Kamala Trishati – 300 Names Of Kamala In Tamil

॥ Kamala Trishati Tamil Lyrics ॥

॥ கமலாத்ரிஶதீ ॥

க³ங்கா³த⁴ரமகி²விரசிதா ।
பரமாப⁴ரணம் விஷ்ணோர்வக்ஷஸி ஸா ஸாக³ரேந்த்³ரவரபுத்ரீ ।
யா மூர்திர்மதீ காலே க்ஷமா ஜநாநாம் க்ருʼதாபராதா⁴நாம் ॥ 1 ॥

ஸா ந: ஶ்ரேயோ த³த்³யாத் கமலா கமலாஸநாதி³ஜநநீம் யாம் ।
ஸம்ப்ராப்ய ஸஹசரீம் ஹரிரவதி ஜக³ந்த்யநாகுலம் ஸததம் ॥ 2 ॥

நித்யஶ்ரேயோதா³நே க்²யாதா யா ஹரிக்³ருʼஹஸ்ய ஸர்வஸ்வம் ।
ஶ்ருதிமௌலிஸ்துதவிப⁴வா ஸா பா⁴து புர: ஸதா³ஸ்மாகம் ॥ 3 ॥

விஷ்ணுக்ரீடா³லோலா விக்²யாதா தீ³நரக்ஷணே லக்ஷ்மீ: ।
ஜநநீ ந: ஸ்பு²ரது ஸதா³ தேந வயம் கில க்ருʼதார்தா:² ஸ்ம: ॥ 4 ॥

நிர்வாணாங்குரஜநநீ காலே ஸா ஸார்வபௌ⁴மபத³தோ³க்³த்⁴ரீ ।
நிரஸதிமோஹஸமூஹா மம தை³வதமாத்³ருʼதம் கு³ருபி:⁴ ॥ 5 ॥

விஷ்ணோர்வக்ஷஸி லஸிதா ஶீதமயூக²ஸ்ய ஸோத³ரீ கமலா ।
கமலாயதநயநா ந: பாது ஸதா³ பாபராஶிப்⁴ய: ॥ 6 ॥

கவிபரிஷதா³ ச வேதை:³ நித்யம் ஸ்துதநிஜமஹோத³யா கமலா ।
மநஸி மம ஸம்நித⁴த்தாம் த்வமிதாநந்தா³ய லோகநாதே²ந ॥ 7 ॥

து³க்³தோ⁴த³தி⁴தநயா ஸா து³ரிதநிஹந்த்ரீ க்ருʼதப்ரணாமாநாம் ।
ஆநந்த³பத³விதா⁴த்ரீ பத்யா ஸாகம் பதே³ பதே³ லோகே ॥ 8 ॥

மந்மத²ஜநநீ ஸா மாமவது ஸரோஜா(க்ஷ)கே³ஹிநீ கமலா ।
யாமாராத்⁴ய பு³தே⁴ந்த்³ரா விஶந்தி பரமம் து தத் பத³ம் விஷ்ணோ: ॥ 9 ॥

ஸத்ஸூக்திக்ருʼதிவிதா⁴த்ரீ நமதாமம்பா³ த்ரிலோக்யாஸ்து ।
நித்யப்ரஸாத³பூ⁴ம்நா ரக்ஷதி மாமாத³ராத் கமலா ॥ 10 ॥

மம ஸூக்திரஞ்ஜலிபுட: ப்ரணதிஶ்சாநேகஸங்க்²யாகா ।
குதுகாத் க்ஷீரோத³ஸுதாமமிதாநந்தா³ய கா³ஹதே கமலாம் ॥ 11 ॥

யா பாரமார்த்²யஸரணி: ஸா கமலா நிஶ்சிதா வேதை:³ ।
ஸைஷா ஹி ஜக³ந்மாதா ஸம்ஸ்ருʼதிதாபாபஹந்த்ரீ ச ॥ 12 ॥

மந்த³ஸ்மிதமது⁴ராநநமமந்த³ஸந்தோஷதா³யி ப⁴ஜதாம் தத் ।
கமலாரூபம் தேஜோ விபா⁴து நித்யம் மதீ³யஹ்ருʼத்கமலே ॥ 13 ॥

காலே க்ஷபயதி கமலா கடாக்ஷதா⁴ட்யா ஹி மாமகம் து³ரிதம் ।
அத ஏவாஶ்ரிதரக்ஷணதீ³க்ஷேத்யேவம் ஜநோ வத³தி ॥ 14 ॥

நவநவஹர்ம்யவிதா⁴த்ரீ நாகிகிரீடார்சிதா ச ஸா தே³வீ ।
ஜ்யோதிர்மண்ட³லலஸிதா முநிஹ்ருʼத³யாப்³ஜாஸநா ச ஸத்³க³திதா³ ॥ 15 ॥

ஸம்வீக்ஷ்ய ஜலதி⁴தநயாம் பூ⁴யோ பூ⁴ய: ப்ரணம்ய ப⁴க்தக³ண: ।
நிரஸிதது³ரிதௌக:⁴ ஸந் ஸ்தௌதி முதா³ மோக்ஷஸித்³த⁴யே கமலாம் ॥ 16 ॥

ராகாநிஶீவ தே³வ்யாம் த்³ருʼஷ்டாயாம் ப⁴க்தக³ணவாணீ ।
ப⁴ஜதே ஜலநிதி⁴ஶைலீம் ஸாங்கோ³பாங்க³ம் க்ருʼதாநந்தா³ ॥ 17 ॥

து³ர்க³திபீ⁴த்யா கி²ந்ந: ஸோঽஹம் ஶரணம் ப⁴ஜாமி தாம் கமலாம் ।
ஶரணார்தி²நாம் ஹி ரக்ஷாக்ருʼதி³தி க்²யாதா ஹி யா லோகே ॥ 18 ॥

ந ஹி கலயதே ஹ்ருʼத³ந்தே மந்தா³ரம் காமதே⁴நும் வா ।
ய: ஸேவதே முகுந்த³ப்ரியாம் ஶ்ரியம் நித்யபா⁴வேந ॥ 19 ॥

கைடப⁴மர்த³நமஹிஷீம் மமாஞ்ஜலிர்கா³ஹதாம் காலே ।
ந ஹி நாத²நீயமத்ர க்ஷமாதலே ஸா ப்ரஸந்நாஸ்து ॥ 20 ॥

ஸந்தாபபீடி³தம் மாமவது ஸதா³ ஶ்ரீர்ஹரிப்ரியா மாதா ।
ரக்ஷிதவாயஸமுக்²யா க்ருʼபாநிதி:⁴ புண்யக்ருʼத்³த்³ருʼஶ்யா ॥ 21 ॥

ந ஹி கேவலம் ப்ரணாமை: ஸ்துத்யா ப⁴க்த்யா ஸமாராத்⁴யா ।
ஸத்யேந த⁴ர்மநிவஹைர்பா⁴வேந ச கமலகே³ஹிநீ கமலா ॥ 22 ॥

கதா³சித்கவிலோகேঽப்யக்ஷீணாநந்த³தா³யிநீ கமலா ।
ரக்ஷது கடாக்ஷகலிகாங்கூரைர்ப⁴க்தாநிஹாத³ரத: ॥ 23 ॥

கலிபாபக்³லபிதாநாம் முரமர்த³நதி³வ்யகே³ஹிநீ லக்ஷ்மீ: ।
ராஜதி ஶரணம் பரமம் வஶீக்ருʼதேஶா ச விபு³த⁴க³ணஸேவ்யா ॥ 24 ॥

நித்யோல்லஸது³ருமாலா வக்ஷஸி கமலா ஹரேர்பா⁴தி ।
நிஜதநுபா⁴ஸா த்³யோதிதகௌஸ்துப⁴மணிரம்பு³தே⁴ஸ்தநயா ॥ 25 ॥

மாதர்மங்க³ளதா³யிந்யமரேந்த்³ரவதூ⁴ஸமர்சிதாங்க்⁴ரியுகே³ ।
மாம் பாஹ்யபாயநிவஹாத் ஸந்ததமகலக்ஷமாமூர்தே ॥ 26 ॥

யதி³ கலிதா சோபேக்ஷா நஶ்யேத் கில தாவகீ மஹதீ ।
கீர்திரதோঽம்ப³ கடாக்ஷை: பரிஷிஞ்ச முதா³ முஹு: ஶீதை: ॥ 27 ॥

த⁴நதா⁴ந்யஸுதாதி³ருசிக்³ரஸ்தம் மாம் பாஹி கமலே த்வம் ।
தேநோர்ஜிதகீர்தி: ஸ்யா மாதஸ்த்வம் ஸர்வரக்ஷிணீ க்²யாதா ॥ 28 ॥

தவ பாதா³ம்பு³ஜயுக³ளத்⁴யாநம் மாதர்மதீ³யமக⁴மாஶு ।
கப³லீகரோதி காலே தேநாஹம் ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப: ॥ 29 ॥

அஞ்ஜலிகலிகா ஹி க்ருʼதா யதி³ தஸ்யை முரநிஹந்த்ருʼத³யிதாயை ।
ரஸநாக்³ரே கே²லநபா⁴க் தஸ்ய து பும்ஸோ கி³ராம் தே³வீ ॥ 30 ॥

மாதஸ்தவ மூர்திரியம் ஸுதா⁴மயீ நிஶ்சிதா நிபுணை: ।
யத் தத்³த³ர்ஶநபூ⁴ம்நா நிரஸ்ததாபா பு³தா⁴ ப⁴வந்த்யசிராத் ॥ 31 ॥

கலிதஜக³த்த்ரயரக்ஷாப⁴ராணி மயி தே³வி ஸம்விதே⁴ஹி முதா³ ।
த்வத்³வீக்ஷணாநி கமலே தேநாஹம் ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப: ॥ 32 ॥

வரதே³ முராரித³யிதே ஜயந்தி தே வீக்ஷணாநி யாநி தி³வி ।
ஸம்ப்ராப்ய தாநி மக⁴வா விஜிதாரிர்தே³வஸங்க⁴வந்த்³யஶ்ச ॥ 33 ॥

மோஹாந்த⁴காரபா⁴ஸ்கரமம்ப³ கடாக்ஷம் விதே⁴ஹி மயி கமலே ।
யேநாப்தஜ்ஞாநகலா: ஸ்துவந்தி விபு³தா⁴ஸ்த்வதீ³யஸத³ஸி கலம் ॥ 34 ॥

காமக்ரோதா⁴தி³மஹாஸத்த்வநிராஸம் க்ருʼபாஸாராத் ।
குரு மாதர்மம ஸம்ஸ்ருʼதிபீ⁴திம் ச நிராகுரு த்வமேவாராத் ॥ 35 ॥

மூடா⁴நாமபி ஹ்ருʼத்³யாம் கவிதாம் தா³தும் யதீ³யபரிசர்யா ।
ப்ரப⁴வதி காலே ஸா ஹி ஶ்ரீரம்பா³ ந: ப்ரஸந்நாஸ்து ॥ 36 ॥

தி³வ்யக்ஷேத்ரேஷு பு³தா⁴ தி³நகரமத்⁴யே ச வேத³மௌலௌ ச ।
யத்ஸ்தா²நமிதி வத³ந்தி ஶ்ரீரேஷா பா⁴தி ஸம்ஶ்ரிதஹரிர்ஹி ॥ 37 ॥

நிஜலீலாக்ராந்தஹரீ ரக்ஷதி கமலா கடாக்ஷதா⁴ட்யா ந: ।
ஶரணார்தி²நஶ்ச காலே விஹகோ³ரக³பஶுமுகா²நுர்வ்யாம் ॥ 38 ॥

ஸமராங்க³ணேஷு ஜயதா³ த்ரித³ஶாநாம் மௌலிபி⁴ர்மாந்யா ।
ஆபதி³ ரக்ஷணத³க்ஷா ஸா கமலா ந: ப்ரஸந்நாஸ்து ॥ 39 ॥

நித்யாநந்தா³ஸநபா⁴ட்³ நவநிதி⁴வந்த்³யா ச ஸாக³ரேந்த்³ரஸுதா ।
விலஸதி மாத⁴வவக்ஷஸி பாலிதலோகத்ரயா ச ஜநநீ ந: ॥ 40 ॥

முநிநுதநிஜபரிபாடீ வாக்³தா⁴டீ தா³நலோலுபா ப⁴ஜதாம் ।
ஶிக்ஷிதரிபுஜநகோடீ விலஸதி த்⁴ருʼதஶாதகும்ப⁴மயஶாடீ ॥ 41 ॥

நிகி²லாக³மவேத்³யபதா³ நித்யம் ஸத்³பி:⁴ ஸமாராத்⁴யா ।
ஸம்ஸ்ருʼதிபாஶநிஹந்த்ரீ யா தஸ்யை சாஞ்ஜலி: க்ரியதே ॥ 42 ॥

பூ⁴யாம்ஸி நமாம்ஸி மயா ப⁴க்தேந க்ருʼதாநி கமலஜாங்க்⁴ரியுகே³ ।
நித்யம் லக³ந்து தேந ஹி ஸர்வா ராஜந்தி ஸம்பதோ³ மாந்யா: ॥ 43 ॥

நித்யம் நிர்மலரூபே ப³ரதே³ வாராஶிகந்யகே மாத: ।
ஸத்³க³ணரக்ஷணதீ³க்ஷே பாஹீதி வத³ந்தமாஶு மாம் பாஹி ॥ 44 ॥

பு⁴வநஜநநி த்வமாராத் க்ருʼதரக்ஷணஸந்ததி: க்ஷமாமூர்தே ।
ப்ரதிவஸ்து ரமே கலிதஸ்வரூபஶக்த்யா ஹி ராஜஸே ஜக³தி ॥ 45 ॥

ஜய ஜய கலஶாப்³தி⁴ஸுதே ஜய ஜய ஹரிவல்லபே⁴ ரமே மாத: ।
ப்ராதரிதி விபு³த⁴வர்யா: பட²ந்தி நாமாநி தே ஹி மே கு³ரவ: ॥ 46 ॥

நேத்ரருசிவிஜிதஶாரத³பத்³மே பத்³மே நமஸ்துப்⁴யம் ।
தேந வயம் க³தவிபத:³ ஸா முக்தி: கரக³தா கலிதா ॥ 47 ॥

ஸததம் ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடமுபாஸ்மஹே தச்சு²ப⁴ப்ரத³ம் தேஜ: ।
யத் கமலோத³ரநிலயம் கமலாக்ஷப்ரீதிவீசிகாபூரம் ॥ 48 ॥

ஸ்பு²ரது மம வசஸி கமலே த்வதீ³யவைப⁴வஸுதா⁴தா⁴ரா ।
நித்யம் வ்யக்திம் ப்ராப்தா து⁴தநுதஜநகே²த³ஜாலகா மஹதீ ॥ 49 ॥

கமலே தவ நுதிவிஷயே பு³த்³தி⁴ர்ஜாதா ஹி மே ஸஹஸா ।
தேந மம பா⁴க³தே⁴யம் பரிணதமித்யேவ நித்யஸந்துஷ்ட: ॥ 50 ॥

கவிதாரஸபரிமலிதம் கரோதி வத³நம் நதாநாம் யா ।
ஸ்தோதும் தாம் மே ஹ்யாராத் ஸா தே³வீ ஸுப்ரஸந்நாஸ்து ॥ 51 ॥

ஹரிக்³ருʼஹிணி தாவகம் நுதரூபம் யே பு⁴வி நிஜே ஹ்ருʼத³ம்போ⁴ஜே ।
த்⁴யாயந்தி தேஷு விபு³தா⁴ அபி கல்பககுஸுமமர்பயந்தி முதா³ ॥ 52 ॥

நாநாவரதா³நகலாலோலுபஹ்ருʼத³யே ஹ்ருʼத³ம்பு⁴ஜஸ்தே² மாம் ।
ரக்ஷாபாயாத் ஸஹஸா குரு ப⁴க்தம் தோ³ஷஹீநம் ச ॥ 53 ॥

நிஜக⁴நகேஶருசா ஜிதநீலாம்பு³த⁴ரே ஶஶாங்கஸஹஜந்மந் ।
பத்³மே த்வதீ³யரூபம் மநோஹரம் பா⁴து மே ஹ்ருʼத³யே ॥ 54 ॥

க⁴நகுங்குமலஸிதாங்க³ம் முக்தாஹாராதி³பூ⁴ஷிதம் மது⁴ரம் ।
மந்த³ஸ்மிதமது⁴ராஸ்யம் ஸூர்யேந்து³விலோசநம் ச பு³த⁴மாந்யம் ॥ 55 ॥

நிபி³ட³குசகும்ப⁴யுக³ளம் நிஜத்³ருʼக்³ஜிதஹரிணஶாப³காக்ஷியுக³ம் ।
லீலாக³திஜிதகலப⁴ம் மது⁴வைரிமநோஹரம் ச ஸுரமாந்யம் ॥ 56 ॥

தி³ஶி தி³ஶி விஸ்த்ருʼதஸம்பத்³விலாஸமது⁴ரம் ச குந்த³த³ந்தாலி ।
மத³நஜநகம் ச விஷ்ணோ: ஸர்வஸ்வம் ஸர்வதா³நசணம் ॥ 57 ॥

குலதை³வதமஸ்மாகம் ஸம்வித்³ரூபம் நதார்திஹரரூபம் ।
நாநாது³ர்க³திஹரணக்ஷமமமரீஸேவிதம் ஸகலம் ॥ 58 ॥

பஞ்சத³ஶவர்ணமாநம் பயோஜவக்த்ரம் பிதாமஹஸமர்ச்யம் ।
ஜக³த³வநஜாக³ரூகம் ஹரிஹரஸம்மாந்யவைப⁴வம் கிமபி ॥ 59 ॥

கருணாபூரிதநயநம் பரமாநந்த³ப்ரத³ம் ச பரிஶுத்³த⁴ம் ।
ஆக³மக³ணஸம்வேத்³யம் கோஶக்³ருʼஹம் ஸர்வஸம்பதா³ம் நித்யம் ॥ 60 ॥

மாதஸ்தாவகபாதா³ம்பு³ஜயுக³ளம் ஸந்ததம் ஸ்பு²ரது ।
தேநாஹம் தவ ரூபம் த்³ரக்ஷ்யாம்யாநந்த³ஸித்³த⁴யே ஸகலம் ॥ 61 ॥

தே³வ்யா கடாக்ஷிதா: கில புருஷா வா யோஷித: பஶவ: ।
மாந்யந்தே ஸுரஸம்ஸதி³ கல்பககுஸுமை: க்ருʼதார்ஹணா: காலே ॥ 62 ॥

ஸுமநோவாஞ்சா²தா³நே க்ருʼதாவதா⁴நம் த⁴நம் விஷ்ணோ: ।
தி⁴ஷணாஜாட்³யாதி³ஹரம் யத்³வீக்ஷணமாமநந்தி ஜக³தி பு³தா:⁴ ॥ 63 ॥

அந்தரபி ப³ஹிருதா³ரம் தவ ரூபம் மந்த்ரதே³வதோபாஸ்யம் ।
ஜநநி ஸ்பு²ரது ஸதா³ ந: ஸம்மாந்யம் ஶ்ரேயஸே காலே ॥ 64 ॥

முரரிபுபுண்யஶ்ரேணீபரிபாகம் தாவகம் ரூபம் ।
கமலே ஜநநி விஶுத்³த⁴ம் த³த்³யாச்ச்²ரேயோ முஹுர்ப⁴ஜதாம் ॥ 65 ॥

புண்யஶ்ரேணீ கமலா ஸா ஜநநீ ப⁴க்தமாநஸே ஸ்தி²திபா⁴க் ।
தேஜஸ்ததிபி⁴ர்மோஹிதபு⁴வநா பு⁴வநாதி⁴நாத²க்³ருʼஹிணீயம் ॥ 66 ॥

ஜலநிதி⁴கந்யாரூபம் ஹரிமாந்யம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ஹேது: ।
சிரக்ருʼதஸுக்ருʼதவிஶேஷாந்நயநயுகே³ பா⁴தி ஸர்வஸ்ய ॥ 67 ॥

ஜலநிதி⁴தப:ப²லம் யந்முநிஜநஹ்ருʼத³யாப்³ஜநித்யக்ருʼதந்ருʼத்தம் ।
கருணாலோலாபாங்க³ம் தத் தேஜோ பா⁴து நி:ஸமம் வத³நே ॥ 68 ॥

ஶமிதநதது³ரிதஸங்கா⁴ ஹரயே நிஜநேத்ரகல்பிதாநங்கா³ ।
க்ருʼதஸுரஶாத்ரவப⁴ங்கா³ ஸா தே³வீ மங்க³ளைஸ்துங்கா³ ॥ 69 ॥

நிகி²லாக³மஸித்³தா⁴ந்தம் ஹரிஶுத்³தா⁴ந்தம் ஸதா³ நௌமி ।
தேநைவ ஸர்வஸித்³தி:⁴ ஶாஸ்த்ரேஷு விநிஶ்சிதா விபு³தை:⁴ ॥ 70 ॥

க்ருʼஷ்ணக்ருʼதவிவித⁴லீலம் தவ ரூபம் மாதராத³ராந்மாந்யம் ।
ஸ்பு²ரது விலோசநயுக³ளே நித்யம் ஸம்பத்ஸம்ருʼத்³த்⁴யை ந: ॥ 71 ॥

கருணாகடாக்ஷலஹரீ காமாயாஸ்து ப்ரகாமக்ருʼதரக்ஷா ।
லக்ஷ்ம்யா மாத⁴வமாந்யா ஸத்ஸுக²தா³நே தி³ஶி க்²யாதா ॥ 72 ॥

அபவர்க³ஸித்³த⁴யே த்வாமம்பா³மம்போ⁴ஜலோசநாம் லக்ஷ்மீம் ।
அவலம்பே³ ஹரித³யிதே பத்³மாஸநமுக²ஸுரேந்த்³ரக்ருʼதபூஜாம் ॥ 73 ॥

தாவககடாக்ஷலஹரீம் நிதே⁴ஹி மயி தே³வி கமலே த்வம் ।
தேந மநோரத²ஸித்⁴ஹிர்பு⁴வி பரமே தா⁴மநி ப்ரசுரா ॥ 74 ॥

த்வாமாத³ரேண ஸததம் வீக்ஷேமஹி மாதரப்³ஜக்ருʼதவாஸாம் ।
விஷ்ணோர்வக்ஷோநிலயாமக்ஷயஸுக²ஸித்³த⁴யே லோகே ॥ 75 ॥

ஸா ந: ஸித்⁴யது ஸித்³த்⁴யை தே³வாநாம் வாங்மமநோঽதீதா ।
ஹரிக்³ருʼஹிணீ ஹரிணாக்ஷீ பாலிதலோகத்ரயா ச ஜநநீயம் ॥ 76 ॥

See Also  Svapra Bhusvarupani Rupana Ashtakam In Tamil

ஸகலசராசரசிந்மயரூபம் யஸ்யா ஹி தே³வதோபாஸ்யம் ।
ஸா த³த³து மங்க³ளம் மே நித்யோஜ்ஜ்வலமாத³ராஜ்ஜநநீ ॥ 77 ॥

ஶீதமயூக²ஸஹோத³ரி தாம் த்வாமம்பா³ம் ஹி ஶீலயே நித்யம் ।
நிரஸிதவைரிக³ணோঽஹம் ஹரிசரணந்யஸ்தரக்ஷஶ்ச ॥ 78 ॥

தி³க்ஷி விதி³க்ஷு க்ருʼதஶ்ரீ: ஸா மே ஜநநீ நதீ³ஶதநயேயம் ।
ஹரிணா ஸாகம் ப⁴ஜது ப்ராகாஶ்யம் ஹ்ருʼதி³ ஸதாம் ஸம்ருʼத்³த்⁴யை ந: ॥ 79 ॥

வாரிநிதி⁴வம்ஶஸம்பத்³ தி³வ்யா காசித்³த⁴ரேர்மாந்யா ।
அர்சந்தி யாம் து முநயோ யோகா³ரம்பே⁴ ததா²ந்தே ச ॥ 80 ॥

த்⁴ருʼதஸுமமது⁴பக்ரீடா³ஸ்தா²நாயிதகேஶபா⁴ராயை ।
நம உக்திரஸ்து மாத்ரே வாக்³ஜிதபீயூஷதா⁴ராயை ॥ 81 ॥

ஸந்தே³ஹே ஸித்³தா⁴ந்தே வாதே³ வா ஸமரபூ⁴மிபா⁴கே³ வா ।
யா ராஜதி ப³ஹுரூபா ஸா தே³வீ விஷ்ணுவல்லபா⁴ க்²யாதா ॥ 82 ॥

ப்ரதிப²லது மே ஸதா³ தந்முநிமாநஸபேடிகாரத்நம் ।
விஷ்ணோர்வக்ஷோபூ⁴ஷணமாத்³ருʼதநிர்க³திஜநாவநம் தேஜ: ॥ 83 ॥

பா³லகுரங்க³விலோசநதா⁴டீரக்ஷிதஸுராதி³ மநுஜாநாம் ।
நயநயுகா³ஸேவ்யம் தத்³ பா⁴தீஹ த⁴ராதலே தேஜ: ॥ 84 ॥

மாத⁴வத்³ருʼக்ஸாப²ல்யம் ப⁴க்தாவலித்³ருʼஶ்யகாமதே⁴நுகலா ।
லக்ஷ்மீரூபம் தேஜோ விபா⁴து மம மாநஸே வசஸி ॥ 85 ॥

ஹரிஸரஸக்ரீடா³ர்த²ம் யா வித்⁴ருʼதாநேகரூபிகா மாதா ।
ஸா கே³ஹபூ⁴ஷணம் ந: ஸ்பு²ரது ஸதா³ நித்யஸம்பூஜ்யா ॥ 86 ॥

த்³வாரவதீபுரபா⁴கே³ மைதி²லநக³ரே ச யத்கதா²ஸார: ।
ஸா தே³வீ ஜலதி⁴ஸுதா விஹரணபா⁴ங் மாமகே மநஸி ॥ 87 ॥

ஜலநிதி⁴தபோமஹிம்நே தே³வ்யை பரமாத்மந: ஶ்ரியை ஸததம் ।
பூ⁴யாம்ஸி நமாம்ஸி புந: ஸர்வா ந: ஸம்பத:³ ஸந்து ॥ 88 ॥

பரமௌஷத⁴ம் ஹி ஸம்ஸ்ருʼதிவ்யாதே⁴ர்யத் கீர்திதம் நிபுணை: ।
தத³ஹம் ப⁴ஜாமி ஸததம் லக்ஷ்மீரூபம் ஸதா³நந்த³ம் ॥ 89 ॥

த³ஶரத²ஸுதகோத³ண்ட³ப்ரபா⁴வஸாக்ஷாத்க்ருʼதே க்ருʼதாநந்தா³ ।
ஸீதாரூபா மாதே ஜஜ்ஞே யஜ்ஞக்ஷிதௌ ஹி ஸா ஸித்³த்⁴யை ॥ 90 ॥

முநிஜநமாநஸநிலயே கமலே தே சரணபங்கஜம் ஶிரஸி ।
அவதம்ஸயந்நுதா³ரம் விஶாமி தே³வை: ஸுத⁴ர்மாம் வா ॥ 91 ॥

த⁴நமத³மேது³ரஸேவாம் த்யக்தவாஹம் தே பதா³ம்போ⁴ஜம் ।
ஶரணம் யாமி புமர்த²ஸ்பூ²ர்திகலாயை ப்⁴ருʼஶம் தீ³ந: ॥ 92 ॥

ந க⁴டய குத்ஸிதஸேவாம் து³ஷ்டைர்வா ஸங்க³மம் மாத: ।
குரு மாம் தா³ஸம் ஸம்ஸ்ருʼதிபாபம் ச ஹர ஶீக்⁴ரம் ॥ 93 ॥

மயி நமதி விஷ்ணுகாந்தே தவாக்³ரதஸ்தாபபா⁴ரார்தே ।
மாத: ஸஹஸா ஸுமுகீ² ப⁴வ பா³லே தோ³ஷநிலயே ச ॥ 94 ॥

ஹந்த கதா³ வா மாதஸ்தவ லோசநஸேசநம் ப⁴வேந்மயி போ:⁴ ।
ஈத்த²ம் ப்ராத: ஸ்துவதாம் த்வமேவ ரக்ஷாகரீ நியதம் ॥ 95 ॥

ஸம்ஸாரரோக³ஶாந்திப்ரத³மேதல்லோசநம் மாத: ।
தாவத்கமஹமுபாஸே தி³வ்யௌஷத⁴மாஶு ஸாக³ரேந்த்³ரஸுதே ॥ 96 ॥

ஸம்ஸ்ருʼதிரோகா³ர்தாநாம் தவ நாமஸ்மரணமத்ர த⁴ரணிதலே ।
பூஜாப்ரத³க்ஷிணாதி³கமார்யா முக்²யௌஷத⁴ம் வத³ந்தி கில ॥ 97 ॥

மாதர்விநா த⁴ரண்யாம் ஸுக்ருʼதாநாம் க²ண்ட³மிஹ ஜந்து: ।
த்⁴யாநம் வா ந ஹி லப⁴தே ப்ரணதிம் வா ஸம்பதா³ம் ஜநநீம் ॥ 98 ॥

கு³ருவரகடாக்ஷவிப⁴வாத்³ தே³வி த்வாங்க்⁴ரிப்ரணாமது⁴தபாப: ।
தவ ச ஹரேர்தா³ஸ: ஸந் விஶாமி தே³வேஶ மாநிதாம் ச ஸபா⁴ம் ॥ 99 ॥

முரஹரநேத்ரமஹோத்ஸவதாருண்யஶ்ரீர்நிரஸ்தநதஶத்ரு: ।
லலிதலிகுசாப⁴குசப⁴ரயுக³ளா த்³ருʼக்³விஜிதஹரிணஸந்தோ³ஹா ॥ 100 ॥

காருண்யபூர்ணநயநா கலிகல்மஷஹாரிணீ ச ஸா கமலா ।
முக²ஜிதஶாரத³கமலா வக்த்ராம்போ⁴ஜே ஸதா³ ஸ்பு²ரது மாதா ॥ 101 ॥

தாவககடாக்ஷஸேசநவிப⁴வாம் நிர்தூ⁴தது³ரிதஸங்கா⁴ ஹி ।
பரமம் ஸுக²ம் லப⁴ந்தே பரே து லோகே ச ஸூரிபி:⁴ ஸார்த⁴ம் ॥ 102 ॥

தவ பாத³பத்³மவிஸ்ருʼமரகாந்திஜ²ரீம் மநஸி கலயம்ஸ்து ।
நிரஸிதநரகாதி³ப⁴யோ விராஜதே நாகிஸத³ஸி ஸுரவந்த்³ய: ॥ 103 ॥

ஹந்த ஸஹஸ்ரேஷ்வத² வா ஶதேஷு ஸுக்ருʼதீ புமாந் மாத: ।
தாவகபாத³பயோருஹவரிவஸ்யாம் கலயதே ஸகலம் ॥ 104 ॥

ஜநநி தரங்க³ய நயநே மயி தீ³நே தே த³யாஸ்நிக்³தே⁴ ।
தேந வயம் து க்ருʼதார்தா² நாத: பரமஸ்தி: ந: ப்ரார்த்²யம் ॥ 105 ॥

தாவகக்ருʼபாவஶாதி³ஹ நாநாயோகா³தி³நாஶிதப⁴யா யே ।
தேஷாம் ஸ்மரணமபி த்³ராக் ஶ்ரியாவஹம் நித்யமாகலயே ॥ 106 ॥

நைவ ப்ராயஶ்சித்தம் து³ரிதாநாம் மாமகாநாம் ஹி ।
த்வாமேவ யாமி ஶரணம் தஸ்மால்லக்ஷ்மி க்ஷமாதா⁴ரே ॥ 107 ॥

முரவைரிமாந்யசரிதே மாதஸ்த்வாமகி²லலோகஸாம்ராஜ்யே ।
பஶ்யந்தி தி³வி ஸுரேந்த்³ரா முநயஸ்தத்த்வார்தி²நஶ்ச நித்யகலாம் ॥ 108 ॥

ஸ்வீயபத³ப்ராப்த்யை நநு விபு³தே⁴ஶா ஜலதி⁴கந்யகே மாத: ।
ஆராத்⁴ய தி³வ்யகுஸுமைஸ்தவ பாதா³ப்³ஜம் பரம் துஷ்டா: ॥ 109 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த்யாதௌ³ ஹரிரம்ப³ தவாபாங்க³வீக்ஷணாத³ரவாந் ।
ஜக³தே³தத³வதி காலே த்வம் ச ஹரிர்ந: க்ரமாத் பிதரௌ ॥ 110 ॥

ராஜ்யஸுக²லாப⁴ஸம்பத்ப்ராப்த்யை க்ஷிதிபாஶ்ச யே ச விப்ராத்³யா: ।
கா³ங்க³ஜலைரபி குஸுமைர்வரிவஸ்யாம் தே க்ரமேண கலயந்தி ॥ 111 ॥

ஸந்த்யக்தகாமதத³நுஜட³ம்பா⁴ஸூயாத³யோ நரா: கமலே ।
ஆராத்⁴ய த்வாம் ச ஹரிம் காலே சைகாஸநஸ்தி²தாம் த⁴ந்யா: ॥ 112 ॥

ஜநநீ கதா³ புநீதே மம லோசநமார்க³மாத³ராதே³ஷா ।
யே கில வத³ந்தி த⁴ந்யாஸ்தேஷாம் த³ர்ஶநமஹம் கலயே ॥ 113 ॥

கரத்⁴ருʼதலீலாபத்³மா பத்³மா பத்³மாக்ஷகே³ஹிநீ நயநே ।
ஸிஞ்சதி ஸகலஶ்ரேய:ப்ராப்த்யை நிர்வ்யாஜகாருண்யா ॥ 114 ॥

நாநாவித⁴வித்³யாநாம் லீலாஸத³நம் ஸரோஜநிலயேயம் ।
கவிகுலவச:பயோஜத்³யுமணிருசிர்பா⁴தி ந: புரத்: ॥ 115 ॥

அதஸீகுஸுமத்³யுதிபா⁴ங் நாகிக³ணைர்வந்த்³யபாத³பத்³மயுகா³ ।
ஸரஸிஜநிலயா ஸா மே ப்ரஸீத³து க்ஷிப்ரமாத³ராத் ஸித்³த்⁴யை ॥ 116 ॥

ஜக³தீ³ஶவல்லபே⁴ த்வயி விந்யஸ்தப⁴ர: புமாந் ஸஹஸா ।
தீர்த்வா நாகிஸ்தா²நம் விஶதி பரம் வைஷ்ணவம் ஸுரைர்மாந்யம் ॥ 117 ॥

மாதர்ஜ்ஞாநவிகாஸம் காரய கருணாவலோகநைர்மது⁴ரை: ।
தேநாஹம் த⁴ந்யதமோ ப⁴வேயமார்யாவ்ருʼதே ஸத³ஸி ॥ 118 ॥

ஹரிவக்ஷஸி மணிதீ³பப்ரகாஶவத்யாந்யா மாத்ரா ।
நித்யம் வயமிஹ தா³ஸா: ஶ்ரியா ஸநாதா² முதா³ பரம் நௌம: ॥ 119 ॥

வித்³ராவயது ஸரோஜாஸநே த்வதீ³யா கடாக்ஷதா⁴டீ ந: ।
அஜ்ஞாநாங்குரமுத்³ராம் புநரபி ஸம்ஸாரபீ⁴திதா³ம் ஸஹஸா ॥ 120 ॥

தாவககடாக்ஷஸூர்யோத³யே மதீ³யம் ஹ்ருʼத³ம்போ⁴ஜம் ।
ப⁴ஜதே விகாஸமசிராத் தமோவிநாஶஶ்ச நிஶ்சிதோ விபு³தை:⁴ ॥ 121 ॥

லக்ஷ்மீகடாக்ஷலஹரீ லக்ஷ்மீம் பக்ஷ்மலயதி க்ரமாந்நமதாம் ।
பாத³பயோருஹஸேவா பரம் பத³ம் சித்ஸுகோ²ல்லாஸம் ॥ 122 ॥

சித்³ரூபா பரமா ஸா கமலேக்ஷணநாயிகா முதே³ ப⁴ஜதாம் ।
யத்ப்ரணயகோபகாலே ஜக³தீ³ஶ: கிங்கரோ ப⁴வதி ॥ 123 ॥

காசந தே³வீ விஹரது மம சித்தே ஸந்ததம் ஸித்³த்⁴யை ।
யாபத்யம் கலஶாப்³தே⁴ருரகே³ஶயஸத்கலத்ரம் ச ॥ 124 ॥

அஷ்டஸு மஹிஷீஷ்வேகா கமலா முக்²யா ஹி நிர்தி³ஷ்டா ।
அநயைவ ஸர்வஜக³தாமுத³யாதி³ஸ்தந்யதே காலே ॥ 125 ॥

கைவல்யாநந்த³கலாகந்த³மஹம் ஸந்ததம் வந்தே³ ।
தத்து முகுந்த³கலத்ரம் சிந்திதப²லதா³நதீ³க்ஷிதம் கிமபி ॥ 126 ॥

ஈக்ஷே கமலாமேநாமம்பா³மம்போ⁴ஜலோசநாம் ஸததம் ।
மந்த³ஸ்மிதமது⁴ராஸ்யாம் நித்யம் சாஜ்ஞாதகோபமுக²தோ³ஷாம் ॥ 127 ॥

அங்கிதமாத⁴வவக்ஷ:ஸ்த²லா ஸரோஜேக்ஷணா ச ஹரிகாந்தா ।
கப³லயதி மாநஸம் மே த³யாப்ரஸாராதி³பி⁴ர்நித்யம் ॥ 128 ॥

பூ⁴த்யை மம ப⁴வது த்³ராக³ஜ்ஞாநத்⁴வம்ஸிநீ நமதாம் ।
நாதா²நுரூபரூபா ஶ்ருத்யந்தேட்³யா த³ஶாவதாரேஷு ॥ 129 ॥

ஸகலஜநரக்ஷணேஶு ப்ரணிஹிதநயநா த்ரிலோகமாதா ந: ।
புஷ்ணாதி மங்க³ளாநாம் நிகரம் ஸேவாக்ரமேண incomplete ॥ 130 ॥

பத்³மாஸநஜநநீ மாம் பாது முதா³ ஸுந்த³ராபாங்கை:³ ।
ஸர்வைஶ்வர்யநிதா³நம் யாமாஹுர்வைதி³கா தீ³ப்தாம் ॥ 131 ॥

நாநாலங்காரவதீ முநிமாநஸவாஸிநீ ஹரே: பத்நீ ।
த்ரைலோக்யவிநுதவிப⁴வா மாம் பாயாதா³பதா³ம் நிசயாத் ॥ 132 ॥

வித்³ராவயது ப⁴யம் ந: ஸா கமலா விஷ்ணுவல்லபா⁴ மாதா ।
அப்³தி:⁴ ஸங்க்ஷுபி⁴தோঽபூ⁴த் யத³ர்த²மார்யேண ராமேண ॥ 133 ॥

பூ⁴யோ யத³ர்த²மிந்த்³ர: ஸுரதருகுஸுமார்தி²நா ச க்ருʼஷ்ணேந ।
ஹதக³ர்வோঽஜநி யுத்³தே⁴ ஸா நித்யம் ஶ்ரேயஸே பூ⁴யாத் ॥ 134 ॥

த்வாமாராத்⁴ய ஜநா அபி த⁴நஹீநா: ஸௌத⁴மத்⁴யதலபா⁴ஜ: ।
நாநாதே³ஶவநீபகஜநஸ்துதா பா⁴ந்தி நித்யமேவ ரமே ॥ 135 ॥

ஸம்ஸ்ருʼதிதாபோ ந ப⁴வதி புநரபி யத்பாத³பங்கஜம் நமதாம் ।
ஸா மயி கலிதத³யா ஸ்யாத³ம்பா³ விஷ்ணோ: கலத்ரமநுரூபம் ॥ 136 ॥

ஜநநீகடாக்ஷபா⁴ஜாமிஹ மர்த்யாநாம் ஸுராஸ்து கிங்கரதாம் ।
ரிபவோ கி³ரிதடவாஸம் ப⁴ஜந்தி வேஶ்மாநி ஸித்³த⁴ய: ஸர்வா: ॥ 137 ॥

ஸ்மரணாத்³வா ப⁴ஜநாத்³வா யஸ்யா: பாதா³ம்பு³ஜஸ்ய பு⁴வி த⁴ந்யா: ।
ஹந்த ரமந்தே ஸ்தம்பே³ரமநிவஹாவ்ருʼதக்³ருʼஹாங்க³ணே மநுஜா: ॥ 138 ॥

சிரக்ருʼதஸுக்ருʼதநிஷேவ்யா ஸா தே³வீ விஷ்ணுவல்லபா⁴ க்²யாதா ।
யஸ்யா: ப்ரஸாத³பூ⁴ம்நா ஜாதா: பஶ்வாத³யோ வதா³ந்யா ஹி ॥ 139 ॥

அம்ப³ மது⁴ராந் கடாக்ஷாந் தாபஹராந் விகிர மயி க்ருʼபாஜலதே⁴ ।
யே விந்யஸ்தா: கரிவரமாருதிமுக²ப⁴க்தவர்யேஷு ॥ 140 ॥

அம்ருʼதலஹரீவ மது⁴ரா ஜலத⁴ரருசிரா நதார்திஹரஶீலா ।
ஸர்வஶ்ரேயோதா³த்ரீ காசித்³ தே³வீ ஸதா³ விபா⁴து ஹ்ருʼதி³ ॥ 141 ॥

கீ³தாசார்யபுரந்த்⁴ரீ த்வதீ³யநாமப்ரபா⁴வகலநாத்³யை: ।
யமப⁴யவார்தா தூ³ரே ஹரிஸாம்நித்⁴யம் குதோ ந ஸ்யாத் ॥ 142 ॥

ஜலநிதி⁴தநயே காந்தே விஷ்ணோருஷ்ணாம்ஶுசந்த்³ரநயநே தே ।
சதுராநநாத³யஸ்து க்²யாதா பா³லா: ஶ்ருதௌ சோக்தா: ॥ 143 ॥

மநஸிஜவைரம் கா³த்ரம் வாணீ ஸௌதா⁴ரஸீ ச யத்³ப⁴ஜதாம் ।
ஶ்லாத்⁴யா ஸம்பத் ஸஜ்ஜநஸமாக³மஶ்சாஶு ஸித்⁴யந்தி ॥ 144 ॥

ஸப²லயது நேத்ரயுக³ளம் ஹதநதது³ரிதா ச ஸா பரா தே³வீ ।
ஜலநிதி⁴கந்யா மாந்யா பத்யவதாராநுகூலநிஜசரிதா ॥ 145 ॥

நித்யம் ஸ்மராமி தே³வீம் நமதாம் ஸர்வார்த²தா³யிநீம் கமலாம் ।
யாமாஹுர்ப⁴வநிக³லத்⁴வம்ஸநதீ³க்ஷாம் ச incomplete ॥ 146 ॥=20
ஸகலஜக³த³க⁴நிவாரணஸங்கல்பாம் மது⁴ஜிதோ த³யிதாம் ।
ஜீவாதுமேவ கலயே மோக்ஷார்தி²ஜநஸ்ய பூ⁴மிஸுதாம் ॥ 147 ॥

மந்தா³நாமபி த³யயா தமோநிராஸம் விதந்வந்தீ ।
ஸர்வத்ர பா⁴தி கமலா தநுரிவ விஷ்ணோர்நிரஸ்தாகா⁴ ॥ 148 ॥

பா³லமராலீக³த்யை ஸுரபுரகந்யாதி³மஹிதகலகீ³த்யை ।
விரசிதநாநாநீத்யை சேதோ மே ஸ்ப்ருʼஹயதே ப³ஹுலகீர்த்யை ॥ 149 ॥

அபி⁴லஷிததா³நகுஶலா வாக்³தே³வீவந்தி³தா ச ஸா கமலா ।
நித்யம் மாநஸபத்³மே ஸஞ்சாரம் கலயதே முஹு: குதுகாத் ॥ 150 ॥

முரமத²நநயநபங்கஜவிலாஸகலிகா ஸுரேஶமுக²ஸேவ்யா ।
பூ⁴தமயீ ஸாவித்ரீ க³யத்ரீ ஸர்வதே³வதா ஜயதி ॥ 151 ॥

ஸா ஹி பரா வித்³யா மே லக்ஷ்மீரக்ஷோப⁴ணீயகீர்திகலா ।
ஹ்ருʼத்³யாம் வித்³யாம் த³யாத³த்³ய ஶ்ரேய:பரம்பராஸித்³த்⁴யை ॥ 152 ॥

See Also  Shrivanaragita From Parasharasamhita In Tamil

காமஜநநீ ஹி லக்ஷ்மீ: நாநாலீலாதி³பி⁴ர்நிஜம் நாத²ம் ।
மோஹயதி விஷ்ணுமசிராத் ப்ரக்ருʼதீநாம் க்ஷேமஸித்³த்⁴யர்த²ம் ॥ 153 ॥

மநஸிஜஸாம்ராஜ்யகலாநிதா³நமார்யாபி⁴வந்தி³தம் கிமபி ।
லக்ஷ்மீரூபம் தேஜோ விலஸதி மம மநஸி விஷ்ணுஸங்க்ராந்தம் ॥ 154 ॥

விஷ்ணுமநோரத²பாத்ரம் ஸந்தப்தஸ்வர்ணகாம்யநிஜகா³த்ரம் ।
ஆஶ்ரிதஜலநிதி⁴கோ³த்ரம் ரக்ஷிதநதபா³ஹுஜச்சா²த்ரம் ॥ 155 ॥

கவிகுலஜிஹ்வாலோலம் முரமர்த³நகலிதரம்யப³ஹுலீலம் ।
நிரஸிதநதது³ஷ்காலம் வந்தே³ தேஜ: ஸதா³லிநுதஶீலம் ॥ 156 ॥

ஆதி³மபுருஷபுரந்த்⁴ரீமம்பா³மம்போ⁴ஜலோசநாம் வந்தே³ ।
யாம் நத்வா க³ததாபாஸ்த்யக்த்வா தே³ஹம் விஶந்தி பரமபத³ம் ॥ 157 ॥

லக்ஷ்ம்யா ஹரிரபி பா⁴தி ப்ரக்ருʼதிக்ஷேமாய தீ³க்ஷிதாயாஸௌ ।
மம லோசநயோ: புரதோ லஸது க³பீ⁴ரம் க்ரியாஸித்³த்⁴யை ॥ 158 ॥

ஜநநி கதா³ வா நேஷ்யாம்யஹமாராத³ர்சிதத்வதீ³யபத:³ ।
நிமிஷமிவ ஹந்த தி³வஸந் த்³ருʼஷ்ட்வா த்வாமாத³ரேண கல்யாணீம் ॥ 159 ॥

ஸம்பூர்ணயௌவநோஜ்ஜ்வலதே³ஹாம் யாம் வீக்ஷ்ய ஶௌரிரபி ।
குஸுமஶரவித்³த⁴சேதா: கிங்கரபா⁴வம் ஸ்வயம் ப்ராப்த: ॥ 160 ॥

அநுநயஶீலஸ்தத³நு ப்ரணயக்ரோதா⁴தி³நா பீ⁴த: ।
ஆதி³மபுருஷ: ஸோঽயம் ஸா லக்ஷ்மீர்ந ஶ்ரியை ப⁴வது ॥ 161 ॥

மணிகுண்ட³லலஸிதாஸ்யம் க்ருʼபாகரம் கிமபி குங்குமச்சா²யம் ।
ஹரிணா க்ருʼதஸஞ்சாரம் தேஜோ மே பா⁴து ஸர்வதா³ ஸித்³த்⁴யை ॥ 162 ॥

ஸாம்ராஜ்யமங்க³ளஶ்ரீ: ஶ்ரீரேஷா புஷ்கராக்ஷஸ்ய ।
க³ந்த⁴ர்வகந்யகாத்³யைர்க³ங்கா³தீரேஷு கீ³தகீர்திர்ஹி ॥ 163 ॥

கவிதாபா⁴க்³யவிதா⁴த்ரீ பரிமலஸங்க்ராந்தமது⁴பக³ணகேஶா ।
மம நயநயோ: கதா³ வா ஸா தே³வீ கலிதஸம்நிதா⁴நகலா ॥ 164 ॥

கீர்தி: ஸ்வயம் வ்ருʼணீதே வாக்³தே³வீ சாபி விஜயலக்ஷ்மீஶ்ச ।
தம் நரமசிரால்லோகே யோ லக்ஷ்மீபாத³ப⁴க்தஸ்து ॥ 165 ॥

ஸந்மித்ரம் பாண்டி³த்யம் ஸத்³தா³ரா: ஸத்ஸுதாத்³யாஶ்ச ।
ஜாயந்தே தஸ்ய பு⁴வி ஶ்ரீப⁴க்தோ யஶ்ச நிர்தி³ஷ்ட: ॥ 166 ॥

பரமாசார்யைர்விநுதாம் தாமம்பா³மாத³ராந்நௌமி ।
பரமைஶ்வர்யம் விஷ்ணோரபி யா வேதே³ஷு நிர்தி³ஷ்டா ॥ 167 ॥

கவிகுலஸூக்திஶ்ரேணீஶ்ரவணாநந்தோ³ல்லஸத்³வதம்ஸஸுமா ।
ஸா தே³வீ மம ஹ்ருʼத³யே க்ருʼதஸாம்நித்⁴யா விராஜதே பரமா ॥ 168 ॥

தாபார்தாஸ்து தடாகம் யதா² ப⁴ஜந்தே ரமாம் தே³வீம் ।
ஸம்ஸ்ருʼதிதப்தா: ஸர்வே யாந்தி ஹி ஶரணம் ஶரண்யாம் தாம் ॥ 169 ॥

ஸர்வஜ்ஞத்வம் ஶ்லாத்⁴யம் த⁴ராதி⁴பத்யம் ரமே தே³வி ।
யத்³யத் ப்ரார்த்²யம் த³யயா தத்³ தி³ஶ மோக்ஷம் ச மே ஜநநி ॥ 170 ॥

வித்³யுதமசஞ்சலாம் த்வாம் க்ருʼஷ்ணே மேகே⁴ பயோதி⁴வரகந்யே ।
நித்யமவைமி ஶ்ரேய:ஸித்⁴ய மாத: ப்ரஸந்நே ந: ॥ 171 ॥

த்வாமம்ப³ ஸந்ததருசிம் க்ருʼஷ்ணோ மேக:⁴ ஸமாஸாத்³ய ।
ஸத்³வர்த்மநி வர்ஷதி கில காங்க்ஷாதி⁴கமாத³ரேண வார்தி⁴ஸுதே ॥ 172 ॥

அம்ப³ த்வமேவ காலே முகுந்த³மபி த³ர்ஶயந்தீஹ ।
ஶ்ரேய:ஸித்³த்⁴யை நமதாம் பா⁴ஸி ஹ்ருʼதி³ ஶ்ருதிஶிர:ஸு ஸல்லோகே ॥ 173 ॥

விநமத³மரேஶஸுத³தீகசஸுமமகரந்த³தா⁴ரயா ஸ்நிக்³த⁴ம் ।
தவ பாத³பத்³மமேதத் கதா³ நு மம மூர்த்⁴நி பூ⁴ஷணம் ஜநநி ॥ 174 ॥

அபவர்க³ஸௌக்²யதே³ தே த³யாப்ரஸார: கத²ம் வர்ண்ய: ।
யாமவலம்ப்³ய ஹி யஷ்டிம் ந பததி ஸம்ஸாரபங்கிலே மார்கே³ ॥ 175 ॥

ஸூக்ஷ்மாத் ஸூக்ஷ்மதரம் தே ரூபம் பஶ்யந்தி யோகி³நோ ஹ்ருʼத³யே ।
தாம் த்வாமஹம் கதா³ வா த்³ரக்ஷ்யேঽலங்காரமண்டி³தாம் மாத: ॥ 176 ॥

சிரதரதபஸா க்லிஷ்டே யோகி³ஹ்ருʼதி³ ஸ்தா²நபா⁴க்³ ரமா தே³வீ ।
த³ர்ஶநமசிராத்³ த³யயா த³தா³தி யோகா³தி³ஹீநாநாம் ॥ 177 ॥

தீரம் ஸம்ஸ்ருʼதிஜலதே:⁴ பூரம் கமலாக்ஷலோசநப்ரீதே: ।
ஸாரம் நிக³மாந்தாநாம் தூ³ரம் து³ர்ஜநததேர்ஹி தத்தேஜ: ॥ 178 ॥

லக்ஷ்மீரூபம் தேஜோ மமாவிரஸ்து ஶ்ரியை நித்யம் ।
யந்நித்யத⁴ர்மதா³ராந் விஷ்ணோரமிதௌஜஸ: ப்ராஹு: ॥ 179 ॥

ஜலதி⁴ஸுதே த்வம் ஜநநீ ஸ வாஸுதே³வ: பிதா ச ந: கதி²த: ।
ஶரணம் யுவாம் ப்ரபந்நா நாதோ து³ர்க³திபரிஸ்பூ²ர்தி: ॥ 180 ॥

ஹரிநீலரத்நபா⁴ஸா ப்ரகஶிதாத்மா ஸமுத்³ரவரகந்யா ।
மங்க³ளமாதநுதேயம் கடாக்ஷகலிகாப்ரஸாரைஸ்து ॥ 181 ॥

மச்சித்தமத்தவாரணப³ந்த⁴நமது⁴நா த்வதீ³யபாத³யுகே³ ।
கலயாமி ரமே மாதர்மாம் ரக்ஷ க்ஷிப்ரமேவ ஸம்ஸ்ருʼதித: ॥ 182 ॥

மோசய ஸம்ஸ்ருʼதிப³ந்த⁴ம் கடாக்ஷகலிகாங்குரை ரமே மாத: ।
நாத: பரமர்த்²யமிஹ க்ஷமாதலே த்வம் த³யாமூர்தி: ॥ 183 ॥

மஞ்ஜுளகவிதாஸந்ததிபீ³ஜாங்குரதா³யிஸாரஸாலோகா ।
ஜநநி தவாபாங்க³ஶ்ரீ: ஜயதி ஜக³த்த்ராணகலிததீ³க்ஷேயம் ॥ 184 ॥

அம்ப³ தவாபாங்க³ஶ்ரீரபாங்க³கேலீஶதாநி ஜநயந்தீ ।
முரஹந்துர்ஹ்ருʼதி³ ஜயதி வ்ரீடா³மத³மோஹகாமஸாரகரீ ॥ 185 ॥

ப³த்³த⁴மபி சித்தமேதத்³ யமநியமாத்³யை: பரிஷ்காரை: ।
தா⁴வதி ப³லாத்³ ரமே தவ பாதா³ப்³ஜம் யாமி ஶரணமஹம் ॥ 186 ॥

மத்தக³ஜமாந்யக³மநா மது⁴ராலாபா ச மாந்யசரிதா ஸா ।
மந்த³ஸ்மேரமுகா²ப்³ஜா கமலா மே ஹ்ருʼத³யஸாரஸே லஸது ॥ 187 ॥

ஶாஸ்த்ரஸ்மரணவிஹீநம் பாபிநமேநம் ஜநம் ரமா தே³வீ ।
த³யயா ரக்ஷதி காலே தஸ்யாஸ்தேந ப்ரதா² மஹதீ ॥ 188 ॥

முக²விஜிதசந்த்³ரமண்ட³லமித³மம்போ⁴ருஹவிலோசநம் தேஜ: ।
த்⁴யாநே ஜபே ச ஸுத்³ருʼஶாம் சகாஸ்தி ஹ்ருʼத³யே கவீஶ்வறாணாம் ச ॥ 189 ॥

அம்ப³ விவேகவிதூ³ரம் ஜநமேநம் ஶிஶிரலோசநப்ரஸரை: ।
ஶிஶிரய க்ருʼபயா தே³வி த்வமேவ மாதா ஹி லோகஸ்ய ॥ 190 ॥

கோபது³பேக்ஷஸே யதி³ மாதர்மே ரக்ஷக: க: ஸ்யாத் ।
மயி தீ³நே கோ லாப⁴ஸ்தவ து த³யாயா: ப்ரஸாரிண்யா: ॥ 191 ॥

ப⁴வசண்ட³கிரணதப்த: ஶ்ராந்தோঽஹம் ஜ்ஞாநவாரிதூ³ரஸ்த:² ।
ஶிஶிராமங்க்⁴ரிச்சா²யாம் தவ மாதர்யாமி ஶரணமாராத்து ॥ 192 ॥

மாதரஶோகோல்லாஸம் ப்ரகடய தவ கோமலகடாக்ஷை: ।
யைர்தீ³நா நரபதய: கலிதா வாரணஶதாவ்ருʼதே கே³ஹே ॥ 193 ॥

ஜயதி ரமே தவ மஹதீ க்ருʼபாஜ²ரீ ஸர்வஸம்மாந்யா ।
க்ஷேமங்கரீ யதே³ஷா ப்ரதிகல்பம் ஸர்வஜக³தாம் ச ॥ 194 ॥

அஜ்ஞாநகூபகுஹரே பதிதம் மாம் பாஹி கமலே த்வம் ।
நக³ரே வா க்³ராமே வா வநமத்⁴யே தி³க்ஷு ரக்ஷிணீ த்வமஸி ॥ 195 ॥

தவ சரணௌ ஶரணமிதி ப்³ருவந்நஹம் மாதரப்³தி⁴தநயே த்வம் ।
ஹரிணா ஸஹிதா த³யயா ப்ராஹ்யவிலம்பே³ந தீ³நம் மாம் ॥ 196 ॥

பரிஸரநதவிபு³தா⁴லீகிரீடமணிகாந்திவல்லரீவிஸரை: ।
க்ருʼதநீராஜநவிதி⁴ தே மம து ஶிரோபூ⁴ஷணம் ஹி பத³யுக³ளம் ॥ 197 ॥

மம ஹ்ருʼத³யபங்கஜவநீவிகாஸஹேதௌ தி³நாதி⁴பாயேதாம் ।
தவ து கடாக்ஷப்ரஸர: தீ³பாயேதாம் தமோநிராகரணே ॥ 198 ॥

யாவச்ச²ரணம் யாதி க்ஷிதிதநயே த்வாம் ஹி ஜந்துரிஹ மூட:⁴ ।
தாவத் தஸ்ய து ரஸநாங்க³ணே து வாணீ ஸமாகலிதந்ருʼத்தா ॥ 199 ॥

பங்கஜநிலயே தாவகசரணம் ஶரணம் ஸமாகலயே ।
தேந ஹி ஸர்வக்ருʼதாநாம் ப⁴விஷ்யதாம் ஹாநிரேவ து³ரிதாநாம் ॥ 200 ॥

ஶ்ருத்யந்தஸேவிதம் தே சரணஸரோஜம் ப்ரணம்ய கில ஜந்து: ।
ச²த்ரோல்லஸிதஶிரா: ஸந் வநீபகாந் தா³நவாரிணா ஸிஞ்சந் ॥ 201 ॥

விஷ்வக்ஸேநமுகா²த்³யை: ஸேவிதமம்ப³ த்வதீ³யபாத³யுக³ம் ।
அவதம்ஸயந்தி ஸந்த: கலிதாபப்ரஶமநாயாஸ்து ॥ 202 ॥

து³க்³தோ⁴த³தி⁴தநயே த்வாம் தி³ஶாக³ஜேந்த்³ரா: ஸுவர்ணக⁴டதோயை: ।
மணிமண்டபமத்⁴யதலே ஸமப்⁴யஷிஞ்சந் ஹரிப்ரீத்யை ॥ 203 ॥

தி³க்³க³ஜபுஷ்பகரகும்பை⁴ரபி⁴ஷிக்தாம் த்வாம் ஹரி: ப்ரீத்யா ।
உத³வஹதா³ராந்முநிக³ணமத்⁴யே ஸர்வஶ்ரியோ மூலம் ॥ 204 ॥

ஜாதபராக்ரமகலிகா தி³ஶி தி³ஶி கிம்நரஸுகீ³தநிஜயஶஸ: ।
த⁴ந்யா பா⁴ந்தி ஹி மநுஜா: யத்³வீக்ஷாலவவிஶேஷத: காலே ॥ 205 ॥

நமத³மரீகசப⁴ரஸுமமரந்த³தா⁴ராபி⁴ஷிக்தம் தே ।
பத³கமலயுக³ளமேதச்ச்²ரேய:ஸ்பூ²ர்த்யை ஸதா³ ப⁴வது ॥ 206 ॥

ராக³த்³வேஷாதி³ஹதம் மாமவ கமலே ஹரே: காந்தே ।
த³ர்ஶய த³யயா காலே ஹ்யபவர்க³ஸ்தா²நமார்க³ம் ச ॥ 207 ॥

ந ஹி ஜாநே வர்ணயிதும் பரமே ஸ்த²நே த்வதீ³யவிப⁴வமஹம் ।
முநயஶ்ச ஸுரா வேதா³ யதோ நிவ்ருʼத்தா: க்ஷமாதநயே ॥ 208 ॥

மநுஜா: கடாக்ஷிதா: கில ததா²ம்ப³யா மேதி³நீபுத்ர்யா ।
ஸத்ஸுதகலத்ரஸஹிதா: ஸுரபி⁴ம் காலேந நிர்விஶாந்தி முதா³ ॥ 209 ॥

ஜலதீ⁴ஶகந்யகா ஸா லஸது புரோঽஸ்மாகமாத³ரக்ருʼதஶ்ரீ: ।
யத்ப்ரணமநாஜ்ஜநாநாம் கவிதோந்மேஷ: ஸதீ³டி³தே பா⁴தி ॥ 210 ॥

தூ³ரிகரோது து³ரிதம் த்வத்³ப⁴க்திர்மாமகம் கமலே ।
அஹமபி ஸுரேஶஸேவ்யே தவ ஸத³ஸி விஶாமி கீர்திகா³நபர: ॥ 211 ॥

பரமஜ்ஞாநவிதா⁴த்ரீ தவ பாத³பயோஜப⁴க்திரஸ்மாகம் ।
கிம் வாஶாஸ்யமதோঽந்யத் ஸமுத்³ரதநயே ஹரேர்ஜாயே ॥ 212 ॥

அம்ப³ கதா³ வா லப்ஸ்யே மதீ³யபாபாபநோதா³ய ।
தவ பாத³கமலஸேவாமப்³ஜப⁴வாத்³யைஸ்து ஸம்ப்ரார்த்²யாம் ॥ 213 ॥

மந்தா³நாமபி மஞ்ஜுளகவித்வரஸதா³யிநீ ஜநநீ ।
காபி கருணாமயீ ஸா லஸது புரஸ்தாத் ஸதா³ஸ்மாகம் ॥ 214 ॥

ஸகலகவிலோகவிநுதே கமலே கமலாக்ஷி வல்லபே⁴ விஷ்ணோ: ।
த்வந்நாமாநி ஹி கலயே வநே ஜலே ஶத்ருபீடா³யாம் ॥ 215 ॥

தி³வி வா பு⁴வி தி³க்ஷு ஜலே வஹ்நௌ வா ஸர்வத: கமலே ।
ஜந்தூநாம் கில ரக்ஷா த்வத³தீ⁴நா கீர்த்யதே விபு³தை:⁴ ॥ 216 ॥

குஶலவித⁴யே தத³ஸ்து த்ரிவிக்ரமாஸேவ்யரம்யநிஜகேலி ।
கப³லிதபத³நததை³ந்யம் தருணாம்பு³ஜலோசநம் தேஜ: ॥ 217 ॥

ஜநநீ ஸுவர்ணவ்ருʼஷ்டிப்ரதா³யிநீ பா⁴தி விஷ்ணுவக்ஷ:ஸ்தா² ।
கமலா கலிதக்ஷேமா ப்ரக்ருʼதீநாம் ஶீதலாபாங்கை:³ ॥ 218 ॥

ஜக³தாமாதி³மஜநநீ லஸதி கவேராத்மஜாபுலிநே ।
க்ஷேத்ரேஷூத்தமஜுஷ்டேஷ்வயோநிஜா லோகரக்ஷாயை ॥ 219 ॥

குசஶோபா⁴ஜிதவிஷ்ணு: குங்குமபங்காங்கிதா கமலா ।
காஞ்ச்யாம் ராஜதி காஞ்சீமணிக³ணநீராஜிதாங்க்⁴ரியுகா³ ॥ 220 ॥

மந்தா³ரகுஸுமமத³ஹரமந்த³ஸ்மிதமது⁴ரவத³நபங்கருஹா ।
ஹ்ருʼத்³யதமநித்யயௌவநமண்டி³தகா³த்ரீ விராஜதே கமலா ॥ 221 ॥

கம்ஸரிபுகே³ஹிநீ ஸா ஹம்ஸக³திர்ஹம்ஸமாந்யநிஜசரிதா ।
ஸம்ஸாரதாபஹாநிம் கலயது காலே ரமாஸ்மாகம் ॥ 222 ॥

மநஸிஜஜநநீ ஜநநீ சாஸ்மாகமிஹாத³ராத் காலே ।
ஶீதலலோலாபாங்கை³ஸ்தரங்க³யதி ஶ்ரேயஸாம் ஸரிணம் ॥ 223 ॥

தவ மந்த³ஹாஸகலிகாம் ப⁴ஜே பு⁴ஜங்கே³ ஶயாநம் தம் ।
யா கலயதி க³தகோபம் பா³லாநாம் ந: க்ருʼதாபராதா⁴நாம் ॥ 224 ॥

ஸா ஸாத⁴யேத³பீ⁴ஷ்டம் கமலா ஶ்ரீர்விஷ்ணுவக்ஷ:ஸ்தா² ।
யஸ்யா: பத³விந்யாஸ: ஶ்ருதிமௌலிஷு தந்யதே மஹாலக்ஷ்ம்யா: ॥ 225 ॥

ஶாந்திரஸநித்யஶேவதி⁴மம்பா³ம் ஸேவே மநோரதா²வாப்த்யை ।
யாமாராத்⁴ய ஸுரேஶா: ஸ்வபத³ம் ப்ராபுர்ஹி தாத்³ருʼக்ஷம் ॥ 226 ॥

தா⁴துரபி வேத³வசஸாம் தூ³ரே யத்ஸ்தா²நமாமநந்தி பு³தா:⁴ ।
ஸாஸ்து முதே³ ஶ்ரீரேஷா முரமர்த³நஸத்கலத்ரமமிதௌஜ: ॥ 227 ॥

ப⁴வது:³க²ராஶிஜலதே⁴ர்ஹடா²த் தரித்ரீம் பரம் வித்³ம: ।
தாமம்பா³ம் கமலஸ்தா²ம் முராரிவக்ஷோமணிப்ரதீ³பாம் ச ॥ 228 ॥

முநிஸார்வபௌ⁴மவர்ணிதமஹாசரித்ரம் ஹரே: கலத்ரம் தத் ।
பதி² மங்க³ளாய ப⁴வது ப்ரஸ்தா²நஜுஷாம் க்ருʼபாதா⁴ரம் ॥ 229 ॥

க²ண்டி³தவைரிக³ணேயம் மண்டி³தப⁴க்தா ஸுதாத்³யைஶ்ச ।
பா⁴ஸுரகீர்திர்ஜயதி க்ஷோணீஸுரவந்த்³யசரணாப்³ஜா ॥ 230 ॥

See Also  Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa In Telugu

நதபாலிநி மாம் பாஹி த்ரிஜக³த்³வந்த்³யே நிதே⁴ஹி மயி த³யயா ।
தாவககடாக்ஷலஹரீ: ஶக்திமயே ஸகலஸித்³தீ⁴நாம் ॥ 231 ॥

ப⁴வஸாக³ரம் திதீர்ஷுஸ்தவ சரணாப்³ஜம் மஹாஸேயும் ।
மாத: கதா³ நு லப்ஸ்யே க⁴நதாபோர்ம்யாதி³பீடி³தோ தீ³ந: ॥ 232 ॥

கவிவாக்³வாஸந்தீநாம் வஸந்தலக்ஷ்மீர்முராரித³யிதா ந: ।
பரமாம் முத³ம் வித⁴த்தே காலே காலே மஹாபூ⁴த்யை ॥ 233 ॥

ஸுரஹரபரதந்த்ரம் தத்³ க³ததந்த்³ரம் வஸ்து நிஸ்துலமுபாஸே ।
தேநைவாஹம் த⁴ந்யோ மத்³வம்ஶ்யா நிரஸிதாத்மதாபப⁴ரா: ॥ 234 ॥

த்ருʼஷ்ணாம் ஶமயதி தே³வீ ராக⁴வத³யிதா நதாலிஸுரவல்லீ ।
இட்யார்யவசோ தை⁴ர்யம் ஜநயதி காலே த⁴ராபுத்ரி ॥ 235 ॥

ரகு⁴பதித³யிதே மாத: காகாஸுரரக்ஷணாதி³நா லோகே ।
தாவககருணாமஹிமா ப்ரதி²த: கில பூ⁴திதா³யீ ந: ॥ 236 ॥

ப்ரசுரதது³ரிதபாலீஸமாவ்ருʼதாநாம் கலௌ ஹி தப்தாநாம் ।
தாவகத³யா ஹி மாத: ஶரணம் வரமிதி ஸதாம் க³ண: ஸ்தௌதி ॥ 237 ॥

அத்யந்தஶீதலாம் தாம் கடாக்ஷதா⁴டீமுபாஸேঽஹம் ।
தேந மம த்ரித³ஶாநாம் ந கோঽபி பே⁴தோ³ த⁴ராதநயே ॥ 238 ॥

யை: ஸேவா ஸங்கலிதா தவ பாதா³ப்³ஜே த⁴ராதநயே ।
தேஷாமஜ்ஞாநஜ²ரீ யாதி ஹி விலயம் க்ஷணேநைவ ॥ 239 ॥

ஜ்ஞாநாரவிந்த³விலஸநமசிராத³ஸ்ய ஸ்துதௌ ஹி கவிவர்யா: ।
ஸம்பத்³ தி³வ்யா ச ததா² விபு³தா⁴வலிமாநநீயாத்ர ॥ 240 ॥

மாதஸ்தவ பாதா³ப்³ஜம் யஸ்ய லலாடே க்ருʼதோருநிஜகாந்தி ।
தத்பாத³பத்³மமசிராத்³ விமாநகா³ தே³வதா வஹதி ॥ 241 ॥

ஆஜ்ஞாவஶேந தே³வ்யா லஸந்தி தி³வி தே³வதாமாந்யா: ।
இந்த்³ராத்³யா: ஸ ச தா⁴தா தி³க்பாலாஶ்சாபி க³ந்த⁴ர்வா: ॥ 242 ॥

கைவல்யாநந்த³கலாதா³த்ரீம் கமலாமஹர்நிஶம் நௌமி ।
தேநைவ ஜந்ம ஸப²லம் தீர்தா²தி³நிஷேவணாத்³யச்ச ॥ 243 ॥

யச்ச ஹரிபாத³பங்கேருஹபரிசரணாதி³நா லோகே ।
தத் ஸர்வமாஶு க⁴டயதி ஸஹஸா மந்த³ஸ்ய மே மாதா ॥ 244 ॥

நாநாஶ்ருத்யந்தகலாபரிமலபரிவாஹவாஸிதம் மாத: ।
தவ சரணகமலயுக³ளம் மமாவதம்ஸ: க்ஷணம் பா⁴து ॥ 245 ॥

நததே³வநக³ரநாரீத⁴ம்மில்லலஸத்ஸுமாலிக்ருʼதநாதா:³ ।
ப்ராதர்முரஜவிலாஸம் கலயந்தி ப்⁴ருʼஶம் தவாக்³ரதோ ப்⁴ருʼங்கா:³ ॥ 246 ॥

பாபப்ரஶமநதீ³க்ஷாகலாது⁴ரீணா: பயோஜநிலயே தே ।
மாம் ச பவித்ரீகுர்யு: பாத³பராகா:³ க்ருʼபாவஶத: ॥ 247 ॥

ஹந்த கதா³ வா லப்ஸ்யே தவாங்க்⁴ரிஶுஶ்ரூஷணாஸக்திம் ।
ஸஹஜாநந்த³ம் தேந ஹி பத³ம் க்ரமாத் ப்ராப்யமாதி³ஷ்டம் ॥ 248 ॥

நலிநீவிலாஸருசிராம் மயி தே³வி த்வத்கடாக்ஷலஹரீம் ஹி ।
காலே நிதே⁴ஹி த³யயா ஸ்பீ²தா தே கீர்திராத்³ருʼதா ஸர்வை: ॥ 249 ॥

விநிஹதது³ரிதஸ்தோமா காபி மதீ³யே ஹ்ருʼத³ம்போ⁴ஜே ।
லஸது பரதே³வதாக்²யா மாத⁴வநேத்ரப்ரியங்கரீ கலிகா ॥ 250 ॥

பஞ்சாயுத⁴கு³ருமந்த்ரம் கலநூபுரநிநத³மாத³ராத் கமலே ।
கலயதி ரமாத⁴வக்³ருʼஹம் யாதும் காலே த்வயி ப்ரவ்ருʼத்தாயாம் ॥ 251 ॥

நதநாகிலோகவநிதாலலாடஸிந்தூ³ரஶோணகாந்திப்⁴ருʼதோ: ।
கலயே நமாம்ஸி கமலே தவ பாத³பயோஜயோர்நித்யம் ॥ 252 ॥

கமலஸுஷுமாநிவாஸஸ்தா²நகடாக்ஷம் சிராய க்ருʼதரக்ஷம் ।
ரக்ஷோக³ணபீ⁴திகரம் தேஜோ பா⁴தி ப்ரகாமமிஹ மநஸி ॥ 253 ॥

ஜ்யோத்ஸ்நேவ ஶிஶிரபாதா கடாக்ஷதா⁴டீ த்வதீ³யா ஹி ।
அம்ப³ முகுந்த³ ( … incomplete … ) குருதே ॥ 254 ॥

தாபஹரரஸவிவர்ஷம்அத்⁴ருʼதகுதுகா காபி நீலநலிநருசி: ।
காத³ம்பி³நீ புரஸ்ததா³ஸ்தாம் ந: ஸந்ததம் ஜநநீ ॥ 255 ॥

ஸப²லயது நேத்ரயுக³ளம் மாமகமேதத் த்வதீ³யரூபமஹோ ।
யத் கமலநேத்ரஸுசரிதபசேலிமம் வைதி³கீ ஶ்ருதிர்ப்³ரூதே ॥ 256 ॥

மாத⁴வநேத்ரபயோஜாம்ருʼதலஹரீ பா⁴தி தாவகம் ரூபம் ।
அம்ப³ யுவாமாத்³யௌ ந: பிதரௌ வநே ஸுகா²வாப்த்யை ॥ 257 ॥

ஸரஸகவிதாதி³ஸம்பத்³விலஸநமாராது³ஶாந்தி கவிவர்யா: ।
யத்ப்ரீணநேந ஸா மே ப⁴வது விபூ⁴த்யை ஹி ஸா கமலா ॥ 258 ॥

மநஸிஜஜயாதி³கார்யம் யத³பாங்க³லவாந்ந்ருʼணாம் ப⁴வதி ।
தத்பத³மாநந்த³கலம் ஸேவ்யம் ச ப⁴ஜே ரமாம் ஜநநீம் ॥ 259 ॥

ஶிதி²லததம:ஸமூஹா ப⁴க்தாநாம் ஸா ரமா தே³வீ ।
ஜநயதி தை⁴ர்யம் ச ஹரே: காலே யா ஸர்வதா³ ஸேவ்யா ॥ 260 ॥

யத்³ப்⁴ரூவிலாஸவஶத: ஶக்த: ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³கம் கர்தும் ।
ஹரிரபி லோகே க்²யாத: ஸா ந: ஶரணம் ஜக³ந்மாதா ॥ 261 ॥

நயநயுக³ளீம் கதா³ மே ஸிஞ்சதி ஏவ்யா: பரம் ரூபம் ।
யத்³ப⁴ஜநாந்ந ஹி லோகே த்³ருʼஷ்டம் ஶ்லாத்⁴யம் பரம் வஸ்து ॥ 262 ॥

ஸுசரிதப²லம் த்வதீ³யம் ரூபம் ந: கலிதப⁴க்தீநாம் ।
அத ஏவ மாமகாநாம் பாபாநாம் விரதிரூர்ஜிதா கமலே ॥ 263 ॥

ஸுக்ருʼதிவிப⁴வாது³பாஸ்யா கமலா ஸா ஸர்வகல்யாணா ।
ஹரிவக்ஷஸி க்ருʼதவாஸா ரக்ஷதி லோகாநஹோராத்ரம் ॥ 264 ॥

ஸம்வித்³ரூபா ஹி ஹரே: குடும்பி³நீ பா⁴தி ப⁴க்தஹ்ருʼத³யேஷு ।
ஸர்வஶ்ரேய:ப்ராப்த்யை யாம் விது³ரார்யா ரமாம் கமலாம் ॥ 265 ॥

விஷயலஹரீப்ரஶாந்த்யை கமலாபாதா³ம்பு³ஜம் நௌமி ।
பூர்வம் ஶுகாதி³ஸுதி⁴யோ யத்³த்⁴யாநாத்³ க³லிதஶத்ருப⁴யா: ॥ 266 ॥

லலிதக³மநம் த்வதீ³யம் கலநூபுரநாத³பூரிதம் மாத: ।
நௌமி பதா³ம்பு³ஜயுக³ளம் ப⁴வதாபநிராஸநாயாத்³ய ॥ 267 ॥

விரலீகரோதி தாபம் கமலாயா மந்த³ஹாஸஜ²ரீ ।
யத்ஸேவநேஷு ஸமுதி³தகௌதுகரஸநிர்ப⁴ரோ ஹரிர்ஜயதி ॥ 268 ॥

ப்ரதிப²லது ஸந்ததம் மே புரதோ மாதஸ்த்வதீ³யரூபமித³ம் ।
யத்³த³ர்ஶநரஸபூ⁴ம்நா ஹரிரபி நாநாஸ்வரூபபா⁴க் காலே ॥ 269 ॥

அம்ப³ தவ சரணஸேவாம் ஸந்ததமஹமாத³ராத் கலயே ।
தேந மம ஜந்ம ஸப²லம் த்ரித³ஶாநாமிவ முநீந்த்³ராணாம் ॥ 270 ॥

து³ர்வாரக³ர்வது³ர்மதிது³ரர்த²நிரஸநகலாநிபுணா: ।
தவ சரணஸேவயைவ ஹி கமலே மாதர்பு³தா⁴ ஜக³தி ॥ 271 ॥

ஆநத³மேதி மாதஸ்தவ நாமோச்சாரணேந ஸிந்து⁴ப⁴வே ।
ஸம்ப்ராப்தத்வத்³ரூபம் மம மாநஸமாத்தயோக³கலம் ॥ 272 ॥

தவ த்³ருʼஷ்டிபாதவிப⁴வாத் ஸர்வே லோகே விதூ⁴ததாபப⁴ரா: ।
யாந்தி முதா³ த்ரித³ஶை: ஸஹ விபா⁴நமாருஹ்ய மாதரஹோ ॥ 273 ॥

கோ வா ந ஶ்ரயதி பு³த:⁴ ஶ்ரேயோঽர்தீ² தாமிமாம் கமலாம் ।
யாம் பந்நகா³ரிவாஹநஸத்³க³ர்மிணீமர்சயந்தி ஸுரநாதா:² ॥ 274 ॥

தாமரவிந்த³நிவாஸாமம்பா³ம் ஶரணார்தி²நாம் கலிதரக்ஷாம் ।
ப³ஹுரூபேஷ்வக⁴நிசயேஷ்வபி நிஶ்சித்யாத்மநோ தை⁴ர்யம் ॥ 275 ॥

கருணாப்ரவாஹஜ²ர்யா க³தபங்க பூ⁴தலம் மாத: ।
ஸத்வாங்குராதி³லஸிதம் ஜயதி பயோராஶிககந்யகே கமலே ॥ 276 ॥

விதி⁴ஶிவவாஸவமுக்²யைர்வந்த்³யபதா³ப்³ஜே நமஸ்துப்⁴யம் ।
மாதர்விஷ்ணோர்த³யிதே ஸர்வஜ்ஞத்வம் ச மே கலய ॥ 277 ॥

பரதே³வதே ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ஹரிவல்லபே⁴ மாத: ।
த்வாமாஹு: ஶ்ருதய: கில கல்யாணகு³ணாகராம் நித்யாம் ॥ 278 ॥

க்ஷந்தவ்யமம்ப³ மாமகமக⁴ராஶிம் க்ஷபய வீக்ஷணத: ।
ஸத்வோந்மேஷம் தே³ஹி ப்ரியே ஹரேர்தா³ஸமபி குரு மாம் ॥ 279 ॥

வாஞ்சி²தஸித்³தி⁴ர்ந ஸ்யாத்³ யதி³ பாதா³ப்³ஜே க்ருʼதப்ரணாமாநாம் ।
ஹாநிஸ்த்வதீ³யயஶஸாமிதி கேசித்³தை⁴ர்யவந்தஶ்ச ॥ 280 ॥

ஸத³ஸத³நுக்³ரஹத³க்ஷாம் த்வாம் மாத: ஸந்ததம் நௌமி ।
க்³ரஹபீடா³ நைவ ப⁴வேத்³யமபீடா³ தூ³ரத: காலே ॥ 281 ॥

வித்³யா: கலாஶ்ச காலே க்ருʼபயா கலய ப்ரஸீதா³ஶு ।
மாதஸ்த்வமேவ ஜக³தாம் ஸர்வேஷாம் ரக்ஷணம் த்வயா க்ரியதே ॥ 282 ॥

உசே²ஷ்வபி நீசேஷு ப்ரகாஶதே துல்யமேவ தவ ரூபம் ।
ஏதத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா தை⁴ர்யம் க⁴நாக³ஸோঽப்யம்ப³ ஜாயதே நநு மே ॥ 283 ॥

கா ஶங்கா தவ வைப⁴வஜாலம் வக்தும் தி³க³ந்தரே மாத: ।
வரஹாராலங்காராம் ஸேவந்தே த்வாம் ஹரித்பதய: ॥ 284 ॥

கமலாயாஶ்ச ஹரேரபி ஸந்த்³ருʼஷ்யம் தி³வ்யதா³ம்பத்யம் ।
தாவேவ ந: பதீ கில ஜந்மாந்தரபுண்யபரிபாகாத் ॥ 285 ॥

ஸர்வாஸாமுபநிஷதா³ம் வித்³யாநாம் த்வம்பரம் ஸ்தா²நம் ।
அல்பதி⁴யோ வயமேதே த்வத்ஸ்தோத்ரே போ:⁴ கத²ம் ஶக்தா: ॥ 286 ॥

ஸாஷ்டாங்க³ப்ரணதிரியம் ப்ரகல்பிதா மாதரத்³ய தவ சரணே ।
தேநாஹம் ஹி க்ருʼதார்த:² கிம் ப்ரார்த்²யம் வஸ்த்வத: கமலே ॥ 287 ॥

ஸ்தோத்ரமித³ம்ஹி மயா தே சரணாம்போ⁴ஜே ஸமர்பிதம் ப⁴க்த்யா ।
தவ ச கு³ரோரபி வீக்ஷா தத்ர நிதா³நம் பரம் நாந்யத் ॥ 288 ॥

தே³ஹாந்தே நநு மாதர்மோக்ஷம் த்ரித³ஶை: ஸமம் தே³ஹி ।
அஹமபி ஸாம பட²ந் ஸந் த்வாம் ச ஹரிம் யாமி ஶரணார்தீ² ॥ 289 ॥

ஶுகவாணீமிவ மாதர்நிரர்த²காம் மத்³வசோப⁴ங்கீ³ம் ।
ஆராச்ச்²ருʼணோஷி த³யயா ததே³வ சோத்தமபத³வ்யக்த்யை ॥ 290 ॥

வித்³யாம் கலாம் வரிஷ்டா²ம் அம்ப³ த்வாம் ஸந்ததம் வந்தே³ ।
யா வ்யாகரோஷி காலே வித்³வத்³பி⁴ர்வேத³தத்த்வாதி³ ॥ 291 ॥

வைது³ஷ்யம் வாண்யா: ஸத்ஸம்பஜ்ஜ²ர்யோ யதீ³யவீக்ஷணத: ।
ஸித்⁴யந்த்யபி தே³வாநாம் ஸா ந: ஶரணம் ரமா தே³வீ ॥ 292 ॥

விபுலம் ஶ்ரியோ விலாஸம் ஶ்ரத்³தா⁴ம் ப⁴க்த்யாதி³கம் தே³ஹி ।
அம்ப³ ப்ரஸீத³ காலே தவ பாதா³ப்³ஜைகஸேவிநாமிஹ ந: ॥ 293 ॥

கேசித் ப்ராஞ்ச: கமலாம் ப்ராப்ய ஹி ஶரணம் விபத்காலே ।
ஜ²டிதி விதூ⁴நிததாபா: ஸா மே தே³வீ ப்ரஸந்நாஸ்து ॥ 294 ॥

மரகதகாந்திமநோஹரமூர்தி: ஸைஷா ரமா தே³வீ ।
பாதி ஸகலாநி காலே ஜக³ந்தி கருணாவலோகாத்³யை: ॥ 295 ॥

பா⁴கீ³ரதீ²வ வாணீ தவ நுதிரூபா விராஜதே பரமா ।
இஹ மாதர்யத்³ப⁴ஜநம் ஸர்வேஷாம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ஹேது: ॥ 296 ॥

கலஶபயோத³தி⁴தநயே ஹரிப்ரியே லக்ஷ்மி மாதரம்பே³தி ।
தவ நாமாநி ஜபந் ஸந் த்வத்³தா³ஸோঽஹம் து முக்தயே ஸித்³த:⁴ ॥ 297 ॥

நிகி²லசராசரரக்ஷாம் விதந்வதீ விஷ்ணுவல்லபா⁴ கமலா ।
மம குலதை³வதமேஷா ஜயதி ஸதா³ராத்⁴யமாந்யபாத³கமலா ॥ 298 ॥

ஸர்வஜந்நுதவிப⁴வே ஸந்ததமபி வாஞ்சி²தப்ரதே³ தே³வி ।
அம்ப³ த்வமேவ ஶரணம் தேநாஹம் ப்ராப்தஸர்வகார்யார்த:² ॥ 299 ॥

கமலே கத²ம் நு வர்ண்யஸ்தவ மஹிமா நிக³மமௌலிக³ணவேத்³ய: ।
இதி நிஶ்சித்ய பதா³ப்³ஜம் தவ வந்தே³ மோக்ஷகாமோঽஹம் ॥ 300 ॥

த்வாமம்ப³ பா³லிஶோঽஹம் த்வசமத்காரைர்கி³ராம் கு³ம்பை:⁴ ।
அயதா²யத²க்ரமம் ஹி ஸ்துவந்நபி ப்ராப்தஜந்மஸாப²ல்ய: ॥ 301 ॥

இதி ஶ்ரீகமலாத்ரிஶதீ ஸமாப்தா

– Chant Stotra in Other Languages -309 Names of Sri Kamala Trishati:
Kamala Trishati – 300 Names of Kamala in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil