Common Shlokas Used For Recitation Set 2 In Gujarati

॥ Common Shlokas for Recitation Set 2 ॥

॥ શ્લોક સંગ્રહ ૨ ॥

સરસ્વતી નમસ્તુભ્યં વરદે કામરૂપિણિ ।
વિદ્યારમ્ભં કરિષ્યામિ સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા ॥

Oh Goddess Sarasvati, my humble prostrations unto
Thee, who are the fulfiller of all my wishes.
I start my studies with the request that Thou wilt
bestow Thy blessings on me .

આકાશાત્ પતિતં તોયં યથા ગચ્છતિ સાગરમ્ ।
સર્વદેવનમસ્કારાન્ કેશવં પ્રતિગચ્છતિ ॥

દીપજ્યોતિઃ પરબ્રહ્મ દીપજ્યોતિર્જનાર્દનઃ ।
દીપો હરતુ મે પાપં દીપજ્યોતિર્નમોઽસ્તુતે ॥

ગણનાથસરસ્વતીરવિશુક્રબૃહસ્પતીન્ ।
પંચૈતાન્ સંસ્મરેન્નિત્યં વેદવાણીપ્રવૃત્તયે ।
સુમુખશ્ચ એકદંતશ્ચ કપિલો ગજકર્ણકઃ ।
લમ્બોદરશ્ચ વિકટો વિઘ્નનાશો ગણાધિપઃ ॥

ધૂમ્રકેતુર્ગણાધ્યક્ષો ભાલચન્દ્રો ગજાનનઃ ।
દ્વાદશૈતાનિ નામાનિ યઃ પઠેચ્છૃણુયાદપિ ॥

વિદ્યારમ્ભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા ।
સંગ્રામે સંકટે ચૈવ વિઘ્નસ્તસ્ય ન જાયતે ॥

શુક્લામ્બરધરં દેવં શશિવર્ણં ચતુર્ભુજમ્ ।
પ્રસન્નવદનં ધ્યાયેત્ સર્વવિઘ્નોપશાન્તયે ॥

સર્વદા સર્વકાર્યેષુ નાસ્તિ તેષામમઙ્ગલમ્ ।
યેષં હૃદિસ્થો ભગવાન્ મઙ્ગલાયતનં હરિઃ ॥

તદેવ લગ્નં સુદિનં તદેવ
તારાબલં ચંદ્રબલં તદેવ ।
વિદ્યાબલં દૈવબલં તદેવ
લક્ષ્મીપતે તેંઽઘ્રિયુગં સ્મરામિ ॥

કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા
બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતેઃ સ્વભાવાત્ ।
કરોમિ યદ્યદ્ સકલં પરસ્મૈ
નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ ॥

See Also  Maithrim Bhajata Cultivate Friendship And Humanity In Odia

હરિર્દાતા હરિર્ભોક્તા હરિરન્નં પ્રજાપતિઃ ।
હરિઃ સર્વઃ શરીરસ્થો ભુઙ્ક્તે ભોજયતે હરિઃ ॥

કર્પૂરગૌરં કરુણાવતારં
સંસારસારં ભુજગેન્દ્રહારમ્ ।
સદા વસન્તં હૃદયારવિન્દે
ભવં ભવાનીસહિતં નમામિ ॥

॥ શ્રીરામાયણસૂત્ર ॥

આદૌ રામતપોવનાદિગમનં હત્વા મૃગં કાઞ્ચનમ્
વૈદેહીહરણં જટાયુમરણમ્ સુગ્રીવસમ્ભાષણમ્ ॥

વાલીનિર્દલનં સમુદ્રતરણં લઙ્કાપુરીદાહનમ્
પશ્ચાદ્રાવણકુમ્ભકર્ણહનનં એતદ્ધિરામાયણમ્ ॥

॥ શ્રીભાગવતસૂત્ર ॥

આદૌ દેવકિદેવિગર્ભજનનં ગોપીગૃહે વર્ધનમ્
માયાપૂતનજીવિતાપહરણં ગોવર્ધનોદ્ધારણમ્ ॥

કંસચ્છેદનકૌરવાદિહનનં કુંતીસુતાં પાલનમ્
એતદ્ભાગવતં પુરાણકથિતં શ્રીકૃષ્ણલીલામૃતમ્ ॥

॥ ગીતાસ્તવ ॥

પાર્થાય પ્રતિબોધિતાં ભગવતા નારાયણેન સ્વયમ્
વ્યાસેનગ્રથિતાં પુરાણમુનિના મધ્યે મહાભારતે
અદ્વૈતામૃતવર્ષિણીં ભગવતીમષ્ટાદશાધ્યાયિનીમ્
અમ્બ ત્વામનુસન્દધામિ ભગવદ્ગીતે ભવેદ્વેષિણીમ્ ॥

સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલનન્દનઃ ।
પાર્થો વત્સઃ સુધીર્ભોક્તા દુગ્ધં ગીતામૃતં મહત્ ॥

॥ વ્યાસસ્તુતી ॥

નમોસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલબુદ્ધે ફુલ્લારવિન્દાયતપત્રનેત્ર ।
યેન ત્વયા ભારતતૈલપૂર્ણઃ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમયપ્રદીપઃ ॥

વ્યાસાય વિષ્ણુરૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે ।
નમોવૈ બ્રહ્મનિધયે વાસિષ્ઠાય નમોનમઃ ॥

॥ શ્રીદત્તગુરુધ્યાનમ્ ॥

બ્રહ્માનંદં પરમસુખદં કેવલં જ્ઞાનમૂર્તિં
દ્વંદ્વાતીતં ગગનસદૃશં તત્ત્વમસ્યાદિલક્ષ્યમ્ ।
એકં નિત્યં વિમલમચલં સર્વધીસાક્ષિભૂતં
ભાવાતીતં ત્રિગુણરહિતં સદ્ગુરું તં નમામિ ॥

યં બ્રહ્માવરુણેન્દ્રરુદ્રમરુતઃ સ્તુવન્તિ દિવ્યૈઃ સ્તવૈઃ
વેદૈઃ સાઙ્ગપદક્રમોપનિષદૈઃ ગાયન્તિ યં સામગાઃ ।
ધ્યાનાવસ્થિતતદ્ગતેન મનસા પશ્યન્તિ યં યોગિનો
યસ્યાન્તં ન વિદુઃ સુરાસુરગણા દેવાય તસ્મૈ નમઃ ॥

See Also  Ekashloki Bhagavatam In Telugu

મૂકં કરોતિ વાચાલં પઙ્ગું લઙ્ઘયતે ગિરિમ્ ।
યત્કૃપા તમહં વન્દે પરમાનન્દમાધવમ્ ॥

શ્રીકેશવાય નમઃ । નારાયણાય નમઃ । માધવાય નમઃ ।
ગોવિંદાય નમઃ । વિષ્ણવે નમઃ । મધુસૂદનાય નમઃ ।
ત્રિવિક્રમાય નમઃ । વામનાય નમઃ । શ્રીધરાય નમઃ ।
હૃષીકેશાય નમઃ । પદ્મનાભાય નમઃ । દામોદરાય નમઃ ।
સંકર્ષણાય નમઃ । વાસુદેવાય નમઃ । પ્રદ્યુમ્નાય નમઃ ।
અનિરુદ્ધાય નમઃ । પુરુષોત્તમાય નમઃ । અધોક્ષજાય નમઃ ।
નારસિંહાય નમઃ । અચ્યુતાય નમઃ । જનાર્દનાય નમઃ ।
ઉપેન્દ્રાય નમઃ । હરયે નમઃ । શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ।
॥ દેવતાવંદનમ્ ॥

શ્રીમન્મહાગણાધિપતયે નમઃ ।
શ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ । શ્રીગુરવે નમઃ ।
શ્રીમાતાપિતૃભ્યાં નમઃ ।
શ્રીલક્ષ્મીનારાયણાભ્યાં નમઃ ।
શ્રીઉમામહેશ્વરાભ્યાં નમઃ ।
ઇષ્ટદેવતાભ્યો નમઃ । કુલદેવતાભ્યો નમઃ ।
સ્થાનદેવતાભ્યો નમઃ । વાસ્તુદેવતાભ્યાં નમઃ ।
સરેવેભ્યો દેવેભ્યો નમો નમઃ ॥ અવિઘ્નમસ્તુ ॥

॥ ૐ તત્સત્ ઇતિ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Common Shlokas Set 2:
Common Shlokas Used for Recitation Set 2 in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil