Shri Subramanya Manasa Puja Stotram in Kannada

॥ Shri Subramanya Manasa Puja Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀಮನ್ಮೇರುಧರಾಧರಾಧಿಪ ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಶೋಭಿತೇ
ಮಂದಾರದ್ರುಮವಾಟಿಕಾಪರಿವೃತೇ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಶೈಲೇಮಲೇ
ಸೌಧೇ ಹಾಟಕನಿರ್ಮಿತೇ ಮಣಿಮಯೇ ಸನ್ಮಂಟಪಾಭ್ಯಂತರೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಘನಂ ಗುಹಾಖ್ಯಮನಘಂ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಿಂತಯೇ ॥ ೧ ॥

ಮದನಾಯುತಲಾವಣ್ಯಂ ನವ್ಯಾರುಣಶತಾರುಣಮ್ ।
ನೀಲಜೀಮೂತಚಿಕುರಂ ಅರ್ಧೇಂದು ಸದೃಶಾಲಿಕಮ್ ॥ ೨ ॥

ಪುಂಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಮ್ ।
ಚಾಂಪೇಯ ವಿಲಸನ್ನಾಸಂ ಮಂದಹಾಸಾಂಚಿತೋರಸಮ್ ॥ ೩ ॥

ಗಂಡಸ್ಥಲಚಲಚ್ಛೋತ್ರ ಕುಂಡಲಂ ಚಾರುಕಂಧರಮ್ ।
ಕರಾಸಕ್ತಕನಃದಂಡಂ ರತ್ನಹಾರಾಂಚಿತೋರಸಮ್ ॥ ೪ ॥

ಕಟೀತಟಲಸದ್ದಿವ್ಯವಸನಂ ಪೀವರೋರುಕಮ್ ।
ಸುರಾಸುರಾದಿಕೋಟೀರ ನೀರಾಜಿತಪದಾಂಬುಜಮ್ ॥ ೫ ॥

ನಾನಾರತ್ನ ವಿಭೂಷಾಢ್ಯಂ ದಿವ್ಯಚಂದನಚರ್ಚಿತಮ್ ।
ಸನಕಾದಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ಸೇವಿತಂ ಕರುಣಾನಿಧಿಮ್ ॥ ೬ ॥

ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾತಾರಂ ದೇವಸೇನಾಸಮಾವೃತಮ್ ।
ತೇಜೋಮಯಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಭಾವಯೇ ಹೃದಯಾಂಬುಜೇ ॥ ೭ ॥

ಆವಾಹಯಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಮಹಾಸೇನಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ತೇಜಸ್ತ್ರಯಾತ್ಮಕಂ ಪೀಠಂ ಶರಜನ್ಮನ್ ಗೃಹಾಣ ಭೋಃ ॥ ೮ ॥

ಅನವದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣೇಶ ಪಾದ್ಯಮದ್ಯ ಷಡಾನನ ।
ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾನರ್ಘ್ಯಂ ಅರ್ಪಯಾಮ್ಯರ್ಘ್ಯಮದ್ಭುತಮ್ ॥ ೯ ॥

ಆಚಮ್ಯತಾಮಗ್ನಿಜಾತ ಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರೋದ್ಯತೈರ್ಜಲೈಃ ।
ಪಂಚಾಮೃತರಸೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಸುಧಾಸಮವಿಭಾವಿತೈಃ ॥ ೧೦ ॥

ದಧಿಕ್ಷೀರಾಜ್ಯಮಧುಭಿಃ ಪಂಚಗವ್ಯೈಃ ಫಲೋದಕೈಃ ।
ನಾನಾಫಲರಸೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ನಾರಿಕೇಳಫಲೋದಕೈಃ ॥ ೧೧ ॥

ದಿವ್ಯೌಷಧಿರಸೈಃ ಸ್ವರ್ಣರತ್ನೋದಕ ಕುಶೋದಕೈಃ ।
ಹಿಮಾಂಬುಚಂದನರಸೈರ್ಘನಸಾರಾದಿವಾಸಿತೈಃ ॥ ೧೨ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋದರಮಧ್ಯಸ್ಥ ತೀರ್ಥೈಃ ಪರಮಪಾವನೈಃ ।
ಪಾವನಂ ಪರಮೇಶಾನ ತ್ವಾಂ ತೀರ್ಥೈಃ ಸ್ನಾಪಯಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಸುಧೋರ್ಮಿಕ್ಷೀರಧವಳಂ ಭಸ್ಮನೋಧೂಳ್ಯತಾವಕಮ್ ।
ಸೌವರ್ಣವಾಸಸಾಕಾಯಾಂ ವೇಷ್ಟಯೇಽಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ೧೪ ॥

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸುಜ್ಞಾನದಾಯಿನೇ ತೇಽರ್ಪಯೇ ಗುಹಮ್ ।
ಕಿರೀಟಹಾರಕೇಯೂರ ಭೂಷಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯೇ ॥ ೧೫ ॥

ರೋಚನಾಗರುಕಸ್ತೂರೀ ಸಿತಾಭ್ರಮಸೃಣಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಗಂಧಸಾರಂ ಸುರಭಿಲಂ ಸುರೇಶಾಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತಾಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ರಚಯೇ ತಿಲಕಂ ಫಾಲೇ ಗಂಧಂ ಮೃಗಮದೇನ ತೇ ।
ಅಕ್ಷಯ್ಯಫಲದಾನರ್ಘಾನಕ್ಷತಾನರ್ಪಯೇ ಪ್ರಭೋ ॥ ೧೭ ॥

ಕುಮುದೋತ್ಪಲ ಕಹ್ಲಾರ ಕಮಲೈಃ ಶತಪತ್ರಕೈಃ ।
ಜಾತೀಚಂಪಕಪುನ್ನಾಗ ವಕುಳೈಃ ಕರವೀರಕೈಃ ॥ ೧೮ ॥

ದೂರ್ವಾಪ್ರವಾಳಮಾಲೂರ ಮಾಚೀಮರುವಪತ್ರಕೈಃ ।
ಅಕೀಟಾದಿಹತೈರ್ನವ್ಯೈಃ ಕೋಮಲೈಸ್ತುಲಸೀದಳೈಃ ॥ ೧೯ ॥

ಪಾವನೈಶ್ಚಂದ್ರಕದಳೀ ಕುಸುಮೈರ್ನಂದಿವರ್ಧನೈಃ ।
ನವಮಾಲಾಲಿಕಾಭಿಃ ಮತಲ್ಲಿಕಾತಲ್ಲಜೈರಪಿ ॥ ೨೦ ॥

ಕುರಂಡೈರಪಿ ಶಮ್ಯಾಕೈಃ ಮಂದಾರೈರತಿಸುಂದರೈಃ ।
ಅಗರ್ಹಿತೈಶ್ಚ ಬರ್ಹಿಷ್ಠಃ ಪಾಟೀದೈಃ ಪಾರಿಜಾತಕೈಃ ॥ ೨೧ ॥

ಆಮೋದಕುಸುಮೈರನ್ಯೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ ।
ಧೂಪೋಽಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ವಿಮೋಹಕಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಸರ್ವಾಂತರತಮೋಹಂತ್ರೇ ಗುಹ ತೇ ದೀಪಮರ್ಪಯೇ ।
ಸದ್ಯಃ ಸಮಾಭೃತಂ ದಿವ್ಯಮಮೃತಂ ತೃಪ್ತಿಹೇತುಕಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಸಾಲ್ಯಾನ್ನಮದ್ಭುತಂ ನವ್ಯಂ ಗೋಘೃತಂ ಸೂಪಸಂಗತಮ್ ।
ಕದಳೀನಾರಿಕೇಳಾಮೃಧಾನ್ಯಾದ್ಯುರ್ವಾರುಕಾದಿಭಿಃ ॥ ೨೪ ॥

ರಚಿತೈರ್ಹರಿತೈರ್ದಿವ್ಯ ಖಚರೀಭಿಃ ಸುಪರ್ಪಟೈಃ ।
ಸರ್ವಸಂಸ್ತಾರಸಂಪೂರ್ಣೈರಾಜ್ಯಪಕ್ವೈರತಿಪ್ರಿಯೈಃ ॥ ೨೫ ॥

ರಂಭಾಪನಸಕೂಶ್ಮಾಂಡಾಪೂಪಾ ನಿಷ್ಪಕ್ವಮಂತರೈಃ ।
ವಿದಾರಿಕಾ ಕಾರವೇಲ್ಲ ಪಟೋಲೀ ತಗರೋನ್ಮುಖೈಃ ॥ ೨೬ ॥

ಶಾಕೈರ್ಬಹುವಿಧೈರನ್ಯೈಃ ವಟಕೈರ್ವಟುಸಂಸ್ಕೃತೈಃ ।
ಸಸೂಪಸಾರನಿರ್ಗಮ್ಯ ಸರಚೀಸುರಸೇನ ಚ ॥ ೨೭ ॥

ಕೂಶ್ಮಾಂಡಖಂಡಕಲಿತ ತಪ್ತಕ ರಸನೇನ ಚ ।
ಸುಪಕ್ವಚಿತ್ರಾನ್ನಶತೈಃ ಲಡ್ಡುಕೇಡ್ಡುಮಕಾದಿಭಿಃ ॥ ೨೮ ॥

ಸುಧಾಫಲಾಮೃತಸ್ಯಂದಿಮಂಡಕ ಕ್ಷೀರಮಂಡಕೈಃ ।
ಮಾಷಾಪೂಪಗುಲಾಪೂಪ ಗೋಧೂಮಾಪೂಪ ಶರ್ಕರೈಃ ॥ ೨೯ ॥

ಶಶಾಂಕಕಿರಣೋದ್ಭಾಸಿ ಪೋಳಿಕಾ ಶಷ್ಕುಳೀಮುಖೈಃ ।
ಭಕ್ಷ್ಯೈರನ್ಯೈಃ ಸುರುಚಿರೈಃ ಪಾಯಸೈಶ್ಚ ರಸಾಯನೈಃ ॥ ೩೦ ॥

ಲೇಹ್ಯೈರುಚ್ಚಾವಚೈಃ ಖಂಡಶರ್ಕರಾಫಾಣಿತಾದಿಭಿಃ ।
ಗುಡೋದಕೈರ್ನಾರಿಕೇಳರಸೈರಿಕ್ಷುರಸೈರಪಿ ॥ ೩೧ ॥

ಕೂರ್ಚಿಕಾಭಿರನೇಕಾಭಿಃ ಮಂಡಿಕಾಭಿರುಪಸ್ಕೃತಮ್ ।
ಕದಳೀಚೂತಪನಸಗೋಸ್ತನೀ ಫಲರಾಶಿಭಿಃ ॥ ೩೨ ॥

ನಾರಂಗ ಶೃಂಗಬೇರೈಲ ಮರೀಚೈರ್ಲಿಕುಚಾದಿಭಿಃ ।
ಉಪದಂಶೈಃ ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ಗೌರಗೋದಧಿಸಂಗತಮ್ ॥ ೩೩ ॥

ಜಂಬೀರರಸಕೈಸರ್ಯಾ ಹಿಂಗುಸೈಂಧವನಾಗರೈಃ ।
ಲಸತಾಜಲದಗ್ರೇಣ ಪಾನೀಯೇನ ಸಮಾಶ್ರಿತಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ಹೇಮಪಾತ್ರೇಷು ಸರಸಂ ಸಾಂಗರ್ಯೇಣ ಚ ಕಲ್ಪಿತಮ್ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ತಾರಕಾರೇ ಸುರೇಶ್ವರ ॥ ೩೫ ॥

ನೈವೇದ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಕೃಪಯಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ।
ಸರ್ವಲೋಕೈಕವರದ ಮೃತ್ಯೋ ದುರ್ದೈತ್ಯರಕ್ಷಸಾಮ್ ॥ ೩೬ ॥

ಗಂಧೋದಕೇನ ತೇ ಹಸ್ತೌ ಕ್ಷಾಳಯಾಮಿ ಷಡಾನನ ।
ಏಲಾಲವಂಗಕರ್ಪೂರ ಜಾತೀಫಲಸುಗಂಧಿಲಾಮ್ ॥ ೩೭ ॥

ವೀಟೀಂ ಸೇವಯ ಸರ್ವೇಶ ಚೇಟೀಕೃತ ಜಗತ್ರಯ ।
ದತ್ತೇರ್ನೀರಾಜಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಕರ್ಪೂರಪ್ರಭಯಾನಯ ॥ ೩೮ ॥

ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸ್ವರ್ಣಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಛತ್ರೇಣ ಚಾಮರೇಣಾಪಿ ನೃತ್ತಗೀತಾದಿಭಿರ್ಗುಹ ॥ ೩೯ ॥

ರಾಜೋಪಚಾರೈರಖಿಲೈಃ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಭವ ಮತ್ಪ್ರಭೋ ।
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕರೋಮಿ ತ್ವಾಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೪೦ ॥

ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವೋ ರಚಯೇ ಶಿರಸಾ ತೇಽಭಿವಾದನಮ್ ।
ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ವ ಕರುಣಾಕರ ॥ ೪೧ ॥

ನಮಃ ಸರ್ವಾಂತರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯಹೇತವೇ ।
ಶ್ರುತಿಶೀರ್ಷಕಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ತೇ ॥ ೪೨ ॥

ಮಯೂರವಾಹನಸ್ಯೇದಂ ಮಾನಸಂ ಚ ಪ್ರಪೂಜನಮ್ ।
ಯಃ ಕರೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಗುಹಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ ೪೩ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subrahmanya Manasa Puja Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Shri Subramanya Manasa Puja Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top