Kamala Trishati – 300 Names Of Kamala In Gujarati

॥ Kamala Trishati Gujarati Lyrics ॥

॥ કમલાત્રિશતી ॥

ગઙ્ગાધરમખિવિરચિતા ।
પરમાભરણં વિષ્ણોર્વક્ષસિ સા સાગરેન્દ્રવરપુત્રી ।
યા મૂર્તિર્મતી કાલે ક્ષમા જનાનાં કૃતાપરાધાનામ્ ॥ ૧ ॥

સા નઃ શ્રેયો દદ્યાત્ કમલા કમલાસનાદિજનનીં યામ્ ।
સંપ્રાપ્ય સહચરીં હરિરવતિ જગન્ત્યનાકુલં સતતમ્ ॥ ૨ ॥

નિત્યશ્રેયોદાને ખ્યાતા યા હરિગૃહસ્ય સર્વસ્વમ્ ।
શ્રુતિમૌલિસ્તુતવિભવા સા ભાતુ પુરઃ સદાસ્માકમ્ ॥ ૩ ॥

વિષ્ણુક્રીડાલોલા વિખ્યાતા દીનરક્ષણે લક્ષ્મીઃ ।
જનની નઃ સ્ફુરતુ સદા તેન વયં કિલ કૃતાર્થાઃ સ્મઃ ॥ ૪ ॥

નિર્વાણાઙ્કુરજનની કાલે સા સાર્વભૌમપદદોગ્ધ્રી ।
નિરસતિમોહસમૂહા મમ દૈવતમાદૃતં ગુરુભિઃ ॥ ૫ ॥

વિષ્ણોર્વક્ષસિ લસિતા શીતમયૂખસ્ય સોદરી કમલા ।
કમલાયતનયના નઃ પાતુ સદા પાપરાશિભ્યઃ ॥ ૬ ॥

કવિપરિષદા ચ વેદૈઃ નિત્યં સ્તુતનિજમહોદયા કમલા ।
મનસિ મમ સંનિધત્તાં ત્વમિતાનન્દાય લોકનાથેન ॥ ૭ ॥

દુગ્ધોદધિતનયા સા દુરિતનિહન્ત્રી કૃતપ્રણામાનામ્ ।
આનન્દપદવિધાત્રી પત્યા સાકં પદે પદે લોકે ॥ ૮ ॥

મન્મથજનની સા મામવતુ સરોજા(ક્ષ)ગેહિની કમલા ।
યામારાધ્ય બુધેન્દ્રા વિશન્તિ પરમં તુ તત્ પદં વિષ્ણોઃ ॥ ૯ ॥

સત્સૂક્તિકૃતિવિધાત્રી નમતામમ્બા ત્રિલોક્યાસ્તુ ।
નિત્યપ્રસાદભૂમ્ના રક્ષતિ મામાદરાત્ કમલા ॥ ૧૦ ॥

મમ સૂક્તિરઞ્જલિપુટઃ પ્રણતિશ્ચાનેકસંખ્યાકા ।
કુતુકાત્ ક્ષીરોદસુતામમિતાનન્દાય ગાહતે કમલામ્ ॥ ૧૧ ॥

યા પારમાર્થ્યસરણિઃ સા કમલા નિશ્ચિતા વેદૈઃ ।
સૈષા હિ જગન્માતા સંસૃતિતાપાપહન્ત્રી ચ ॥ ૧૨ ॥

મન્દસ્મિતમધુરાનનમમન્દસંતોષદાયિ ભજતાં તત્ ।
કમલારૂપં તેજો વિભાતુ નિત્યં મદીયહૃત્કમલે ॥ ૧૩ ॥

કાલે ક્ષપયતિ કમલા કટાક્ષધાટ્યા હિ મામકં દુરિતમ્ ।
અત એવાશ્રિતરક્ષણદીક્ષેત્યેવં જનો વદતિ ॥ ૧૪ ॥

નવનવહર્મ્યવિધાત્રી નાકિકિરીટાર્ચિતા ચ સા દેવી ।
જ્યોતિર્મણ્ડલલસિતા મુનિહૃદયાબ્જાસના ચ સદ્ગતિદા ॥ ૧૫ ॥

સંવીક્ષ્ય જલધિતનયાં ભૂયો ભૂયઃ પ્રણમ્ય ભક્તગણઃ ।
નિરસિતદુરિતૌઘઃ સન્ સ્તૌતિ મુદા મોક્ષસિદ્ધયે કમલામ્ ॥ ૧૬ ॥

રાકાનિશીવ દેવ્યાં દૃષ્ટાયાં ભક્તગણવાણી ।
ભજતે જલનિધિશૈલીં સાઙ્ગોપાઙ્ગં કૃતાનન્દા ॥ ૧૭ ॥

દુર્ગતિભીત્યા ખિન્નઃ સોઽહં શરણં ભજામિ તાં કમલામ્ ।
શરણાર્થિનાં હિ રક્ષાકૃદિતિ ખ્યાતા હિ યા લોકે ॥ ૧૮ ॥

ન હિ કલયતે હૃદન્તે મન્દારં કામધેનું વા ।
યઃ સેવતે મુકુન્દપ્રિયાં શ્રિયં નિત્યભાવેન ॥ ૧૯ ॥

કૈટભમર્દનમહિષીં મમાઞ્જલિર્ગાહતાં કાલે ।
ન હિ નાથનીયમત્ર ક્ષમાતલે સા પ્રસન્નાસ્તુ ॥ ૨૦ ॥

સંતાપપીડિતં મામવતુ સદા શ્રીર્હરિપ્રિયા માતા ।
રક્ષિતવાયસમુખ્યા કૃપાનિધિઃ પુણ્યકૃદ્દૃશ્યા ॥ ૨૧ ॥

ન હિ કેવલં પ્રણામૈઃ સ્તુત્યા ભક્ત્યા સમારાધ્યા ।
સત્યેન ધર્મનિવહૈર્ભાવેન ચ કમલગેહિની કમલા ॥ ૨૨ ॥

કદાચિત્કવિલોકેઽપ્યક્ષીણાનન્દદાયિની કમલા ।
રક્ષતુ કટાક્ષકલિકાઙ્કૂરૈર્ભક્તાનિહાદરતઃ ॥ ૨૩ ॥

કલિપાપગ્લપિતાનાં મુરમર્દનદિવ્યગેહિની લક્ષ્મીઃ ।
રાજતિ શરણં પરમં વશીકૃતેશા ચ વિબુધગણસેવ્યા ॥ ૨૪ ॥

નિત્યોલ્લસદુરુમાલા વક્ષસિ કમલા હરેર્ભાતિ ।
નિજતનુભાસા દ્યોતિતકૌસ્તુભમણિરમ્બુધેસ્તનયા ॥ ૨૫ ॥

માતર્મઙ્ગલદાયિન્યમરેન્દ્રવધૂસમર્ચિતાઙ્ઘ્રિયુગે ।
માં પાહ્યપાયનિવહાત્ સંતતમકલક્ષમામૂર્તે ॥ ૨૬ ॥

યદિ કલિતા ચોપેક્ષા નશ્યેત્ કિલ તાવકી મહતી ।
કીર્તિરતોઽમ્બ કટાક્ષૈઃ પરિષિઞ્ચ મુદા મુહુઃ શીતૈઃ ॥ ૨૭ ॥

ધનધાન્યસુતાદિરુચિગ્રસ્તં માં પાહિ કમલે ત્વમ્ ।
તેનોર્જિતકીર્તિઃ સ્યા માતસ્ત્વં સર્વરક્ષિણી ખ્યાતા ॥ ૨૮ ॥

તવ પાદામ્બુજયુગલધ્યાનં માતર્મદીયમઘમાશુ ।
કબલીકરોતિ કાલે તેનાહં સિદ્ધસંકલ્પઃ ॥ ૨૯ ॥

અઞ્જલિકલિકા હિ કૃતા યદિ તસ્યૈ મુરનિહન્તૃદયિતાયૈ ।
રસનાગ્રે ખેલનભાક્ તસ્ય તુ પુંસો ગિરાં દેવી ॥ ૩૦ ॥

માતસ્તવ મૂર્તિરિયં સુધામયી નિશ્ચિતા નિપુણૈઃ ।
યત્ તદ્દર્શનભૂમ્ના નિરસ્તતાપા બુધા ભવન્ત્યચિરાત્ ॥ ૩૧ ॥

કલિતજગત્ત્રયરક્ષાભરાણિ મયિ દેવિ સંવિધેહિ મુદા ।
ત્વદ્વીક્ષણાનિ કમલે તેનાહં સિદ્ધસંકલ્પઃ ॥ ૩૨ ॥

વરદે મુરારિદયિતે જયન્તિ તે વીક્ષણાનિ યાનિ દિવિ ।
સંપ્રાપ્ય તાનિ મઘવા વિજિતારિર્દેવસંઘવન્દ્યશ્ચ ॥ ૩૩ ॥

મોહાન્ધકારભાસ્કરમમ્બ કટાક્ષં વિધેહિ મયિ કમલે ।
યેનાપ્તજ્ઞાનકલાઃ સ્તુવન્તિ વિબુધાસ્ત્વદીયસદસિ કલમ્ ॥ ૩૪ ॥

કામક્રોધાદિમહાસત્ત્વનિરાસં કૃપાસારાત્ ।
કુરુ માતર્મમ સંસૃતિભીતિં ચ નિરાકુરુ ત્વમેવારાત્ ॥ ૩૫ ॥

મૂઢાનામપિ હૃદ્યાં કવિતાં દાતું યદીયપરિચર્યા ।
પ્રભવતિ કાલે સા હિ શ્રીરમ્બા નઃ પ્રસન્નાસ્તુ ॥ ૩૬ ॥

દિવ્યક્ષેત્રેષુ બુધા દિનકરમધ્યે ચ વેદમૌલૌ ચ ।
યત્સ્થાનમિતિ વદન્તિ શ્રીરેષા ભાતિ સંશ્રિતહરિર્હિ ॥ ૩૭ ॥

નિજલીલાક્રાન્તહરી રક્ષતિ કમલા કટાક્ષધાટ્યા નઃ ।
શરણાર્થિનશ્ચ કાલે વિહગોરગપશુમુખાનુર્વ્યામ્ ॥ ૩૮ ॥

સમરાઙ્ગણેષુ જયદા ત્રિદશાનાં મૌલિભિર્માન્યા ।
આપદિ રક્ષણદક્ષા સા કમલા નઃ પ્રસન્નાસ્તુ ॥ ૩૯ ॥

નિત્યાનન્દાસનભાડ્ નવનિધિવન્દ્યા ચ સાગરેન્દ્રસુતા ।
વિલસતિ માધવવક્ષસિ પાલિતલોકત્રયા ચ જનની નઃ ॥ ૪૦ ॥

મુનિનુતનિજપરિપાટી વાગ્ધાટી દાનલોલુપા ભજતામ્ ।
શિક્ષિતરિપુજનકોટી વિલસતિ ધૃતશાતકુમ્ભમયશાટી ॥ ૪૧ ॥

નિખિલાગમવેદ્યપદા નિત્યં સદ્ભિઃ સમારાધ્યા ।
સંસૃતિપાશનિહન્ત્રી યા તસ્યૈ ચાઞ્જલિઃ ક્રિયતે ॥ ૪૨ ॥

ભૂયાંસિ નમાંસિ મયા ભક્તેન કૃતાનિ કમલજાઙ્ઘ્રિયુગે ।
નિત્યં લગન્તુ તેન હિ સર્વા રાજન્તિ સંપદો માન્યાઃ ॥ ૪૩ ॥

નિત્યં નિર્મલરૂપે બરદે વારાશિકન્યકે માતઃ ।
સદ્ગણરક્ષણદીક્ષે પાહીતિ વદન્તમાશુ માં પાહિ ॥ ૪૪ ॥

ભુવનજનનિ ત્વમારાત્ કૃતરક્ષણસંતતિઃ ક્ષમામૂર્તે ।
પ્રતિવસ્તુ રમે કલિતસ્વરૂપશક્ત્યા હિ રાજસે જગતિ ॥ ૪૫ ॥

જય જય કલશાબ્ધિસુતે જય જય હરિવલ્લભે રમે માતઃ ।
પ્રાતરિતિ વિબુધવર્યાઃ પઠન્તિ નામાનિ તે હિ મે ગુરવઃ ॥ ૪૬ ॥

નેત્રરુચિવિજિતશારદપદ્મે પદ્મે નમસ્તુભ્યમ્ ।
તેન વયં ગતવિપદઃ સા મુક્તિઃ કરગતા કલિતા ॥ ૪૭ ॥

સતતં બદ્ધાઞ્જલિપુટમુપાસ્મહે તચ્છુભપ્રદં તેજઃ ।
યત્ કમલોદરનિલયં કમલાક્ષપ્રીતિવીચિકાપૂરમ્ ॥ ૪૮ ॥

સ્ફુરતુ મમ વચસિ કમલે ત્વદીયવૈભવસુધાધારા ।
નિત્યં વ્યક્તિં પ્રાપ્તા ધુતનુતજનખેદજાલકા મહતી ॥ ૪૯ ॥

કમલે તવ નુતિવિષયે બુદ્ધિર્જાતા હિ મે સહસા ।
તેન મમ ભાગધેયં પરિણતમિત્યેવ નિત્યસંતુષ્ટઃ ॥ ૫૦ ॥

કવિતારસપરિમલિતં કરોતિ વદનં નતાનાં યા ।
સ્તોતું તાં મે હ્યારાત્ સા દેવી સુપ્રસન્નાસ્તુ ॥ ૫૧ ॥

હરિગૃહિણિ તાવકં નુતરૂપં યે ભુવિ નિજે હૃદમ્ભોજે ।
ધ્યાયન્તિ તેષુ વિબુધા અપિ કલ્પકકુસુમમર્પયન્તિ મુદા ॥ ૫૨ ॥

નાનાવરદાનકલાલોલુપહૃદયે હૃદમ્ભુજસ્થે મામ્ ।
રક્ષાપાયાત્ સહસા કુરુ ભક્તં દોષહીનં ચ ॥ ૫૩ ॥

નિજઘનકેશરુચા જિતનીલામ્બુધરે શશાઙ્કસહજન્મન્ ।
પદ્મે ત્વદીયરૂપં મનોહરં ભાતુ મે હૃદયે ॥ ૫૪ ॥

ઘનકુઙ્કુમલસિતાઙ્ગં મુક્તાહારાદિભૂષિતં મધુરમ્ ।
મન્દસ્મિતમધુરાસ્યં સૂર્યેન્દુવિલોચનં ચ બુધમાન્યમ્ ॥ ૫૫ ॥

નિબિડકુચકુમ્ભયુગલં નિજદૃગ્જિતહરિણશાબકાક્ષિયુગમ્ ।
લીલાગતિજિતકલભં મધુવૈરિમનોહરં ચ સુરમાન્યમ્ ॥ ૫૬ ॥

દિશિ દિશિ વિસ્તૃતસંપદ્વિલાસમધુરં ચ કુન્દદન્તાલિ ।
મદનજનકં ચ વિષ્ણોઃ સર્વસ્વં સર્વદાનચણમ્ ॥ ૫૭ ॥

કુલદૈવતમસ્માકં સંવિદ્રૂપં નતાર્તિહરરૂપમ્ ।
નાનાદુર્ગતિહરણક્ષમમમરીસેવિતં સકલમ્ ॥ ૫૮ ॥

પઞ્ચદશવર્ણમાનં પયોજવક્ત્રં પિતામહસમર્ચ્યમ્ ।
જગદવનજાગરૂકં હરિહરસંમાન્યવૈભવં કિમપિ ॥ ૫૯ ॥

કરુણાપૂરિતનયનં પરમાનન્દપ્રદં ચ પરિશુદ્ધમ્ ।
આગમગણસંવેદ્યં કોશગૃહં સર્વસંપદાં નિત્યમ્ ॥ ૬૦ ॥

માતસ્તાવકપાદામ્બુજયુગલં સંતતં સ્ફુરતુ ।
તેનાહં તવ રૂપં દ્રક્ષ્યામ્યાનન્દસિદ્ધયે સકલમ્ ॥ ૬૧ ॥

દેવ્યા કટાક્ષિતાઃ કિલ પુરુષા વા યોષિતઃ પશવઃ ।
માન્યન્તે સુરસંસદિ કલ્પકકુસુમૈઃ કૃતાર્હણાઃ કાલે ॥ ૬૨ ॥

સુમનોવાઞ્છાદાને કૃતાવધાનં ધનં વિષ્ણોઃ ।
ધિષણાજાડ્યાદિહરં યદ્વીક્ષણમામનન્તિ જગતિ બુધાઃ ॥ ૬૩ ॥

અન્તરપિ બહિરુદારં તવ રૂપં મન્ત્રદેવતોપાસ્યમ્ ।
જનનિ સ્ફુરતુ સદા નઃ સંમાન્યં શ્રેયસે કાલે ॥ ૬૪ ॥

મુરરિપુપુણ્યશ્રેણીપરિપાકં તાવકં રૂપમ્ ।
કમલે જનનિ વિશુદ્ધં દદ્યાચ્છ્રેયો મુહુર્ભજતામ્ ॥ ૬૫ ॥

પુણ્યશ્રેણી કમલા સા જનની ભક્તમાનસે સ્થિતિભાક્ ।
તેજસ્તતિભિર્મોહિતભુવના ભુવનાધિનાથગૃહિણીયમ્ ॥ ૬૬ ॥

જલનિધિકન્યારૂપં હરિમાન્યં સર્વસંપદાં હેતુઃ ।
ચિરકૃતસુકૃતવિશેષાન્નયનયુગે ભાતિ સર્વસ્ય ॥ ૬૭ ॥

જલનિધિતપઃફલં યન્મુનિજનહૃદયાબ્જનિત્યકૃતનૃત્તમ્ ।
કરુણાલોલાપાઙ્ગં તત્ તેજો ભાતુ નિઃસમં વદને ॥ ૬૮ ॥

શમિતનતદુરિતસંઘા હરયે નિજનેત્રકલ્પિતાનઙ્ગા ।
કૃતસુરશાત્રવભઙ્ગા સા દેવી મઙ્ગલૈસ્તુઙ્ગા ॥ ૬૯ ॥

નિખિલાગમસિદ્ધાન્તં હરિશુદ્ધાન્તં સદા નૌમિ ।
તેનૈવ સર્વસિદ્ધિઃ શાસ્ત્રેષુ વિનિશ્ચિતા વિબુધૈઃ ॥ ૭૦ ॥

કૃષ્ણકૃતવિવિધલીલં તવ રૂપં માતરાદરાન્માન્યમ્ ।
સ્ફુરતુ વિલોચનયુગલે નિત્યં સંપત્સમૃદ્ધ્યૈ નઃ ॥ ૭૧ ॥

કરુણાકટાક્ષલહરી કામાયાસ્તુ પ્રકામકૃતરક્ષા ।
લક્ષ્મ્યા માધવમાન્યા સત્સુખદાને દિશિ ખ્યાતા ॥ ૭૨ ॥

અપવર્ગસિદ્ધયે ત્વામમ્બામમ્ભોજલોચનાં લક્ષ્મીમ્ ।
અવલમ્બે હરિદયિતે પદ્માસનમુખસુરેન્દ્રકૃતપૂજામ્ ॥ ૭૩ ॥

તાવકકટાક્ષલહરીં નિધેહિ મયિ દેવિ કમલે ત્વમ્ ।
તેન મનોરથસિધ્હિર્ભુવિ પરમે ધામનિ પ્રચુરા ॥ ૭૪ ॥

ત્વામાદરેણ સતતં વીક્ષેમહિ માતરબ્જકૃતવાસામ્ ।
વિષ્ણોર્વક્ષોનિલયામક્ષયસુખસિદ્ધયે લોકે ॥ ૭૫ ॥

સા નઃ સિધ્યતુ સિદ્ધ્યૈ દેવાનાં વાઙ્મમનોઽતીતા ।
હરિગૃહિણી હરિણાક્ષી પાલિતલોકત્રયા ચ જનનીયમ્ ॥ ૭૬ ॥

See Also  108 Names Of Vasavi Kanyakaparameshvaree 3 – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

સકલચરાચરચિન્મયરૂપં યસ્યા હિ દેવતોપાસ્યમ્ ।
સા દદતુ મઙ્ગલં મે નિત્યોજ્જ્વલમાદરાજ્જનની ॥ ૭૭ ॥

શીતમયૂખસહોદરિ તાં ત્વામમ્બાં હિ શીલયે નિત્યમ્ ।
નિરસિતવૈરિગણોઽહં હરિચરણન્યસ્તરક્ષશ્ચ ॥ ૭૮ ॥

દિક્ષિ વિદિક્ષુ કૃતશ્રીઃ સા મે જનની નદીશતનયેયમ્ ।
હરિણા સાકં ભજતુ પ્રાકાશ્યં હૃદિ સતાં સમૃદ્ધ્યૈ નઃ ॥ ૭૯ ॥

વારિનિધિવંશસંપદ્ દિવ્યા કાચિદ્ધરેર્માન્યા ।
અર્ચન્તિ યાં તુ મુનયો યોગારમ્ભે તથાન્તે ચ ॥ ૮૦ ॥

ધૃતસુમમધુપક્રીડાસ્થાનાયિતકેશભારાયૈ ।
નમ ઉક્તિરસ્તુ માત્રે વાગ્જિતપીયૂષધારાયૈ ॥ ૮૧ ॥

સંદેહે સિદ્ધાન્તે વાદે વા સમરભૂમિભાગે વા ।
યા રાજતિ બહુરૂપા સા દેવી વિષ્ણુવલ્લભા ખ્યાતા ॥ ૮૨ ॥

પ્રતિફલતુ મે સદા તન્મુનિમાનસપેટિકારત્નમ્ ।
વિષ્ણોર્વક્ષોભૂષણમાદૃતનિર્ગતિજનાવનં તેજઃ ॥ ૮૩ ॥

બાલકુરઙ્ગવિલોચનધાટીરક્ષિતસુરાદિ મનુજાનામ્ ।
નયનયુગાસેવ્યં તદ્ ભાતીહ ધરાતલે તેજઃ ॥ ૮૪ ॥

માધવદૃક્સાફલ્યં ભક્તાવલિદૃશ્યકામધેનુકલા ।
લક્ષ્મીરૂપં તેજો વિભાતુ મમ માનસે વચસિ ॥ ૮૫ ॥

હરિસરસક્રીડાર્થં યા વિધૃતાનેકરૂપિકા માતા ।
સા ગેહભૂષણં નઃ સ્ફુરતુ સદા નિત્યસંપૂજ્યા ॥ ૮૬ ॥

દ્વારવતીપુરભાગે મૈથિલનગરે ચ યત્કથાસારઃ ।
સા દેવી જલધિસુતા વિહરણભાઙ્ મામકે મનસિ ॥ ૮૭ ॥

જલનિધિતપોમહિમ્ને દેવ્યૈ પરમાત્મનઃ શ્રિયૈ સતતમ્ ।
ભૂયાંસિ નમાંસિ પુનઃ સર્વા નઃ સંપદઃ સન્તુ ॥ ૮૮ ॥

પરમૌષધં હિ સંસૃતિવ્યાધેર્યત્ કીર્તિતં નિપુણૈઃ ।
તદહં ભજામિ સતતં લક્ષ્મીરૂપં સદાનન્દમ્ ॥ ૮૯ ॥

દશરથસુતકોદણ્ડપ્રભાવસાક્ષાત્કૃતે કૃતાનન્દા ।
સીતારૂપા માતે જજ્ઞે યજ્ઞક્ષિતૌ હિ સા સિદ્ધ્યૈ ॥ ૯૦ ॥

મુનિજનમાનસનિલયે કમલે તે ચરણપઙ્કજં શિરસિ ।
અવતંસયન્નુદારં વિશામિ દેવૈઃ સુધર્માં વા ॥ ૯૧ ॥

ધનમદમેદુરસેવાં ત્યક્તવાહં તે પદામ્ભોજમ્ ।
શરણં યામિ પુમર્થસ્ફૂર્તિકલાયૈ ભૃશં દીનઃ ॥ ૯૨ ॥

ન ઘટય કુત્સિતસેવાં દુષ્ટૈર્વા સંગમં માતઃ ।
કુરુ માં દાસં સંસૃતિપાપં ચ હર શીઘ્રમ્ ॥ ૯૩ ॥

મયિ નમતિ વિષ્ણુકાન્તે તવાગ્રતસ્તાપભારાર્તે ।
માતઃ સહસા સુમુખી ભવ બાલે દોષનિલયે ચ ॥ ૯૪ ॥

હન્ત કદા વા માતસ્તવ લોચનસેચનં ભવેન્મયિ ભોઃ ।
ઈત્થં પ્રાતઃ સ્તુવતાં ત્વમેવ રક્ષાકરી નિયતમ્ ॥ ૯૫ ॥

સંસારરોગશાન્તિપ્રદમેતલ્લોચનં માતઃ ।
તાવત્કમહમુપાસે દિવ્યૌષધમાશુ સાગરેન્દ્રસુતે ॥ ૯૬ ॥

સંસૃતિરોગાર્તાનાં તવ નામસ્મરણમત્ર ધરણિતલે ।
પૂજાપ્રદક્ષિણાદિકમાર્યા મુખ્યૌષધં વદન્તિ કિલ ॥ ૯૭ ॥

માતર્વિના ધરણ્યાં સુકૃતાનાં ખણ્ડમિહ જન્તુઃ ।
ધ્યાનં વા ન હિ લભતે પ્રણતિં વા સંપદાં જનનીમ્ ॥ ૯૮ ॥

ગુરુવરકટાક્ષવિભવાદ્ દેવિ ત્વાઙ્ઘ્રિપ્રણામધુતપાપઃ ।
તવ ચ હરેર્દાસઃ સન્ વિશામિ દેવેશ માનિતાં ચ સભામ્ ॥ ૯૯ ॥

મુરહરનેત્રમહોત્સવતારુણ્યશ્રીર્નિરસ્તનતશત્રુઃ ।
લલિતલિકુચાભકુચભરયુગલા દૃગ્વિજિતહરિણસંદોહા ॥ ૧૦૦ ॥

કારુણ્યપૂર્ણનયના કલિકલ્મષહારિણી ચ સા કમલા ।
મુખજિતશારદકમલા વક્ત્રામ્ભોજે સદા સ્ફુરતુ માતા ॥ ૧૦૧ ॥

તાવકકટાક્ષસેચનવિભવાં નિર્ધૂતદુરિતસંઘા હિ ।
પરમં સુખં લભન્તે પરે તુ લોકે ચ સૂરિભિઃ સાર્ધમ્ ॥ ૧૦૨ ॥

તવ પાદપદ્મવિસૃમરકાન્તિઝરીં મનસિ કલયંસ્તુ ।
નિરસિતનરકાદિભયો વિરાજતે નાકિસદસિ સુરવન્દ્યઃ ॥ ૧૦૩ ॥

હન્ત સહસ્રેષ્વથ વા શતેષુ સુકૃતી પુમાન્ માતઃ ।
તાવકપાદપયોરુહવરિવસ્યાં કલયતે સકલમ્ ॥ ૧૦૪ ॥

જનનિ તરઙ્ગય નયને મયિ દીને તે દયાસ્નિગ્ધે ।
તેન વયં તુ કૃતાર્થા નાતઃ પરમસ્તિઃ નઃ પ્રાર્થ્યમ્ ॥ ૧૦૫ ॥

તાવકકૃપાવશાદિહ નાનાયોગાદિનાશિતભયા યે ।
તેષાં સ્મરણમપિ દ્રાક્ શ્રિયાવહં નિત્યમાકલયે ॥ ૧૦૬ ॥

નૈવ પ્રાયશ્ચિત્તં દુરિતાનાં મામકાનાં હિ ।
ત્વામેવ યામિ શરણં તસ્માલ્લક્ષ્મિ ક્ષમાધારે ॥ ૧૦૭ ॥

મુરવૈરિમાન્યચરિતે માતસ્ત્વામખિલલોકસામ્રાજ્યે ।
પશ્યન્તિ દિવિ સુરેન્દ્રા મુનયસ્તત્ત્વાર્થિનશ્ચ નિત્યકલામ્ ॥ ૧૦૮ ॥

સ્વીયપદપ્રાપ્ત્યૈ નનુ વિબુધેશા જલધિકન્યકે માતઃ ।
આરાધ્ય દિવ્યકુસુમૈસ્તવ પાદાબ્જં પરં તુષ્ટાઃ ॥ ૧૦૯ ॥

સૃષ્ટિસ્થિત્યાદૌ હરિરમ્બ તવાપાઙ્ગવીક્ષણાદરવાન્ ।
જગદેતદવતિ કાલે ત્વં ચ હરિર્નઃ ક્રમાત્ પિતરૌ ॥ ૧૧૦ ॥

રાજ્યસુખલાભસંપત્પ્રાપ્ત્યૈ ક્ષિતિપાશ્ચ યે ચ વિપ્રાદ્યાઃ ।
ગાઙ્ગજલૈરપિ કુસુમૈર્વરિવસ્યાં તે ક્રમેણ કલયન્તિ ॥ ૧૧૧ ॥

સંત્યક્તકામતદનુજડમ્ભાસૂયાદયો નરાઃ કમલે ।
આરાધ્ય ત્વાં ચ હરિં કાલે ચૈકાસનસ્થિતાં ધન્યાઃ ॥ ૧૧૨ ॥

જનની કદા પુનીતે મમ લોચનમાર્ગમાદરાદેષા ।
યે કિલ વદન્તિ ધન્યાસ્તેષાં દર્શનમહં કલયે ॥ ૧૧૩ ॥

કરધૃતલીલાપદ્મા પદ્મા પદ્માક્ષગેહિની નયને ।
સિઞ્ચતિ સકલશ્રેયઃપ્રાપ્ત્યૈ નિર્વ્યાજકારુણ્યા ॥ ૧૧૪ ॥

નાનાવિધવિદ્યાનાં લીલાસદનં સરોજનિલયેયમ્ ।
કવિકુલવચઃપયોજદ્યુમણિરુચિર્ભાતિ નઃ પુરત્ઃ ॥ ૧૧૫ ॥

અતસીકુસુમદ્યુતિભાઙ્ નાકિગણૈર્વન્દ્યપાદપદ્મયુગા ।
સરસિજનિલયા સા મે પ્રસીદતુ ક્ષિપ્રમાદરાત્ સિદ્ધ્યૈ ॥ ૧૧૬ ॥

જગદીશવલ્લભે ત્વયિ વિન્યસ્તભરઃ પુમાન્ સહસા ।
તીર્ત્વા નાકિસ્થાનં વિશતિ પરં વૈષ્ણવં સુરૈર્માન્યમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

માતર્જ્ઞાનવિકાસં કારય કરુણાવલોકનૈર્મધુરૈઃ ।
તેનાહં ધન્યતમો ભવેયમાર્યાવૃતે સદસિ ॥ ૧૧૮ ॥

હરિવક્ષસિ મણિદીપપ્રકાશવત્યાન્યા માત્રા ।
નિત્યં વયમિહ દાસાઃ શ્રિયા સનાથા મુદા પરં નૌમઃ ॥ ૧૧૯ ॥

વિદ્રાવયતુ સરોજાસને ત્વદીયા કટાક્ષધાટી નઃ ।
અજ્ઞાનાઙ્કુરમુદ્રાં પુનરપિ સંસારભીતિદાં સહસા ॥ ૧૨૦ ॥

તાવકકટાક્ષસૂર્યોદયે મદીયં હૃદમ્ભોજમ્ ।
ભજતે વિકાસમચિરાત્ તમોવિનાશશ્ચ નિશ્ચિતો વિબુધૈઃ ॥ ૧૨૧ ॥

લક્ષ્મીકટાક્ષલહરી લક્ષ્મીં પક્ષ્મલયતિ ક્રમાન્નમતામ્ ।
પાદપયોરુહસેવા પરં પદં ચિત્સુખોલ્લાસમ્ ॥ ૧૨૨ ॥

ચિદ્રૂપા પરમા સા કમલેક્ષણનાયિકા મુદે ભજતામ્ ।
યત્પ્રણયકોપકાલે જગદીશઃ કિંકરો ભવતિ ॥ ૧૨૩ ॥

કાચન દેવી વિહરતુ મમ ચિત્તે સંતતં સિદ્ધ્યૈ ।
યાપત્યં કલશાબ્ધેરુરગેશયસત્કલત્રં ચ ॥ ૧૨૪ ॥

અષ્ટસુ મહિષીષ્વેકા કમલા મુખ્યા હિ નિર્દિષ્ટા ।
અનયૈવ સર્વજગતામુદયાદિસ્તન્યતે કાલે ॥ ૧૨૫ ॥

કૈવલ્યાનન્દકલાકન્દમહં સંતતં વન્દે ।
તત્તુ મુકુન્દકલત્રં ચિન્તિતફલદાનદીક્ષિતં કિમપિ ॥ ૧૨૬ ॥

ઈક્ષે કમલામેનામમ્બામમ્ભોજલોચનાં સતતમ્ ।
મન્દસ્મિતમધુરાસ્યાં નિત્યં ચાજ્ઞાતકોપમુખદોષામ્ ॥ ૧૨૭ ॥

અઙ્કિતમાધવવક્ષઃસ્થલા સરોજેક્ષણા ચ હરિકાન્તા ।
કબલયતિ માનસં મે દયાપ્રસારાદિભિર્નિત્યમ્ ॥ ૧૨૮ ॥

ભૂત્યૈ મમ ભવતુ દ્રાગજ્ઞાનધ્વંસિની નમતામ્ ।
નાથાનુરૂપરૂપા શ્રુત્યન્તેડ્યા દશાવતારેષુ ॥ ૧૨૯ ॥

સકલજનરક્ષણેશુ પ્રણિહિતનયના ત્રિલોકમાતા નઃ ।
પુષ્ણાતિ મઙ્ગલાનાં નિકરં સેવાક્રમેણ incomplete ॥ ૧૩૦ ॥

પદ્માસનજનની માં પાતુ મુદા સુન્દરાપાઙ્ગૈઃ ।
સર્વૈશ્વર્યનિદાનં યામાહુર્વૈદિકા દીપ્તામ્ ॥ ૧૩૧ ॥

નાનાલંકારવતી મુનિમાનસવાસિની હરેઃ પત્ની ।
ત્રૈલોક્યવિનુતવિભવા માં પાયાદાપદાં નિચયાત્ ॥ ૧૩૨ ॥

વિદ્રાવયતુ ભયં નઃ સા કમલા વિષ્ણુવલ્લભા માતા ।
અબ્ધિઃ સંક્ષુભિતોઽભૂત્ યદર્થમાર્યેણ રામેણ ॥ ૧૩૩ ॥

ભૂયો યદર્થમિન્દ્રઃ સુરતરુકુસુમાર્થિના ચ કૃષ્ણેન ।
હતગર્વોઽજનિ યુદ્ધે સા નિત્યં શ્રેયસે ભૂયાત્ ॥ ૧૩૪ ॥

ત્વામારાધ્ય જના અપિ ધનહીનાઃ સૌધમધ્યતલભાજઃ ।
નાનાદેશવનીપકજનસ્તુતા ભાન્તિ નિત્યમેવ રમે ॥ ૧૩૫ ॥

સંસૃતિતાપો ન ભવતિ પુનરપિ યત્પાદપઙ્કજં નમતામ્ ।
સા મયિ કલિતદયા સ્યાદમ્બા વિષ્ણોઃ કલત્રમનુરૂપમ્ ॥ ૧૩૬ ॥

જનનીકટાક્ષભાજામિહ મર્ત્યાનાં સુરાસ્તુ કિંકરતામ્ ।
રિપવો ગિરિતટવાસં ભજન્તિ વેશ્માનિ સિદ્ધયઃ સર્વાઃ ॥ ૧૩૭ ॥

સ્મરણાદ્વા ભજનાદ્વા યસ્યાઃ પાદામ્બુજસ્ય ભુવિ ધન્યાઃ ।
હન્ત રમન્તે સ્તમ્બેરમનિવહાવૃતગૃહાઙ્ગણે મનુજાઃ ॥ ૧૩૮ ॥

ચિરકૃતસુકૃતનિષેવ્યા સા દેવી વિષ્ણુવલ્લભા ખ્યાતા ।
યસ્યાઃ પ્રસાદભૂમ્ના જાતાઃ પશ્વાદયો વદાન્યા હિ ॥ ૧૩૯ ॥

અમ્બ મધુરાન્ કટાક્ષાન્ તાપહરાન્ વિકિર મયિ કૃપાજલધે ।
યે વિન્યસ્તાઃ કરિવરમારુતિમુખભક્તવર્યેષુ ॥ ૧૪૦ ॥

અમૃતલહરીવ મધુરા જલધરરુચિરા નતાર્તિહરશીલા ।
સર્વશ્રેયોદાત્રી કાચિદ્ દેવી સદા વિભાતુ હૃદિ ॥ ૧૪૧ ॥

ગીતાચાર્યપુરન્ધ્રી ત્વદીયનામપ્રભાવકલનાદ્યૈઃ ।
યમભયવાર્તા દૂરે હરિસાંનિધ્યં કુતો ન સ્યાત્ ॥ ૧૪૨ ॥

જલનિધિતનયે કાન્તે વિષ્ણોરુષ્ણાંશુચન્દ્રનયને તે ।
ચતુરાનનાદયસ્તુ ખ્યાતા બાલાઃ શ્રુતૌ ચોક્તાઃ ॥ ૧૪૩ ॥

મનસિજવૈરં ગાત્રં વાણી સૌધારસી ચ યદ્ભજતામ્ ।
શ્લાધ્યા સંપત્ સજ્જનસમાગમશ્ચાશુ સિધ્યન્તિ ॥ ૧૪૪ ॥

સફલયતુ નેત્રયુગલં હતનતદુરિતા ચ સા પરા દેવી ।
જલનિધિકન્યા માન્યા પત્યવતારાનુકૂલનિજચરિતા ॥ ૧૪૫ ॥

નિત્યં સ્મરામિ દેવીં નમતાં સર્વાર્થદાયિનીં કમલામ્ ।
યામાહુર્ભવનિગલધ્વંસનદીક્ષાં ચ incomplete ॥ ૧૪૬ ॥=૨૦
સકલજગદઘનિવારણસંકલ્પાં મધુજિતો દયિતામ્ ।
જીવાતુમેવ કલયે મોક્ષાર્થિજનસ્ય ભૂમિસુતામ્ ॥ ૧૪૭ ॥

મન્દાનામપિ દયયા તમોનિરાસં વિતન્વન્તી ।
સર્વત્ર ભાતિ કમલા તનુરિવ વિષ્ણોર્નિરસ્તાઘા ॥ ૧૪૮ ॥

બાલમરાલીગત્યૈ સુરપુરકન્યાદિમહિતકલગીત્યૈ ।
વિરચિતનાનાનીત્યૈ ચેતો મે સ્પૃહયતે બહુલકીર્ત્યૈ ॥ ૧૪૯ ॥

અભિલષિતદાનકુશલા વાગ્દેવીવન્દિતા ચ સા કમલા ।
નિત્યં માનસપદ્મે સંચારં કલયતે મુહુઃ કુતુકાત્ ॥ ૧૫૦ ॥

મુરમથનનયનપઙ્કજવિલાસકલિકા સુરેશમુખસેવ્યા ।
ભૂતમયી સાવિત્રી ગયત્રી સર્વદેવતા જયતિ ॥ ૧૫૧ ॥

સા હિ પરા વિદ્યા મે લક્ષ્મીરક્ષોભણીયકીર્તિકલા ।
હૃદ્યાં વિદ્યાં દયાદદ્ય શ્રેયઃપરંપરાસિદ્ધ્યૈ ॥ ૧૫૨ ॥

See Also  Shiva Tandava Stotram In Gujarati

કામજનની હિ લક્ષ્મીઃ નાનાલીલાદિભિર્નિજં નાથમ્ ।
મોહયતિ વિષ્ણુમચિરાત્ પ્રકૃતીનાં ક્ષેમસિદ્ધ્યર્થમ્ ॥ ૧૫૩ ॥

મનસિજસામ્રાજ્યકલાનિદાનમાર્યાભિવન્દિતં કિમપિ ।
લક્ષ્મીરૂપં તેજો વિલસતિ મમ મનસિ વિષ્ણુસંક્રાન્તમ્ ॥ ૧૫૪ ॥

વિષ્ણુમનોરથપાત્રં સંતપ્તસ્વર્ણકામ્યનિજગાત્રમ્ ।
આશ્રિતજલનિધિગોત્રં રક્ષિતનતબાહુજચ્છાત્રમ્ ॥ ૧૫૫ ॥

કવિકુલજિહ્વાલોલં મુરમર્દનકલિતરમ્યબહુલીલમ્ ।
નિરસિતનતદુષ્કાલં વન્દે તેજઃ સદાલિનુતશીલમ્ ॥ ૧૫૬ ॥

આદિમપુરુષપુરન્ધ્રીમમ્બામમ્ભોજલોચનાં વન્દે ।
યાં નત્વા ગતતાપાસ્ત્યક્ત્વા દેહં વિશન્તિ પરમપદમ્ ॥ ૧૫૭ ॥

લક્ષ્મ્યા હરિરપિ ભાતિ પ્રકૃતિક્ષેમાય દીક્ષિતાયાસૌ ।
મમ લોચનયોઃ પુરતો લસતુ ગભીરં ક્રિયાસિદ્ધ્યૈ ॥ ૧૫૮ ॥

જનનિ કદા વા નેષ્યામ્યહમારાદર્ચિતત્વદીયપદઃ ।
નિમિષમિવ હન્ત દિવસન્ દૃષ્ટ્વા ત્વામાદરેણ કલ્યાણીમ્ ॥ ૧૫૯ ॥

સંપૂર્ણયૌવનોજ્જ્વલદેહાં યાં વીક્ષ્ય શૌરિરપિ ।
કુસુમશરવિદ્ધચેતાઃ કિંકરભાવં સ્વયં પ્રાપ્તઃ ॥ ૧૬૦ ॥

અનુનયશીલસ્તદનુ પ્રણયક્રોધાદિના ભીતઃ ।
આદિમપુરુષઃ સોઽયં સા લક્ષ્મીર્ન શ્રિયૈ ભવતુ ॥ ૧૬૧ ॥

મણિકુણ્ડલલસિતાસ્યં કૃપાકરં કિમપિ કુઙ્કુમચ્છાયમ્ ।
હરિણા કૃતસંચારં તેજો મે ભાતુ સર્વદા સિદ્ધ્યૈ ॥ ૧૬૨ ॥

સામ્રાજ્યમઙ્ગલશ્રીઃ શ્રીરેષા પુષ્કરાક્ષસ્ય ।
ગન્ધર્વકન્યકાદ્યૈર્ગઙ્ગાતીરેષુ ગીતકીર્તિર્હિ ॥ ૧૬૩ ॥

કવિતાભાગ્યવિધાત્રી પરિમલસંક્રાન્તમધુપગણકેશા ।
મમ નયનયોઃ કદા વા સા દેવી કલિતસંનિધાનકલા ॥ ૧૬૪ ॥

કીર્તિઃ સ્વયં વૃણીતે વાગ્દેવી ચાપિ વિજયલક્ષ્મીશ્ચ ।
તં નરમચિરાલ્લોકે યો લક્ષ્મીપાદભક્તસ્તુ ॥ ૧૬૫ ॥

સન્મિત્રં પાણ્ડિત્યં સદ્દારાઃ સત્સુતાદ્યાશ્ચ ।
જાયન્તે તસ્ય ભુવિ શ્રીભક્તો યશ્ચ નિર્દિષ્ટઃ ॥ ૧૬૬ ॥

પરમાચાર્યૈર્વિનુતાં તામમ્બામાદરાન્નૌમિ ।
પરમૈશ્વર્યં વિષ્ણોરપિ યા વેદેષુ નિર્દિષ્ટા ॥ ૧૬૭ ॥

કવિકુલસૂક્તિશ્રેણીશ્રવણાનન્દોલ્લસદ્વતંસસુમા ।
સા દેવી મમ હૃદયે કૃતસાંનિધ્યા વિરાજતે પરમા ॥ ૧૬૮ ॥

તાપાર્તાસ્તુ તટાકં યથા ભજન્તે રમાં દેવીમ્ ।
સંસૃતિતપ્તાઃ સર્વે યાન્તિ હિ શરણં શરણ્યાં તામ્ ॥ ૧૬૯ ॥

સર્વજ્ઞત્વં શ્લાધ્યં ધરાધિપત્યં રમે દેવિ ।
યદ્યત્ પ્રાર્થ્યં દયયા તદ્ દિશ મોક્ષં ચ મે જનનિ ॥ ૧૭૦ ॥

વિદ્યુતમચઞ્ચલાં ત્વાં કૃષ્ણે મેઘે પયોધિવરકન્યે ।
નિત્યમવૈમિ શ્રેયઃસિધ્ય માતઃ પ્રસન્ને નઃ ॥ ૧૭૧ ॥

ત્વામમ્બ સંતતરુચિં કૃષ્ણો મેઘઃ સમાસાદ્ય ।
સદ્વર્ત્મનિ વર્ષતિ કિલ કાઙ્ક્ષાધિકમાદરેણ વાર્ધિસુતે ॥ ૧૭૨ ॥

અમ્બ ત્વમેવ કાલે મુકુન્દમપિ દર્શયન્તીહ ।
શ્રેયઃસિદ્ધ્યૈ નમતાં ભાસિ હૃદિ શ્રુતિશિરઃસુ સલ્લોકે ॥ ૧૭૩ ॥

વિનમદમરેશસુદતીકચસુમમકરન્દધારયા સ્નિગ્ધમ્ ।
તવ પાદપદ્મમેતત્ કદા નુ મમ મૂર્ધ્નિ ભૂષણં જનનિ ॥ ૧૭૪ ॥

અપવર્ગસૌખ્યદે તે દયાપ્રસારઃ કથં વર્ણ્યઃ ।
યામવલમ્બ્ય હિ યષ્ટિં ન પતતિ સંસારપઙ્કિલે માર્ગે ॥ ૧૭૫ ॥

સૂક્ષ્માત્ સૂક્ષ્મતરં તે રૂપં પશ્યન્તિ યોગિનો હૃદયે ।
તાં ત્વામહં કદા વા દ્રક્ષ્યેઽલંકારમણ્ડિતાં માતઃ ॥ ૧૭૬ ॥

ચિરતરતપસા ક્લિષ્ટે યોગિહૃદિ સ્થાનભાગ્ રમા દેવી ।
દર્શનમચિરાદ્ દયયા દદાતિ યોગાદિહીનાનામ્ ॥ ૧૭૭ ॥

તીરં સંસૃતિજલધેઃ પૂરં કમલાક્ષલોચનપ્રીતેઃ ।
સારં નિગમાન્તાનાં દૂરં દુર્જનતતેર્હિ તત્તેજઃ ॥ ૧૭૮ ॥

લક્ષ્મીરૂપં તેજો મમાવિરસ્તુ શ્રિયૈ નિત્યમ્ ।
યન્નિત્યધર્મદારાન્ વિષ્ણોરમિતૌજસઃ પ્રાહુઃ ॥ ૧૭૯ ॥

જલધિસુતે ત્વં જનની સ વાસુદેવઃ પિતા ચ નઃ કથિતઃ ।
શરણં યુવાં પ્રપન્ના નાતો દુર્ગતિપરિસ્ફૂર્તિઃ ॥ ૧૮૦ ॥

હરિનીલરત્નભાસા પ્રકશિતાત્મા સમુદ્રવરકન્યા ।
મઙ્ગલમાતનુતેયં કટાક્ષકલિકાપ્રસારૈસ્તુ ॥ ૧૮૧ ॥

મચ્ચિત્તમત્તવારણબન્ધનમધુના ત્વદીયપાદયુગે ।
કલયામિ રમે માતર્માં રક્ષ ક્ષિપ્રમેવ સંસૃતિતઃ ॥ ૧૮૨ ॥

મોચય સંસૃતિબન્ધં કટાક્ષકલિકાઙ્કુરૈ રમે માતઃ ।
નાતઃ પરમર્થ્યમિહ ક્ષમાતલે ત્વં દયામૂર્તિઃ ॥ ૧૮૩ ॥

મઞ્જુલકવિતાસંતતિબીજાઙ્કુરદાયિસારસાલોકા ।
જનનિ તવાપાઙ્ગશ્રીઃ જયતિ જગત્ત્રાણકલિતદીક્ષેયમ્ ॥ ૧૮૪ ॥

અમ્બ તવાપાઙ્ગશ્રીરપાઙ્ગકેલીશતાનિ જનયન્તી ।
મુરહન્તુર્હૃદિ જયતિ વ્રીડામદમોહકામસારકરી ॥ ૧૮૫ ॥

બદ્ધમપિ ચિત્તમેતદ્ યમનિયમાદ્યૈઃ પરિષ્કારૈઃ ।
ધાવતિ બલાદ્ રમે તવ પાદાબ્જં યામિ શરણમહમ્ ॥ ૧૮૬ ॥

મત્તગજમાન્યગમના મધુરાલાપા ચ માન્યચરિતા સા ।
મન્દસ્મેરમુખાબ્જા કમલા મે હૃદયસારસે લસતુ ॥ ૧૮૭ ॥

શાસ્ત્રસ્મરણવિહીનં પાપિનમેનં જનં રમા દેવી ।
દયયા રક્ષતિ કાલે તસ્યાસ્તેન પ્રથા મહતી ॥ ૧૮૮ ॥

મુખવિજિતચન્દ્રમણ્ડલમિદમમ્ભોરુહવિલોચનં તેજઃ ।
ધ્યાને જપે ચ સુદૃશાં ચકાસ્તિ હૃદયે કવીશ્વરાણાં ચ ॥ ૧૮૯ ॥

અમ્બ વિવેકવિદૂરં જનમેનં શિશિરલોચનપ્રસરૈઃ ।
શિશિરય કૃપયા દેવિ ત્વમેવ માતા હિ લોકસ્ય ॥ ૧૯૦ ॥

કોપદુપેક્ષસે યદિ માતર્મે રક્ષકઃ કઃ સ્યાત્ ।
મયિ દીને કો લાભસ્તવ તુ દયાયાઃ પ્રસારિણ્યાઃ ॥ ૧૯૧ ॥

ભવચણ્ડકિરણતપ્તઃ શ્રાન્તોઽહં જ્ઞાનવારિદૂરસ્થઃ ।
શિશિરામઙ્ઘ્રિચ્છાયાં તવ માતર્યામિ શરણમારાત્તુ ॥ ૧૯૨ ॥

માતરશોકોલ્લાસં પ્રકટય તવ કોમલકટાક્ષૈઃ ।
યૈર્દીના નરપતયઃ કલિતા વારણશતાવૃતે ગેહે ॥ ૧૯૩ ॥

જયતિ રમે તવ મહતી કૃપાઝરી સર્વસંમાન્યા ।
ક્ષેમંકરી યદેષા પ્રતિકલ્પં સર્વજગતાં ચ ॥ ૧૯૪ ॥

અજ્ઞાનકૂપકુહરે પતિતં માં પાહિ કમલે ત્વમ્ ।
નગરે વા ગ્રામે વા વનમધ્યે દિક્ષુ રક્ષિણી ત્વમસિ ॥ ૧૯૫ ॥

તવ ચરણૌ શરણમિતિ બ્રુવન્નહં માતરબ્ધિતનયે ત્વમ્ ।
હરિણા સહિતા દયયા પ્રાહ્યવિલમ્બેન દીનં મામ્ ॥ ૧૯૬ ॥

પરિસરનતવિબુધાલીકિરીટમણિકાન્તિવલ્લરીવિસરૈઃ ।
કૃતનીરાજનવિધિ તે મમ તુ શિરોભૂષણં હિ પદયુગલમ્ ॥ ૧૯૭ ॥

મમ હૃદયપઙ્કજવનીવિકાસહેતૌ દિનાધિપાયેતામ્ ।
તવ તુ કટાક્ષપ્રસરઃ દીપાયેતાં તમોનિરાકરણે ॥ ૧૯૮ ॥

યાવચ્છરણં યાતિ ક્ષિતિતનયે ત્વાં હિ જન્તુરિહ મૂઢઃ ।
તાવત્ તસ્ય તુ રસનાઙ્ગણે તુ વાણી સમાકલિતનૃત્તા ॥ ૧૯૯ ॥

પઙ્કજનિલયે તાવકચરણં શરણં સમાકલયે ।
તેન હિ સર્વકૃતાનાં ભવિષ્યતાં હાનિરેવ દુરિતાનામ્ ॥ ૨૦૦ ॥

શ્રુત્યન્તસેવિતં તે ચરણસરોજં પ્રણમ્ય કિલ જન્તુઃ ।
છત્રોલ્લસિતશિરાઃ સન્ વનીપકાન્ દાનવારિણા સિઞ્ચન્ ॥ ૨૦૧ ॥

વિષ્વક્સેનમુખાદ્યૈઃ સેવિતમમ્બ ત્વદીયપાદયુગમ્ ।
અવતંસયન્તિ સન્તઃ કલિતાપપ્રશમનાયાસ્તુ ॥ ૨૦૨ ॥

દુગ્ધોદધિતનયે ત્વાં દિશાગજેન્દ્રાઃ સુવર્ણઘટતોયૈઃ ।
મણિમણ્ટપમધ્યતલે સમભ્યષિઞ્ચન્ હરિપ્રીત્યૈ ॥ ૨૦૩ ॥

દિગ્ગજપુષ્પકરકુમ્ભૈરભિષિક્તાં ત્વાં હરિઃ પ્રીત્યા ।
ઉદવહદારાન્મુનિગણમધ્યે સર્વશ્રિયો મૂલમ્ ॥ ૨૦૪ ॥

જાતપરાક્રમકલિકા દિશિ દિશિ કિંનરસુગીતનિજયશસઃ ।
ધન્યા ભાન્તિ હિ મનુજાઃ યદ્વીક્ષાલવવિશેષતઃ કાલે ॥ ૨૦૫ ॥

નમદમરીકચભરસુમમરન્દધારાભિષિક્તં તે ।
પદકમલયુગલમેતચ્છ્રેયઃસ્ફૂર્ત્યૈ સદા ભવતુ ॥ ૨૦૬ ॥

રાગદ્વેષાદિહતં મામવ કમલે હરેઃ કાન્તે ।
દર્શય દયયા કાલે હ્યપવર્ગસ્થાનમાર્ગં ચ ॥ ૨૦૭ ॥

ન હિ જાને વર્ણયિતું પરમે સ્થને ત્વદીયવિભવમહમ્ ।
મુનયશ્ચ સુરા વેદા યતો નિવૃત્તાઃ ક્ષમાતનયે ॥ ૨૦૮ ॥

મનુજાઃ કટાક્ષિતાઃ કિલ તથામ્બયા મેદિનીપુત્ર્યા ।
સત્સુતકલત્રસહિતાઃ સુરભિં કાલેન નિર્વિશાન્તિ મુદા ॥ ૨૦૯ ॥

જલધીશકન્યકા સા લસતુ પુરોઽસ્માકમાદરકૃતશ્રીઃ ।
યત્પ્રણમનાજ્જનાનાં કવિતોન્મેષઃ સદીડિતે ભાતિ ॥ ૨૧૦ ॥

દૂરિકરોતુ દુરિતં ત્વદ્ભક્તિર્મામકં કમલે ।
અહમપિ સુરેશસેવ્યે તવ સદસિ વિશામિ કીર્તિગાનપરઃ ॥ ૨૧૧ ॥

પરમજ્ઞાનવિધાત્રી તવ પાદપયોજભક્તિરસ્માકમ્ ।
કિં વાશાસ્યમતોઽન્યત્ સમુદ્રતનયે હરેર્જાયે ॥ ૨૧૨ ॥

અમ્બ કદા વા લપ્સ્યે મદીયપાપાપનોદાય ।
તવ પાદકમલસેવામબ્જભવાદ્યૈસ્તુ સંપ્રાર્થ્યામ્ ॥ ૨૧૩ ॥

મન્દાનામપિ મઞ્જુલકવિત્વરસદાયિની જનની ।
કાપિ કરુણામયી સા લસતુ પુરસ્તાત્ સદાસ્માકમ્ ॥ ૨૧૪ ॥

સકલકવિલોકવિનુતે કમલે કમલાક્ષિ વલ્લભે વિષ્ણોઃ ।
ત્વન્નામાનિ હિ કલયે વને જલે શત્રુપીડાયામ્ ॥ ૨૧૫ ॥

દિવિ વા ભુવિ દિક્ષુ જલે વહ્નૌ વા સર્વતઃ કમલે ।
જન્તૂનાં કિલ રક્ષા ત્વદધીના કીર્ત્યતે વિબુધૈઃ ॥ ૨૧૬ ॥

કુશલવિધયે તદસ્તુ ત્રિવિક્રમાસેવ્યરમ્યનિજકેલિ ।
કબલિતપદનતદૈન્યં તરુણામ્બુજલોચનં તેજઃ ॥ ૨૧૭ ॥

જનની સુવર્ણવૃષ્ટિપ્રદાયિની ભાતિ વિષ્ણુવક્ષઃસ્થા ।
કમલા કલિતક્ષેમા પ્રકૃતીનાં શીતલાપાઙ્ગૈઃ ॥ ૨૧૮ ॥

જગતામાદિમજનની લસતિ કવેરાત્મજાપુલિને ।
ક્ષેત્રેષૂત્તમજુષ્ટેષ્વયોનિજા લોકરક્ષાયૈ ॥ ૨૧૯ ॥

કુચશોભાજિતવિષ્ણુઃ કુઙ્કુમપઙ્કાઙ્કિતા કમલા ।
કાઞ્ચ્યાં રાજતિ કાઞ્ચીમણિગણનીરાજિતાઙ્ઘ્રિયુગા ॥ ૨૨૦ ॥

મન્દારકુસુમમદહરમન્દસ્મિતમધુરવદનપઙ્કરુહા ।
હૃદ્યતમનિત્યયૌવનમણ્ડિતગાત્રી વિરાજતે કમલા ॥ ૨૨૧ ॥

કંસરિપુગેહિની સા હંસગતિર્હંસમાન્યનિજચરિતા ।
સંસારતાપહાનિં કલયતુ કાલે રમાસ્માકમ્ ॥ ૨૨૨ ॥

મનસિજજનની જનની ચાસ્માકમિહાદરાત્ કાલે ।
શીતલલોલાપાઙ્ગૈસ્તરઙ્ગયતિ શ્રેયસાં સરિણમ્ ॥ ૨૨૩ ॥

તવ મન્દહાસકલિકાં ભજે ભુજઙ્ગે શયાનં તમ્ ।
યા કલયતિ ગતકોપં બાલાનાં નઃ કૃતાપરાધાનામ્ ॥ ૨૨૪ ॥

સા સાધયેદભીષ્ટં કમલા શ્રીર્વિષ્ણુવક્ષઃસ્થા ।
યસ્યાઃ પદવિન્યાસઃ શ્રુતિમૌલિષુ તન્યતે મહાલક્ષ્મ્યાઃ ॥ ૨૨૫ ॥

શાન્તિરસનિત્યશેવધિમમ્બાં સેવે મનોરથાવાપ્ત્યૈ ।
યામારાધ્ય સુરેશાઃ સ્વપદં પ્રાપુર્હિ તાદૃક્ષમ્ ॥ ૨૨૬ ॥

ધાતુરપિ વેદવચસાં દૂરે યત્સ્થાનમામનન્તિ બુધાઃ ।
સાસ્તુ મુદે શ્રીરેષા મુરમર્દનસત્કલત્રમમિતૌજઃ ॥ ૨૨૭ ॥

ભવદુઃખરાશિજલધેર્હઠાત્ તરિત્રીં પરં વિદ્મઃ ।
તામમ્બાં કમલસ્થાં મુરારિવક્ષોમણિપ્રદીપાં ચ ॥ ૨૨૮ ॥

મુનિસાર્વભૌમવર્ણિતમહાચરિત્રં હરેઃ કલત્રં તત્ ।
પથિ મઙ્ગલાય ભવતુ પ્રસ્થાનજુષાં કૃપાધારમ્ ॥ ૨૨૯ ॥

ખણ્ડિતવૈરિગણેયં મણ્ડિતભક્તા સુતાદ્યૈશ્ચ ।
ભાસુરકીર્તિર્જયતિ ક્ષોણીસુરવન્દ્યચરણાબ્જા ॥ ૨૩૦ ॥

See Also  Shonachala Shiva Nama Stotram In Gujarati

નતપાલિનિ માં પાહિ ત્રિજગદ્વન્દ્યે નિધેહિ મયિ દયયા ।
તાવકકટાક્ષલહરીઃ શક્તિમયે સકલસિદ્ધીનામ્ ॥ ૨૩૧ ॥

ભવસાગરં તિતીર્ષુસ્તવ ચરણાબ્જં મહાસેયુમ્ ।
માતઃ કદા નુ લપ્સ્યે ઘનતાપોર્મ્યાદિપીડિતો દીનઃ ॥ ૨૩૨ ॥

કવિવાગ્વાસન્તીનાં વસન્તલક્ષ્મીર્મુરારિદયિતા નઃ ।
પરમાં મુદં વિધત્તે કાલે કાલે મહાભૂત્યૈ ॥ ૨૩૩ ॥

સુરહરપરતન્ત્રં તદ્ ગતતન્દ્રં વસ્તુ નિસ્તુલમુપાસે ।
તેનૈવાહં ધન્યો મદ્વંશ્યા નિરસિતાત્મતાપભરાઃ ॥ ૨૩૪ ॥

તૃષ્ણાં શમયતિ દેવી રાઘવદયિતા નતાલિસુરવલ્લી ।
ઇટ્યાર્યવચો ધૈર્યં જનયતિ કાલે ધરાપુત્રિ ॥ ૨૩૫ ॥

રઘુપતિદયિતે માતઃ કાકાસુરરક્ષણાદિના લોકે ।
તાવકકરુણામહિમા પ્રથિતઃ કિલ ભૂતિદાયી નઃ ॥ ૨૩૬ ॥

પ્રચુરતદુરિતપાલીસમાવૃતાનાં કલૌ હિ તપ્તાનામ્ ।
તાવકદયા હિ માતઃ શરણં વરમિતિ સતાં ગણઃ સ્તૌતિ ॥ ૨૩૭ ॥

અત્યન્તશીતલાં તાં કટાક્ષધાટીમુપાસેઽહમ્ ।
તેન મમ ત્રિદશાનાં ન કોઽપિ ભેદો ધરાતનયે ॥ ૨૩૮ ॥

યૈઃ સેવા સંકલિતા તવ પાદાબ્જે ધરાતનયે ।
તેષામજ્ઞાનઝરી યાતિ હિ વિલયં ક્ષણેનૈવ ॥ ૨૩૯ ॥

જ્ઞાનારવિન્દવિલસનમચિરાદસ્ય સ્તુતૌ હિ કવિવર્યાઃ ।
સંપદ્ દિવ્યા ચ તથા વિબુધાવલિમાનનીયાત્ર ॥ ૨૪૦ ॥

માતસ્તવ પાદાબ્જં યસ્ય લલાટે કૃતોરુનિજકાન્તિ ।
તત્પાદપદ્મમચિરાદ્ વિમાનગા દેવતા વહતિ ॥ ૨૪૧ ॥

આજ્ઞાવશેન દેવ્યા લસન્તિ દિવિ દેવતામાન્યાઃ ।
ઇન્દ્રાદ્યાઃ સ ચ ધાતા દિક્પાલાશ્ચાપિ ગન્ધર્વાઃ ॥ ૨૪૨ ॥

કૈવલ્યાનન્દકલાદાત્રીં કમલામહર્નિશં નૌમિ ।
તેનૈવ જન્મ સફલં તીર્થાદિનિષેવણાદ્યચ્ચ ॥ ૨૪૩ ॥

યચ્ચ હરિપાદપઙ્કેરુહપરિચરણાદિના લોકે ।
તત્ સર્વમાશુ ઘટયતિ સહસા મન્દસ્ય મે માતા ॥ ૨૪૪ ॥

નાનાશ્રુત્યન્તકલાપરિમલપરિવાહવાસિતં માતઃ ।
તવ ચરણકમલયુગલં મમાવતંસઃ ક્ષણં ભાતુ ॥ ૨૪૫ ॥

નતદેવનગરનારીધમ્મિલ્લલસત્સુમાલિકૃતનાદાઃ ।
પ્રાતર્મુરજવિલાસં કલયન્તિ ભૃશં તવાગ્રતો ભૃઙ્ગાઃ ॥ ૨૪૬ ॥

પાપપ્રશમનદીક્ષાકલાધુરીણાઃ પયોજનિલયે તે ।
માં ચ પવિત્રીકુર્યુઃ પાદપરાગાઃ કૃપાવશતઃ ॥ ૨૪૭ ॥

હન્ત કદા વા લપ્સ્યે તવાઙ્ઘ્રિશુશ્રૂષણાસક્તિમ્ ।
સહજાનન્દં તેન હિ પદં ક્રમાત્ પ્રાપ્યમાદિષ્ટમ્ ॥ ૨૪૮ ॥

નલિનીવિલાસરુચિરાં મયિ દેવિ ત્વત્કટાક્ષલહરીં હિ ।
કાલે નિધેહિ દયયા સ્ફીતા તે કીર્તિરાદૃતા સર્વૈઃ ॥ ૨૪૯ ॥

વિનિહતદુરિતસ્તોમા કાપિ મદીયે હૃદમ્ભોજે ।
લસતુ પરદેવતાખ્યા માધવનેત્રપ્રિયંકરી કલિકા ॥ ૨૫૦ ॥

પઞ્ચાયુધગુરુમન્ત્રં કલનૂપુરનિનદમાદરાત્ કમલે ।
કલયતિ રમાધવગૃહં યાતું કાલે ત્વયિ પ્રવૃત્તાયામ્ ॥ ૨૫૧ ॥

નતનાકિલોકવનિતાલલાટસિન્દૂરશોણકાન્તિભૃતોઃ ।
કલયે નમાંસિ કમલે તવ પાદપયોજયોર્નિત્યમ્ ॥ ૨૫૨ ॥

કમલસુષુમાનિવાસસ્થાનકટાક્ષં ચિરાય કૃતરક્ષમ્ ।
રક્ષોગણભીતિકરં તેજો ભાતિ પ્રકામમિહ મનસિ ॥ ૨૫૩ ॥

જ્યોત્સ્નેવ શિશિરપાતા કટાક્ષધાટી ત્વદીયા હિ ।
અમ્બ મુકુન્દ ( … incomplete … ) કુરુતે ॥ ૨૫૪ ॥

તાપહરરસવિવર્ષંઅધૃતકુતુકા કાપિ નીલનલિનરુચિઃ ।
કાદમ્બિની પુરસ્તદાસ્તાં નઃ સંતતં જનની ॥ ૨૫૫ ॥

સફલયતુ નેત્રયુગલં મામકમેતત્ ત્વદીયરૂપમહો ।
યત્ કમલનેત્રસુચરિતપચેલિમં વૈદિકી શ્રુતિર્બ્રૂતે ॥ ૨૫૬ ॥

માધવનેત્રપયોજામૃતલહરી ભાતિ તાવકં રૂપમ્ ।
અમ્બ યુવામાદ્યૌ નઃ પિતરૌ વને સુખાવાપ્ત્યૈ ॥ ૨૫૭ ॥

સરસકવિતાદિસંપદ્વિલસનમારાદુશાન્તિ કવિવર્યાઃ ।
યત્પ્રીણનેન સા મે ભવતુ વિભૂત્યૈ હિ સા કમલા ॥ ૨૫૮ ॥

મનસિજજયાદિકાર્યં યદપાઙ્ગલવાન્નૃણાં ભવતિ ।
તત્પદમાનન્દકલં સેવ્યં ચ ભજે રમાં જનનીમ્ ॥ ૨૫૯ ॥

શિથિલતતમઃસમૂહા ભક્તાનાં સા રમા દેવી ।
જનયતિ ધૈર્યં ચ હરેઃ કાલે યા સર્વદા સેવ્યા ॥ ૨૬૦ ॥

યદ્ભ્રૂવિલાસવશતઃ શક્તઃ સૃષ્ટ્યાદિકં કર્તુમ્ ।
હરિરપિ લોકે ખ્યાતઃ સા નઃ શરણં જગન્માતા ॥ ૨૬૧ ॥

નયનયુગલીં કદા મે સિઞ્ચતિ એવ્યાઃ પરં રૂપમ્ ।
યદ્ભજનાન્ન હિ લોકે દૃષ્ટં શ્લાધ્યં પરં વસ્તુ ॥ ૨૬૨ ॥

સુચરિતફલં ત્વદીયં રૂપં નઃ કલિતભક્તીનામ્ ।
અત એવ મામકાનાં પાપાનાં વિરતિરૂર્જિતા કમલે ॥ ૨૬૩ ॥

સુકૃતિવિભવાદુપાસ્યા કમલા સા સર્વકલ્યાણા ।
હરિવક્ષસિ કૃતવાસા રક્ષતિ લોકાનહોરાત્રમ્ ॥ ૨૬૪ ॥

સંવિદ્રૂપા હિ હરેઃ કુટુમ્બિની ભાતિ ભક્તહૃદયેષુ ।
સર્વશ્રેયઃપ્રાપ્ત્યૈ યાં વિદુરાર્યા રમાં કમલામ્ ॥ ૨૬૫ ॥

વિષયલહરીપ્રશાન્ત્યૈ કમલાપાદામ્બુજં નૌમિ ।
પૂર્વં શુકાદિસુધિયો યદ્ધ્યાનાદ્ ગલિતશત્રુભયાઃ ॥ ૨૬૬ ॥

લલિતગમનં ત્વદીયં કલનૂપુરનાદપૂરિતં માતઃ ।
નૌમિ પદામ્બુજયુગલં ભવતાપનિરાસનાયાદ્ય ॥ ૨૬૭ ॥

વિરલીકરોતિ તાપં કમલાયા મન્દહાસઝરી ।
યત્સેવનેષુ સમુદિતકૌતુકરસનિર્ભરો હરિર્જયતિ ॥ ૨૬૮ ॥

પ્રતિફલતુ સંતતં મે પુરતો માતસ્ત્વદીયરૂપમિદમ્ ।
યદ્દર્શનરસભૂમ્ના હરિરપિ નાનાસ્વરૂપભાક્ કાલે ॥ ૨૬૯ ॥

અમ્બ તવ ચરણસેવાં સંતતમહમાદરાત્ કલયે ।
તેન મમ જન્મ સફલં ત્રિદશાનામિવ મુનીન્દ્રાણામ્ ॥ ૨૭૦ ॥

દુર્વારગર્વદુર્મતિદુરર્થનિરસનકલાનિપુણાઃ ।
તવ ચરણસેવયૈવ હિ કમલે માતર્બુધા જગતિ ॥ ૨૭૧ ॥

આનદમેતિ માતસ્તવ નામોચ્ચારણેન સિન્ધુભવે ।
સંપ્રાપ્તત્વદ્રૂપં મમ માનસમાત્તયોગકલમ્ ॥ ૨૭૨ ॥

તવ દૃષ્ટિપાતવિભવાત્ સર્વે લોકે વિધૂતતાપભરાઃ ।
યાન્તિ મુદા ત્રિદશૈઃ સહ વિભાનમારુહ્ય માતરહો ॥ ૨૭૩ ॥

કો વા ન શ્રયતિ બુધઃ શ્રેયોઽર્થી તામિમાં કમલામ્ ।
યાં પન્નગારિવાહનસદ્ગર્મિણીમર્ચયન્તિ સુરનાથાઃ ॥ ૨૭૪ ॥

તામરવિન્દનિવાસામમ્બાં શરણાર્થિનાં કલિતરક્ષામ્ ।
બહુરૂપેષ્વઘનિચયેષ્વપિ નિશ્ચિત્યાત્મનો ધૈર્યમ્ ॥ ૨૭૫ ॥

કરુણાપ્રવાહઝર્યા ગતપઙ્ક ભૂતલં માતઃ ।
સત્વાઙ્કુરાદિલસિતં જયતિ પયોરાશિકકન્યકે કમલે ॥ ૨૭૬ ॥

વિધિશિવવાસવમુખ્યૈર્વન્દ્યપદાબ્જે નમસ્તુભ્યમ્ ।
માતર્વિષ્ણોર્દયિતે સર્વજ્ઞત્વં ચ મે કલય ॥ ૨૭૭ ॥

પરદેવતે પ્રસીદ પ્રસીદ હરિવલ્લભે માતઃ ।
ત્વામાહુઃ શ્રુતયઃ કિલ કલ્યાણગુણાકરાં નિત્યામ્ ॥ ૨૭૮ ॥

ક્ષન્તવ્યમમ્બ મામકમઘરાશિં ક્ષપય વીક્ષણતઃ ।
સત્વોન્મેષં દેહિ પ્રિયે હરેર્દાસમપિ કુરુ મામ્ ॥ ૨૭૯ ॥

વાઞ્છિતસિદ્ધિર્ન સ્યાદ્ યદિ પાદાબ્જે કૃતપ્રણામાનામ્ ।
હાનિસ્ત્વદીયયશસામિતિ કેચિદ્ધૈર્યવન્તશ્ચ ॥ ૨૮૦ ॥

સદસદનુગ્રહદક્ષાં ત્વાં માતઃ સંતતં નૌમિ ।
ગ્રહપીડા નૈવ ભવેદ્યમપીડા દૂરતઃ કાલે ॥ ૨૮૧ ॥

વિદ્યાઃ કલાશ્ચ કાલે કૃપયા કલય પ્રસીદાશુ ।
માતસ્ત્વમેવ જગતાં સર્વેષાં રક્ષણં ત્વયા ક્રિયતે ॥ ૨૮૨ ॥

ઉછેષ્વપિ નીચેષુ પ્રકાશતે તુલ્યમેવ તવ રૂપમ્ ।
એતદ્ દૃષ્ટ્વા ધૈર્યં ઘનાગસોઽપ્યમ્બ જાયતે નનુ મે ॥ ૨૮૩ ॥

કા શઙ્કા તવ વૈભવજાલં વક્તું દિગન્તરે માતઃ ।
વરહારાલંકારાં સેવન્તે ત્વાં હરિત્પતયઃ ॥ ૨૮૪ ॥

કમલાયાશ્ચ હરેરપિ સંદૃષ્યં દિવ્યદાંપત્યમ્ ।
તાવેવ નઃ પતી કિલ જન્માન્તરપુણ્યપરિપાકાત્ ॥ ૨૮૫ ॥

સર્વાસામુપનિષદાં વિદ્યાનાં ત્વંપરં સ્થાનમ્ ।
અલ્પધિયો વયમેતે ત્વત્સ્તોત્રે ભોઃ કથં શક્તાઃ ॥ ૨૮૬ ॥

સાષ્ટાઙ્ગપ્રણતિરિયં પ્રકલ્પિતા માતરદ્ય તવ ચરણે ।
તેનાહં હિ કૃતાર્થઃ કિં પ્રાર્થ્યં વસ્ત્વતઃ કમલે ॥ ૨૮૭ ॥

સ્તોત્રમિદંહિ મયા તે ચરણામ્ભોજે સમર્પિતં ભક્ત્યા ।
તવ ચ ગુરોરપિ વીક્ષા તત્ર નિદાનં પરં નાન્યત્ ॥ ૨૮૮ ॥

દેહાન્તે નનુ માતર્મોક્ષં ત્રિદશૈઃ સમં દેહિ ।
અહમપિ સામ પઠન્ સન્ ત્વાં ચ હરિં યામિ શરણાર્થી ॥ ૨૮૯ ॥

શુકવાણીમિવ માતર્નિરર્થકાં મદ્વચોભઙ્ગીમ્ ।
આરાચ્છૃણોષિ દયયા તદેવ ચોત્તમપદવ્યક્ત્યૈ ॥ ૨૯૦ ॥

વિદ્યાં કલાં વરિષ્ઠાં અમ્બ ત્વાં સંતતં વન્દે ।
યા વ્યાકરોષિ કાલે વિદ્વદ્ભિર્વેદતત્ત્વાદિ ॥ ૨૯૧ ॥

વૈદુષ્યં વાણ્યાઃ સત્સંપજ્ઝર્યો યદીયવીક્ષણતઃ ।
સિધ્યન્ત્યપિ દેવાનાં સા નઃ શરણં રમા દેવી ॥ ૨૯૨ ॥

વિપુલં શ્રિયો વિલાસં શ્રદ્ધાં ભક્ત્યાદિકં દેહિ ।
અમ્બ પ્રસીદ કાલે તવ પાદાબ્જૈકસેવિનામિહ નઃ ॥ ૨૯૩ ॥

કેચિત્ પ્રાઞ્ચઃ કમલાં પ્રાપ્ય હિ શરણં વિપત્કાલે ।
ઝટિતિ વિધૂનિતતાપાઃ સા મે દેવી પ્રસન્નાસ્તુ ॥ ૨૯૪ ॥

મરકતકાન્તિમનોહરમૂર્તિઃ સૈષા રમા દેવી ।
પાતિ સકલાનિ કાલે જગન્તિ કરુણાવલોકાદ્યૈઃ ॥ ૨૯૫ ॥

ભાગીરથીવ વાણી તવ નુતિરૂપા વિરાજતે પરમા ।
ઇહ માતર્યદ્ભજનં સર્વેષાં સર્વસંપદાં હેતુઃ ॥ ૨૯૬ ॥

કલશપયોદધિતનયે હરિપ્રિયે લક્ષ્મિ માતરમ્બેતિ ।
તવ નામાનિ જપન્ સન્ ત્વદ્દાસોઽહં તુ મુક્તયે સિદ્ધઃ ॥ ૨૯૭ ॥

નિખિલચરાચરરક્ષાં વિતન્વતી વિષ્ણુવલ્લભા કમલા ।
મમ કુલદૈવતમેષા જયતિ સદારાધ્યમાન્યપાદકમલા ॥ ૨૯૮ ॥

સર્વજન્નુતવિભવે સંતતમપિ વાઞ્છિતપ્રદે દેવિ ।
અમ્બ ત્વમેવ શરણં તેનાહં પ્રાપ્તસર્વકાર્યાર્થઃ ॥ ૨૯૯ ॥

કમલે કથં નુ વર્ણ્યસ્તવ મહિમા નિગમમૌલિગણવેદ્યઃ ।
ઇતિ નિશ્ચિત્ય પદાબ્જં તવ વન્દે મોક્ષકામોઽહમ્ ॥ ૩૦૦ ॥

ત્વામમ્બ બાલિશોઽહં ત્વચમત્કારૈર્ગિરાં ગુમ્ભૈઃ ।
અયથાયથક્રમં હિ સ્તુવન્નપિ પ્રાપ્તજન્મસાફલ્યઃ ॥ ૩૦૧ ॥

ઇતિ શ્રીકમલાત્રિશતી સમાપ્તા

– Chant Stotra in Other Languages -309 Names of Sri Kamala Trishati:
Kamala Trishati – 300 Names of Kamala in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil