Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram In English

॥ Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥

॥ sribhairavyastottarasatanamastotram ॥

athava sritripurabhairavi astottarasatanamastotram

॥ sriganesaya namah ॥

॥ sriumamahesvarabhyam namah ॥

॥ atha bhairavyastottarasatanamastotraprarambhah ॥

sridevyuvaca ।

kailasavasinbhagavanpranesvara krpanidhe ।
bhaktavatsala bhairavya namnamastottaram satam ॥ 1 ॥

na srutam devadevesa vada mam dinavatsala ।

srisiva uvaca ।

srnu priye mahagopyam namnamastottaram satam ॥ 2 ॥

bhairavyah subhadam sevyam sarvasampatpradayakam ।
yasyanusthanamatrena kim na siddhyati bhutale ॥ 3 ॥

Om bhairavi bhairavaradhya bhutida bhutabhavana ।
karyya brahmi kamadhenuh sarvasampatpradayini ॥ 4 ॥

trailokyavandita devi mahisasuramarddini ।
mohaghni malatimala mahapatakanasini ॥ 5 ॥

krodhini krodhanilaya krodharakteksana kuhuh ।
tripura tripuradhara trinetra bhimabhairavi ॥ 6 ॥

devaki devamata ca devadustavinasini ।
damodarapriya dirgha durga durgatinasini ॥ 7 ॥

lambodari lambakarna pralambitapayodhara ।
pratyangira pratipada pranataklesanasini ॥ 8 ॥

prabhavati gunavati ganamata guhesvari ।
ksirabdhitanaya ksemya jagattranavidhayini ॥ 9 ॥

mahamari mahamoha mahakrodha mahanadi ।
mahapatakasamhartri mahamohapradayini ॥ 10 ॥

vikarala mahakala kalarupa kalavati ।
kapalakhatvangadhara khadgakharpparadharini ॥ 11 ॥

kumari kunkumaprita kunkumarunaranjita ।
kaumodaki kumudini kirttya kirttipradayini ॥ 12 ॥

See Also  Sri Pratyangira Devi Mantras In English Benefits

navina nirada nitya nandikesvarapalini ।
gharghara gharghararava ghora ghorasvarupini ॥ 13 ॥

kalighni kalidharmaghni kalikautukanasini ।
kisori kesavaprita klesasanghanivarini ॥ 14 ॥

mahottama mahamatta mahavidya mahimayi ।
mahayajna mahavani mahamandaradharini ॥ 15 ॥

moksada mohada moha bhuktimuktipradayini ।
attattahasanirata kankanannupuradharini ॥ 16 ॥

dirghadamstra dirghamukhi dirghaghona ca dirghika ।
danujantakari dusta duhkhadaridryabhanjini ॥ 17 ॥

duracara ca dosaghni damapatni dayapara ।
manobhava manumayi manuvamsapravarddhini ॥ 18 ॥

syama syamatanuh sobha saumya sambhuvilasini ।
iti te kathitam divyam namnamastottaram satam ॥ 19 ॥

bhairavya devadevesyastava prityai suresvari ।
aprakasyamidam gopyam pathaniyam prayatnatah ॥ 20 ॥

devim dhyatva suram pitva makarapancakaih priye ।
pujayetsatatam bhaktya pathetstotramidam subham ॥ 21 ॥

sanmasabhyamtare so’pi gananathasamo bhavet ।
kimatra bahunoktena tvadagre pranavallabhe ॥ 22 ॥

sarvam janasi sarvajne punarmam pariprcchasi ।
na deyam parasisyebhyo nindakebhyo visesatah ॥ 23 ॥

॥ iti sribhairavyastottarasatanamastotram sampurnam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 In Sanskrit