Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

॥ Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീഭൈരവ്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥

അഥവാ ശ്രീത്രിപുരഭൈരവീ അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം

॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

॥ ശ്രീഉമാമഹേശ്വരാഭ്യാം നമഃ ॥

॥ അഥ ഭൈരവ്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രപ്രാരംഭഃ ॥

ശ്രീദേവ്യുവാച ।

കൈലാസവാസിന്‍ഭഗവന്‍പ്രാണേശ്വര കൃപാനിധേ ।
ഭക്തവത്സല ഭൈരവ്യാ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ॥ 1 ॥

ന ശ്രുതം ദേവദേവേശ വദ മാം ദീനവത്സല ।

ശ്രീശിവ ഉവാച ।

ശൃണു പ്രിയേ മഹാഗോപ്യം നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ॥ 2 ॥

ഭൈരവ്യാഃ ശുഭദം സേവ്യം സര്‍വസമ്പത്പ്രദായകം ।
യസ്യാനുഷ്ഠാനമാത്രേണ കിം ന സിദ്ധ്യതി ഭൂതലേ ॥ 3 ॥

ഓം ഭൈരവീ ഭൈരവാരാധ്യാ ഭൂതിദാ ഭൂതഭാവനാ ।
കാര്യ്യാ ബ്രാഹ്മീ കാമധേനുഃ സര്‍വസമ്പത്പ്രദായിനീ ॥ 4 ॥

ത്രൈലോക്യവന്ദിതാ ദേവീ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനീ ।
മോഹഘ്നീ മാലതീമാലാ മഹാപാതകനാശിനീ ॥ 5 ॥

ക്രോധിനീ ക്രോധനിലയാ ക്രോധരക്തേക്ഷണാ കുഹൂഃ ।
ത്രിപുരാ ത്രിപുരാധാരാ ത്രിനേത്രാ ഭീമഭൈരവീ ॥ 6 ॥

ദേവകീ ദേവമാതാ ച ദേവദുഷ്ടവിനാശിനീ ।
ദാമോദരപ്രിയാ ദീര്‍ഘാ ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗതിനാശിനീ ॥ 7 ॥

ലംബോദരീ ലംബകര്‍ണാ പ്രലംബിതപയോധരാ ।
പ്രത്യങ്ഗിരാ പ്രതിപദാ പ്രണതക്ലേശനാശിനീ ॥ 8 ॥

പ്രഭാവതീ ഗുണവതീ ഗണമാതാ ഗുഹേശ്വരീ ।
ക്ഷീരാബ്ധിതനയാ ക്ഷേംയാ ജഗത്ത്രാണവിധായിനീ ॥ 9 ॥

മഹാമാരീ മഹാമോഹാ മഹാക്രോധാ മഹാനദീ ।
മഹാപാതകസംഹര്‍ത്രീ മഹാമോഹപ്രദായിനീ ॥ 10 ॥

വികരാലാ മഹാകാലാ കാലരൂപാ കലാവതീ ।
കപാലഖട്വാങ്ഗധരാ ഖഡ്ഗഖര്‍പ്പരധാരിണീ ॥ 11 ॥

കുമാരീ കുങ്കുമപ്രീതാ കുങ്കുമാരുണരഞ്ജിതാ ।
കൌമോദകീ കുമുദിനീ കീര്‍ത്ത്യാ കീര്‍ത്തിപ്രദായിനീ ॥ 12 ॥

See Also  Sri Muruka Ashtakam In Malayalam

നവീനാ നീരദാ നിത്യാ നന്ദികേശ്വരപാലിനീ ।
ഘര്‍ഘരാ ഘര്‍ഘരാരാവാ ഘോരാ ഘോരസ്വരൂപിണീ ॥ 13 ॥

കലിഘ്നീ കലിധര്‍മഘ്നീ കലികൌതുകനാശിനീ ।
കിശോരീ കേശവപ്രീതാ ക്ലേശസങ്ഘനിവാരിണീ ॥ 14 ॥

മഹോത്തമാ മഹാമത്താ മഹാവിദ്യാ മഹീമയീ ।
മഹായജ്ഞാ മഹാവാണീ മഹാമന്ദരധാരിണീ ॥ 15 ॥

മോക്ഷദാ മോഹദാ മോഹാ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീ ।
അട്ടാട്ടഹാസനിരതാ കങ്കണന്നൂപുരധാരിണീ ॥ 16 ॥

ദീര്‍ഘദംഷ്ട്രാ ദീര്‍ഘമുഖീ ദീര്‍ഘഘോണാ ച ദീര്‍ഘികാ ।
ദനുജാന്തകരീ ദുഷ്ടാ ദുഃഖദാരിദ്ര്യഭഞ്ജിനീ ॥ 17 ॥

ദുരാചാരാ ച ദോഷഘ്നീ ദമപത്നീ ദയാപരാ ।
മനോഭവാ മനുമയീ മനുവംശപ്രവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 18 ॥

ശ്യാമാ ശ്യാമതനുഃ ശോഭാ സൌംയാ ശംഭുവിലാസിനീ ।
ഇതി തേ കഥിതം ദിവ്യം നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ॥ 19 ॥

ഭൈരവ്യാ ദേവദേവേശ്യാസ്തവ പ്രീത്യൈ സുരേശ്വരി ।
അപ്രകാശ്യമിദം ഗോപ്യം പഠനീയം പ്രയത്നതഃ ॥ 20 ॥

ദേവീം ധ്യാത്വാ സുരാം പീത്വാ മകാരപഞ്ചകൈഃ പ്രിയേ ।
പൂജയേത്സതതം ഭക്ത്യാ പഠേത്സ്തോത്രമിദം ശുഭം ॥ 21 ॥

ഷണ്‍മാസാഭ്യംതരേ സോഽപി ഗണനാഥസമോ ഭവേത് ।
കിമത്ര ബഹുനോക്തേന ത്വദഗ്രേ പ്രാണവല്ലഭേ ॥ 22 ॥

സര്‍വം ജാനാസി സര്‍വജ്ഞേ പുനര്‍മാം പരിപൃച്ഛസി ।
ന ദേയം പരശിഷ്യേഭ്യോ നിന്ദകേഭ്യോ വിശേഷതഃ ॥ 23 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഭൈരവ്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Sri Balambika Ashtakam In Tamil