Common Shlokas Used For Recitation Set 2 In Telugu

॥ Common Shlokas for Recitation Set 2 ॥

॥ శ్లోక సంగ్రహ ౨ ॥

సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి ।
విద్యారమ్భం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ॥

Oh Goddess Sarasvati, my humble prostrations unto
Thee, who are the fulfiller of all my wishes.
I start my studies with the request that Thou wilt
bestow Thy blessings on me .

ఆకాశాత్ పతితం తోయం యథా గచ్ఛతి సాగరమ్ ।
సర్వదేవనమస్కారాన్ కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి ॥

దీపజ్యోతిః పరబ్రహ్మ దీపజ్యోతిర్జనార్దనః ।
దీపో హరతు మే పాపం దీపజ్యోతిర్నమోఽస్తుతే ॥

గణనాథసరస్వతీరవిశుక్రబృహస్పతీన్ ।
పంచైతాన్ సంస్మరేన్నిత్యం వేదవాణీప్రవృత్తయే ।
సుముఖశ్చ ఏకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః ।
లమ్బోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో గణాధిపః ॥

ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో భాలచన్ద్రో గజాననః ।
ద్వాదశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి ॥

విద్యారమ్భే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా ।
సంగ్రామే సంకటే చైవ విఘ్నస్తస్య న జాయతే ॥

శుక్లామ్బరధరం దేవం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే ॥

సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి తేషామమఙ్గలమ్ ।
యేషం హృదిస్థో భగవాన్ మఙ్గలాయతనం హరిః ॥

తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ
తారాబలం చంద్రబలం తదేవ ।
విద్యాబలం దైవబలం తదేవ
లక్ష్మీపతే తేంఽఘ్రియుగం స్మరామి ॥

కాయేన వాచా మనసేన్ద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ ।
కరోమి యద్యద్ సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి ॥

See Also  113 Names Of Sri Sita – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

హరిర్దాతా హరిర్భోక్తా హరిరన్నం ప్రజాపతిః ।
హరిః సర్వః శరీరస్థో భుఙ్క్తే భోజయతే హరిః ॥

కర్పూరగౌరం కరుణావతారం
సంసారసారం భుజగేన్ద్రహారమ్ ।
సదా వసన్తం హృదయారవిన్దే
భవం భవానీసహితం నమామి ॥

॥ శ్రీరామాయణసూత్ర ॥

ఆదౌ రామతపోవనాదిగమనం హత్వా మృగం కాఞ్చనమ్
వైదేహీహరణం జటాయుమరణమ్ సుగ్రీవసమ్భాషణమ్ ॥

వాలీనిర్దలనం సముద్రతరణం లఙ్కాపురీదాహనమ్
పశ్చాద్రావణకుమ్భకర్ణహననం ఏతద్ధిరామాయణమ్ ॥

॥ శ్రీభాగవతసూత్ర ॥

ఆదౌ దేవకిదేవిగర్భజననం గోపీగృహే వర్ధనమ్
మాయాపూతనజీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణమ్ ॥

కంసచ్ఛేదనకౌరవాదిహననం కుంతీసుతాం పాలనమ్
ఏతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణలీలామృతమ్ ॥

॥ గీతాస్తవ ॥

పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయమ్
వ్యాసేనగ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతే
అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీమష్టాదశాధ్యాయినీమ్
అమ్బ త్వామనుసన్దధామి భగవద్గీతే భవేద్వేషిణీమ్ ॥

సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనన్దనః ।
పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ ॥

॥ వ్యాసస్తుతీ ॥

నమోస్తు తే వ్యాస విశాలబుద్ధే ఫుల్లారవిన్దాయతపత్రనేత్ర ।
యేన త్వయా భారతతైలపూర్ణః ప్రజ్వాలితో జ్ఞానమయప్రదీపః ॥

వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే ।
నమోవై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమోనమః ॥

॥ శ్రీదత్తగురుధ్యానమ్ ॥

బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం
ద్వంద్వాతీతం గగనసదృశం తత్త్వమస్యాదిలక్ష్యమ్ ।
ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీసాక్షిభూతం
భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తం నమామి ॥

యం బ్రహ్మావరుణేన్ద్రరుద్రమరుతః స్తువన్తి దివ్యైః స్తవైః
వేదైః సాఙ్గపదక్రమోపనిషదైః గాయన్తి యం సామగాః ।
ధ్యానావస్థితతద్గతేన మనసా పశ్యన్తి యం యోగినో
యస్యాన్తం న విదుః సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః ॥

See Also  Bhajare Sriramam He Manasa In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

మూకం కరోతి వాచాలం పఙ్గుం లఙ్ఘయతే గిరిమ్ ।
యత్కృపా తమహం వన్దే పరమానన్దమాధవమ్ ॥

శ్రీకేశవాయ నమః । నారాయణాయ నమః । మాధవాయ నమః ।
గోవిందాయ నమః । విష్ణవే నమః । మధుసూదనాయ నమః ।
త్రివిక్రమాయ నమః । వామనాయ నమః । శ్రీధరాయ నమః ।
హృషీకేశాయ నమః । పద్మనాభాయ నమః । దామోదరాయ నమః ।
సంకర్షణాయ నమః । వాసుదేవాయ నమః । ప్రద్యుమ్నాయ నమః ।
అనిరుద్ధాయ నమః । పురుషోత్తమాయ నమః । అధోక్షజాయ నమః ।
నారసింహాయ నమః । అచ్యుతాయ నమః । జనార్దనాయ నమః ।
ఉపేన్ద్రాయ నమః । హరయే నమః । శ్రీకృష్ణాయ నమః ।
॥ దేవతావందనమ్ ॥

శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః ।
శ్రీ సరస్వత్యై నమః । శ్రీగురవే నమః ।
శ్రీమాతాపితృభ్యాం నమః ।
శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ।
శ్రీఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః ।
ఇష్టదేవతాభ్యో నమః । కులదేవతాభ్యో నమః ।
స్థానదేవతాభ్యో నమః । వాస్తుదేవతాభ్యాం నమః ।
సరేవేభ్యో దేవేభ్యో నమో నమః ॥ అవిఘ్నమస్తు ॥

॥ ఓం తత్సత్ ఇతి ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Common Shlokas Set 2:
Common Shlokas Used for Recitation Set 2 in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil