Common Shlokas Used For Recitation Set 2 In Malayalam

॥ Common Shlokas for Recitation Set 2 ॥

॥ ശ്ലോക സംഗ്രഹ 2 ॥

സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി ।
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിര്‍ഭവതു മേ സദാ ॥

Oh Goddess Sarasvati, my humble prostrations unto
Thee, who are the fulfiller of all my wishes.
I start my studies with the request that Thou wilt
bestow Thy blessings on me .

ആകാശാത് പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം ।
സര്‍വദേവനമസ്കാരാന്‍ കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി ॥

ദീപജ്യോതിഃ പരബ്രഹ്മ ദീപജ്യോതിര്‍ജനാര്‍ദനഃ ।
ദീപോ ഹരതു മേ പാപം ദീപജ്യോതിര്‍നമോഽസ്തുതേ ॥

ഗണനാഥസരസ്വതീരവിശുക്രബൃഹസ്പതീന്‍ ।
പംചൈതാന്‍ സംസ്മരേന്നിത്യം വേദവാണീപ്രവൃത്തയേ ।
സുമുഖശ്ച ഏകദംതശ്ച കപിലോ ഗജകര്‍ണകഃ ।
ലംബോദരശ്ച വികടോ വിഘ്നനാശോ ഗണാധിപഃ ॥

ധൂംരകേതുര്‍ഗണാധ്യക്ഷോ ഭാലചന്ദ്രോ ഗജാനനഃ ।
ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദപി ॥

വിദ്യാരംഭേ വിവാഹേ ച പ്രവേശേ നിര്‍ഗമേ തഥാ ।
സംഗ്രാമേ സംകടേ ചൈവ വിഘ്നസ്തസ്യ ന ജായതേ ॥

ശുക്ലാംബരധരം ദേവം ശശിവര്‍ണം ചതുര്‍ഭുജം ।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്‍വവിഘ്നോപശാന്തയേ ॥

സര്‍വദാ സര്‍വകാര്യേഷു നാസ്തി തേഷാമമങ്ഗലം ।
യേഷം ഹൃദിസ്ഥോ ഭഗവാന്‍ മങ്ഗലായതനം ഹരിഃ ॥

തദേവ ലഗ്നം സുദിനം തദേവ
താരാബലം ചംദ്രബലം തദേവ ।
വിദ്യാബലം ദൈവബലം തദേവ
ലക്ഷ്മീപതേ തേംഽഘ്രിയുഗം സ്മരാമി ॥

കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈര്‍വാ
ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത് ।
കരോമി യദ്യദ് സകലം പരസ്മൈ
നാരായണായേതി സമര്‍പയാമി ॥

See Also  1000 Names Of Sri Lakini In Malayalam

ഹരിര്‍ദാതാ ഹരിര്‍ഭോക്താ ഹരിരന്നം പ്രജാപതിഃ ।
ഹരിഃ സര്‍വഃ ശരീരസ്ഥോ ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ഹരിഃ ॥

കര്‍പൂരഗൌരം കരുണാവതാരം
സംസാരസാരം ഭുജഗേന്ദ്രഹാരം ।
സദാ വസന്തം ഹൃദയാരവിന്ദേ
ഭവം ഭവാനീസഹിതം നമാമി ॥

॥ ശ്രീരാമായണസൂത്ര ॥

ആദൌ രാമതപോവനാദിഗമനം ഹത്വാ മൃഗം കാഞ്ചനം
വൈദേഹീഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവസംഭാഷണം ॥

വാലീനിര്‍ദലനം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീദാഹനം
പശ്ചാദ്രാവണകുംഭകര്‍ണഹനനം ഏതദ്ധിരാമായണം ॥

॥ ശ്രീഭാഗവതസൂത്ര ॥

ആദൌ ദേവകിദേവിഗര്‍ഭജനനം ഗോപീഗൃഹേ വര്‍ധനം
മായാപൂതനജീവിതാപഹരണം ഗോവര്‍ധനോദ്ധാരണം ॥

കംസച്ഛേദനകൌരവാദിഹനനം കുംതീസുതാം പാലനം
ഏതദ്ഭാഗവതം പുരാണകഥിതം ശ്രീകൃഷ്ണലീലാമൃതം ॥

॥ ഗീതാസ്തവ ॥

പാര്‍ഥായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാ നാരായണേന സ്വയം
വ്യാസേനഗ്രഥിതാം പുരാണമുനിനാ മധ്യേ മഹാഭാരതേ
അദ്വൈതാമൃതവര്‍ഷിണീം ഭഗവതീമഷ്ടാദശാധ്യായിനീം
അംബ ത്വാമനുസന്ദധാമി ഭഗവദ്ഗീതേ ഭവേദ്വേഷിണീം ॥

സര്‍വോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ധാ ഗോപാലനന്ദനഃ ।
പാര്‍ഥോ വത്സഃ സുധീര്‍ഭോക്താ ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത് ॥

॥ വ്യാസസ്തുതീ ॥

നമോസ്തു തേ വ്യാസ വിശാലബുദ്ധേ ഫുല്ലാരവിന്ദായതപത്രനേത്ര ।
യേന ത്വയാ ഭാരതതൈലപൂര്‍ണഃ പ്രജ്വാലിതോ ജ്ഞാനമയപ്രദീപഃ ॥

വ്യാസായ വിഷ്ണുരൂപായ വ്യാസരൂപായ വിഷ്ണവേ ।
നമോവൈ ബ്രഹ്മനിധയേ വാസിഷ്ഠായ നമോനമഃ ॥

॥ ശ്രീദത്തഗുരുധ്യാനം ॥

ബ്രഹ്മാനംദം പരമസുഖദം കേവലം ജ്ഞാനമൂര്‍തിം
ദ്വംദ്വാതീതം ഗഗനസദൃശം തത്ത്വമസ്യാദിലക്ഷ്യം ।
ഏകം നിത്യം വിമലമചലം സര്‍വധീസാക്ഷിഭൂതം
ഭാവാതീതം ത്രിഗുണരഹിതം സദ്ഗുരും തം നമാമി ॥

യം ബ്രഹ്മാവരുണേന്ദ്രരുദ്രമരുതഃ സ്തുവന്തി ദിവ്യൈഃ സ്തവൈഃ
വേദൈഃ സാങ്ഗപദക്രമോപനിഷദൈഃ ഗായന്തി യം സാമഗാഃ ।
ധ്യാനാവസ്ഥിതതദ്ഗതേന മനസാ പശ്യന്തി യം യോഗിനോ
യസ്യാന്തം ന വിദുഃ സുരാസുരഗണാ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ ॥

See Also  Sri Tulasi Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്ഗും ലങ്ഘയതേ ഗിരിം ।
യത്കൃപാ തമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ॥

ശ്രീകേശവായ നമഃ । നാരായണായ നമഃ । മാധവായ നമഃ ।
ഗോവിംദായ നമഃ । വിഷ്ണവേ നമഃ । മധുസൂദനായ നമഃ ।
ത്രിവിക്രമായ നമഃ । വാമനായ നമഃ । ശ്രീധരായ നമഃ ।
ഹൃഷീകേശായ നമഃ । പദ്മനാഭായ നമഃ । ദാമോദരായ നമഃ ।
സംകര്‍ഷണായ നമഃ । വാസുദേവായ നമഃ । പ്രദ്യുംനായ നമഃ ।
അനിരുദ്ധായ നമഃ । പുരുഷോത്തമായ നമഃ । അധോക്ഷജായ നമഃ ।
നാരസിംഹായ നമഃ । അച്യുതായ നമഃ । ജനാര്‍ദനായ നമഃ ।
ഉപേന്ദ്രായ നമഃ । ഹരയേ നമഃ । ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ ।
॥ ദേവതാവംദനം ॥

ശ്രീമന്‍മഹാഗണാധിപതയേ നമഃ ।
ശ്രീ സരസ്വത്യൈ നമഃ । ശ്രീഗുരവേ നമഃ ।
ശ്രീമാതാപിതൃഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീഉമാമഹേശ്വരാഭ്യാം നമഃ ।
ഇഷ്ടദേവതാഭ്യോ നമഃ । കുലദേവതാഭ്യോ നമഃ ।
സ്ഥാനദേവതാഭ്യോ നമഃ । വാസ്തുദേവതാഭ്യാം നമഃ ।
സരേവേഭ്യോ ദേവേഭ്യോ നമോ നമഃ ॥ അവിഘ്നമസ്തു ॥

॥ ഓം തത്സത് ഇതി ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Common Shlokas Set 2:
Common Shlokas Used for Recitation Set 2 in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil