Aarthi Hara Stotram In Sanskrit

॥ Aarthi Hara Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ आर्तिहर स्तोत्रम् ॥श्रीशम्भो मयि करुणाशिशिरां दृष्टिं दिशन् सुधावृष्टिम् ।सन्तापमपाकुरु मे मन्ता परमेश तव दयायाः स्याम् ॥ १ ॥ अवसीदामि यदार्तिभिरनुगुणमिदमोकसोऽंहसां खलु मे ।तव सन्नवसीदामि यदन्तकशासन न तत्तवानुगुणम् ॥ २ ॥ देव स्मरन्ति तव ये तेषां स्मरतोऽपि नार्तिरिति कीर्तिम् ।कलयसि शिव पाहीति क्रन्दन् सीदाम्यहं किमुचितमिदम् ॥ ३ ॥ … Read more

Aarthi Hara Stotram In English

॥ Aarthi Hara Stotram English Lyrics ॥ ॥ ārtiharastōtram ॥śrīśambhō mayi karuṇāśiśirāṁ dr̥ṣṭiṁ diśan sudhāvr̥ṣṭim ।santāpamapākuru mē mantā paramēśa tava dayāyāḥ syām ॥ 1 ॥ avasīdāmi yadārtibhiranuguṇamidamōkasō:’ṁhasāṁ khalu mē ।tava sannavasīdāmi yadantakaśāsana na tattavānuguṇam ॥ 2 ॥ dēva smaranti tava yē tēṣāṁ smaratō:’pi nārtiriti kīrtim ।kalayasi śiva pāhīti krandan sīdāmyahaṁ kimucitamidam ॥ 3 ॥ ādiśyāghakr̥tau … Read more

Abhilashaashtakam In Tamil

॥ Abhilashaashtakam Tamil Lyrics ॥ ॥ அபிலாஷாஷ்டகம் ॥ஏகம் ப்³ரஹ்மைவ(ஆ)த்³விதீயம் ஸமஸ்தம்ஸத்யம் ஸத்யம் நேஹ நானாஸ்தி கிஞ்சித் ।ஏகோ ருத்³ரோ ந த்³விதீயோவ தஸ்தே²தஸ்மாதே³கம் த்வாம் ப்ரபத்³யே மஹேஶம் ॥ 1 ॥ கர்தா ஹர்தா த்வம் ஹி ஸர்வஸ்ய ஶம்போ⁴நானா ரூபேஷு ஏகரூபோபி அரூப꞉ ।யத்³வத் ப்ரத்யக் த⁴ர்ம ஏகோ(அ)பி அனேக꞉தஸ்மாத் நான்யம் த்வாம் வினேஶம் ப்ரபத்³யே ॥ 2 ॥ ரஜ்ஜௌ ஸர்ப꞉ ஶுக்திகாயாம் ச ரௌப்யம்நீரை꞉ பூர꞉ தன்ம்ருகா³க்²யே மரீசௌ ।யத்³வத் … Read more

Abhilashaashtakam In Kannada

॥ Abhilashaashtakam Kannada Lyrics ॥ ॥ ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ ॥ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಽಽದ್ವಿತೀಯಂ ಸಮಸ್ತಂಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ।ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯೋವ ತಸ್ಥೇತಸ್ಮಾದೇಕಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮಹೇಶಂ ॥ ೧ ॥ ಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶಂಭೋನಾನಾ ರೂಪೇಷು ಏಕರೂಪೋಪಿ ಅರೂಪಃ ।ಯದ್ವತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಧರ್ಮ ಏಕೋಽಪಿ ಅನೇಕಃತಸ್ಮಾತ್ ನಾನ್ಯಂ ತ್ವಾಂ ವಿನೇಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೨ ॥ ರಜ್ಜೌ ಸರ್ಪಃ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಚ ರೌಪ್ಯಂನೀರೈಃ ಪೂರಃ ತನ್ಮೃಗಾಖ್ಯೇ ಮರೀಚೌ ।ಯದ್ವತ್ … Read more

Abhilashaashtakam In Telugu

॥ Abhilashaashtakam Telugu Lyrics ॥ ॥ అభిలాషాష్టకం ॥ఏకం బ్రహ్మైవఽఽద్వితీయం సమస్తంసత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కించిత్ ।ఏకో రుద్రో న ద్వితీయోవ తస్థేతస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశం ॥ ౧ ॥ కర్తా హర్తా త్వం హి సర్వస్య శంభోనానా రూపేషు ఏకరూపోపి అరూపః ।యద్వత్ ప్రత్యక్ ధర్మ ఏకోఽపి అనేకఃతస్మాత్ నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే ॥ ౨ ॥ రజ్జౌ సర్పః శుక్తికాయాం చ రౌప్యంనీరైః పూరః తన్మృగాఖ్యే మరీచౌ ।యద్వత్ … Read more

Abhilashaashtakam In Sanskrit

॥ Abhilashaashtakam Sanskrit Lyrics ॥ ॥ अभिलाषाष्टकम् ॥एकं ब्रह्मैवऽऽद्वितीयं समस्तंसत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् ।एको रुद्रो न द्वितीयोव तस्थेतस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशं ॥ १ ॥ कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भोनाना रूपेषु एकरूपोपि अरूपः ।यद्वत् प्रत्यक् धर्म एकोऽपि अनेकःतस्मात् नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये ॥ २ ॥ रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रौप्यंनीरैः पूरः तन्मृगाख्ये मरीचौ ।यद्वत् … Read more

Abhilashaashtakam In English

॥ Abhilashaashtakam English Lyrics ॥ ॥ abhilāṣāṣṭakam ॥ēkaṁ brahmaiva:’:’dvitīyaṁ samastaṁsatyaṁ satyaṁ nēha nānāsti kiñcit ।ēkō rudrō na dvitīyōva tasthētasmādēkaṁ tvāṁ prapadyē mahēśaṁ ॥ 1 ॥ kartā hartā tvaṁ hi sarvasya śambhōnānā rūpēṣu ēkarūpōpi arūpaḥ ।yadvat pratyak dharma ēkō:’pi anēkaḥtasmāt nānyaṁ tvāṁ vinēśaṁ prapadyē ॥ 2 ॥ rajjau sarpaḥ śuktikāyāṁ ca raupyaṁnīraiḥ pūraḥ tanmr̥gākhyē marīcau ।yadvat … Read more

108 Names Of Shiva In English

॥ 108 Names of Shiva English Lyrics ॥ om sivaya namahmahesvaraya namahsambhave namahpinakine namahsasi sekharaya namahvamadevaya namahvirupaksaya namahkapardine namah nila lohitaya namahsankaraya namah ॥ 10 ॥ sulapanaye namahkhatvangine namahvisnu vallabhaya namahsipivistaya namahambika nathaya namahsrikanthaya namahbhakta vatsalaya namahbhavaya namahsarvaya namahtrilokesaya namah ॥ 20 ॥ sitikanthaya namahsiva priyaya namahugraya namahkapaline namahkamaraye namahandhakasuramardanaya namahganga dharaya namahlalataksaya namahkala kalaya … Read more

108 Names Of Airavatesvara In Sanskrit

॥ 108 Names of Airavatesvara Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्रीऐरावतेश्वराष्टोत्तरशतनामवालिः ॥ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ गौरीप्राणवल्लभाय नमः ।ॐ देव्यै कथितचरिताय नमः ।ॐ हालाहलगृहीताय नमः ।ॐ लोकशङ्कराय नमः ।ॐ कावेरीतीरवासिने नमः ।ॐ ब्रह्मणा सुपूजिताय नमः ।ॐ ब्रह्मणो वरदायिने नमः ।ॐ ब्रह्मकुण्डपुरस्थिताय नमः ।ॐ ब्रह्मणा स्तुताय नमः ।ॐ कैलासनाथाय नमः ॥ १० ॥ ॐ दिशां पतये नमः … Read more

108 Names Of Arunachaleshwara In Tamil

॥ 108 Names of Arunachaleshwara Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீஅருணாசலேஶ்வராஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ॥ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।ௐ அக²ண்ட³ஜ்யோதிஸ்வரூபாய நம: ।ௐ அருணாசலேஶ்வராய நம: ।ௐ ஆதி³லிங்கா³ய நம: ।ௐ ப்³ரஹ்மமுராரீ ஸுரார்சிதாய நம: ।ௐ அருணகி³ரிரூபாய நம: ।ௐ ஸித்³தி⁴ரூபாய நம: ।ௐ அருணாத்³ரிஶிக²ரவாஸாய நம: ।ௐ ஹ்ருʼத³யநடேஶ்வராய நம: ।ௐ ஆத்மநே நம: ।ௐ அர்த⁴நாரீஶ்வராய நம: ॥ 10 ॥ ௐ ஶக்திஸமந்விதாய நம: ।ௐ ஆதி³கு³ருமூர்தயே நம: ।ௐ ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திலயகரணாய … Read more