1008 Names Of Sri Medha Dakshinamurthy 2 In Malayalam

॥ 1008 Names of Sri Medha Dakshinamurthy 2 Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീമേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമാവലിഃ 2 ॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ ।

(മന്ത്രാര്‍ണാദ്യാക്ഷരഘടിതാ)
(ചിദംബരരഹസ്യേ ശ്രീചിദംബരനടേശ്വര(മന്ത്ര) തന്ത്ര സംഹിതായാം
മേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തികല്‍പേ നാരദായ ബ്രഹ്മണാ ഉപദിഷ്ടാ)

മേധാദക്ഷിണവക്ത്രമൂര്‍തിമനുരാട്-വര്‍ണാഷ്ടസാഹസ്രകേ
ശ്രീനാംനാം പ്രണവാഷ്ടകം പ്രഥമതോ മൂര്‍ത്യൈകനിര്‍മഹ്യതാ ।
യോ വര്‍ണഃ സ്വരഭാക്ച പഞ്ചദശധാ സാഹസ്രക്ലൃപ്തിര്യഥാ
വര്‍ണൈമൂലമനോഃ ഗുരോഃ സുമദലൈഃ അഭ്യര്‍ചനേ ശസ്യതേ ॥

ഓം പരസ്മൈ നമഃ । പരാനന്ദായ । പരാര്‍ഥായ । പരാത്പരായ । മന്ത്രായ ।
പരാതീതായ । ഗുരവേ । ഗുണാശ്രിതായ । നകാരാര്‍ഥായ । നകാരജ്ഞായ ।
നരനാരായണപ്രിയായ । നഗചാപായ । നഗാഗ്രസ്ഥായ । നാഥായ । നടനായകായ ।
നടേശായ । നാദമൂലാന്തായ । നാദാത്മനേ । നാഗഭൂഷണായ ।
നാഗോപവീതിനേ നമഃ ॥ 20 ॥

നാസാഗ്ര്യായ നമഃ । നവ്യഹവ്യാഗ്രഭോജനായ । നദീധരായ । നവതനവേ ।
നവതത്ത്വാധിനായകായ । നക്ഷത്രമാലിനേ । നന്ദീശായ । നാമപാരായണപ്രിയായ ।
നഗ്നവേഷായ । നവരസായ । നാദാര്‍ഥായ । നമനപ്രിയായ । നവഗ്രഹേശായ ।
നന്ദ്യഗ്രായ । നവാന്തായ । നന്ദിവാഹനായ । നരൂപായ । നഗുണായ । നാന്തായ ।
ന ഭാഷ്യായ നമഃ ॥ 40 ॥

നവിനാശനായ നമഃ । നദോഷായ । നാഗകൌപീനായ । നാഗാങ്ഗുലിവിഭൂഷണായ ।
നാഗഹാരായ । നാഗകേശായ । നാഗകേയൂരകങ്കണായ ।
നഭോമയായ । നഭോഽഗ്രാന്തായ । നഭസ്സ്ഥായ । നയനത്രയായ ।
നഭോഽന്തരിക്ഷഭൂംയങ്ഗായ । നവികാരായ । നഭാവനായ । നനിദ്രായ ।
നയനാദൃശ്യായ । നത്വായ । നാരായണപ്രിയായ । മോക്ഷജ്ഞായ ।
മോക്ഷഫലദായ നമഃ ॥ 60 ॥

മോക്ഷാര്‍ഥായ നമഃ । മോക്ഷസാധനായ । മോക്ഷദായ । മോക്ഷനാഥായ ।
മോക്ഷസാംരാജ്യഭോഗദായ । മോക്ഷഗ്രഹായ । മോക്ഷവരായ ।
മോക്ഷമന്ദിരദീപകായ । മോഹനായ । മോഹനാധീശായ । മൌല്യഗ്രേന്ദുകലാധരായ ।
മോചിതാഘായ । മോഹനാശായ । മോഹശോകാര്‍തിഭഞ്ജനായ ।
മോഹതാപസുധാവര്‍ഷിണേ । മോഹരോഗമഹൌഷധയേ । മോഹവൃക്ഷകുഠാരിണേ ।
മോഹാരണ്യദവാനലായ । മോഹാന്ധകാര-മാര്‍താണ്ഡായ ।
മോഹക്രോധാദിസംഹരായ നമഃ ॥ 80 ॥

മോഹശൈലമഹാവജ്രിണേനമഃ । മോഹവ്യാലഗരുഡായ । മോഹവാരണപഞ്ചാസ്യായ ।
മോഹതൂലഹുതാശനായ । മോഹബുദ്ധിവിദൂരസ്ഥായ । മോഹാത്മജനനിന്ദകായ ।
മോഹിനീദോഷരഹിതായ । മോഹിനീ വിഷ്ണുവല്ലഭായ । മോഹിനീലാലനാപ്രീതായ ।
മോഹിനീപ്രിയവന്ദിതായ । മോഹിനീപൂജിതപദായ । മൌക്തികാദിവിഭൂഷണായ ।
മൌക്തികശ്രീമഹാദിവ്യമാലികാഭരണോജ്വലായ । മൌനാര്‍ഥായ । മൌനമുദ്രാങ്കായ ।
മൌനീശായ । മൌനചിദ്ഘനായ । മൌനചിത്തായ । മൌനഹാര്‍ദായ ।
മൌനിമണ്ഡലമധ്യഗായ നമഃ ॥ 100 ॥

മൌനിഹൃത്കുടനിലയായ നമഃ । മൌനചിത്തസഭാനടായ ।
മൌനാങ്ഗനാ-പതയേ । മൌനമഹാര്‍ണവസുധാകരായ । മൌനിഹത്പങ്കജമധവേ ।
മൌനതത്ത്വാര്‍ഥബോധകായ । മൌനവ്യാഖ്യാനചിന്‍മുദ്രാകരാബ്ജായ । മൌനതത്പരായ ।
ഭഗവതേ । ഭവരോഗഘ്നായ । ഭവായ । ഭദ്രായ । ഭവോദ്ഭവായ ।
ഭവൌഷധായ । ഭയാപഘ്നായ । ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹായ । ഭാവജ്ഞായ ।
ഭാവനാതീതായ । ഭാരതീശ്വരവന്ദിതായ । ഭസ്മരുദ്രാക്ഷഭൂഷാഢ്യായ നമഃ । 120 ।

ഭാവാഭാവവിവര്‍ജിതായ നമഃ । ഭാഷാര്‍ഥായ । ഭസിതായ । ഭാനവേ ।
ഭര്‍ഗായ । ഭവവിമോചനായ । ഭാസ്വരായ । ഭരതായ । ഭാസായ ।
ഭാഷ്യായ । ഭാഗവതസ്തുതായ । ഭക്തപ്രിയായ । ഭക്തവശ്യായ ।
ഭക്തസംസ്തുതവൈഭവായ । ഭക്തചിത്താര്‍ണവേന്ദവേ । ഭക്തസായുജ്യദായകായ ।
ഭാഗ്യപദ്മദിനാധീശായ । ഭാസ്കരായുതസുപ്രഭായ । ഭഗമാലിനേ ।
ഭസ്മാങ്ഗായ നമഃ । 140 ।

ഭക്തഭവ്യായ നമഃ । ഭയങ്കരായ । ഭയാഭയായ । ഭയധ്വംസിനേ ।
ഭവപാതകനാശകായ । ഭവവൃക്ഷകുഠാരിണേ । ഭവതൂലധനഞ്ജയായ ।
ഭവാന്തകായ । ഭവാതീതായ । ഭവാര്‍തിഘ്നായ । ഭാസ്കരായ । ഭക്ഷ്യാശനായ ।
ഭദ്രമൂര്‍തയേ । ഭൈരവായ । ഭദ്രദായകായ । ഭക്താര്‍തിഭഞ്ജനായ ।
ഭക്തവത്സലായ । ഭക്തഭദ്രദായ । ഗണേശായ । ഗണരാജേ നമഃ । 160 ।

ഗണ്യായ നമഃ । ഗംഭീരായ । ഗഗനാശ്രയായ । ഗര്‍വഘ്നായ । ഗര്‍വിതായ ।
ഗങ്ഗാധരായ । ഗരലകന്ധരായ । ഗണേശജനകായ । ഗാര്‍ഗ്യായ । ഗഭസ്തിനേ ।
ഗവാം പത്യേ । ഗാങ്ഗേയസുപ്രിയായ । ഗങ്ഗാവന്ദിതായ । ഗരലാശനായ ।
ഗൌരീപതയേ । ഗോക്ഷീരസുപ്രീതായ । ഗവ്യമജ്ജനായ । ഗവ്യാഭിഷേകസന്തുഷ്ടായ ।
ഗജാരയേ । ഗജചര്‍മധൃതേ നമഃ । 180 ।

ഗവ്യാമൃതാന്നസുപ്രീതായ നമഃ । ഗവ്യാജ്യാഹുതിഭോജനായ ।
ഗവയശൃങ്ഗാഭിഷേകപ്രിയായ । ഗഗനസന്നിഭായ । ഗാണാപത്യജനപ്രീതായ ।
ഗാണാപത്യാദിസന്‍മതായ । ഗഗനാദിപൃഥിവ്യന്തഭൂതാത്മനേ । ഗാനലോലുപായ ।
ഗാഢമാലിങ്ഗനാനന്ദ ഗൌരീസംബോധദേശികായ । ഗമനായ । ഗഹ്വരേഷ്ഠായ ।
ഗാലവായ । ഗതിപ്രദായ । ഗന്ധഘ്നായ । ഗന്ധരഹിതായ । ഗന്ധായ ।
ഗന്ധര്‍വസംസ്തുതായ । ഗന്ധപുഷ്പാര്‍ചനപ്രീതായ । ഗന്ധലിപ്തകലേബരായ ।
ഗന്ധാഭിഷേകസുപ്രീതായ നമഃ । 200 ।

ഗന്ധമാല്യ-വിഭൂഷിതായ നമഃ । ഗാങ്ഗേയജനകായ । ഗദ്യായ ।
ഗണ്ഡമണ്ഡലശോഭിതായ । ഗങ്ഗാദിസ്നാനഫലദായ । ഗജാരൂഢായ । ഗദാധരായ ।
ഗണേശസ്കന്ദനന്ദീശവിഷ്ണുബ്രഹ്മേന്ദ്രപൂജിതായ । വരദായ । വാമദേവായ ।
വാമനായ । വസുദായകായ । വാണീസംബോധനഗുരവേ । വരിഷ്ഠായ । വാമസേവിതായ ।
വടവേ । വരൂഥിനേ । വര്‍മിണേ । വടവാസിനേ । വാക്പതയേ നമഃ । 220 ।

വാതരോഗഹരായ നമഃ । വാഗ്മിനേ । വാചസ്പതിസമര്‍ചിതായ । വാചാലകായ ।
വടച്ഛായാസംശ്രയായ । വകുലപ്രിയായ । വര്യായ । വരായ ।
വരാനന്ദായ । വരാരോഹായ । വരപ്രഭവേ । വടാരണ്യപതയേ । വാസിനേ ।
വരജ്ഞാനവിശാരദായ । വാലിവൈരിപ്രിയായ । വാത്യായ । വാസ്തവ്യായ ।
വാസ്തുപായ । വദായ । വദേശായ (വദാവദേശായ) നമഃ । 240 ।

വാചകാന്തസ്ഥായ നമഃ । വസിഷ്ഠാദിതപോനിധയേ । വാരിജാതസുമപ്രഖ്യായ ।
വാമദേവമുനിപ്രിയായ । വനജാക്ഷാര്‍ചിതപദായ । വനബില്വജടാധരായ ।
വനജാങ്ഘ്രയേ । വരോത്കൃഷ്ടായ । വരോത്സാഹായ । വരേശ്വരായ ।
വരാശ്ചര്യായ । വരപതയേ । വജ്രിണേ । വജ്രേശവന്ദിതായ । വഞ്ജുലായ ।
വഞ്ചകകരായ । വശിനേ । വശ്യാദിദായകായ । തേതിവര്‍ണാത്മകായ ।
തേത്യക്ഷരാത്മസുസംജ്ഞകായ നമഃ । 260 ।

തേത്യര്‍ണ ശ്രവണപ്രീതായ നമഃ । തേത്യക്ഷരസമാശ്രിതായ ।
തേതീത്യക്ഷരസംയുക്തായ । തേത്യക്ഷരമനുപ്രിയായ ।
തേതിസപ്താര്‍ണമന്ത്രസ്ഥായ । തേതിവര്‍ണാന്തസംസ്ഥിതായ । തേതിമന്ത്രനടാരംഭായ ।
തേതിമന്ത്രാഗ്രസംശ്രയായ । തേദിവ്യശബ്ദസങ്ക്ലൃപ്തായ । തേതിശബ്ദാന്തരാത്മകായ ।
തേഷു തേഷു ച കാലജ്ഞായ । തേഷു തേഷു ഗുണജ്ഞായ । തേഷു തേഷു
ഗുണാനന്ദായ । തേഷു തേഷു സ്തവാങ്കിതായ । തേഷു തേഷു മനോഽഭിജ്ഞായ ।
തേഷു തേഷു വരാധികായ । തേഷു തേഷു സുപുണ്യജ്ഞായ । തേഷു തേഷു
സ്വധര്‍മദായ । തൈലപ്രിയായ । തൈലദീപപ്രിയായ നമഃ । 280 ।

തൈലാങ്ഗമജ്ജനായ । തൈലാഭിഷിക്തായ । തൈലാന്നസുപ്രിയായ ।
തൈലശോഭനായ । തൈലാജ്യപാനസന്തുഷ്ടായ । തൈലവാസായ । തിലാന്നഭുജേ ।
തൈരോഭാവാനുഗ്രഹേശായ । തൈരോഭാവ-ഗുണാത്മകായ । തോരണാലങ്കൃതാനന്ദായ ।
തോരണാങ്കിതമന്ദിരായ । തോരണദ്വാര സംസ്ഥാനായ । തോമരാദ്യായുധാന്വിതായ ।
തോതാദ്രീശാദിസംസ്തുത്യായ । തൌലസൂക്ഷ്മാന്തരാത്മകായ । തൌഷ്ണീംസ്തുതിജ്ഞായ ।
തൌഷ്ണീവത്സ്തവ-ശ്രാവമനോഹരായ । തൌണീരപുഷ്പവിശിഖസന്ധാനമദനാന്തകായ ।
തം ഭക്തജനസുപ്രീതായ । തം ഭക്തസുമനോഹരായ നമഃ । 300 ।

തം പദധ്യാനസുലഭായ । തം പദാധ്യാനദുര്ലഭായ നമഃ । തത്ത്വാര്‍ഥായ ।
തത്ത്വമൂലജ്ഞായ । തത്ത്വാഗ്രായ । തത്ത്വബോധിതായ । തത്പരായ ।
തത്ക്ഷണേ ഭക്തസര്‍വാഭീഷ്ടഫലപ്രദായ । ദക്ഷിണായ । ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ ।
ദാരപുത്രാദിദായകായ । ദാത്രേ । ദമനസന്തുഷ്ടായ । ദയാലവേ । ദാനവാന്തകായ ।
ദധീചിമുനിസുപ്രീതായ । ദക്ഷാധ്വരവിനാശകായ । ദധിപ്രിയായ ।
ദയാസിന്ധവേ । ദാക്ഷായണ്യംബികാപതയേ നമഃ । 320 ।

ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയായ നമഃ । ദാന്തായ । ദാശരഥിപ്രിയായ ।
ദധ്നാഽഭിഷിക്തായ । ദാമാഗ്ര്യായ । ദന്തിചര്‍മസുവസ്ത്രഭൃതേ ।
ദാമപ്രിയായ । ദശഭുജായ । ദശാര്‍ധമുഖപങ്കജായ ।
ദശായുധവരധരായ । ദശദിക്പാലസേവിതായ । ദര്‍പഘ്നായ ।
ദര്‍ഭശയനായ । ദര്‍പണോദരഫാലകായ । ദര്‍ഭാസനായ । ദയാമൂര്‍തയേ ।
ദഹരാകാശമധ്യഗായ । ദാമശോഭിതവക്ഷോഭൃതേ । ദാഡിമീഫലസുപ്രിയായ ।
ദശദിഗ്ദശനാമാര്‍ച്യായ നമഃ । 340 ।

ദശവക്ത്രതപഃ പ്രിയായ നമഃ । ദാസപ്രിയായ । ദാസപൂജ്യായ ।
ദാസാദാസനിധിപ്രദായ । ദാനരൂപായ । ദാനപുണ്യായ । ദാതൄണാം ഫലദായകായ ।
ദലപദ്മാസനാരൂഢായ । ദലത്രയതരുസ്ഥിതായ । ദലത്രയശ്രീ
വൃക്ഷാഗ്ര്യായ । ദലബില്വാര്‍ചനപ്രിയായ । ദലദൂര്‍വാധരായ । ദാര്‍ഢ്യായ ।
ദയാഹൃദയമന്ദിരായ । ദഹനോദ്ഭാസിഫാലാക്ഷായ । ദഹനത്രിപുരാന്തകായ ।
ദയാന്ദോലിതപൂര്‍ണാക്ഷായ । ദക്ഷിണാഭിമുഖാന്വിതായ । ക്ഷമാരൂപായ ।
ക്ഷമാനന്ദായ നമഃ । 360 ।

ക്ഷമാചിത്തായ നമഃ । ക്ഷമാനിധയേ । ക്ഷമാര്‍ണവായ ।
ക്ഷമാപൂര്‍ണായ । ക്ഷംയായ । ക്ഷമണനാശകായ । ക്ഷണേ ക്ഷണേ
കൃപാചിത്തായ । ക്ഷാമക്ഷോഭവിവര്‍ജിതായ । ക്ഷാരാദ്യബ്ധിപസംസ്തുതായ ।
ക്ഷാരാദിരസവര്‍ജിതായ । ക്ഷണികാര്‍ചനസുപ്രീതായ । ക്ഷണികാദിമഹോരഗായ ।
ക്ഷണികസ്തവസുപ്രീതായ । ക്ഷണാര്‍ധേഷ്ടവരപ്രദായ । ക്ഷാമഘ്നായ ।
ക്ഷാമരഹിതായ । ക്ഷാമദേശസുഭിക്ഷദായ । ക്ഷാത്രഘ്നായ ।
ക്ഷാത്രശത്രുഘ്നായ । ക്ഷാത്ര സങ്കുല നാശനായ നമഃ । 380 ।

ക്ഷിപ്രേശായ നമഃ । ക്ഷിപ്രസന്ധാത്രേ । ക്ഷീണപുണ്യഫലാധികായ ।
ക്ഷീണചന്ദ്ര-ജടാചൂഡായ । ക്ഷീണായുരഭിവൃദ്ധിദായ ।
ക്ഷിപ്രവിഘ്നേശജനകായ । ക്ഷിത്യന്തരസമാശ്രിതായ ।
ക്ഷിത്യാദികുടിലാപ്രാന്തമന്ത്രസിംഹാസന-സ്ഥിതായ । ക്ഷുദ്രപ്രയോഗസംഹര്‍ത്രേ ।
ക്ഷുദ്രവൃക്ഷകുഠാരികായ । ക്ഷുദ്രാ-ചലമഹാവജ്രിണേ ।
ക്ഷുദ്രകര്‍മജനാന്തകായ । ക്ഷുംബീജശ്രവണാനന്ദായ ।
ക്ഷുങ്കാരഹൃദയാലയായ । ക്ഷും ക്ഷൂം സ്മരണസാന്നിധ്യായ । ക്ഷും ക്ഷും ക്ഷൂം
മന്ത്രനായകായ । ക്ഷേമാലയായ । ക്ഷേമകരായ । ക്ഷേമാരോഗ്യഫലപ്രദായ ।
ക്ഷേമസമ്പത്പ്രദാത്രേ നമഃ । 400 ।

ക്ഷേത്രപാലസമര്‍ചിതായ നമഃ । ക്ഷേത്രജ്ഞായ । ക്ഷേത്രഫലദായ ।
ക്ഷേത്രാക്ഷേത്രസുപാലകായ । ക്ഷൌദ്രസാരാഭിഷിക്താങ്ഗായ ।
ക്ഷൌദ്രസാരമനോഹരായ । ക്ഷോം ബീജായ । ക്ഷയഗുല്‍മാദി
സര്‍വരോഗവിഭഞ്ജനായ । ണകാരരൂപായ । ണാര്‍ഥാര്‍ഥായ । ണകാരാക്ഷായ ।
ണകാരവിദേ । ണകാരശൃങ്ഗനിലയായ । നാനാവര്‍ഗഫലപ്രദായ ।
ണകാരബിന്ദുമധ്യസ്ഥായ । നാരദാദിമുനിസ്തുതായ । ണാകാരാന്താദിമധ്യസ്ഥായ ।
നാനാനിഗമസാരവിദേ । ണകാരാശ്വമഹാവേഗായ । നവനീതാമൃതപ്രിയായ നമഃ । 420 ।

ണകാരാസ്യായ നമഃ । ണാങ്കജിഹ്വായ । ണഫാലതിലകോജ്ജ്വലായ ।
ണകാരവചനാനന്ദായ । നാനാശ്ചര്യസുമണ്ടപായ । ണകാരനിഗമാര്‍ഥജ്ഞായ ।
നാഗഭൂഷണഭൂഷിതായ । ണകാരാഗമതത്ത്വജ്ഞായ । നാനാസുരമുനിസ്തുതായ ।
ണാദശാക്ഷരസംയുക്തായ । നാനാഗണസമാവൃതായ । നവാന്താക്ഷരനാദാന്തായ ।
നവബില്വസദാപ്രിയായ । നമാദിപഞ്ചാര്‍ണമയായ । നവസിദ്ധസമര്‍ചിതായ ।
നവോനവേത്യായുഷ്യദായ । നവശക്ത്യുപദേശകായ । നാഗേന്ദ്രാങ്ഗുലിവലയിനേ ।
നാഗവല്ലീദലപ്രിയായ । നാമസഹസ്രസുപ്രീതായ നമഃ । 440 ।

നാനാനന്തസുസംജ്ഞിതായ നമഃ । നാനാവാദ്യാരവാന്തസ്സ്ഥായ ।
നാനാശബ്ദാന്തരാത്മകായ । നാനാഫലരസപ്രീതായ । നാലികേരാമൃതപ്രിയായ ।
നാനാവികാരരഹിതായ । നാനാലങ്കാര ശോഭിതായ । നാരങ്ഗസുഫലാനന്ദായ ।
നാരായണവിധിസ്തുതായ । നാനാനരകസമ്മഗ്നസമുദ്ഭരണപണ്ഡിതായ ।
നാദിയാന്താക്ഷരമനവേ । നാദിപഞ്ചാക്ഷരാത്മകായ । നമകൈശ്ചമകൈഃ
സ്തുത്യായ । നാദ്യന്തായ । നയനത്രയായ । നതൃപ്തായ । നിത്യസന്തൃപ്തായ ।
നാകാരനയനദ്യുതയേ । മൂര്‍തായ । മൂര്‍തീശ്വരായ നമഃ । 460 ।

മൂര്‍തയേ നമഃ । മൂര്‍തിസാദാഖ്യകാരണായ । മൂര്‍തിമൂലാത്മകായ ।
മൂര്‍തിഭേദായ । മൂര്‍തിദ്വയാത്മകായ । മൂര്‍തിത്രയായ । മൂര്‍തിവരായ ।
മൂര്‍തിപഞ്ചസ്വരൂപധൃതേ । മൂര്‍തിഷട്കായ । മൂര്‍ത്യഷ്ടാത്മനേ ।
മൂര്‍തഭിന്നവിനായകായ । മൂര്‍തിദ്വിപഞ്ചകതനവേ । മൂര്‍ത്യേകാദശാത്മകായ ।
മൂര്‍തിദ്വാദശപുരീശായ । മൂര്‍താമൂര്‍താന്തരാത്മകായ । മൂര്‍തിത്രയോദശീപൂജ്യായ ।
മൂര്‍തിപഞ്ചദശീമനവേ । മൂര്‍താമൂര്‍തദ്വിഭേദായ । മൂര്‍തിഷോഡശനാമധൃതേ ।
മൂര്‍ത്യാത്മപഞ്ചവിംശാങ്കായ നമഃ । 480 ।

മൂര്‍തിഷട്ത്രിംശദുജ്ജവലായ നമഃ । മൂര്‍ത്യഷ്ടാഷ്ടകരൂപിണേ ।
മൂര്‍തിരുദ്രശതാഗ്രഗായ । മൂര്‍തിസാഹസ്രരുദ്രേശായ । മൂര്‍തികോട്യധികാവൃതായ ।
മൂര്‍ത്യന്തായ । മൂര്‍തിമധ്യസ്ഥായ । മൂര്‍ത്യഗ്ര്യായ । മൂര്‍തിദേശികായ ।
മൂര്‍ത്യാദ്യന്താദിരഹിതായ । മൂര്‍ത്യാനന്ദൈകചിന്‍മയായ । മൂര്‍തിബ്രഹ്മണേ ।
മൂര്‍തിബേരായ । മൂഷികാരൂഢസുപ്രിയായ । മൂലമൂര്‍തയേ । മൂലഗുരവേ ।
മൂലശക്തയേ । മൂല്യകായ । മൂഢപാപവിനിര്‍മുക്തായ ।
മൂകദോഷവിഭഞ്ജനായ നമഃ । 500 ।

മൂര്‍ഖാരിണേ നമഃ । മൂലപാപഘ്നായ । മൂലതോഽരികുലാന്തകായ ।
മൂലാസുരകുലധ്വംസിനേ । മൂര്‍ഖദന്തപ്രഭിന്നകായ । മൂലവാതാദിരോഗഘ്നായ ।
മൂലര്‍ക്ഷാരബ്ധപാപഭിദേ । മൂര്‍താമൂര്‍താദിസകലലിങ്ഗനിഷ്കലതത്പരായ ।
ഏകാക്ഷരായ । ഏകനാഥായ । ഏകാന്തായ । ഏകമോക്ഷദായ । ഏകാസനായ । ഏകപരായ ।
ഏകാര്‍ധായ । ഏണഹസ്തകായ । ഏകമുദ്രാകരായ । ഏകതത്ത്വാര്‍ഥാങ്കിതപുസ്തകായ ।
ഏഷണാത്രയദോഷഘ്നായ । ഏകതാരകമധ്യഗായ നമഃ । 520 ।

ഏകദന്തപ്രിയായ നമഃ । ഏകാനന്ദമോക്ഷസുഖപ്രദായ । ഏകാസ്യായ ।
ഏകസന്തുഷ്ടായ । ഏലാദിവസുസുപ്രിയായ । ഏകേശ്വരായ । ഏകവീരായ । ഏകജ്യോതിഷേ ।
ഏകധിയേ । ഏകാഗ്രഗണ്യായ । ഏകാംരായ । ഏകപദേ । ഏകസിദ്ധിദായ । ഏകാനേകായ ।
ഏകരസായ । ഏകാങ്ഗിനേ । ഏകസുന്ദരായ । ഏകദന്തായ । ഏകശക്തയേ ।
ഏകചിദേ നമഃ । 540 ।

ഏകവല്ലഭായ നമഃ । ഏകാക്ഷരജ്ഞായ । ഏകാഗ്രായ । ഏകാക്ഷരകലാത്മകായ ।
ഏകപ്രഭവേ । ഏകവിഭവേ । ഏകബുദ്ധയേ । ഏകഭുജേ । ഏകധീരായ । ഏകശൂരായ ।
ഏകവിദേ । ഏകനിശ്ചലായ । ഏകനിത്യായ । ഏകദൃഢായ । ഏകസത്യായ ।
ഏകജായ । ഏകാധിപത്യവരദായ । ഏകസാംരാജ്യമോക്ഷദായ । മേധാപ്രദായ ।
മേരുഗര്‍ഭായ നമഃ । 560 ।

മേരുസ്ഥായ നമഃ । മേരുമന്ദിരായ । മേരുശൃങ്ഗാഗ്രഗായ ।
മേധ്യായ । മേധാവിനേ । മേദിനീപതയേ । മേഘശ്യാമായ । മേഘനാഥായ ।
മേഘവാഹനവന്ദിതായ । മേഷാധിരൂഢവിനുതായ । മേഷരാശീശ്വരാര്‍ചിതായ ।
ംലേച്ഛകോപായ । ംലേച്ഛഹരായ । ംലേച്ഛസമ്പര്‍കദോഷഭിദേ । ംലേച്ഛാരയേ ।
ംലേച്ഛദഹനായ । ംലേച്ഛസങ്ഘവിനാശകായ । മേഢുഷ്ടമായ ।
മേരുഭുജായ । മേരുവാണ്യഭിവന്ദിതായ നമഃ । 580 ।

മേരുപാര്‍ശ്വായ നമഃ । മേഖലാഢ്യായ । മേരുഗര്‍വവിഭേദനായ । മേഘാങ്ഘ്രയേ ।
മേധാവസനായ । മേധാജ്ഞാനപ്രദായകായ । മേധാമന്ത്രാസനാരൂഢായ ।
മേധാവിദ്യാപ്രബോധകായ । മേധാവിദ്യാധിപായ । മേധാമഹാസാരസ്വത-പ്രദായ ।
മേഷാസ്യവരദര്‍പഘ്നായ । മേഷാസ്യക്രതുനാശകായ । മേഷാസ്യ
ചമകസ്തോത്രതുഷ്ടായ । മേഷാനനപ്രിയായ । മേഷാസ്യജനകാഹ്ലാദായ ।
മേഷാനനപിതൃസ്തുതായ । മേദിനീകാന്തഭൂതാത്മനേ । മേദിനീപാലനപ്രദായ ।
മേദിന്യബ്ധ്യന്തസുഖദായ । മേദിനീപതിവല്ലഭായ നമഃ । 600 ।

മേദിന്യാദിത്രിലോകേശായ നമഃ । മേദിനീവല്ലഭാര്‍ചിതായ ।
മേദിനീഖാന്തസമ്പൂര്‍ണായ । മേധാര്‍ഥായ । മേരുവന്ദിതായ ।
മേരുകോദണ്ഡഗംഭീരായ । മേധാര്‍ചിഷേ । മേഖലാന്വിതായ ।
ധര്‍മായ । ധര്‍മാസനായ । ധര്‍മിണേ । ധര്‍മധാംനേ । ധരാധിപായ ।
ധാരാഭിഷേകസന്തുഷ്ടായ । ധരാധരപതേഃ പത്യേ । ധര്‍മേഷ്ടായ ।
ധര്‍മവാഹായ । ധാരണാദ്യഷ്ടയോഗദായ । ധാത്രേ । ധാത്രീശ്വരായ നമഃ । 620 ।

ധാന്യധനഭൂഷണദായകായ നമഃ । ധര്‍മാധ്യക്ഷായ । ധനാധ്യക്ഷായ ।
ധര്‍മജ്ഞായ । ധര്‍മപാലകായ । ധര്‍മാലയായ । ധര്‍മവൃത്തായ ।
ധര്‍മിഷ്ഠായ । ധര്‍മസൂചകായ । ധനേശമിത്രായ । ധരിത്രീദായകായ ।
ധനായ । ധാതുലിങ്ഗാര്‍ചനപ്രീതായ । ധാത്രീശാര്‍ധകലേബരായ । ധന്വിനേ ।
ധനാധിപായ । ധാരിണേ । ധാരാശങ്കാഭിഷിക്തകായ । ധീപ്രജ്ഞായ ।
ധീരസമ്പൂജ്യായ നമഃ । 640 ।

ധീപ്രാജ്ഞായ നമഃ । ധിഷണാത്മകായ । ധീപ്രഭായ । ധീമതയേ ।
ധിയോ ധിയേ । ധീരഭക്തജനപ്രിയായ । ധുത്തരകുസുമപ്രീതായ ।
ധൂപദീപമനോഹരായ । ധൂമാദിഗ്രഹദോഷഘ്നായ । ധൂര്‍ജടയേ ।
ധൂംരവാസഭൃതേ । ധേനുമുദ്രാപ്രിയായ । ധേനുവത്സലായ । ധേനുവന്ദിതായ ।
ധൈര്യപ്രദായ । ധൈര്യവീര്യായ । ധൈന്ധീങ്കൃതനടാങ്ഘ്രികായ । പ്രഭവേ ।
പ്രഭാകരായ । പ്രാജ്ഞായ നമഃ । 660 ।

പ്രഭാമണ്ഡലമധ്യഗായ നമഃ । പ്രസിദ്ധായ । പ്രണവാകാരായ । പ്രയോഗാര്‍ഥായ ।
പ്രചേതസേ । പ്രമുഖായ । പ്രണവപ്രാണായ । പ്രാണദായ । പ്രണവാത്മകായ ।
പ്രവീണായ । പ്രവരായ । പ്രാച്യായ । പ്രാചീനായ । പ്രാണവല്ലഭായ ।
പ്രാണാത്മനേ । പ്രബലായ । പ്രാണിനേ । പ്രാങ്മുഖായ । പ്രാര്‍ഥനായ ।
പ്രജായ നമഃ । 680 ।

പ്രജാപതയേ നമഃ । പ്രമാണജ്ഞായ । പ്രകടായ । പ്രമഥാധിപായ ।
പ്രാരംഭായ । പ്രമഥാരൂഢായ । പ്രാസാദായ । പ്രാണരക്ഷകായ ।
പ്രഭാകരായ । പ്രതാപിനേ । പ്രാജ്ഞായ । പ്രകരണായ । പ്രധിയേ । പ്രാപ്തയേ ।
പ്രാകാംയസിദ്ധേശായ । പ്രലാപജ്ഞായ । പ്രഭുപ്രഭവേ । പ്രമാഥിനേ ।
പ്രമാത്രേ । പ്രമോദായ നമഃ । 700 ।

പ്രജ്വലായ നമഃ । പ്രസുവേ । പ്രകോപായ । പ്രകൃതയേ । പൃഥ്വ്യൈ ।
പ്രാതഃ । പ്രാകൃതരക്ഷണായ । ജ്ഞാനായ । ജ്ഞാനപ്രദായ । ജ്ഞാത്രേ ।
ജ്ഞാനിനേ । ജ്ഞാനവിഗ്രഹായ । ജ്ഞാനാര്‍ഥദായ । ജ്ഞാനരൂപിണേ । ജ്ഞാനേശായ ।
ജ്ഞാനപുഷ്കലായ । ജ്ഞാനാനന്ദായ । ജ്ഞാനചക്ഷുഷേ । ജ്ഞാനധിയേ ।
ജ്ഞാനഭക്തിദായ നമഃ । 720 ।

ജ്ഞാനാര്‍ഥായ നമഃ । ജ്ഞാനനിഗമായ । ജ്ഞാനാസ്യായ । ജ്ഞാനസങ്ഗ്രഹായ ।
ജ്ഞാനസാക്ഷിണേ । ജ്ഞാനപുണ്യായ । ജ്ഞാനാഗ്രായ । ജ്ഞാനസുന്ദരായ ।
ജ്ഞാനാധികായ । ജ്ഞാനമുദ്രായ । ജ്ഞാനജ്ഞായ । ജ്ഞാനകൌതുകായ ।
ജ്ഞാനപൂര്‍ണായ । ജ്ഞാനനിധയേ । ജ്ഞാനകൃതേ । ജ്ഞാനമന്ദിരായ ।
ജ്ഞാനമന്ത്രായ । ജ്ഞാനമയായ । ജ്ഞാതൃജ്ഞാനവിവര്‍ധകായ ।
ജ്ഞാനാമൃതായ നമഃ । 740 ।

ജ്ഞാനദീപായ നമഃ । ജ്ഞാനവിദേ । ജ്ഞാനവിദ്രുമായ । ജ്ഞാനപുഷ്പായ ।
ജ്ഞാനഗന്ധായ । ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമങ്ഗലായ । ജ്ഞാനാചലായ । ജ്ഞാനഭാനവേ ।
ജ്ഞാനാദ്രയേ । ജ്ഞാനസംഭ്രമായ । ജ്ഞാനഭുവേ । ജ്ഞാനസമ്പന്നായ ।
ജ്ഞാനേച്ഛായ । ജ്ഞാനസാഗരായ । ജ്ഞാനാംബരായ । ജ്ഞാനഭാവായ ।
ജ്ഞാനാജ്ഞാനപ്രബോധകായ । പ്രത്യേകായ । പ്രഥമാരംഭായ ।
പ്രജൃംഭായ നമഃ । 760 ।

പ്രകൃതീപതയേ നമഃ । പ്രതിപന്‍മുഖദര്‍ശാന്തതിഥിരാശ്യൃക്ഷ പൂജിതായ ।
പ്രാര്‍ഥനാഫലസമ്പൂര്‍ണായ । പ്രാര്‍ഥിതാര്‍ഥഫലപ്രദായ । പ്രദ്യുംനായ ।
പ്രഭവാദ്യബ്ദവന്ദിതായ । പ്രമഥപ്രഭവേ । പ്രമഥബൃന്ദവിനുതായ ।
പ്രമഥബൃന്ദശോഭിതായ । പ്രമഥബൃന്ദസമ്മുഖായ ।
പ്രമഥബൃന്ദമധ്യഗായ । പ്രമഥാര്‍ചിതയുഗ്മാങ്ഘ്രയേ ।
പ്രമഥസ്തുതവൈഭവായ । പ്രമഥസ്തുതിസന്തൃപ്തായ ।
പ്രമഥാനന്ദഘോഷിതായ । പ്രമഥദ്വാരഗര്‍ഭാന്തപ്രമഥേശാനപാലിതായ ।
പ്രമഥബൃന്ദസമ്പ്രീതായ । പ്രമഥാധിഷ്ഠിതാലയായ ।
പ്രധാനപുരുഷാകാരായ । പ്രധാനപുരുഷാര്‍ഥദായ നമഃ । 780 ।

പ്രധാനപുരുഷാധ്യക്ഷായ നമഃ । പ്രധാനപുരുഷപ്രിയായ ।
പ്രധാനവനിതാര്‍ധാങ്ഗായ । പ്രത്യേകം പൌരുഷപ്രദായ ।
പ്രധാനലിങ്ഗമൂലസ്ഥായ । പ്രധാനപരമേശ്വരായ ।
പ്രധാനബ്രഹ്മഭൂതാത്മനേ । പ്രധാനബ്രഹ്മദേശികായ ।
പ്രധാനബ്രഹ്മതത്ത്വാര്‍ഥായ । പ്രധാനബ്രഹ്മതത്പരായ ।
പ്രധാനബ്രഹ്മതത്വജ്ഞായ । പ്രധാനബ്രഹ്മചര്യഭൃതേ ।
പ്രധാനബ്രഹ്മരന്ധ്രാന്തായ । പ്രധാനബ്രഹ്മപീഠകായ ।
പ്രധാനലിങ്ഗസംഭൂതായ । പ്രഥമാവരണാശ്രിതായ । പ്രഥമാവരണേ
യാംയദിങ്മുഖായ । പ്രകടാദ്ഭുതായ । പ്രജ്വാലാഗ്നിപ്രതീകാശായ ।
പ്രജ്വലാര്‍കായുതപ്രഭായ നമഃ । 800 ।

പ്രഭേന്ദുകോടിസദൃശായ നമഃ । പ്രതിവക്ത്രം ത്രിലോചനായ ।
പ്രയാസഭക്തരഹിതായ । പ്രയാസാര്‍ഥലഘുപ്രദായ ।
പ്രയാഗാദ്യഖിലസരിത്സ്നാനപുണ്യഫലപ്രദായ । പ്രഭാവസമ്പദ്വിഭവപ്രദായ ।
പ്രാരബ്ധനാശനായ । യഥാര്‍ഥായ । യജമാനാര്‍ഥായ । യജ്ഞഭുജേ ।
യജ്ഞസാധനായ । യജ്ഞകര്‍ത്രേ । യജ്ഞഭര്‍ത്രേ । യജ്ഞേശായ ।
യജ്ഞഭോജനായ । യശസ്കരായ । യശസ്വിനേ । യജ്ഞേഷ്ടായ ।
യജ്ഞനാശനായ । യാജ്ഞവല്‍ക്യമുനിപ്രീതായ നമഃ । 820 ।

യജ്ഞകോടിഫലപ്രദായ നമഃ । യജ്ഞോപവീതിനേ । യജ്ഞേശവന്ദിതായ ।
യശഃപ്രദായ । യാജുഷായ । യാജുഷാധീശായ । യജുര്‍വേദമനുപ്രിയായ ।
യമാന്തകായ । യമഭയധ്വംസിനേ । യാംയമുഖോജ്വലായ । യമുനാലീജടാജൂടായ ।
യമാനുജസമര്‍ചിതായ । യന്ത്രായ । യന്ത്രാലയായ । യന്ത്രിണേ ।
യന്ത്രമന്ത്രാധിനായകായ । യതീശ്വരായ । യതിപ്രീതായ । യവാന്നപ്രീതമാനസായ ।
യഥാര്‍ഥഭക്തസുലഭായ നമഃ । 840 ।

യഥാര്‍ഥഫലദായകായ നമഃ । യഥാര്‍ഥജനസന്തുഷ്ടായ ।
യഥാര്‍ഥപരമേശ്വരായ । യാനാശ്വഗജസന്ദാത്രേ । യാതനാദുഃഖനാശനായ ।
യാചനായ । യാചകാര്‍ഥായ । യാചിതായ । യാചിതാര്‍ഥദായ ।
യാചകാര്‍ഥാതിസന്തുഷ്ടായ । യജുസ്സാമമനുപ്രിയായ । യാമായാമാദിസമ്പൂജ്യായ ।
യാമിനീപൂജകേഷ്ടദായ । യക്ഷേശ്വരായ । യക്ഷരാജപ്രിയായ ।
യക്ഷേശവന്ദിതായ । യക്ഷരാക്ഷസപൈശാച-ബ്രഹ്മരക്ഷോനികൃന്തനായ ।
ഛന്ദോമയായ । ഛന്ദോവിദേ । ഛന്ദജ്ഞായ നമഃ । 860 ।

ഛന്ദസാം പത്യേ നമഃ । ഛന്ദസ്സാരായ । ഛന്ദോഭുവേ । ഛന്ദസാം
ഭേദബോധകായ । ഛന്ദസ്തത്ത്വാര്‍ഥനിലയായ । ഛന്ദഃ കിങ്കിണിമാലികായ ।
ഛന്നവീരാങ്കിതായ । ഛത്രചാമരാദിപരീവൃതായ । ഛത്രപ്രദായ ।
ഛത്രധരായ । ഛത്രൈകവിഭവപ്രദായ । ഛത്രദാനപ്രിയായ ।
ഛത്രവ്യജനാദി സുപൂജിതായ । ഛായാപതിസഹസ്രാഭായ ।
ഛായാവല്ലഭപൂജിതായ । ഛായാദേവീ സ്തുതാനന്ദായ । ഛായാനന്ദനവന്ദിതായ ।
ഛായാവൃക്ഷച്ഛിദോഽഘഘ്നായ । ഛായാനാഥദ്യുതിപ്രദായ ।
ഛായാബില്വദ്രുമൂലസ്ഥായ നമഃ । 880 ।

ഛായാരണ്യാന്തരഗൃഹായ നമഃ । ഛായാദലോത്പന്നശീതായ ।
ഛായാമാരുതസൌഖ്യദായ । ഛായാപാതകസംഹര്‍ത്രേ । ഛായാദോഷനിവാരണായ ।
ഛായാപഞ്ചകപാപഘ്നായ । ഛായാസുതകൃതാര്‍ചനായ । ഛായാപതിസുതാര്‍തിഘ്നായ ।
ഛിന്നഭിദേ । ഛിന്നസംശയായ । ഛിന്നാഭിന്നായ । ഛിദാര്‍തിഘ്നായ ।
ഛിദൌഘായ । ഛിന്നകോപനായ । ഛിന്നകാലായ । ഛിന്നകലായ ।
ഛിന്നമസ്താവരപ്രദായ । ഛിന്നക്ഷ്വേലായ । ഛിന്നഗൂഢായ ।
ഛേദിതാസുരകാനനായ നമഃ । 900 ।

ഛേദിതാരികുലഗ്രാമായ । ഛിന്നമൃത്യുഭയങ്കരായ । ഛിന്നദക്ഷക്രതവേ ।
ഛിനപത്രവര്യാര്‍ചനപ്രിയായ । ഛവിച്ഛന്നായ । ഛടാത്കാരായ ।
ഛായാവടസമാശ്രിതായ । സ്വാമിനേ । സ്വതന്ത്രായ । സ്വാധീനായ । സ്വാഹാകാരായ ।
സ്വധാര്‍മികായ । സ്വകര്‍ത്രേ । സ്വാമിനാഥായ । സ്വസ്ഥായ । സ്വാതന്ത്ര്യവല്ലഭായ ।
സ്വശക്തയേ । സ്വകാര്യാര്‍ഥായ । സ്വഃപത്യേ । സ്വസ്യ കാരണായ നമഃ । 920 ।

സ്വയം പ്രഭവേ നമഃ । സ്വയം ജ്യോതിഷേ । സ്വം ബ്രഹ്മണേ । സ്വം പരായണായ ।
സ്വാത്മജ്ഞായ । സ്വമനോധര്‍മായ । സ്വയം ദേവായ । സ്വയം പരസ്മൈ । സ്വം
സ്വം ദേവായ । സ്വസ്വനാഥായ । സ്വവീരായ । സ്വസുന്ദരായ । സ്വയം സിദ്ധായ ।
സ്വയം സാധ്യായ । സ്വയംവരായ । സ്വകര്‍മവിദേ । സ്വയം ബുദ്ധയേ । സ്വയം
സിദ്ധയേ । സ്വയംഭുവേ । സ്വയങ്ഗുണായ നമഃ । 940 ।

സ്വാധ്യായായ നമഃ । സ്വധനായ । സ്വാപായ । സ്വപതയേ । സ്വമനോഹരായ ।
സ്വരൂപജ്ഞായ । സ്വപരാവരായ । സ്വയം രൂപായ । സ്വരൂപകായ । സ്വരൂപായ ।
സ്വയം ജാതായ । സ്വയം മാത്രേ । സ്വയം പിത്രേ । സ്വയം ഗുരവേ । സ്വയം
ധാത്രേ । സ്വയം സ്വാഹാ । സ്വയം സ്വധാ । ഹല്ലകേശായ । ഹകാരാര്‍ഥായ ।
ഹംസഃ സോഽഹം സുമന്ത്രവിദേ നമഃ । 960 ।

ഹംസമന്ത്രാര്‍ഥതത്ത്വേശായ നമഃ । ഹംസാര്‍ഥായ । ഹാടകേശ്വരായ ।
ഹാലാസ്യനാഥായ । ഹരിണീടങ്കധാരിണേ । ഹരിപ്രിയായ । ഹാസ്യഭസ്മീകൃതപുരായ ।
ഹാടകാദിനിധിപ്രദായ । ഹാരോരഗായ । ഹംസവാദായ । ഹരികേശോപവീതകായ ।
ഹാടകാദ്രിമഹാചാപായ । ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രവന്ദിതായ । ഹാനിദുഃഖവിനാശിനേ ।
ഹാനിവൃദ്ധിവിവര്‍ജിതായ । ഹയഗ്രീവാര്‍ചിതപദായ । ഹരിസോദരിനായകായ ।
ഹവ്യപ്രദായ । ഹവിര്‍ഭോക്ത്രേ । ഹാലാഹലധരായ നമഃ । 980 ।

ഹരായ നമഃ । ഹരിബ്രഹ്മശിരോബൃന്ദകിങ്കിണീദാമ ഭൂഷിതായ ।
ഹരിശബ്ദായ । ഹരാനന്ദായ । ഹഠാത്കാരാസഹായ । ഹവിഷേ ।
ഹന്ത്രേ । ഹംസായ । ഹനീയസേ । ഹംബീജായ । ഹങ്കൃതയേ । ഹരയേ ।
ഹത്യാദിപാപസംഹര്‍ത്രേ । ഹയേഭശിബികാപ്രദായ । ഹര്‍ംയേശായ । ഹര്‍ംയകൂടസ്ഥായ ।
ഹര്‍ംയഗോപുരമന്ദിരായ । ഹാഹേതിശബ്ദശമനായ । ഹാസ്യശോഭി-മുഖാംബുജായ ।
ഹാലാഹലവിഷോത്പന്നകാലദേവാഭയപ്രദായ നമഃ । 1000 ।

ഹാരചമ്പകകല്‍ഹാരനീപശംയാകഭൂഷിതായ നമഃ ।
ഹാരകേയൂരമകുടഭൂഷാലങ്കൃതവിഗ്രഹായ ।
ഹസ്തിദ്വിപഞ്ചനിര്‍വ്യൂഢശൂലവജ്രാദി സുപ്രഭായ ।
ഹരിശ്വേതവൃഷാരൂഢായ । ഹാടകശ്രീസഭാപതയേ । ഹര്‍ഷപ്രദായ ।
ഹരഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രപരമേശ്വരായ । ശ്രീ മേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ നമഃ । 1008 ।

ഇതി ശ്രീമേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തിമന്ത്രാര്‍ണാദ്യാത്മകാഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാമാനി ।

ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ ।

ഓം തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ വിദ്യാവാസായ ധീമഹി ।
തന്നോ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിഃ പ്രചോദയാത് ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 2 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil