Shri Valli Ashtottara Shatanamavali (Variation) In Kannada

॥ Shri Valli Ashtottara Shatanamavali (Variation) Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ (ಪಾಠಾಂತರಂ) ॥ಧ್ಯಾನಮ್ |ಶ್ಯಾಮಾಂ ಪಂಕಜಧಾರಿಣೀಂ ಮಣಿಲಸತ್ತಾಟಂಕಕರ್ಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂದಕ್ಷೇ ಲಂಬಕರಾಂ ಕಿರೀಟಮಕುಟಾಂ ತುಂಗಸ್ತನೋರ್ಕಂಚುಕಾಮ್ |ಅನ್ಯೋನ್ಯಕ್ಷಣಸಂಯುತಾಂ ಶರವಣೋದ್ಭೂತಸ್ಯ ಸವ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂಗುಂಜಾಮಾಲ್ಯಧರಾಂ ಪ್ರವಾಳವಸನಾಂ ವಲ್ಲೀಶ್ವರೀಂ ಭಾವಯೇ || ಓಂ ಮಹಾವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಶ್ಯಾಮತನವೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಬುಜಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲನೇತ್ರಾಯೈ … Read more

Shri Valli Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Shri Valli Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥ಓಂ ಮಹಾವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಶ್ಯಾಮತನವೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಶಿಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಅಂಬುಜಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಪುರುಷಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ನಳಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥ ಓಂ ಜ್ವಾಲನೇತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಪ್ರಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ … Read more

Shri Devasena Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Shri Devasena Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಉತ್ಪಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಅಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಕರಾಳಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಜ್ವಾಲನೇತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಉಷಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ … Read more

Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸೂನವೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥ ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸಂಹರಿಣೇ ನಮಃ ।ಓಂ … Read more

Shri Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥ ॥ ಷಡಕ್ಷರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶರ್ವತನಯಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶರ್ವಾಣೀಪ್ರಿಯನಂದನಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶರಕಾನನಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶರ್ವರೀಶಮುಖಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಮಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶರಣತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಶಾಂಕಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥ ಓಂ ಶಂಖಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶರಕಾರ್ಮುಕಹೇತಿಭೃತೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಕ್ತಿಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಕ್ತಿಕರಾಯ ನಮಃ … Read more

Skandopanishad In Kannada

॥ Skandopanishad in Kannada Lyrics ॥ ॥ ಸ್ಕಂದೋಪನಿಷತ್ ॥ಯತ್ರಾಸಂಭಿನ್ನತಾಂ ಯಾತಿ ಸ್ವಾತಿರಿಕ್ತಭಿದಾತತಿಃ ।ಸಂವಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ಸ್ವಮಾತ್ರಂ ವಿಜೃಂಭತೇ ॥ ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು । ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು । ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ । ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ । ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥ ಅಚ್ಯುತೋಽಸ್ಮಿ ಮಹಾದೇವ ತವ ಕಾರುಣ್ಯಲೇಶತಃ ।ವಿಜ್ಞಾನಘನ ಏವಾಸ್ಮಿ ಶಿವೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಮತಃ ಪರಮ್ ॥ ೧ ॥ ನ ನಿಜಂ ನಿಜವದ್ಭಾತ್ಯಂತಃಕರಣಜೃಂಭಣಾತ್ ।ಅಂತಃಕರಣನಾಶೇನ … Read more

Kumaropanishad In Kannada

॥ Kumaropanishad in Kannada Lyrics ॥ ॥ ಕುಮಾರೋಪನಿಷತ್ ॥ಅಂಭೋಧಿಮಧ್ಯೇ ರವಿಕೋಟ್ಯನೇಕಪ್ರಭಾಂ ದದಾತ್ಯಾಶ್ರಿತಜೀವಮಧ್ಯೇ ।ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೧ ॥ ವಿರಾಜಯೋಗಸ್ಯ ಫಲೇನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾತಿ ನಮಃ ಕುಮಾರಾಯ ತಸ್ಮೈ ।ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೨ ॥ ಯೋಽತೀತಕಾಲೇ ಸ್ವಮತಾತ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶ್ರುತಿಂ ಕರೋತ್ಯನ್ಯಜೀವಾನ್ ಸ್ವಕೋಲೇ ।ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೩ ॥ ಯಸ್ಯಾಂಶ್ಚ … Read more

Shri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara In Kannada

॥ Shri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ವಲ್ಲೀ, ದೇವಸೇನಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರವರ ॥ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಗೋತ್ರಪ್ರವರ –ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು । ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪರಶಿವ ಗೋತ್ರಸ್ಯ । ಪರಶಿವ ಶರ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ । ಸದಾಶಿವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ । ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ । ತ್ರಿಭುವನಾಧೀಶ್ವರಾಯ । ತತ್ತ್ವಾತೀತಾಯ । ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ । ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ವರಾಯ ॥ … Read more

Shri Swaminatha Panchakam In Kannada

॥ Shri Swaminatha Panchakam Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಪಂಚಕಂ ॥ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬಂಧೋ ।ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಂಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧೋ ॥ ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿನ್ನಮಸ್ತೇರೌದ್ರರೋಗಂ ಹರ ತ್ವಂ ಪುರಾರೇರ್ಗುರೋರ್ಮೇ ।ರಾಕೇಂದುವಕ್ತ್ರಂ ಭವಂತಂಮಾರರೂಪಂ ಕುಮಾರಂ ಭಜೇ ಕಾಮಪೂರಮ್ ॥ ೧ ॥ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ರೋಗಾದಘೋರಾತ್ಮಂಗಳಾಪಾಂಗಪಾತೇನ ಭಂಗಾತ್ಸ್ವರಾಣಾಮ್ ।ಕಾಲಾಚ್ಚ ದುಷ್ಪಾಕಕೂಲಾತ್ಕಾಲಕಾಲಸ್ಯಸೂನುಂ ಭಜೇ ಕ್ರಾಂತಸಾನುಮ್ ॥ ೨ ॥ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಯಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಃಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾ ಗಿರೌ ಯಸ್ಯ ಸೋಪಾನಭೂತಾಃ ।ಸೈನ್ಯಂ ಸುರಾಶ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವೇಸಾಮವೇದಾದಿಗೇಯಂ ಭಜೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಮ್ ॥ ೩ ॥ ಕಾಷಾಯ … Read more

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) In Kannada

॥ Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) Kannada Lyrics ॥ ॥ ಸ್ಕಂದೋತ್ಪತ್ತಿ (ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡೇ) ॥ತಪ್ಯಮಾನೇ ತಪೋ ದೇವೇ ದೇವಾಃ ಸರ್ಷಿಗಣಾಃ ಪುರಾ ।ಸೇನಾಪತಿಮಭೀಪ್ಸಂತಃ ಪಿತಾಮಹಮುಪಾಗಮನ್ ॥ ೧ ॥ ತತೋಽಬ್ರುವನ್ ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಭಗವಂತಂ ಪಿತಾಮಹಮ್ ।ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಶುಭಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸೇಂದ್ರಾಃ ಸಾಗ್ನಿಪುರೋಗಮಾಃ ॥ ೨ ॥ ಯೋ ನಃ ಸೇನಾಪತಿರ್ದೇವ ದತ್ತೋ ಭಗವತಾ ಪುರಾ ।ತಪಃ ಪರಮಮಾಸ್ಥಾಯ ತಪ್ಯತೇ ಸ್ಮ ಸಹೋಮಯಾ ॥ ೩ ॥ ಯದತ್ರಾನಂತರಂ ಕಾರ್ಯಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ।ಸಂವಿಧತ್ಸ್ವ … Read more