Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥವಾ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

॥ ಅಥ ಭೈರವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಾರಂಭಃ ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ।

ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ್ಭಗವನ್ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಕೃಪಾನಿಧೇ ।
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಭೈರವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 1 ॥

ನ ಶ್ರುತಂ ದೇವದೇವೇಶ ವದ ಮಾಂ ದೀನವತ್ಸಲ ।

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ।

ಶೃಣು ಪ್ರಿಯೇ ಮಹಾಗೋಪ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 2 ॥

ಭೈರವ್ಯಾಃ ಶುಭದಂ ಸೇವ್ಯಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಭೈರವೀ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಭಾವನಾ ।
ಕಾರ್ಯ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಕಾಮಧೇನುಃ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 4 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ದಿತಾ ದೇವೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದ್ದಿನೀ ।
ಮೋಹಘ್ನೀ ಮಾಲತೀಮಾಲಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ 5 ॥

ಕ್ರೋಧಿನೀ ಕ್ರೋಧನಿಲಯಾ ಕ್ರೋಧರಕ್ತೇಕ್ಷಣಾ ಕುಹೂಃ ।
ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಾಧಾರಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಭೀಮಭೈರವೀ ॥ 6 ॥

ದೇವಕೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ದೇವದುಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ ।
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ದೀರ್ಘಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ॥ 7 ॥

ಲಮ್ಬೋದರೀ ಲಮ್ಬಕರ್ಣಾ ಪ್ರಲಮ್ಬಿತಪಯೋಧರಾ ।
ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಪ್ರತಿಪದಾ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಭಾವತೀ ಗುಣವತೀ ಗಣಮಾತಾ ಗುಹೇಶ್ವರೀ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಾಣವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 9 ॥

ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹಾಕ್ರೋಧಾ ಮಹಾನದೀ ।
ಮಹಾಪಾತಕಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಹಾಮೋಹಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 10 ॥

ವಿಕರಾಲಾ ಮಹಾಕಾಲಾ ಕಾಲರೂಪಾ ಕಲಾವತೀ ।
ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಾ ಖಡ್ಗಖರ್ಪ್ಪರಧಾರಿಣೀ ॥ 11 ॥

ಕುಮಾರೀ ಕುಂಕುಮಪ್ರೀತಾ ಕುಂಕುಮಾರುಣರಂಜಿತಾ ।
ಕೌಮೋದಕೀ ಕುಮುದಿನೀ ಕೀರ್ತ್ತ್ಯಾ ಕೀರ್ತ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 12 ॥

See Also  Narayaniyam Sattrimsadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 36

ನವೀನಾ ನೀರದಾ ನಿತ್ಯಾ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಪಾಲಿನೀ ।
ಘರ್ಘರಾ ಘರ್ಘರಾರಾವಾ ಘೋರಾ ಘೋರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 13 ॥

ಕಲಿಘ್ನೀ ಕಲಿಧರ್ಮಘ್ನೀ ಕಲಿಕೌತುಕನಾಶಿನೀ ।
ಕಿಶೋರೀ ಕೇಶವಪ್ರೀತಾ ಕ್ಲೇಶಸಂಘನಿವಾರಿಣೀ ॥ 14 ॥

ಮಹೋತ್ತಮಾ ಮಹಾಮತ್ತಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹೀಮಯೀ ।
ಮಹಾಯಜ್ಞಾ ಮಹಾವಾಣೀ ಮಹಾಮನ್ದರಧಾರಿಣೀ ॥ 15 ॥

ಮೋಕ್ಷದಾ ಮೋಹದಾ ಮೋಹಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸನಿರತಾ ಕಂಕಣನ್ನೂಪುರಧಾರಿಣೀ ॥ 16 ॥

ದೀರ್ಘದಂಷ್ಟ್ರಾ ದೀರ್ಘಮುಖೀ ದೀರ್ಘಘೋಣಾ ಚ ದೀರ್ಘಿಕಾ ।
ದನುಜಾನ್ತಕರೀ ದುಷ್ಟಾ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನೀ ॥ 17 ॥

ದುರಾಚಾರಾ ಚ ದೋಷಘ್ನೀ ದಮಪತ್ನೀ ದಯಾಪರಾ ।
ಮನೋಭವಾ ಮನುಮಯೀ ಮನುವಂಶಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 18 ॥

ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮತನುಃ ಶೋಭಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಶಮ್ಭುವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 19 ॥

ಭೈರವ್ಯಾ ದೇವದೇವೇಶ್ಯಾಸ್ತವ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಸುರೇಶ್ವರಿ ।
ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಿದಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಪಠನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 20 ॥

ದೇವೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸುರಾಂ ಪೀತ್ವಾ ಮಕಾರಪಂಚಕೈಃ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಪೂಜಯೇತ್ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಶುಭಮ್ ॥ 21 ॥

ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇ ಸೋಽಪಿ ಗಣನಾಥಸಮೋ ಭವೇತ್ ।
ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ತ್ವದಗ್ರೇ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ ॥ 22 ॥

ಸರ್ವಂ ಜಾನಾಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಪುನರ್ಮಾಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ ।
ನ ದೇಯಂ ಪರಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಿನ್ದಕೇಭ್ಯೋ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 23 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Annapurna Devi Aarti In English