಛನ್ದಸಾಂ ಪತ್ಯೇ ನಮಃ । ಛನ್ದಸ್ಸಾರಾಯ । ಛನ್ದೋಭುವೇ । ಛನ್ದಸಾಂ
ಭೇದಬೋಧಕಾಯ । ಛನ್ದಸ್ತತ್ತ್ವಾರ್ಥನಿಲಯಾಯ । ಛನ್ದಃ ಕಿಂಕಿಣಿಮಾಲಿಕಾಯ ।
ಛನ್ನವೀರಾಂಕಿತಾಯ । ಛತ್ರಚಾಮರಾದಿಪರೀವೃತಾಯ । ಛತ್ರಪ್ರದಾಯ ।
ಛತ್ರಧರಾಯ । ಛತ್ರೈಕವಿಭವಪ್ರದಾಯ । ಛತ್ರದಾನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಛತ್ರವ್ಯಜನಾದಿ ಸುಪೂಜಿತಾಯ । ಛಾಯಾಪತಿಸಹಸ್ರಾಭಾಯ ।
ಛಾಯಾವಲ್ಲಭಪೂಜಿತಾಯ । ಛಾಯಾದೇವೀ ಸ್ತುತಾನನ್ದಾಯ । ಛಾಯಾನನ್ದನವನ್ದಿತಾಯ ।
ಛಾಯಾವೃಕ್ಷಚ್ಛಿದೋಽಘಘ್ನಾಯ । ಛಾಯಾನಾಥದ್ಯುತಿಪ್ರದಾಯ ।
ಛಾಯಾಬಿಲ್ವದ್ರುಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಛಾಯಾರಣ್ಯಾನ್ತರಗೃಹಾಯ ನಮಃ । ಛಾಯಾದಲೋತ್ಪನ್ನಶೀತಾಯ ।
ಛಾಯಾಮಾರುತಸೌಖ್ಯದಾಯ । ಛಾಯಾಪಾತಕಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಛಾಯಾದೋಷನಿವಾರಣಾಯ ।
ಛಾಯಾಪಂಚಕಪಾಪಘ್ನಾಯ । ಛಾಯಾಸುತಕೃತಾರ್ಚನಾಯ । ಛಾಯಾಪತಿಸುತಾರ್ತಿಘ್ನಾಯ ।
ಛಿನ್ನಭಿದೇ । ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ । ಛಿನ್ನಾಭಿನ್ನಾಯ । ಛಿದಾರ್ತಿಘ್ನಾಯ ।
ಛಿದೌಘಾಯ । ಛಿನ್ನಕೋಪನಾಯ । ಛಿನ್ನಕಾಲಾಯ । ಛಿನ್ನಕಲಾಯ ।
ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾವರಪ್ರದಾಯ । ಛಿನ್ನಕ್ಷ್ವೇಲಾಯ । ಛಿನ್ನಗೂಢಾಯ ।
ಛೇದಿತಾಸುರಕಾನನಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಛೇದಿತಾರಿಕುಲಗ್ರಾಮಾಯ । ಛಿನ್ನಮೃತ್ಯುಭಯಂಕರಾಯ । ಛಿನ್ನದಕ್ಷಕ್ರತವೇ ।
ಛಿನಪತ್ರವರ್ಯಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ಛವಿಚ್ಛನ್ನಾಯ । ಛಟಾತ್ಕಾರಾಯ ।
ಛಾಯಾವಟಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ । ಸ್ವಾಮಿನೇ । ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ । ಸ್ವಾಧೀನಾಯ । ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯ ।
ಸ್ವಧಾರ್ಮಿಕಾಯ । ಸ್ವಕರ್ತ್ರೇ । ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾಯ । ಸ್ವಸ್ಥಾಯ । ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಸ್ವಶಕ್ತಯೇ । ಸ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಾಯ । ಸ್ವಃಪತ್ಯೇ । ಸ್ವಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಸ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಸ್ವಂ ಪರಾಯಣಾಯ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಸ್ವಮನೋಧರ್ಮಾಯ । ಸ್ವಯಂ ದೇವಾಯ । ಸ್ವಯಂ ಪರಸ್ಮೈ । ಸ್ವಂ
ಸ್ವಂ ದೇವಾಯ । ಸ್ವಸ್ವನಾಥಾಯ । ಸ್ವವೀರಾಯ । ಸ್ವಸುನ್ದರಾಯ । ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ।
ಸ್ವಯಂ ಸಾಧ್ಯಾಯ । ಸ್ವಯಂವರಾಯ । ಸ್ವಕರ್ಮವಿದೇ । ಸ್ವಯಂ ಬುದ್ಧಯೇ । ಸ್ವಯಂ
ಸಿದ್ಧಯೇ । ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ । ಸ್ವಯಂಗುಣಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವಧನಾಯ । ಸ್ವಾಪಾಯ । ಸ್ವಪತಯೇ । ಸ್ವಮನೋಹರಾಯ ।
ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾಯ । ಸ್ವಪರಾವರಾಯ । ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾಯ । ಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಸ್ವಯಂ ಜಾತಾಯ । ಸ್ವಯಂ ಮಾತ್ರೇ । ಸ್ವಯಂ ಪಿತ್ರೇ । ಸ್ವಯಂ ಗುರವೇ । ಸ್ವಯಂ
ಧಾತ್ರೇ । ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾಹಾ । ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಧಾ । ಹಲ್ಲಕೇಶಾಯ । ಹಕಾರಾರ್ಥಾಯ ।
ಹಂಸಃ ಸೋಽಹಂ ಸುಮನ್ತ್ರವಿದೇ ನಮಃ । 960 ।

ಹಂಸಮನ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ । ಹಂಸಾರ್ಥಾಯ । ಹಾಟಕೇಶ್ವರಾಯ ।
ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಾಯ । ಹರಿಣೀಟಂಕಧಾರಿಣೇ । ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಹಾಸ್ಯಭಸ್ಮೀಕೃತಪುರಾಯ ।
ಹಾಟಕಾದಿನಿಧಿಪ್ರದಾಯ । ಹಾರೋರಗಾಯ । ಹಂಸವಾದಾಯ । ಹರಿಕೇಶೋಪವೀತಕಾಯ ।
ಹಾಟಕಾದ್ರಿಮಹಾಚಾಪಾಯ । ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾಯ । ಹಾನಿದುಃಖವಿನಾಶಿನೇ ।
ಹಾನಿವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಹಯಗ್ರೀವಾರ್ಚಿತಪದಾಯ । ಹರಿಸೋದರಿನಾಯಕಾಯ ।
ಹವ್ಯಪ್ರದಾಯ । ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಹಾಲಾಹಲಧರಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಹರಾಯ ನಮಃ । ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಶಿರೋಬೃನ್ದಕಿಂಕಿಣೀದಾಮ ಭೂಷಿತಾಯ ।
ಹರಿಶಬ್ದಾಯ । ಹರಾನನ್ದಾಯ । ಹಠಾತ್ಕಾರಾಸಹಾಯ । ಹವಿಷೇ ।
ಹನ್ತ್ರೇ । ಹಂಸಾಯ । ಹನೀಯಸೇ । ಹಮ್ಬೀಜಾಯ । ಹಂಕೃತಯೇ । ಹರಯೇ ।
ಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಹಯೇಭಶಿಬಿಕಾಪ್ರದಾಯ । ಹರ್ಮ್ಯೇಶಾಯ । ಹರ್ಮ್ಯಕೂಟಸ್ಥಾಯ ।
ಹರ್ಮ್ಯಗೋಪುರಮನ್ದಿರಾಯ । ಹಾಹೇತಿಶಬ್ದಶಮನಾಯ । ಹಾಸ್ಯಶೋಭಿ-ಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಹಾಲಾಹಲವಿಷೋತ್ಪನ್ನಕಾಲದೇವಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಹಾರಚಮ್ಪಕಕಲ್ಹಾರನೀಪಶಮ್ಯಾಕಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಹಾರಕೇಯೂರಮಕುಟಭೂಷಾಲಂಕೃತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಹಸ್ತಿದ್ವಿಪಂಚನಿರ್ವ್ಯೂಢಶೂಲವಜ್ರಾದಿ ಸುಪ್ರಭಾಯ ।
ಹರಿಶ್ವೇತವೃಷಾರೂಢಾಯ । ಹಾಟಕಶ್ರೀಸಭಾಪತಯೇ । ಹರ್ಷಪ್ರದಾಯ ।
ಹರಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 1008 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮನ್ತ್ರಾರ್ಣಾದ್ಯಾತ್ಮಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರನಾಮಾನಿ ।

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿದ್ಯಾವಾಸಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 2 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil