Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

॥ Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీభైరవ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

అథవా శ్రీత్రిపురభైరవీ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥

॥ శ్రీఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః ॥

॥ అథ భైరవ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రప్రారంభః ॥

శ్రీదేవ్యువాచ ।

కైలాసవాసిన్భగవన్ప్రాణేశ్వర కృపానిధే ।
భక్తవత్సల భైరవ్యా నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౧ ॥

న శ్రుతం దేవదేవేశ వద మాం దీనవత్సల ।

శ్రీశివ ఉవాచ ।

శృణు ప్రియే మహాగోప్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౨ ॥

భైరవ్యాః శుభదం సేవ్యం సర్వసమ్పత్ప్రదాయకమ్ ।
యస్యానుష్ఠానమాత్రేణ కిం న సిద్ధ్యతి భూతలే ॥ ౩ ॥

ఓం భైరవీ భైరవారాధ్యా భూతిదా భూతభావనా ।
కార్య్యా బ్రాహ్మీ కామధేనుః సర్వసమ్పత్ప్రదాయినీ ॥ ౪ ॥

త్రైలోక్యవన్దితా దేవీ మహిషాసురమర్ద్దినీ ।
మోహఘ్నీ మాలతీమాలా మహాపాతకనాశినీ ॥ ౫ ॥

క్రోధినీ క్రోధనిలయా క్రోధరక్తేక్షణా కుహూః ।
త్రిపురా త్రిపురాధారా త్రినేత్రా భీమభైరవీ ॥ ౬ ॥

దేవకీ దేవమాతా చ దేవదుష్టవినాశినీ ।
దామోదరప్రియా దీర్ఘా దుర్గా దుర్గతినాశినీ ॥ ౭ ॥

లమ్బోదరీ లమ్బకర్ణా ప్రలమ్బితపయోధరా ।
ప్రత్యఙ్గిరా ప్రతిపదా ప్రణతక్లేశనాశినీ ॥ ౮ ॥

ప్రభావతీ గుణవతీ గణమాతా గుహేశ్వరీ ।
క్షీరాబ్ధితనయా క్షేమ్యా జగత్త్రాణవిధాయినీ ॥ ౯ ॥

మహామారీ మహామోహా మహాక్రోధా మహానదీ ।
మహాపాతకసంహర్త్రీ మహామోహప్రదాయినీ ॥ ౧౦ ॥

వికరాలా మహాకాలా కాలరూపా కలావతీ ।
కపాలఖట్వాఙ్గధరా ఖడ్గఖర్ప్పరధారిణీ ॥ ౧౧ ॥

See Also  108 Names Of Matangi Devi In Malayalam

కుమారీ కుఙ్కుమప్రీతా కుఙ్కుమారుణరఞ్జితా ।
కౌమోదకీ కుముదినీ కీర్త్త్యా కీర్త్తిప్రదాయినీ ॥ ౧౨ ॥

నవీనా నీరదా నిత్యా నన్దికేశ్వరపాలినీ ।
ఘర్ఘరా ఘర్ఘరారావా ఘోరా ఘోరస్వరూపిణీ ॥ ౧౩ ॥

కలిఘ్నీ కలిధర్మఘ్నీ కలికౌతుకనాశినీ ।
కిశోరీ కేశవప్రీతా క్లేశసఙ్ఘనివారిణీ ॥ ౧౪ ॥

మహోత్తమా మహామత్తా మహావిద్యా మహీమయీ ।
మహాయజ్ఞా మహావాణీ మహామన్దరధారిణీ ॥ ౧౫ ॥

మోక్షదా మోహదా మోహా భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ ।
అట్టాట్టహాసనిరతా కఙ్కణన్నూపురధారిణీ ॥ ౧౬ ॥

దీర్ఘదంష్ట్రా దీర్ఘముఖీ దీర్ఘఘోణా చ దీర్ఘికా ।
దనుజాన్తకరీ దుష్టా దుఃఖదారిద్ర్యభఞ్జినీ ॥ ౧౭ ॥

దురాచారా చ దోషఘ్నీ దమపత్నీ దయాపరా ।
మనోభవా మనుమయీ మనువంశప్రవర్ద్ధినీ ॥ ౧౮ ॥

శ్యామా శ్యామతనుః శోభా సౌమ్యా శమ్భువిలాసినీ ।
ఇతి తే కథితం దివ్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౧౯ ॥

భైరవ్యా దేవదేవేశ్యాస్తవ ప్రీత్యై సురేశ్వరి ।
అప్రకాశ్యమిదం గోప్యం పఠనీయం ప్రయత్నతః ॥ ౨౦ ॥

దేవీం ధ్యాత్వా సురాం పీత్వా మకారపఞ్చకైః ప్రియే ।
పూజయేత్సతతం భక్త్యా పఠేత్స్తోత్రమిదం శుభమ్ ॥ ౨౧ ॥

షణ్మాసాభ్యంతరే సోఽపి గణనాథసమో భవేత్ ।
కిమత్ర బహునోక్తేన త్వదగ్రే ప్రాణవల్లభే ॥ ౨౨ ॥

సర్వం జానాసి సర్వజ్ఞే పునర్మాం పరిపృచ్ఛసి ।
న దేయం పరశిష్యేభ్యో నిన్దకేభ్యో విశేషతః ॥ ౨౩ ॥

॥ ఇతి శ్రీభైరవ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

See Also  108 Names Of Sri Hariharaputra 2 In Telugu

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil