Shri Subramanya Manasa Puja Stotram In Telugu

॥ Shri Subramanya Manasa Puja Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానసపూజా స్తోత్రం ॥
శ్రీమన్మేరుధరాధరాధిప మహాసౌభాగ్యసంశోభితే
మందారద్రుమవాటికాపరివృతే శ్రీస్కందశైలేమలే
సౌధే హాటకనిర్మితే మణిమయే సన్మంటపాభ్యంతరే
బ్రహ్మానందఘనం గుహాఖ్యమనఘం సింహాసనం చింతయే ॥ ౧ ॥

మదనాయుతలావణ్యం నవ్యారుణశతారుణమ్ ।
నీలజీమూతచికురం అర్ధేందు సదృశాలికమ్ ॥ ౨ ॥

పుండరీకవిశాలాక్షం పూర్ణచంద్రనిభాననమ్ ।
చాంపేయ విలసన్నాసం మందహాసాంచితోరసమ్ ॥ ౩ ॥

గండస్థలచలచ్ఛోత్ర కుండలం చారుకంధరమ్ ।
కరాసక్తకనఃదండం రత్నహారాంచితోరసమ్ ॥ ౪ ॥

కటీతటలసద్దివ్యవసనం పీవరోరుకమ్ ।
సురాసురాదికోటీర నీరాజితపదాంబుజమ్ ॥ ౫ ॥

నానారత్న విభూషాఢ్యం దివ్యచందనచర్చితమ్ ।
సనకాది మహాయోగి సేవితం కరుణానిధిమ్ ॥ ౬ ॥

భక్తవాంఛితదాతారం దేవసేనాసమావృతమ్ ।
తేజోమయం కార్తికేయం భావయే హృదయాంబుజే ॥ ౭ ॥

ఆవాహయామి విశ్వేశం మహాసేనం మహేశ్వరమ్ ।
తేజస్త్రయాత్మకం పీఠం శరజన్మన్ గృహాణ భోః ॥ ౮ ॥

అనవద్యం గృహాణేశ పాద్యమద్య షడానన ।
పార్వతీనందనానర్ఘ్యం అర్పయామ్యర్ఘ్యమద్భుతమ్ ॥ ౯ ॥

ఆచమ్యతామగ్నిజాత స్వర్ణపాత్రోద్యతైర్జలైః ।
పంచామృతరసైర్దివ్యైః సుధాసమవిభావితైః ॥ ౧౦ ॥

దధిక్షీరాజ్యమధుభిః పంచగవ్యైః ఫలోదకైః ।
నానాఫలరసైర్దివ్యైర్నారికేళఫలోదకైః ॥ ౧౧ ॥

దివ్యౌషధిరసైః స్వర్ణరత్నోదక కుశోదకైః ।
హిమాంబుచందనరసైర్ఘనసారాదివాసితైః ॥ ౧౨ ॥

బ్రహ్మాండోదరమధ్యస్థ తీర్థైః పరమపావనైః ।
పావనం పరమేశాన త్వాం తీర్థైః స్నాపయామ్యహమ్ ॥ ౧౩ ॥

సుధోర్మిక్షీరధవళం భస్మనోధూళ్యతావకమ్ ।
సౌవర్ణవాససాకాయాం వేష్టయేఽభీష్టసిద్ధయే ॥ ౧౪ ॥

See Also  Sri Narasimha Stuti In Telugu

యజ్ఞోపవీతం సుజ్ఞానదాయినే తేఽర్పయే గుహమ్ ।
కిరీటహారకేయూర భూషణాని సమర్పయే ॥ ౧౫ ॥

రోచనాగరుకస్తూరీ సితాభ్రమసృణాన్వితమ్ ।
గంధసారం సురభిలం సురేశాభ్యుపగమ్యతామ్ ॥ ౧౬ ॥

రచయే తిలకం ఫాలే గంధం మృగమదేన తే ।
అక్షయ్యఫలదానర్ఘానక్షతానర్పయే ప్రభో ॥ ౧౭ ॥

కుముదోత్పల కహ్లార కమలైః శతపత్రకైః ।
జాతీచంపకపున్నాగ వకుళైః కరవీరకైః ॥ ౧౮ ॥

దూర్వాప్రవాళమాలూర మాచీమరువపత్రకైః ।
అకీటాదిహతైర్నవ్యైః కోమలైస్తులసీదళైః ॥ ౧౯ ॥

పావనైశ్చంద్రకదళీ కుసుమైర్నందివర్ధనైః ।
నవమాలాలికాభిః మతల్లికాతల్లజైరపి ॥ ౨౦ ॥

కురండైరపి శమ్యాకైః మందారైరతిసుందరైః ।
అగర్హితైశ్చ బర్హిష్ఠః పాటీదైః పారిజాతకైః ॥ ౨౧ ॥

ఆమోదకుసుమైరన్యైః పూజయామి జగత్పతిమ్ ।
ధూపోఽయం గృహ్యతాం దేవ ఘ్రాణేంద్రియ విమోహకమ్ ॥ ౨౨ ॥

సర్వాంతరతమోహంత్రే గుహ తే దీపమర్పయే ।
సద్యః సమాభృతం దివ్యమమృతం తృప్తిహేతుకమ్ ॥ ౨౩ ॥

సాల్యాన్నమద్భుతం నవ్యం గోఘృతం సూపసంగతమ్ ।
కదళీనారికేళామృధాన్యాద్యుర్వారుకాదిభిః ॥ ౨౪ ॥

రచితైర్హరితైర్దివ్య ఖచరీభిః సుపర్పటైః ।
సర్వసంస్తారసంపూర్ణైరాజ్యపక్వైరతిప్రియైః ॥ ౨౫ ॥

రంభాపనసకూశ్మాండాపూపా నిష్పక్వమంతరైః ।
విదారికా కారవేల్ల పటోలీ తగరోన్ముఖైః ॥ ౨౬ ॥

శాకైర్బహువిధైరన్యైః వటకైర్వటుసంస్కృతైః ।
ససూపసారనిర్గమ్య సరచీసురసేన చ ॥ ౨౭ ॥

కూశ్మాండఖండకలిత తప్తక రసనేన చ ।
సుపక్వచిత్రాన్నశతైః లడ్డుకేడ్డుమకాదిభిః ॥ ౨౮ ॥

సుధాఫలామృతస్యందిమండక క్షీరమండకైః ।
మాషాపూపగులాపూప గోధూమాపూప శర్కరైః ॥ ౨౯ ॥

శశాంకకిరణోద్భాసి పోళికా శష్కుళీముఖైః ।
భక్ష్యైరన్యైః సురుచిరైః పాయసైశ్చ రసాయనైః ॥ ౩౦ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Mallari – Sahasranama Stotram In Telugu

లేహ్యైరుచ్చావచైః ఖండశర్కరాఫాణితాదిభిః ।
గుడోదకైర్నారికేళరసైరిక్షురసైరపి ॥ ౩౧ ॥

కూర్చికాభిరనేకాభిః మండికాభిరుపస్కృతమ్ ।
కదళీచూతపనసగోస్తనీ ఫలరాశిభిః ॥ ౩౨ ॥

నారంగ శృంగబేరైల మరీచైర్లికుచాదిభిః ।
ఉపదంశైః శరచ్చంద్ర గౌరగోదధిసంగతమ్ ॥ ౩౩ ॥

జంబీరరసకైసర్యా హింగుసైంధవనాగరైః ।
లసతాజలదగ్రేణ పానీయేన సమాశ్రితమ్ ॥ ౩౪ ॥

హేమపాత్రేషు సరసం సాంగర్యేణ చ కల్పితమ్ ।
నిత్యతృప్త జగన్నాథ తారకారే సురేశ్వర ॥ ౩౫ ॥

నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ కృపయా భక్తవత్సల ।
సర్వలోకైకవరద మృత్యో దుర్దైత్యరక్షసామ్ ॥ ౩౬ ॥

గంధోదకేన తే హస్తౌ క్షాళయామి షడానన ।
ఏలాలవంగకర్పూర జాతీఫలసుగంధిలామ్ ॥ ౩౭ ॥

వీటీం సేవయ సర్వేశ చేటీకృత జగత్రయ ।
దత్తేర్నీరాజయామి త్వాం కర్పూరప్రభయానయ ॥ ౩౮ ॥

పుష్పాంజలిం ప్రదాస్యామి స్వర్ణపుష్పాక్షతైర్యుతమ్ ।
ఛత్రేణ చామరేణాపి నృత్తగీతాదిభిర్గుహ ॥ ౩౯ ॥

రాజోపచారైరఖిలైః సంతుష్టో భవ మత్ప్రభో ।
ప్రదక్షిణం కరోమి త్వాం విశ్వాత్మక నమోఽస్తు తే ॥ ౪౦ ॥

సహస్రకృత్వో రచయే శిరసా తేఽభివాదనమ్ ।
అపరాధసహస్రాణి సహస్వ కరుణాకర ॥ ౪౧ ॥

నమః సర్వాంతరస్థాయ నమః కైవల్యహేతవే ।
శ్రుతిశీర్షకగమ్యాయ నమః శక్తిధరాయ తే ॥ ౪౨ ॥

మయూరవాహనస్యేదం మానసం చ ప్రపూజనమ్ ।
యః కరోతి సకృద్వాపి గుహస్తస్య ప్రసీదతి ॥ ౪౩ ॥

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానస పూజా ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subrahmanya Manasa Puja Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

See Also  1000 Names Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali In Odia