Kamala Trishati – 300 Names Of Kamala In Malayalam

॥ Kamala Trishati Malayalam Lyrics ॥

॥ കമലാത്രിശതീ ॥

ഗങ്ഗാധരമഖിവിരചിതാ ।
പരമാഭരണം വിഷ്ണോര്‍വക്ഷസി സാ സാഗരേന്ദ്രവരപുത്രീ ।
യാ മൂര്‍തിര്‍മതീ കാലേ ക്ഷമാ ജനാനാം കൃതാപരാധാനാം ॥ 1 ॥

സാ നഃ ശ്രേയോ ദദ്യാത് കമലാ കമലാസനാദിജനനീം യാം ।
സമ്പ്രാപ്യ സഹചരീം ഹരിരവതി ജഗന്ത്യനാകുലം സതതം ॥ 2 ॥

നിത്യശ്രേയോദാനേ ഖ്യാതാ യാ ഹരിഗൃഹസ്യ സര്‍വസ്വം ।
ശ്രുതിമൌലിസ്തുതവിഭവാ സാ ഭാതു പുരഃ സദാസ്മാകം ॥ 3 ॥

വിഷ്ണുക്രീഡാലോലാ വിഖ്യാതാ ദീനരക്ഷണേ ലക്ഷ്മീഃ ।
ജനനീ നഃ സ്ഫുരതു സദാ തേന വയം കില കൃതാര്‍ഥാഃ സ്മഃ ॥ 4 ॥

നിര്‍വാണാങ്കുരജനനീ കാലേ സാ സാര്‍വഭൌമപദദോഗ്ധ്രീ ।
നിരസതിമോഹസമൂഹാ മമ ദൈവതമാദൃതം ഗുരുഭിഃ ॥ 5 ॥

വിഷ്ണോര്‍വക്ഷസി ലസിതാ ശീതമയൂഖസ്യ സോദരീ കമലാ ।
കമലായതനയനാ നഃ പാതു സദാ പാപരാശിഭ്യഃ ॥ 6 ॥

കവിപരിഷദാ ച വേദൈഃ നിത്യം സ്തുതനിജമഹോദയാ കമലാ ।
മനസി മമ സംനിധത്താം ത്വമിതാനന്ദായ ലോകനാഥേന ॥ 7 ॥

ദുഗ്ധോദധിതനയാ സാ ദുരിതനിഹന്ത്രീ കൃതപ്രണാമാനാം ।
ആനന്ദപദവിധാത്രീ പത്യാ സാകം പദേ പദേ ലോകേ ॥ 8 ॥

മന്‍മഥജനനീ സാ മാമവതു സരോജാ(ക്ഷ)ഗേഹിനീ കമലാ ।
യാമാരാധ്യ ബുധേന്ദ്രാ വിശന്തി പരമം തു തത് പദം വിഷ്ണോഃ ॥ 9 ॥

സത്സൂക്തികൃതിവിധാത്രീ നമതാമംബാ ത്രിലോക്യാസ്തു ।
നിത്യപ്രസാദഭൂംനാ രക്ഷതി മാമാദരാത് കമലാ ॥ 10 ॥

മമ സൂക്തിരഞ്ജലിപുടഃ പ്രണതിശ്ചാനേകസംഖ്യാകാ ।
കുതുകാത് ക്ഷീരോദസുതാമമിതാനന്ദായ ഗാഹതേ കമലാം ॥ 11 ॥

യാ പാരമാര്‍ഥ്യസരണിഃ സാ കമലാ നിശ്ചിതാ വേദൈഃ ।
സൈഷാ ഹി ജഗന്‍മാതാ സംസൃതിതാപാപഹന്ത്രീ ച ॥ 12 ॥

മന്ദസ്മിതമധുരാനനമമന്ദസംതോഷദായി ഭജതാം തത് ।
കമലാരൂപം തേജോ വിഭാതു നിത്യം മദീയഹൃത്കമലേ ॥ 13 ॥

കാലേ ക്ഷപയതി കമലാ കടാക്ഷധാട്യാ ഹി മാമകം ദുരിതം ।
അത ഏവാശ്രിതരക്ഷണദീക്ഷേത്യേവം ജനോ വദതി ॥ 14 ॥

നവനവഹര്‍ംയവിധാത്രീ നാകികിരീടാര്‍ചിതാ ച സാ ദേവീ ।
ജ്യോതിര്‍മണ്ഡലലസിതാ മുനിഹൃദയാബ്ജാസനാ ച സദ്ഗതിദാ ॥ 15 ॥

സംവീക്ഷ്യ ജലധിതനയാം ഭൂയോ ഭൂയഃ പ്രണംയ ഭക്തഗണഃ ।
നിരസിതദുരിതൌഘഃ സന്‍ സ്തൌതി മുദാ മോക്ഷസിദ്ധയേ കമലാം ॥ 16 ॥

രാകാനിശീവ ദേവ്യാം ദൃഷ്ടായാം ഭക്തഗണവാണീ ।
ഭജതേ ജലനിധിശൈലീം സാങ്ഗോപാങ്ഗം കൃതാനന്ദാ ॥ 17 ॥

ദുര്‍ഗതിഭീത്യാ ഖിന്നഃ സോഽഹം ശരണം ഭജാമി താം കമലാം ।
ശരണാര്‍ഥിനാം ഹി രക്ഷാകൃദിതി ഖ്യാതാ ഹി യാ ലോകേ ॥ 18 ॥

ന ഹി കലയതേ ഹൃദന്തേ മന്ദാരം കാമധേനും വാ ।
യഃ സേവതേ മുകുന്ദപ്രിയാം ശ്രിയം നിത്യഭാവേന ॥ 19 ॥

കൈടഭമര്‍ദനമഹിഷീം മമാഞ്ജലിര്‍ഗാഹതാം കാലേ ।
ന ഹി നാഥനീയമത്ര ക്ഷമാതലേ സാ പ്രസന്നാസ്തു ॥ 20 ॥

സംതാപപീഡിതം മാമവതു സദാ ശ്രീര്‍ഹരിപ്രിയാ മാതാ ।
രക്ഷിതവായസമുഖ്യാ കൃപാനിധിഃ പുണ്യകൃദ്ദൃശ്യാ ॥ 21 ॥

ന ഹി കേവലം പ്രണാമൈഃ സ്തുത്യാ ഭക്ത്യാ സമാരാധ്യാ ।
സത്യേന ധര്‍മനിവഹൈര്‍ഭാവേന ച കമലഗേഹിനീ കമലാ ॥ 22 ॥

കദാചിത്കവിലോകേഽപ്യക്ഷീണാനന്ദദായിനീ കമലാ ।
രക്ഷതു കടാക്ഷകലികാങ്കൂരൈര്‍ഭക്താനിഹാദരതഃ ॥ 23 ॥

കലിപാപഗ്ലപിതാനാം മുരമര്‍ദനദിവ്യഗേഹിനീ ലക്ഷ്മീഃ ।
രാജതി ശരണം പരമം വശീകൃതേശാ ച വിബുധഗണസേവ്യാ ॥ 24 ॥

നിത്യോല്ലസദുരുമാലാ വക്ഷസി കമലാ ഹരേര്‍ഭാതി ।
നിജതനുഭാസാ ദ്യോതിതകൌസ്തുഭമണിരംബുധേസ്തനയാ ॥ 25 ॥

മാതര്‍മങ്ഗലദായിന്യമരേന്ദ്രവധൂസമര്‍ചിതാങ്ഘ്രിയുഗേ ।
മാം പാഹ്യപായനിവഹാത് സംതതമകലക്ഷമാമൂര്‍തേ ॥ 26 ॥

യദി കലിതാ ചോപേക്ഷാ നശ്യേത് കില താവകീ മഹതീ ।
കീര്‍തിരതോഽംബ കടാക്ഷൈഃ പരിഷിഞ്ച മുദാ മുഹുഃ ശീതൈഃ ॥ 27 ॥

ധനധാന്യസുതാദിരുചിഗ്രസ്തം മാം പാഹി കമലേ ത്വം ।
തേനോര്‍ജിതകീര്‍തിഃ സ്യാ മാതസ്ത്വം സര്‍വരക്ഷിണീ ഖ്യാതാ ॥ 28 ॥

തവ പാദാംബുജയുഗലധ്യാനം മാതര്‍മദീയമഘമാശു ।
കബലീകരോതി കാലേ തേനാഹം സിദ്ധസംകല്‍പഃ ॥ 29 ॥

അഞ്ജലികലികാ ഹി കൃതാ യദി തസ്യൈ മുരനിഹന്തൃദയിതായൈ ।
രസനാഗ്രേ ഖേലനഭാക് തസ്യ തു പുംസോ ഗിരാം ദേവീ ॥ 30 ॥

മാതസ്തവ മൂര്‍തിരിയം സുധാമയീ നിശ്ചിതാ നിപുണൈഃ ।
യത് തദ്ദര്‍ശനഭൂംനാ നിരസ്തതാപാ ബുധാ ഭവന്ത്യചിരാത് ॥ 31 ॥

കലിതജഗത്ത്രയരക്ഷാഭരാണി മയി ദേവി സംവിധേഹി മുദാ ।
ത്വദ്വീക്ഷണാനി കമലേ തേനാഹം സിദ്ധസംകല്‍പഃ ॥ 32 ॥

വരദേ മുരാരിദയിതേ ജയന്തി തേ വീക്ഷണാനി യാനി ദിവി ।
സമ്പ്രാപ്യ താനി മഘവാ വിജിതാരിര്‍ദേവസംഘവന്ദ്യശ്ച ॥ 33 ॥

മോഹാന്ധകാരഭാസ്കരമംബ കടാക്ഷം വിധേഹി മയി കമലേ ।
യേനാപ്തജ്ഞാനകലാഃ സ്തുവന്തി വിബുധാസ്ത്വദീയസദസി കലം ॥ 34 ॥

കാമക്രോധാദിമഹാസത്ത്വനിരാസം കൃപാസാരാത് ।
കുരു മാതര്‍മമ സംസൃതിഭീതിം ച നിരാകുരു ത്വമേവാരാത് ॥ 35 ॥

മൂഢാനാമപി ഹൃദ്യാം കവിതാം ദാതും യദീയപരിചര്യാ ।
പ്രഭവതി കാലേ സാ ഹി ശ്രീരംബാ നഃ പ്രസന്നാസ്തു ॥ 36 ॥

ദിവ്യക്ഷേത്രേഷു ബുധാ ദിനകരമധ്യേ ച വേദമൌലൌ ച ।
യത്സ്ഥാനമിതി വദന്തി ശ്രീരേഷാ ഭാതി സംശ്രിതഹരിര്‍ഹി ॥ 37 ॥

നിജലീലാക്രാന്തഹരീ രക്ഷതി കമലാ കടാക്ഷധാട്യാ നഃ ।
ശരണാര്‍ഥിനശ്ച കാലേ വിഹഗോരഗപശുമുഖാനുര്‍വ്യാം ॥ 38 ॥

സമരാങ്ഗണേഷു ജയദാ ത്രിദശാനാം മൌലിഭിര്‍മാന്യാ ।
ആപദി രക്ഷണദക്ഷാ സാ കമലാ നഃ പ്രസന്നാസ്തു ॥ 39 ॥

നിത്യാനന്ദാസനഭാഡ് നവനിധിവന്ദ്യാ ച സാഗരേന്ദ്രസുതാ ।
വിലസതി മാധവവക്ഷസി പാലിതലോകത്രയാ ച ജനനീ നഃ ॥ 40 ॥

മുനിനുതനിജപരിപാടീ വാഗ്ധാടീ ദാനലോലുപാ ഭജതാം ।
ശിക്ഷിതരിപുജനകോടീ വിലസതി ധൃതശാതകുംഭമയശാടീ ॥ 41 ॥

നിഖിലാഗമവേദ്യപദാ നിത്യം സദ്ഭിഃ സമാരാധ്യാ ।
സംസൃതിപാശനിഹന്ത്രീ യാ തസ്യൈ ചാഞ്ജലിഃ ക്രിയതേ ॥ 42 ॥

ഭൂയാംസി നമാംസി മയാ ഭക്തേന കൃതാനി കമലജാങ്ഘ്രിയുഗേ ।
നിത്യം ലഗന്തു തേന ഹി സര്‍വാ രാജന്തി സമ്പദോ മാന്യാഃ ॥ 43 ॥

നിത്യം നിര്‍മലരൂപേ ബരദേ വാരാശികന്യകേ മാതഃ ।
സദ്ഗണരക്ഷണദീക്ഷേ പാഹീതി വദന്തമാശു മാം പാഹി ॥ 44 ॥

ഭുവനജനനി ത്വമാരാത് കൃതരക്ഷണസംതതിഃ ക്ഷമാമൂര്‍തേ ।
പ്രതിവസ്തു രമേ കലിതസ്വരൂപശക്ത്യാ ഹി രാജസേ ജഗതി ॥ 45 ॥

ജയ ജയ കലശാബ്ധിസുതേ ജയ ജയ ഹരിവല്ലഭേ രമേ മാതഃ ।
പ്രാതരിതി വിബുധവര്യാഃ പഠന്തി നാമാനി തേ ഹി മേ ഗുരവഃ ॥ 46 ॥

നേത്രരുചിവിജിതശാരദപദ്മേ പദ്മേ നമസ്തുഭ്യം ।
തേന വയം ഗതവിപദഃ സാ മുക്തിഃ കരഗതാ കലിതാ ॥ 47 ॥

സതതം ബദ്ധാഞ്ജലിപുടമുപാസ്മഹേ തച്ഛുഭപ്രദം തേജഃ ।
യത് കമലോദരനിലയം കമലാക്ഷപ്രീതിവീചികാപൂരം ॥ 48 ॥

സ്ഫുരതു മമ വചസി കമലേ ത്വദീയവൈഭവസുധാധാരാ ।
നിത്യം വ്യക്തിം പ്രാപ്താ ധുതനുതജനഖേദജാലകാ മഹതീ ॥ 49 ॥

കമലേ തവ നുതിവിഷയേ ബുദ്ധിര്‍ജാതാ ഹി മേ സഹസാ ।
തേന മമ ഭാഗധേയം പരിണതമിത്യേവ നിത്യസംതുഷ്ടഃ ॥ 50 ॥

കവിതാരസപരിമലിതം കരോതി വദനം നതാനാം യാ ।
സ്തോതും താം മേ ഹ്യാരാത് സാ ദേവീ സുപ്രസന്നാസ്തു ॥ 51 ॥

ഹരിഗൃഹിണി താവകം നുതരൂപം യേ ഭുവി നിജേ ഹൃദംഭോജേ ।
ധ്യായന്തി തേഷു വിബുധാ അപി കല്‍പകകുസുമമര്‍പയന്തി മുദാ ॥ 52 ॥

നാനാവരദാനകലാലോലുപഹൃദയേ ഹൃദംഭുജസ്ഥേ മാം ।
രക്ഷാപായാത് സഹസാ കുരു ഭക്തം ദോഷഹീനം ച ॥ 53 ॥

നിജഘനകേശരുചാ ജിതനീലാംബുധരേ ശശാങ്കസഹജന്‍മന്‍ ।
പദ്മേ ത്വദീയരൂപം മനോഹരം ഭാതു മേ ഹൃദയേ ॥ 54 ॥

ഘനകുങ്കുമലസിതാങ്ഗം മുക്താഹാരാദിഭൂഷിതം മധുരം ।
മന്ദസ്മിതമധുരാസ്യം സൂര്യേന്ദുവിലോചനം ച ബുധമാന്യം ॥ 55 ॥

നിബിഡകുചകുംഭയുഗലം നിജദൃഗ്ജിതഹരിണശാബകാക്ഷിയുഗം ।
ലീലാഗതിജിതകലഭം മധുവൈരിമനോഹരം ച സുരമാന്യം ॥ 56 ॥

ദിശി ദിശി വിസ്തൃതസമ്പദ്വിലാസമധുരം ച കുന്ദദന്താലി ।
മദനജനകം ച വിഷ്ണോഃ സര്‍വസ്വം സര്‍വദാനചണം ॥ 57 ॥

കുലദൈവതമസ്മാകം സംവിദ്രൂപം നതാര്‍തിഹരരൂപം ।
നാനാദുര്‍ഗതിഹരണക്ഷമമമരീസേവിതം സകലം ॥ 58 ॥

പഞ്ചദശവര്‍ണമാനം പയോജവക്ത്രം പിതാമഹസമര്‍ച്യം ।
ജഗദവനജാഗരൂകം ഹരിഹരസമ്മാന്യവൈഭവം കിമപി ॥ 59 ॥

കരുണാപൂരിതനയനം പരമാനന്ദപ്രദം ച പരിശുദ്ധം ।
ആഗമഗണസംവേദ്യം കോശഗൃഹം സര്‍വസമ്പദാം നിത്യം ॥ 60 ॥

മാതസ്താവകപാദാംബുജയുഗലം സംതതം സ്ഫുരതു ।
തേനാഹം തവ രൂപം ദ്രക്ഷ്യാംയാനന്ദസിദ്ധയേ സകലം ॥ 61 ॥

ദേവ്യാ കടാക്ഷിതാഃ കില പുരുഷാ വാ യോഷിതഃ പശവഃ ।
മാന്യന്തേ സുരസംസദി കല്‍പകകുസുമൈഃ കൃതാര്‍ഹണാഃ കാലേ ॥ 62 ॥

സുമനോവാഞ്ഛാദാനേ കൃതാവധാനം ധനം വിഷ്ണോഃ ।
ധിഷണാജാഡ്യാദിഹരം യദ്വീക്ഷണമാമനന്തി ജഗതി ബുധാഃ ॥ 63 ॥

അന്തരപി ബഹിരുദാരം തവ രൂപം മന്ത്രദേവതോപാസ്യം ।
ജനനി സ്ഫുരതു സദാ നഃ സമ്മാന്യം ശ്രേയസേ കാലേ ॥ 64 ॥

മുരരിപുപുണ്യശ്രേണീപരിപാകം താവകം രൂപം ।
കമലേ ജനനി വിശുദ്ധം ദദ്യാച്ഛ്രേയോ മുഹുര്‍ഭജതാം ॥ 65 ॥

പുണ്യശ്രേണീ കമലാ സാ ജനനീ ഭക്തമാനസേ സ്ഥിതിഭാക് ।
തേജസ്തതിഭിര്‍മോഹിതഭുവനാ ഭുവനാധിനാഥഗൃഹിണീയം ॥ 66 ॥

ജലനിധികന്യാരൂപം ഹരിമാന്യം സര്‍വസമ്പദാം ഹേതുഃ ।
ചിരകൃതസുകൃതവിശേഷാന്നയനയുഗേ ഭാതി സര്‍വസ്യ ॥ 67 ॥

ജലനിധിതപഃഫലം യന്‍മുനിജനഹൃദയാബ്ജനിത്യകൃതനൃത്തം ।
കരുണാലോലാപാങ്ഗം തത് തേജോ ഭാതു നിഃസമം വദനേ ॥ 68 ॥

ശമിതനതദുരിതസംഘാ ഹരയേ നിജനേത്രകല്‍പിതാനങ്ഗാ ।
കൃതസുരശാത്രവഭങ്ഗാ സാ ദേവീ മങ്ഗലൈസ്തുങ്ഗാ ॥ 69 ॥

നിഖിലാഗമസിദ്ധാന്തം ഹരിശുദ്ധാന്തം സദാ നൌമി ।
തേനൈവ സര്‍വസിദ്ധിഃ ശാസ്ത്രേഷു വിനിശ്ചിതാ വിബുധൈഃ ॥ 70 ॥

കൃഷ്ണകൃതവിവിധലീലം തവ രൂപം മാതരാദരാന്‍മാന്യം ।
സ്ഫുരതു വിലോചനയുഗലേ നിത്യം സമ്പത്സമൃദ്ധ്യൈ നഃ ॥ 71 ॥

കരുണാകടാക്ഷലഹരീ കാമായാസ്തു പ്രകാമകൃതരക്ഷാ ।
ലക്ഷ്ംയാ മാധവമാന്യാ സത്സുഖദാനേ ദിശി ഖ്യാതാ ॥ 72 ॥

അപവര്‍ഗസിദ്ധയേ ത്വാമംബാമംഭോജലോചനാം ലക്ഷ്മീം ।
അവലംബേ ഹരിദയിതേ പദ്മാസനമുഖസുരേന്ദ്രകൃതപൂജാം ॥ 73 ॥

താവകകടാക്ഷലഹരീം നിധേഹി മയി ദേവി കമലേ ത്വം ।
തേന മനോരഥസിധ്ഹിര്‍ഭുവി പരമേ ധാമനി പ്രചുരാ ॥ 74 ॥

ത്വാമാദരേണ സതതം വീക്ഷേമഹി മാതരബ്ജകൃതവാസാം ।
വിഷ്ണോര്‍വക്ഷോനിലയാമക്ഷയസുഖസിദ്ധയേ ലോകേ ॥ 75 ॥

സാ നഃ സിധ്യതു സിദ്ധ്യൈ ദേവാനാം വാങ്മമനോഽതീതാ ।
ഹരിഗൃഹിണീ ഹരിണാക്ഷീ പാലിതലോകത്രയാ ച ജനനീയം ॥ 76 ॥

See Also  Kakaradi Kalki Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

സകലചരാചരചിന്‍മയരൂപം യസ്യാ ഹി ദേവതോപാസ്യം ।
സാ ദദതു മങ്ഗലം മേ നിത്യോജ്ജ്വലമാദരാജ്ജനനീ ॥ 77 ॥

ശീതമയൂഖസഹോദരി താം ത്വാമംബാം ഹി ശീലയേ നിത്യം ।
നിരസിതവൈരിഗണോഽഹം ഹരിചരണന്യസ്തരക്ഷശ്ച ॥ 78 ॥

ദിക്ഷി വിദിക്ഷു കൃതശ്രീഃ സാ മേ ജനനീ നദീശതനയേയം ।
ഹരിണാ സാകം ഭജതു പ്രാകാശ്യം ഹൃദി സതാം സമൃദ്ധ്യൈ നഃ ॥ 79 ॥

വാരിനിധിവംശസമ്പദ് ദിവ്യാ കാചിദ്ധരേര്‍മാന്യാ ।
അര്‍ചന്തി യാം തു മുനയോ യോഗാരംഭേ തഥാന്തേ ച ॥ 80 ॥

ധൃതസുമമധുപക്രീഡാസ്ഥാനായിതകേശഭാരായൈ ।
നമ ഉക്തിരസ്തു മാത്രേ വാഗ്ജിതപീയൂഷധാരായൈ ॥ 81 ॥

സംദേഹേ സിദ്ധാന്തേ വാദേ വാ സമരഭൂമിഭാഗേ വാ ।
യാ രാജതി ബഹുരൂപാ സാ ദേവീ വിഷ്ണുവല്ലഭാ ഖ്യാതാ ॥ 82 ॥

പ്രതിഫലതു മേ സദാ തന്‍മുനിമാനസപേടികാരത്നം ।
വിഷ്ണോര്‍വക്ഷോഭൂഷണമാദൃതനിര്‍ഗതിജനാവനം തേജഃ ॥ 83 ॥

ബാലകുരങ്ഗവിലോചനധാടീരക്ഷിതസുരാദി മനുജാനാം ।
നയനയുഗാസേവ്യം തദ് ഭാതീഹ ധരാതലേ തേജഃ ॥ 84 ॥

മാധവദൃക്സാഫല്യം ഭക്താവലിദൃശ്യകാമധേനുകലാ ।
ലക്ഷ്മീരൂപം തേജോ വിഭാതു മമ മാനസേ വചസി ॥ 85 ॥

ഹരിസരസക്രീഡാര്‍ഥം യാ വിധൃതാനേകരൂപികാ മാതാ ।
സാ ഗേഹഭൂഷണം നഃ സ്ഫുരതു സദാ നിത്യസമ്പൂജ്യാ ॥ 86 ॥

ദ്വാരവതീപുരഭാഗേ മൈഥിലനഗരേ ച യത്കഥാസാരഃ ।
സാ ദേവീ ജലധിസുതാ വിഹരണഭാങ് മാമകേ മനസി ॥ 87 ॥

ജലനിധിതപോമഹിംനേ ദേവ്യൈ പരമാത്മനഃ ശ്രിയൈ സതതം ।
ഭൂയാംസി നമാംസി പുനഃ സര്‍വാ നഃ സമ്പദഃ സന്തു ॥ 88 ॥

പരമൌഷധം ഹി സംസൃതിവ്യാധേര്യത് കീര്‍തിതം നിപുണൈഃ ।
തദഹം ഭജാമി സതതം ലക്ഷ്മീരൂപം സദാനന്ദം ॥ 89 ॥

ദശരഥസുതകോദണ്ഡപ്രഭാവസാക്ഷാത്കൃതേ കൃതാനന്ദാ ।
സീതാരൂപാ മാതേ ജജ്ഞേ യജ്ഞക്ഷിതൌ ഹി സാ സിദ്ധ്യൈ ॥ 90 ॥

മുനിജനമാനസനിലയേ കമലേ തേ ചരണപങ്കജം ശിരസി ।
അവതംസയന്നുദാരം വിശാമി ദേവൈഃ സുധര്‍മാം വാ ॥ 91 ॥

ധനമദമേദുരസേവാം ത്യക്തവാഹം തേ പദാംഭോജം ।
ശരണം യാമി പുമര്‍ഥസ്ഫൂര്‍തികലായൈ ഭൃശം ദീനഃ ॥ 92 ॥

ന ഘടയ കുത്സിതസേവാം ദുഷ്ടൈര്‍വാ സംഗമം മാതഃ ।
കുരു മാം ദാസം സംസൃതിപാപം ച ഹര ശീഘ്രം ॥ 93 ॥

മയി നമതി വിഷ്ണുകാന്തേ തവാഗ്രതസ്താപഭാരാര്‍തേ ।
മാതഃ സഹസാ സുമുഖീ ഭവ ബാലേ ദോഷനിലയേ ച ॥ 94 ॥

ഹന്ത കദാ വാ മാതസ്തവ ലോചനസേചനം ഭവേന്‍മയി ഭോഃ ।
ഈത്ഥം പ്രാതഃ സ്തുവതാം ത്വമേവ രക്ഷാകരീ നിയതം ॥ 95 ॥

സംസാരരോഗശാന്തിപ്രദമേതല്ലോചനം മാതഃ ।
താവത്കമഹമുപാസേ ദിവ്യൌഷധമാശു സാഗരേന്ദ്രസുതേ ॥ 96 ॥

സംസൃതിരോഗാര്‍താനാം തവ നാമസ്മരണമത്ര ധരണിതലേ ।
പൂജാപ്രദക്ഷിണാദികമാര്യാ മുഖ്യൌഷധം വദന്തി കില ॥ 97 ॥

മാതര്‍വിനാ ധരണ്യാം സുകൃതാനാം ഖണ്ഡമിഹ ജന്തുഃ ।
ധ്യാനം വാ ന ഹി ലഭതേ പ്രണതിം വാ സമ്പദാം ജനനീം ॥ 98 ॥

ഗുരുവരകടാക്ഷവിഭവാദ് ദേവി ത്വാങ്ഘ്രിപ്രണാമധുതപാപഃ ।
തവ ച ഹരേര്‍ദാസഃ സന്‍ വിശാമി ദേവേശ മാനിതാം ച സഭാം ॥ 99 ॥

മുരഹരനേത്രമഹോത്സവതാരുണ്യശ്രീര്‍നിരസ്തനതശത്രുഃ ।
ലലിതലികുചാഭകുചഭരയുഗലാ ദൃഗ്വിജിതഹരിണസംദോഹാ ॥ 100 ॥

കാരുണ്യപൂര്‍ണനയനാ കലികല്‍മഷഹാരിണീ ച സാ കമലാ ।
മുഖജിതശാരദകമലാ വക്ത്രാംഭോജേ സദാ സ്ഫുരതു മാതാ ॥ 101 ॥

താവകകടാക്ഷസേചനവിഭവാം നിര്‍ധൂതദുരിതസംഘാ ഹി ।
പരമം സുഖം ലഭന്തേ പരേ തു ലോകേ ച സൂരിഭിഃ സാര്‍ധം ॥ 102 ॥

തവ പാദപദ്മവിസൃമരകാന്തിഝരീം മനസി കലയംസ്തു ।
നിരസിതനരകാദിഭയോ വിരാജതേ നാകിസദസി സുരവന്ദ്യഃ ॥ 103 ॥

ഹന്ത സഹസ്രേഷ്വഥ വാ ശതേഷു സുകൃതീ പുമാന്‍ മാതഃ ।
താവകപാദപയോരുഹവരിവസ്യാം കലയതേ സകലം ॥ 104 ॥

ജനനി തരങ്ഗയ നയനേ മയി ദീനേ തേ ദയാസ്നിഗ്ധേ ।
തേന വയം തു കൃതാര്‍ഥാ നാതഃ പരമസ്തിഃ നഃ പ്രാര്‍ഥ്യം ॥ 105 ॥

താവകകൃപാവശാദിഹ നാനായോഗാദിനാശിതഭയാ യേ ।
തേഷാം സ്മരണമപി ദ്രാക് ശ്രിയാവഹം നിത്യമാകലയേ ॥ 106 ॥

നൈവ പ്രായശ്ചിത്തം ദുരിതാനാം മാമകാനാം ഹി ।
ത്വാമേവ യാമി ശരണം തസ്മാല്ലക്ഷ്മി ക്ഷമാധാരേ ॥ 107 ॥

മുരവൈരിമാന്യചരിതേ മാതസ്ത്വാമഖിലലോകസാംരാജ്യേ ।
പശ്യന്തി ദിവി സുരേന്ദ്രാ മുനയസ്തത്ത്വാര്‍ഥിനശ്ച നിത്യകലാം ॥ 108 ॥

സ്വീയപദപ്രാപ്ത്യൈ നനു വിബുധേശാ ജലധികന്യകേ മാതഃ ।
ആരാധ്യ ദിവ്യകുസുമൈസ്തവ പാദാബ്ജം പരം തുഷ്ടാഃ ॥ 109 ॥

സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യാദൌ ഹരിരംബ തവാപാങ്ഗവീക്ഷണാദരവാന്‍ ।
ജഗദേതദവതി കാലേ ത്വം ച ഹരിര്‍നഃ ക്രമാത് പിതരൌ ॥ 110 ॥

രാജ്യസുഖലാഭസമ്പത്പ്രാപ്ത്യൈ ക്ഷിതിപാശ്ച യേ ച വിപ്രാദ്യാഃ ।
ഗാങ്ഗജലൈരപി കുസുമൈര്‍വരിവസ്യാം തേ ക്രമേണ കലയന്തി ॥ 111 ॥

സംത്യക്തകാമതദനുജഡംഭാസൂയാദയോ നരാഃ കമലേ ।
ആരാധ്യ ത്വാം ച ഹരിം കാലേ ചൈകാസനസ്ഥിതാം ധന്യാഃ ॥ 112 ॥

ജനനീ കദാ പുനീതേ മമ ലോചനമാര്‍ഗമാദരാദേഷാ ।
യേ കില വദന്തി ധന്യാസ്തേഷാം ദര്‍ശനമഹം കലയേ ॥ 113 ॥

കരധൃതലീലാപദ്മാ പദ്മാ പദ്മാക്ഷഗേഹിനീ നയനേ ।
സിഞ്ചതി സകലശ്രേയഃപ്രാപ്ത്യൈ നിര്‍വ്യാജകാരുണ്യാ ॥ 114 ॥

നാനാവിധവിദ്യാനാം ലീലാസദനം സരോജനിലയേയം ।
കവികുലവചഃപയോജദ്യുമണിരുചിര്‍ഭാതി നഃ പുരത്ഃ ॥ 115 ॥

അതസീകുസുമദ്യുതിഭാങ് നാകിഗണൈര്‍വന്ദ്യപാദപദ്മയുഗാ ।
സരസിജനിലയാ സാ മേ പ്രസീദതു ക്ഷിപ്രമാദരാത് സിദ്ധ്യൈ ॥ 116 ॥

ജഗദീശവല്ലഭേ ത്വയി വിന്യസ്തഭരഃ പുമാന്‍ സഹസാ ।
തീര്‍ത്വാ നാകിസ്ഥാനം വിശതി പരം വൈഷ്ണവം സുരൈര്‍മാന്യം ॥ 117 ॥

മാതര്‍ജ്ഞാനവികാസം കാരയ കരുണാവലോകനൈര്‍മധുരൈഃ ।
തേനാഹം ധന്യതമോ ഭവേയമാര്യാവൃതേ സദസി ॥ 118 ॥

ഹരിവക്ഷസി മണിദീപപ്രകാശവത്യാന്യാ മാത്രാ ।
നിത്യം വയമിഹ ദാസാഃ ശ്രിയാ സനാഥാ മുദാ പരം നൌമഃ ॥ 119 ॥

വിദ്രാവയതു സരോജാസനേ ത്വദീയാ കടാക്ഷധാടീ നഃ ।
അജ്ഞാനാങ്കുരമുദ്രാം പുനരപി സംസാരഭീതിദാം സഹസാ ॥ 120 ॥

താവകകടാക്ഷസൂര്യോദയേ മദീയം ഹൃദംഭോജം ।
ഭജതേ വികാസമചിരാത് തമോവിനാശശ്ച നിശ്ചിതോ വിബുധൈഃ ॥ 121 ॥

ലക്ഷ്മീകടാക്ഷലഹരീ ലക്ഷ്മീം പക്ഷ്മലയതി ക്രമാന്നമതാം ।
പാദപയോരുഹസേവാ പരം പദം ചിത്സുഖോല്ലാസം ॥ 122 ॥

ചിദ്രൂപാ പരമാ സാ കമലേക്ഷണനായികാ മുദേ ഭജതാം ।
യത്പ്രണയകോപകാലേ ജഗദീശഃ കിംകരോ ഭവതി ॥ 123 ॥

കാചന ദേവീ വിഹരതു മമ ചിത്തേ സംതതം സിദ്ധ്യൈ ।
യാപത്യം കലശാബ്ധേരുരഗേശയസത്കലത്രം ച ॥ 124 ॥

അഷ്ടസു മഹിഷീഷ്വേകാ കമലാ മുഖ്യാ ഹി നിര്‍ദിഷ്ടാ ।
അനയൈവ സര്‍വജഗതാമുദയാദിസ്തന്യതേ കാലേ ॥ 125 ॥

കൈവല്യാനന്ദകലാകന്ദമഹം സംതതം വന്ദേ ।
തത്തു മുകുന്ദകലത്രം ചിന്തിതഫലദാനദീക്ഷിതം കിമപി ॥ 126 ॥

ഈക്ഷേ കമലാമേനാമംബാമംഭോജലോചനാം സതതം ।
മന്ദസ്മിതമധുരാസ്യാം നിത്യം ചാജ്ഞാതകോപമുഖദോഷാം ॥ 127 ॥

അങ്കിതമാധവവക്ഷഃസ്ഥലാ സരോജേക്ഷണാ ച ഹരികാന്താ ।
കബലയതി മാനസം മേ ദയാപ്രസാരാദിഭിര്‍നിത്യം ॥ 128 ॥

ഭൂത്യൈ മമ ഭവതു ദ്രാഗജ്ഞാനധ്വംസിനീ നമതാം ।
നാഥാനുരൂപരൂപാ ശ്രുത്യന്തേഡ്യാ ദശാവതാരേഷു ॥ 129 ॥

സകലജനരക്ഷണേശു പ്രണിഹിതനയനാ ത്രിലോകമാതാ നഃ ।
പുഷ്ണാതി മങ്ഗലാനാം നികരം സേവാക്രമേണ incomplete ॥ 130 ॥

പദ്മാസനജനനീ മാം പാതു മുദാ സുന്ദരാപാങ്ഗൈഃ ।
സര്‍വൈശ്വര്യനിദാനം യാമാഹുര്‍വൈദികാ ദീപ്താം ॥ 131 ॥

നാനാലംകാരവതീ മുനിമാനസവാസിനീ ഹരേഃ പത്നീ ।
ത്രൈലോക്യവിനുതവിഭവാ മാം പായാദാപദാം നിചയാത് ॥ 132 ॥

വിദ്രാവയതു ഭയം നഃ സാ കമലാ വിഷ്ണുവല്ലഭാ മാതാ ।
അബ്ധിഃ സംക്ഷുഭിതോഽഭൂത് യദര്‍ഥമാര്യേണ രാമേണ ॥ 133 ॥

ഭൂയോ യദര്‍ഥമിന്ദ്രഃ സുരതരുകുസുമാര്‍ഥിനാ ച കൃഷ്ണേന ।
ഹതഗര്‍വോഽജനി യുദ്ധേ സാ നിത്യം ശ്രേയസേ ഭൂയാത് ॥ 134 ॥

ത്വാമാരാധ്യ ജനാ അപി ധനഹീനാഃ സൌധമധ്യതലഭാജഃ ।
നാനാദേശവനീപകജനസ്തുതാ ഭാന്തി നിത്യമേവ രമേ ॥ 135 ॥

സംസൃതിതാപോ ന ഭവതി പുനരപി യത്പാദപങ്കജം നമതാം ।
സാ മയി കലിതദയാ സ്യാദംബാ വിഷ്ണോഃ കലത്രമനുരൂപം ॥ 136 ॥

ജനനീകടാക്ഷഭാജാമിഹ മര്‍ത്യാനാം സുരാസ്തു കിംകരതാം ।
രിപവോ ഗിരിതടവാസം ഭജന്തി വേശ്മാനി സിദ്ധയഃ സര്‍വാഃ ॥ 137 ॥

സ്മരണാദ്വാ ഭജനാദ്വാ യസ്യാഃ പാദാംബുജസ്യ ഭുവി ധന്യാഃ ।
ഹന്ത രമന്തേ സ്തംബേരമനിവഹാവൃതഗൃഹാങ്ഗണേ മനുജാഃ ॥ 138 ॥

ചിരകൃതസുകൃതനിഷേവ്യാ സാ ദേവീ വിഷ്ണുവല്ലഭാ ഖ്യാതാ ।
യസ്യാഃ പ്രസാദഭൂംനാ ജാതാഃ പശ്വാദയോ വദാന്യാ ഹി ॥ 139 ॥

അംബ മധുരാന്‍ കടാക്ഷാന്‍ താപഹരാന്‍ വികിര മയി കൃപാജലധേ ।
യേ വിന്യസ്താഃ കരിവരമാരുതിമുഖഭക്തവര്യേഷു ॥ 140 ॥

അമൃതലഹരീവ മധുരാ ജലധരരുചിരാ നതാര്‍തിഹരശീലാ ।
സര്‍വശ്രേയോദാത്രീ കാചിദ് ദേവീ സദാ വിഭാതു ഹൃദി ॥ 141 ॥

ഗീതാചാര്യപുരന്ധ്രീ ത്വദീയനാമപ്രഭാവകലനാദ്യൈഃ ।
യമഭയവാര്‍താ ദൂരേ ഹരിസാംനിധ്യം കുതോ ന സ്യാത് ॥ 142 ॥

ജലനിധിതനയേ കാന്തേ വിഷ്ണോരുഷ്ണാംശുചന്ദ്രനയനേ തേ ।
ചതുരാനനാദയസ്തു ഖ്യാതാ ബാലാഃ ശ്രുതൌ ചോക്താഃ ॥ 143 ॥

മനസിജവൈരം ഗാത്രം വാണീ സൌധാരസീ ച യദ്ഭജതാം ।
ശ്ലാധ്യാ സമ്പത് സജ്ജനസമാഗമശ്ചാശു സിധ്യന്തി ॥ 144 ॥

സഫലയതു നേത്രയുഗലം ഹതനതദുരിതാ ച സാ പരാ ദേവീ ।
ജലനിധികന്യാ മാന്യാ പത്യവതാരാനുകൂലനിജചരിതാ ॥ 145 ॥

നിത്യം സ്മരാമി ദേവീം നമതാം സര്‍വാര്‍ഥദായിനീം കമലാം ।
യാമാഹുര്‍ഭവനിഗലധ്വംസനദീക്ഷാം ച incomplete ॥ 146 ॥=20
സകലജഗദഘനിവാരണസംകല്‍പാം മധുജിതോ ദയിതാം ।
ജീവാതുമേവ കലയേ മോക്ഷാര്‍ഥിജനസ്യ ഭൂമിസുതാം ॥ 147 ॥

മന്ദാനാമപി ദയയാ തമോനിരാസം വിതന്വന്തീ ।
സര്‍വത്ര ഭാതി കമലാ തനുരിവ വിഷ്ണോര്‍നിരസ്താഘാ ॥ 148 ॥

ബാലമരാലീഗത്യൈ സുരപുരകന്യാദിമഹിതകലഗീത്യൈ ।
വിരചിതനാനാനീത്യൈ ചേതോ മേ സ്പൃഹയതേ ബഹുലകീര്‍ത്യൈ ॥ 149 ॥

അഭിലഷിതദാനകുശലാ വാഗ്ദേവീവന്ദിതാ ച സാ കമലാ ।
നിത്യം മാനസപദ്മേ സംചാരം കലയതേ മുഹുഃ കുതുകാത് ॥ 150 ॥

മുരമഥനനയനപങ്കജവിലാസകലികാ സുരേശമുഖസേവ്യാ ।
ഭൂതമയീ സാവിത്രീ ഗയത്രീ സര്‍വദേവതാ ജയതി ॥ 151 ॥

സാ ഹി പരാ വിദ്യാ മേ ലക്ഷ്മീരക്ഷോഭണീയകീര്‍തികലാ ।
ഹൃദ്യാം വിദ്യാം ദയാദദ്യ ശ്രേയഃപരമ്പരാസിദ്ധ്യൈ ॥ 152 ॥

See Also  108 Names Of Garuda In Malayalam

കാമജനനീ ഹി ലക്ഷ്മീഃ നാനാലീലാദിഭിര്‍നിജം നാഥം ।
മോഹയതി വിഷ്ണുമചിരാത് പ്രകൃതീനാം ക്ഷേമസിദ്ധ്യര്‍ഥം ॥ 153 ॥

മനസിജസാംരാജ്യകലാനിദാനമാര്യാഭിവന്ദിതം കിമപി ।
ലക്ഷ്മീരൂപം തേജോ വിലസതി മമ മനസി വിഷ്ണുസംക്രാന്തം ॥ 154 ॥

വിഷ്ണുമനോരഥപാത്രം സംതപ്തസ്വര്‍ണകാംയനിജഗാത്രം ।
ആശ്രിതജലനിധിഗോത്രം രക്ഷിതനതബാഹുജച്ഛാത്രം ॥ 155 ॥

കവികുലജിഹ്വാലോലം മുരമര്‍ദനകലിതരംയബഹുലീലം ।
നിരസിതനതദുഷ്കാലം വന്ദേ തേജഃ സദാലിനുതശീലം ॥ 156 ॥

ആദിമപുരുഷപുരന്ധ്രീമംബാമംഭോജലോചനാം വന്ദേ ।
യാം നത്വാ ഗതതാപാസ്ത്യക്ത്വാ ദേഹം വിശന്തി പരമപദം ॥ 157 ॥

ലക്ഷ്ംയാ ഹരിരപി ഭാതി പ്രകൃതിക്ഷേമായ ദീക്ഷിതായാസൌ ।
മമ ലോചനയോഃ പുരതോ ലസതു ഗഭീരം ക്രിയാസിദ്ധ്യൈ ॥ 158 ॥

ജനനി കദാ വാ നേഷ്യാംയഹമാരാദര്‍ചിതത്വദീയപദഃ ।
നിമിഷമിവ ഹന്ത ദിവസന്‍ ദൃഷ്ട്വാ ത്വാമാദരേണ കല്യാണീം ॥ 159 ॥

സമ്പൂര്‍ണയൌവനോജ്ജ്വലദേഹാം യാം വീക്ഷ്യ ശൌരിരപി ।
കുസുമശരവിദ്ധചേതാഃ കിംകരഭാവം സ്വയം പ്രാപ്തഃ ॥ 160 ॥

അനുനയശീലസ്തദനു പ്രണയക്രോധാദിനാ ഭീതഃ ।
ആദിമപുരുഷഃ സോഽയം സാ ലക്ഷ്മീര്‍ന ശ്രിയൈ ഭവതു ॥ 161 ॥

മണികുണ്ഡലലസിതാസ്യം കൃപാകരം കിമപി കുങ്കുമച്ഛായം ।
ഹരിണാ കൃതസംചാരം തേജോ മേ ഭാതു സര്‍വദാ സിദ്ധ്യൈ ॥ 162 ॥

സാംരാജ്യമങ്ഗലശ്രീഃ ശ്രീരേഷാ പുഷ്കരാക്ഷസ്യ ।
ഗന്ധര്‍വകന്യകാദ്യൈര്‍ഗങ്ഗാതീരേഷു ഗീതകീര്‍തിര്‍ഹി ॥ 163 ॥

കവിതാഭാഗ്യവിധാത്രീ പരിമലസംക്രാന്തമധുപഗണകേശാ ।
മമ നയനയോഃ കദാ വാ സാ ദേവീ കലിതസംനിധാനകലാ ॥ 164 ॥

കീര്‍തിഃ സ്വയം വൃണീതേ വാഗ്ദേവീ ചാപി വിജയലക്ഷ്മീശ്ച ।
തം നരമചിരാല്ലോകേ യോ ലക്ഷ്മീപാദഭക്തസ്തു ॥ 165 ॥

സന്‍മിത്രം പാണ്ഡിത്യം സദ്ദാരാഃ സത്സുതാദ്യാശ്ച ।
ജായന്തേ തസ്യ ഭുവി ശ്രീഭക്തോ യശ്ച നിര്‍ദിഷ്ടഃ ॥ 166 ॥

പരമാചാര്യൈര്‍വിനുതാം താമംബാമാദരാന്നൌമി ।
പരമൈശ്വര്യം വിഷ്ണോരപി യാ വേദേഷു നിര്‍ദിഷ്ടാ ॥ 167 ॥

കവികുലസൂക്തിശ്രേണീശ്രവണാനന്ദോല്ലസദ്വതംസസുമാ ।
സാ ദേവീ മമ ഹൃദയേ കൃതസാംനിധ്യാ വിരാജതേ പരമാ ॥ 168 ॥

താപാര്‍താസ്തു തടാകം യഥാ ഭജന്തേ രമാം ദേവീം ।
സംസൃതിതപ്താഃ സര്‍വേ യാന്തി ഹി ശരണം ശരണ്യാം താം ॥ 169 ॥

സര്‍വജ്ഞത്വം ശ്ലാധ്യം ധരാധിപത്യം രമേ ദേവി ।
യദ്യത് പ്രാര്‍ഥ്യം ദയയാ തദ് ദിശ മോക്ഷം ച മേ ജനനി ॥ 170 ॥

വിദ്യുതമചഞ്ചലാം ത്വാം കൃഷ്ണേ മേഘേ പയോധിവരകന്യേ ।
നിത്യമവൈമി ശ്രേയഃസിധ്യ മാതഃ പ്രസന്നേ നഃ ॥ 171 ॥

ത്വാമംബ സംതതരുചിം കൃഷ്ണോ മേഘഃ സമാസാദ്യ ।
സദ്വര്‍ത്മനി വര്‍ഷതി കില കാങ്ക്ഷാധികമാദരേണ വാര്‍ധിസുതേ ॥ 172 ॥

അംബ ത്വമേവ കാലേ മുകുന്ദമപി ദര്‍ശയന്തീഹ ।
ശ്രേയഃസിദ്ധ്യൈ നമതാം ഭാസി ഹൃദി ശ്രുതിശിരഃസു സല്ലോകേ ॥ 173 ॥

വിനമദമരേശസുദതീകചസുമമകരന്ദധാരയാ സ്നിഗ്ധം ।
തവ പാദപദ്മമേതത് കദാ നു മമ മൂര്‍ധ്നി ഭൂഷണം ജനനി ॥ 174 ॥

അപവര്‍ഗസൌഖ്യദേ തേ ദയാപ്രസാരഃ കഥം വര്‍ണ്യഃ ।
യാമവലംബ്യ ഹി യഷ്ടിം ന പതതി സംസാരപങ്കിലേ മാര്‍ഗേ ॥ 175 ॥

സൂക്ഷ്മാത് സൂക്ഷ്മതരം തേ രൂപം പശ്യന്തി യോഗിനോ ഹൃദയേ ।
താം ത്വാമഹം കദാ വാ ദ്രക്ഷ്യേഽലംകാരമണ്ഡിതാം മാതഃ ॥ 176 ॥

ചിരതരതപസാ ക്ലിഷ്ടേ യോഗിഹൃദി സ്ഥാനഭാഗ് രമാ ദേവീ ।
ദര്‍ശനമചിരാദ് ദയയാ ദദാതി യോഗാദിഹീനാനാം ॥ 177 ॥

തീരം സംസൃതിജലധേഃ പൂരം കമലാക്ഷലോചനപ്രീതേഃ ।
സാരം നിഗമാന്താനാം ദൂരം ദുര്‍ജനതതേര്‍ഹി തത്തേജഃ ॥ 178 ॥

ലക്ഷ്മീരൂപം തേജോ മമാവിരസ്തു ശ്രിയൈ നിത്യം ।
യന്നിത്യധര്‍മദാരാന്‍ വിഷ്ണോരമിതൌജസഃ പ്രാഹുഃ ॥ 179 ॥

ജലധിസുതേ ത്വം ജനനീ സ വാസുദേവഃ പിതാ ച നഃ കഥിതഃ ।
ശരണം യുവാം പ്രപന്നാ നാതോ ദുര്‍ഗതിപരിസ്ഫൂര്‍തിഃ ॥ 180 ॥

ഹരിനീലരത്നഭാസാ പ്രകശിതാത്മാ സമുദ്രവരകന്യാ ।
മങ്ഗലമാതനുതേയം കടാക്ഷകലികാപ്രസാരൈസ്തു ॥ 181 ॥

മച്ചിത്തമത്തവാരണബന്ധനമധുനാ ത്വദീയപാദയുഗേ ।
കലയാമി രമേ മാതര്‍മാം രക്ഷ ക്ഷിപ്രമേവ സംസൃതിതഃ ॥ 182 ॥

മോചയ സംസൃതിബന്ധം കടാക്ഷകലികാങ്കുരൈ രമേ മാതഃ ।
നാതഃ പരമര്‍ഥ്യമിഹ ക്ഷമാതലേ ത്വം ദയാമൂര്‍തിഃ ॥ 183 ॥

മഞ്ജുലകവിതാസംതതിബീജാങ്കുരദായിസാരസാലോകാ ।
ജനനി തവാപാങ്ഗശ്രീഃ ജയതി ജഗത്ത്രാണകലിതദീക്ഷേയം ॥ 184 ॥

അംബ തവാപാങ്ഗശ്രീരപാങ്ഗകേലീശതാനി ജനയന്തീ ।
മുരഹന്തുര്‍ഹൃദി ജയതി വ്രീഡാമദമോഹകാമസാരകരീ ॥ 185 ॥

ബദ്ധമപി ചിത്തമേതദ് യമനിയമാദ്യൈഃ പരിഷ്കാരൈഃ ।
ധാവതി ബലാദ് രമേ തവ പാദാബ്ജം യാമി ശരണമഹം ॥ 186 ॥

മത്തഗജമാന്യഗമനാ മധുരാലാപാ ച മാന്യചരിതാ സാ ।
മന്ദസ്മേരമുഖാബ്ജാ കമലാ മേ ഹൃദയസാരസേ ലസതു ॥ 187 ॥

ശാസ്ത്രസ്മരണവിഹീനം പാപിനമേനം ജനം രമാ ദേവീ ।
ദയയാ രക്ഷതി കാലേ തസ്യാസ്തേന പ്രഥാ മഹതീ ॥ 188 ॥

മുഖവിജിതചന്ദ്രമണ്ഡലമിദമംഭോരുഹവിലോചനം തേജഃ ।
ധ്യാനേ ജപേ ച സുദൃശാം ചകാസ്തി ഹൃദയേ കവീശ്വറാണാം ച ॥ 189 ॥

അംബ വിവേകവിദൂരം ജനമേനം ശിശിരലോചനപ്രസരൈഃ ।
ശിശിരയ കൃപയാ ദേവി ത്വമേവ മാതാ ഹി ലോകസ്യ ॥ 190 ॥

കോപദുപേക്ഷസേ യദി മാതര്‍മേ രക്ഷകഃ കഃ സ്യാത് ।
മയി ദീനേ കോ ലാഭസ്തവ തു ദയായാഃ പ്രസാരിണ്യാഃ ॥ 191 ॥

ഭവചണ്ഡകിരണതപ്തഃ ശ്രാന്തോഽഹം ജ്ഞാനവാരിദൂരസ്ഥഃ ।
ശിശിരാമങ്ഘ്രിച്ഛായാം തവ മാതര്യാമി ശരണമാരാത്തു ॥ 192 ॥

മാതരശോകോല്ലാസം പ്രകടയ തവ കോമലകടാക്ഷൈഃ ।
യൈര്‍ദീനാ നരപതയഃ കലിതാ വാരണശതാവൃതേ ഗേഹേ ॥ 193 ॥

ജയതി രമേ തവ മഹതീ കൃപാഝരീ സര്‍വസമ്മാന്യാ ।
ക്ഷേമംകരീ യദേഷാ പ്രതികല്‍പം സര്‍വജഗതാം ച ॥ 194 ॥

അജ്ഞാനകൂപകുഹരേ പതിതം മാം പാഹി കമലേ ത്വം ।
നഗരേ വാ ഗ്രാമേ വാ വനമധ്യേ ദിക്ഷു രക്ഷിണീ ത്വമസി ॥ 195 ॥

തവ ചരണൌ ശരണമിതി ബ്രുവന്നഹം മാതരബ്ധിതനയേ ത്വം ।
ഹരിണാ സഹിതാ ദയയാ പ്രാഹ്യവിലംബേന ദീനം മാം ॥ 196 ॥

പരിസരനതവിബുധാലീകിരീടമണികാന്തിവല്ലരീവിസരൈഃ ।
കൃതനീരാജനവിധി തേ മമ തു ശിരോഭൂഷണം ഹി പദയുഗലം ॥ 197 ॥

മമ ഹൃദയപങ്കജവനീവികാസഹേതൌ ദിനാധിപായേതാം ।
തവ തു കടാക്ഷപ്രസരഃ ദീപായേതാം തമോനിരാകരണേ ॥ 198 ॥

യാവച്ഛരണം യാതി ക്ഷിതിതനയേ ത്വാം ഹി ജന്തുരിഹ മൂഢഃ ।
താവത് തസ്യ തു രസനാങ്ഗണേ തു വാണീ സമാകലിതനൃത്താ ॥ 199 ॥

പങ്കജനിലയേ താവകചരണം ശരണം സമാകലയേ ।
തേന ഹി സര്‍വകൃതാനാം ഭവിഷ്യതാം ഹാനിരേവ ദുരിതാനാം ॥ 200 ॥

ശ്രുത്യന്തസേവിതം തേ ചരണസരോജം പ്രണംയ കില ജന്തുഃ ।
ഛത്രോല്ലസിതശിരാഃ സന്‍ വനീപകാന്‍ ദാനവാരിണാ സിഞ്ചന്‍ ॥ 201 ॥

വിഷ്വക്സേനമുഖാദ്യൈഃ സേവിതമംബ ത്വദീയപാദയുഗം ।
അവതംസയന്തി സന്തഃ കലിതാപപ്രശമനായാസ്തു ॥ 202 ॥

ദുഗ്ധോദധിതനയേ ത്വാം ദിശാഗജേന്ദ്രാഃ സുവര്‍ണഘടതോയൈഃ ।
മണിമണ്ടപമധ്യതലേ സമഭ്യഷിഞ്ചന്‍ ഹരിപ്രീത്യൈ ॥ 203 ॥

ദിഗ്ഗജപുഷ്പകരകുംഭൈരഭിഷിക്താം ത്വാം ഹരിഃ പ്രീത്യാ ।
ഉദവഹദാരാന്‍മുനിഗണമധ്യേ സര്‍വശ്രിയോ മൂലം ॥ 204 ॥

ജാതപരാക്രമകലികാ ദിശി ദിശി കിംനരസുഗീതനിജയശസഃ ।
ധന്യാ ഭാന്തി ഹി മനുജാഃ യദ്വീക്ഷാലവവിശേഷതഃ കാലേ ॥ 205 ॥

നമദമരീകചഭരസുമമരന്ദധാരാഭിഷിക്തം തേ ।
പദകമലയുഗലമേതച്ഛ്രേയഃസ്ഫൂര്‍ത്യൈ സദാ ഭവതു ॥ 206 ॥

രാഗദ്വേഷാദിഹതം മാമവ കമലേ ഹരേഃ കാന്തേ ।
ദര്‍ശയ ദയയാ കാലേ ഹ്യപവര്‍ഗസ്ഥാനമാര്‍ഗം ച ॥ 207 ॥

ന ഹി ജാനേ വര്‍ണയിതും പരമേ സ്ഥനേ ത്വദീയവിഭവമഹം ।
മുനയശ്ച സുരാ വേദാ യതോ നിവൃത്താഃ ക്ഷമാതനയേ ॥ 208 ॥

മനുജാഃ കടാക്ഷിതാഃ കില തഥാംബയാ മേദിനീപുത്ര്യാ ।
സത്സുതകലത്രസഹിതാഃ സുരഭിം കാലേന നിര്‍വിശാന്തി മുദാ ॥ 209 ॥

ജലധീശകന്യകാ സാ ലസതു പുരോഽസ്മാകമാദരകൃതശ്രീഃ ।
യത്പ്രണമനാജ്ജനാനാം കവിതോന്‍മേഷഃ സദീഡിതേ ഭാതി ॥ 210 ॥

ദൂരികരോതു ദുരിതം ത്വദ്ഭക്തിര്‍മാമകം കമലേ ।
അഹമപി സുരേശസേവ്യേ തവ സദസി വിശാമി കീര്‍തിഗാനപരഃ ॥ 211 ॥

പരമജ്ഞാനവിധാത്രീ തവ പാദപയോജഭക്തിരസ്മാകം ।
കിം വാശാസ്യമതോഽന്യത് സമുദ്രതനയേ ഹരേര്‍ജായേ ॥ 212 ॥

അംബ കദാ വാ ലപ്സ്യേ മദീയപാപാപനോദായ ।
തവ പാദകമലസേവാമബ്ജഭവാദ്യൈസ്തു സമ്പ്രാര്‍ഥ്യാം ॥ 213 ॥

മന്ദാനാമപി മഞ്ജുലകവിത്വരസദായിനീ ജനനീ ।
കാപി കരുണാമയീ സാ ലസതു പുരസ്താത് സദാസ്മാകം ॥ 214 ॥

സകലകവിലോകവിനുതേ കമലേ കമലാക്ഷി വല്ലഭേ വിഷ്ണോഃ ।
ത്വന്നാമാനി ഹി കലയേ വനേ ജലേ ശത്രുപീഡായാം ॥ 215 ॥

ദിവി വാ ഭുവി ദിക്ഷു ജലേ വഹ്നൌ വാ സര്‍വതഃ കമലേ ।
ജന്തൂനാം കില രക്ഷാ ത്വദധീനാ കീര്‍ത്യതേ വിബുധൈഃ ॥ 216 ॥

കുശലവിധയേ തദസ്തു ത്രിവിക്രമാസേവ്യരംയനിജകേലി ।
കബലിതപദനതദൈന്യം തരുണാംബുജലോചനം തേജഃ ॥ 217 ॥

ജനനീ സുവര്‍ണവൃഷ്ടിപ്രദായിനീ ഭാതി വിഷ്ണുവക്ഷഃസ്ഥാ ।
കമലാ കലിതക്ഷേമാ പ്രകൃതീനാം ശീതലാപാങ്ഗൈഃ ॥ 218 ॥

ജഗതാമാദിമജനനീ ലസതി കവേരാത്മജാപുലിനേ ।
ക്ഷേത്രേഷൂത്തമജുഷ്ടേഷ്വയോനിജാ ലോകരക്ഷായൈ ॥ 219 ॥

കുചശോഭാജിതവിഷ്ണുഃ കുങ്കുമപങ്കാങ്കിതാ കമലാ ।
കാഞ്ച്യാം രാജതി കാഞ്ചീമണിഗണനീരാജിതാങ്ഘ്രിയുഗാ ॥ 220 ॥

മന്ദാരകുസുമമദഹരമന്ദസ്മിതമധുരവദനപങ്കരുഹാ ।
ഹൃദ്യതമനിത്യയൌവനമണ്ഡിതഗാത്രീ വിരാജതേ കമലാ ॥ 221 ॥

കംസരിപുഗേഹിനീ സാ ഹംസഗതിര്‍ഹംസമാന്യനിജചരിതാ ।
സംസാരതാപഹാനിം കലയതു കാലേ രമാസ്മാകം ॥ 222 ॥

മനസിജജനനീ ജനനീ ചാസ്മാകമിഹാദരാത് കാലേ ।
ശീതലലോലാപാങ്ഗൈസ്തരങ്ഗയതി ശ്രേയസാം സരിണം ॥ 223 ॥

തവ മന്ദഹാസകലികാം ഭജേ ഭുജങ്ഗേ ശയാനം തം ।
യാ കലയതി ഗതകോപം ബാലാനാം നഃ കൃതാപരാധാനാം ॥ 224 ॥

സാ സാധയേദഭീഷ്ടം കമലാ ശ്രീര്‍വിഷ്ണുവക്ഷഃസ്ഥാ ।
യസ്യാഃ പദവിന്യാസഃ ശ്രുതിമൌലിഷു തന്യതേ മഹാലക്ഷ്ംയാഃ ॥ 225 ॥

ശാന്തിരസനിത്യശേവധിമംബാം സേവേ മനോരഥാവാപ്ത്യൈ ।
യാമാരാധ്യ സുരേശാഃ സ്വപദം പ്രാപുര്‍ഹി താദൃക്ഷം ॥ 226 ॥

ധാതുരപി വേദവചസാം ദൂരേ യത്സ്ഥാനമാമനന്തി ബുധാഃ ।
സാസ്തു മുദേ ശ്രീരേഷാ മുരമര്‍ദനസത്കലത്രമമിതൌജഃ ॥ 227 ॥

ഭവദുഃഖരാശിജലധേര്‍ഹഠാത് തരിത്രീം പരം വിദ്മഃ ।
താമംബാം കമലസ്ഥാം മുരാരിവക്ഷോമണിപ്രദീപാം ച ॥ 228 ॥

മുനിസാര്‍വഭൌമവര്‍ണിതമഹാചരിത്രം ഹരേഃ കലത്രം തത് ।
പഥി മങ്ഗലായ ഭവതു പ്രസ്ഥാനജുഷാം കൃപാധാരം ॥ 229 ॥

ഖണ്ഡിതവൈരിഗണേയം മണ്ഡിതഭക്താ സുതാദ്യൈശ്ച ।
ഭാസുരകീര്‍തിര്‍ജയതി ക്ഷോണീസുരവന്ദ്യചരണാബ്ജാ ॥ 230 ॥

See Also  Sri Radhika Ashtakam By Krishna Das Kavi In Malayalam

നതപാലിനി മാം പാഹി ത്രിജഗദ്വന്ദ്യേ നിധേഹി മയി ദയയാ ।
താവകകടാക്ഷലഹരീഃ ശക്തിമയേ സകലസിദ്ധീനാം ॥ 231 ॥

ഭവസാഗരം തിതീര്‍ഷുസ്തവ ചരണാബ്ജം മഹാസേയും ।
മാതഃ കദാ നു ലപ്സ്യേ ഘനതാപോര്‍ംയാദിപീഡിതോ ദീനഃ ॥ 232 ॥

കവിവാഗ്വാസന്തീനാം വസന്തലക്ഷ്മീര്‍മുരാരിദയിതാ നഃ ।
പരമാം മുദം വിധത്തേ കാലേ കാലേ മഹാഭൂത്യൈ ॥ 233 ॥

സുരഹരപരതന്ത്രം തദ് ഗതതന്ദ്രം വസ്തു നിസ്തുലമുപാസേ ।
തേനൈവാഹം ധന്യോ മദ്വംശ്യാ നിരസിതാത്മതാപഭരാഃ ॥ 234 ॥

തൃഷ്ണാം ശമയതി ദേവീ രാഘവദയിതാ നതാലിസുരവല്ലീ ।
ഇട്യാര്യവചോ ധൈര്യം ജനയതി കാലേ ധരാപുത്രി ॥ 235 ॥

രഘുപതിദയിതേ മാതഃ കാകാസുരരക്ഷണാദിനാ ലോകേ ।
താവകകരുണാമഹിമാ പ്രഥിതഃ കില ഭൂതിദായീ നഃ ॥ 236 ॥

പ്രചുരതദുരിതപാലീസമാവൃതാനാം കലൌ ഹി തപ്താനാം ।
താവകദയാ ഹി മാതഃ ശരണം വരമിതി സതാം ഗണഃ സ്തൌതി ॥ 237 ॥

അത്യന്തശീതലാം താം കടാക്ഷധാടീമുപാസേഽഹം ।
തേന മമ ത്രിദശാനാം ന കോഽപി ഭേദോ ധരാതനയേ ॥ 238 ॥

യൈഃ സേവാ സംകലിതാ തവ പാദാബ്ജേ ധരാതനയേ ।
തേഷാമജ്ഞാനഝരീ യാതി ഹി വിലയം ക്ഷണേനൈവ ॥ 239 ॥

ജ്ഞാനാരവിന്ദവിലസനമചിരാദസ്യ സ്തുതൌ ഹി കവിവര്യാഃ ।
സമ്പദ് ദിവ്യാ ച തഥാ വിബുധാവലിമാനനീയാത്ര ॥ 240 ॥

മാതസ്തവ പാദാബ്ജം യസ്യ ലലാടേ കൃതോരുനിജകാന്തി ।
തത്പാദപദ്മമചിരാദ് വിമാനഗാ ദേവതാ വഹതി ॥ 241 ॥

ആജ്ഞാവശേന ദേവ്യാ ലസന്തി ദിവി ദേവതാമാന്യാഃ ।
ഇന്ദ്രാദ്യാഃ സ ച ധാതാ ദിക്പാലാശ്ചാപി ഗന്ധര്‍വാഃ ॥ 242 ॥

കൈവല്യാനന്ദകലാദാത്രീം കമലാമഹര്‍നിശം നൌമി ।
തേനൈവ ജന്‍മ സഫലം തീര്‍ഥാദിനിഷേവണാദ്യച്ച ॥ 243 ॥

യച്ച ഹരിപാദപങ്കേരുഹപരിചരണാദിനാ ലോകേ ।
തത് സര്‍വമാശു ഘടയതി സഹസാ മന്ദസ്യ മേ മാതാ ॥ 244 ॥

നാനാശ്രുത്യന്തകലാപരിമലപരിവാഹവാസിതം മാതഃ ।
തവ ചരണകമലയുഗലം മമാവതംസഃ ക്ഷണം ഭാതു ॥ 245 ॥

നതദേവനഗരനാരീധമ്മില്ലലസത്സുമാലികൃതനാദാഃ ।
പ്രാതര്‍മുരജവിലാസം കലയന്തി ഭൃശം തവാഗ്രതോ ഭൃങ്ഗാഃ ॥ 246 ॥

പാപപ്രശമനദീക്ഷാകലാധുരീണാഃ പയോജനിലയേ തേ ।
മാം ച പവിത്രീകുര്യുഃ പാദപരാഗാഃ കൃപാവശതഃ ॥ 247 ॥

ഹന്ത കദാ വാ ലപ്സ്യേ തവാങ്ഘ്രിശുശ്രൂഷണാസക്തിം ।
സഹജാനന്ദം തേന ഹി പദം ക്രമാത് പ്രാപ്യമാദിഷ്ടം ॥ 248 ॥

നലിനീവിലാസരുചിരാം മയി ദേവി ത്വത്കടാക്ഷലഹരീം ഹി ।
കാലേ നിധേഹി ദയയാ സ്ഫീതാ തേ കീര്‍തിരാദൃതാ സര്‍വൈഃ ॥ 249 ॥

വിനിഹതദുരിതസ്തോമാ കാപി മദീയേ ഹൃദംഭോജേ ।
ലസതു പരദേവതാഖ്യാ മാധവനേത്രപ്രിയംകരീ കലികാ ॥ 250 ॥

പഞ്ചായുധഗുരുമന്ത്രം കലനൂപുരനിനദമാദരാത് കമലേ ।
കലയതി രമാധവഗൃഹം യാതും കാലേ ത്വയി പ്രവൃത്തായാം ॥ 251 ॥

നതനാകിലോകവനിതാലലാടസിന്ദൂരശോണകാന്തിഭൃതോഃ ।
കലയേ നമാംസി കമലേ തവ പാദപയോജയോര്‍നിത്യം ॥ 252 ॥

കമലസുഷുമാനിവാസസ്ഥാനകടാക്ഷം ചിരായ കൃതരക്ഷം ।
രക്ഷോഗണഭീതികരം തേജോ ഭാതി പ്രകാമമിഹ മനസി ॥ 253 ॥

ജ്യോത്സ്നേവ ശിശിരപാതാ കടാക്ഷധാടീ ത്വദീയാ ഹി ।
അംബ മുകുന്ദ ( … incomplete … ) കുരുതേ ॥ 254 ॥

താപഹരരസവിവര്‍ഷംഅധൃതകുതുകാ കാപി നീലനലിനരുചിഃ ।
കാദംബിനീ പുരസ്തദാസ്താം നഃ സംതതം ജനനീ ॥ 255 ॥

സഫലയതു നേത്രയുഗലം മാമകമേതത് ത്വദീയരൂപമഹോ ।
യത് കമലനേത്രസുചരിതപചേലിമം വൈദികീ ശ്രുതിര്‍ബ്രൂതേ ॥ 256 ॥

മാധവനേത്രപയോജാമൃതലഹരീ ഭാതി താവകം രൂപം ।
അംബ യുവാമാദ്യൌ നഃ പിതരൌ വനേ സുഖാവാപ്ത്യൈ ॥ 257 ॥

സരസകവിതാദിസമ്പദ്വിലസനമാരാദുശാന്തി കവിവര്യാഃ ।
യത്പ്രീണനേന സാ മേ ഭവതു വിഭൂത്യൈ ഹി സാ കമലാ ॥ 258 ॥

മനസിജജയാദികാര്യം യദപാങ്ഗലവാന്നൃണാം ഭവതി ।
തത്പദമാനന്ദകലം സേവ്യം ച ഭജേ രമാം ജനനീം ॥ 259 ॥

ശിഥിലതതമഃസമൂഹാ ഭക്താനാം സാ രമാ ദേവീ ।
ജനയതി ധൈര്യം ച ഹരേഃ കാലേ യാ സര്‍വദാ സേവ്യാ ॥ 260 ॥

യദ്ഭ്രൂവിലാസവശതഃ ശക്തഃ സൃഷ്ട്യാദികം കര്‍തും ।
ഹരിരപി ലോകേ ഖ്യാതഃ സാ നഃ ശരണം ജഗന്‍മാതാ ॥ 261 ॥

നയനയുഗലീം കദാ മേ സിഞ്ചതി ഏവ്യാഃ പരം രൂപം ।
യദ്ഭജനാന്ന ഹി ലോകേ ദൃഷ്ടം ശ്ലാധ്യം പരം വസ്തു ॥ 262 ॥

സുചരിതഫലം ത്വദീയം രൂപം നഃ കലിതഭക്തീനാം ।
അത ഏവ മാമകാനാം പാപാനാം വിരതിരൂര്‍ജിതാ കമലേ ॥ 263 ॥

സുകൃതിവിഭവാദുപാസ്യാ കമലാ സാ സര്‍വകല്യാണാ ।
ഹരിവക്ഷസി കൃതവാസാ രക്ഷതി ലോകാനഹോരാത്രം ॥ 264 ॥

സംവിദ്രൂപാ ഹി ഹരേഃ കുടുംബിനീ ഭാതി ഭക്തഹൃദയേഷു ।
സര്‍വശ്രേയഃപ്രാപ്ത്യൈ യാം വിദുരാര്യാ രമാം കമലാം ॥ 265 ॥

വിഷയലഹരീപ്രശാന്ത്യൈ കമലാപാദാംബുജം നൌമി ।
പൂര്‍വം ശുകാദിസുധിയോ യദ്ധ്യാനാദ് ഗലിതശത്രുഭയാഃ ॥ 266 ॥

ലലിതഗമനം ത്വദീയം കലനൂപുരനാദപൂരിതം മാതഃ ।
നൌമി പദാംബുജയുഗലം ഭവതാപനിരാസനായാദ്യ ॥ 267 ॥

വിരലീകരോതി താപം കമലായാ മന്ദഹാസഝരീ ।
യത്സേവനേഷു സമുദിതകൌതുകരസനിര്‍ഭരോ ഹരിര്‍ജയതി ॥ 268 ॥

പ്രതിഫലതു സംതതം മേ പുരതോ മാതസ്ത്വദീയരൂപമിദം ।
യദ്ദര്‍ശനരസഭൂംനാ ഹരിരപി നാനാസ്വരൂപഭാക് കാലേ ॥ 269 ॥

അംബ തവ ചരണസേവാം സംതതമഹമാദരാത് കലയേ ।
തേന മമ ജന്‍മ സഫലം ത്രിദശാനാമിവ മുനീന്ദ്രാണാം ॥ 270 ॥

ദുര്‍വാരഗര്‍വദുര്‍മതിദുരര്‍ഥനിരസനകലാനിപുണാഃ ।
തവ ചരണസേവയൈവ ഹി കമലേ മാതര്‍ബുധാ ജഗതി ॥ 271 ॥

ആനദമേതി മാതസ്തവ നാമോച്ചാരണേന സിന്ധുഭവേ ।
സമ്പ്രാപ്തത്വദ്രൂപം മമ മാനസമാത്തയോഗകലം ॥ 272 ॥

തവ ദൃഷ്ടിപാതവിഭവാത് സര്‍വേ ലോകേ വിധൂതതാപഭരാഃ ।
യാന്തി മുദാ ത്രിദശൈഃ സഹ വിഭാനമാരുഹ്യ മാതരഹോ ॥ 273 ॥

കോ വാ ന ശ്രയതി ബുധഃ ശ്രേയോഽര്‍ഥീ താമിമാം കമലാം ।
യാം പന്നഗാരിവാഹനസദ്ഗര്‍മിണീമര്‍ചയന്തി സുരനാഥാഃ ॥ 274 ॥

താമരവിന്ദനിവാസാമംബാം ശരണാര്‍ഥിനാം കലിതരക്ഷാം ।
ബഹുരൂപേഷ്വഘനിചയേഷ്വപി നിശ്ചിത്യാത്മനോ ധൈര്യം ॥ 275 ॥

കരുണാപ്രവാഹഝര്യാ ഗതപങ്ക ഭൂതലം മാതഃ ।
സത്വാങ്കുരാദിലസിതം ജയതി പയോരാശികകന്യകേ കമലേ ॥ 276 ॥

വിധിശിവവാസവമുഖ്യൈര്‍വന്ദ്യപദാബ്ജേ നമസ്തുഭ്യം ।
മാതര്‍വിഷ്ണോര്‍ദയിതേ സര്‍വജ്ഞത്വം ച മേ കലയ ॥ 277 ॥

പരദേവതേ പ്രസീദ പ്രസീദ ഹരിവല്ലഭേ മാതഃ ।
ത്വാമാഹുഃ ശ്രുതയഃ കില കല്യാണഗുണാകരാം നിത്യാം ॥ 278 ॥

ക്ഷന്തവ്യമംബ മാമകമഘരാശിം ക്ഷപയ വീക്ഷണതഃ ।
സത്വോന്‍മേഷം ദേഹി പ്രിയേ ഹരേര്‍ദാസമപി കുരു മാം ॥ 279 ॥

വാഞ്ഛിതസിദ്ധിര്‍ന സ്യാദ് യദി പാദാബ്ജേ കൃതപ്രണാമാനാം ।
ഹാനിസ്ത്വദീയയശസാമിതി കേചിദ്ധൈര്യവന്തശ്ച ॥ 280 ॥

സദസദനുഗ്രഹദക്ഷാം ത്വാം മാതഃ സംതതം നൌമി ।
ഗ്രഹപീഡാ നൈവ ഭവേദ്യമപീഡാ ദൂരതഃ കാലേ ॥ 281 ॥

വിദ്യാഃ കലാശ്ച കാലേ കൃപയാ കലയ പ്രസീദാശു ।
മാതസ്ത്വമേവ ജഗതാം സര്‍വേഷാം രക്ഷണം ത്വയാ ക്രിയതേ ॥ 282 ॥

ഉഛേഷ്വപി നീചേഷു പ്രകാശതേ തുല്യമേവ തവ രൂപം ।
ഏതദ് ദൃഷ്ട്വാ ധൈര്യം ഘനാഗസോഽപ്യംബ ജായതേ നനു മേ ॥ 283 ॥

കാ ശങ്കാ തവ വൈഭവജാലം വക്തും ദിഗന്തരേ മാതഃ ।
വരഹാരാലംകാരാം സേവന്തേ ത്വാം ഹരിത്പതയഃ ॥ 284 ॥

കമലായാശ്ച ഹരേരപി സംദൃഷ്യം ദിവ്യദാമ്പത്യം ।
താവേവ നഃ പതീ കില ജന്‍മാന്തരപുണ്യപരിപാകാത് ॥ 285 ॥

സര്‍വാസാമുപനിഷദാം വിദ്യാനാം ത്വമ്പരം സ്ഥാനം ।
അല്‍പധിയോ വയമേതേ ത്വത്സ്തോത്രേ ഭോഃ കഥം ശക്താഃ ॥ 286 ॥

സാഷ്ടാങ്ഗപ്രണതിരിയം പ്രകല്‍പിതാ മാതരദ്യ തവ ചരണേ ।
തേനാഹം ഹി കൃതാര്‍ഥഃ കിം പ്രാര്‍ഥ്യം വസ്ത്വതഃ കമലേ ॥ 287 ॥

സ്തോത്രമിദംഹി മയാ തേ ചരണാംഭോജേ സമര്‍പിതം ഭക്ത്യാ ।
തവ ച ഗുരോരപി വീക്ഷാ തത്ര നിദാനം പരം നാന്യത് ॥ 288 ॥

ദേഹാന്തേ നനു മാതര്‍മോക്ഷം ത്രിദശൈഃ സമം ദേഹി ।
അഹമപി സാമ പഠന്‍ സന്‍ ത്വാം ച ഹരിം യാമി ശരണാര്‍ഥീ ॥ 289 ॥

ശുകവാണീമിവ മാതര്‍നിരര്‍ഥകാം മദ്വചോഭങ്ഗീം ।
ആരാച്ഛൃണോഷി ദയയാ തദേവ ചോത്തമപദവ്യക്ത്യൈ ॥ 290 ॥

വിദ്യാം കലാം വരിഷ്ഠാം അംബ ത്വാം സംതതം വന്ദേ ।
യാ വ്യാകരോഷി കാലേ വിദ്വദ്ഭിര്‍വേദതത്ത്വാദി ॥ 291 ॥

വൈദുഷ്യം വാണ്യാഃ സത്സമ്പജ്ഝര്യോ യദീയവീക്ഷണതഃ ।
സിധ്യന്ത്യപി ദേവാനാം സാ നഃ ശരണം രമാ ദേവീ ॥ 292 ॥

വിപുലം ശ്രിയോ വിലാസം ശ്രദ്ധാം ഭക്ത്യാദികം ദേഹി ।
അംബ പ്രസീദ കാലേ തവ പാദാബ്ജൈകസേവിനാമിഹ നഃ ॥ 293 ॥

കേചിത് പ്രാഞ്ചഃ കമലാം പ്രാപ്യ ഹി ശരണം വിപത്കാലേ ।
ഝടിതി വിധൂനിതതാപാഃ സാ മേ ദേവീ പ്രസന്നാസ്തു ॥ 294 ॥

മരകതകാന്തിമനോഹരമൂര്‍തിഃ സൈഷാ രമാ ദേവീ ।
പാതി സകലാനി കാലേ ജഗന്തി കരുണാവലോകാദ്യൈഃ ॥ 295 ॥

ഭാഗീരഥീവ വാണീ തവ നുതിരൂപാ വിരാജതേ പരമാ ।
ഇഹ മാതര്യദ്ഭജനം സര്‍വേഷാം സര്‍വസമ്പദാം ഹേതുഃ ॥ 296 ॥

കലശപയോദധിതനയേ ഹരിപ്രിയേ ലക്ഷ്മി മാതരംബേതി ।
തവ നാമാനി ജപന്‍ സന്‍ ത്വദ്ദാസോഽഹം തു മുക്തയേ സിദ്ധഃ ॥ 297 ॥

നിഖിലചരാചരരക്ഷാം വിതന്വതീ വിഷ്ണുവല്ലഭാ കമലാ ।
മമ കുലദൈവതമേഷാ ജയതി സദാരാധ്യമാന്യപാദകമലാ ॥ 298 ॥

സര്‍വജന്നുതവിഭവേ സംതതമപി വാഞ്ഛിതപ്രദേ ദേവി ।
അംബ ത്വമേവ ശരണം തേനാഹം പ്രാപ്തസര്‍വകാര്യാര്‍ഥഃ ॥ 299 ॥

കമലേ കഥം നു വര്‍ണ്യസ്തവ മഹിമാ നിഗമമൌലിഗണവേദ്യഃ ।
ഇതി നിശ്ചിത്യ പദാബ്ജം തവ വന്ദേ മോക്ഷകാമോഽഹം ॥ 300 ॥

ത്വാമംബ ബാലിശോഽഹം ത്വചമത്കാരൈര്‍ഗിരാം ഗുംഭൈഃ ।
അയഥായഥക്രമം ഹി സ്തുവന്നപി പ്രാപ്തജന്‍മസാഫല്യഃ ॥ 301 ॥

ഇതി ശ്രീകമലാത്രിശതീ സമാപ്താ

– Chant Stotra in Other Languages -309 Names of Sri Kamala Trishati:
Kamala Trishati – 300 Names of Kamala in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil