Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾ ದಿವ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶಿವಕಾಮಸುದರ್ಯಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಚ
॥ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕಾ ॥

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಉವಾಚ ।
ವನ್ದೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಶಕ್ತಿಂ ವನ್ದೇ ವಾಣೀಂ ವಿಧಿಂ ಹರಿಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಹರಂ ಗೌರೀಂ ವನ್ದೇ ಮಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ॥ 1 ॥

ವನ್ದೇ ಮನೋನ್ಮಯೀಂ ದೇವೀಂ ವನ್ದೇ ದೇವಂ ಸದಾಶಿವಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಪರಶಿವಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಮ್ ॥ 2 ॥

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಾಸೀನಾಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಸರ್ವಜ್ಞ ! ಸರ್ವಜನಕ ! ಸರ್ವೇಶ್ವರ ! ಶಿವ ! ಪ್ರಭೋ ! ॥ 3 ॥

ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾಃ ಸತ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಽಹಂ ತಾತ! ನಾಮಸಾರಾತ್ಮಕಂ ಸ್ತವಮ್ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ।
ತದ್ವದಾಮಿ ತವ ಸ್ನೇಹಾಚ್ಛೃಣು ಷಣ್ಮುಖ ! ತತ್ತ್ವತಃ ।

ಮಹಾಮನೋನ್ಮನೀ ಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಂಕರೀ । ಶಿವಶ್ಂಕರೀ
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 1 ॥

ಶಾನ್ತ್ಯಾತೀತಾ ಕಲಾ ನನ್ದಾ ಶಿವಮಾಯಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸುನ್ದರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾ ॥ 2 ॥

ಪರಾತ್ಪರಾಮಯೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಾ ಕುಂಡಲೀ ಶಿವಾ ।
ರುದ್ರಾಣೀ ವಿಜಯಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಾಣೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 3 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಶೂಲಿನೀ ಕಾನ್ತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಮಾಲಿನೀ ಮಾನಿನೀ ಶರ್ವಾ ಮಗ್ನೋಲ್ಲಾಸಾ ಚ ಮೋಹಿನೀ ॥ 4 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಶಿವಕಾಮಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಚ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 5 ॥

ಉಮಾದೇವೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಸರ್ವಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ಚಿತ್ಪರಾ ಚಿದ್ಘನಾನನ್ದಾ ಚಿನ್ಮಯಾ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 6 ॥

ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದುರ್ಗಾ ಜ್ವಾಲಾ ದುರ್ಗಾಽತಿಮೋಹಿನೀ ।
ನಕುಲೀ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಚ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾ ॥ 7 ॥

ಸುಪ್ರಭಾ ಸ್ವಪ್ರಭಾ ಜ್ವಾಲಾ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಜಾಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಾಯಾಮಯವಿನೋದಿನೀ ॥ 8 ॥

ಶಿವೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಢಾ ವಿದ್ಯಾಜಾಲವಿನೋದಿನೀ ।
ಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀ ಫಲಪ್ರದಾ ॥ 9 ॥

ಚತುರ್ವೇದವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸರ್ವದೇವತಾ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಾಣೀ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಮಹಾಭೈರವಮೋಹಿನೀ ॥ 10 ॥

ಮಹಾಮಯೀ ಮಹಾಘೋರಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮದಾಪಹಾ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹನ್ತ್ರೀ ಚಂಡಮುಂಡಕುಲಾನ್ತಕಾ ॥ 11 ॥

ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಚತುರ್ವೇದಾ ಸರ್ವಾದಿಃ ಸುರನಾಯಿಕಾ ।
ಷಡ್ಶಾಸ್ತ್ರನಿಪುಣಾ ನಿತ್ಯಾ ಷಡ್ದರ್ಶನವಿಚಕ್ಷಣಾ ॥ 12 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕಲಾತೀತಾ ಕವಿರಾಜಮನೋಹರಾ ।
ಶಾರದಾ ತಿಲಕಾ ತಾರಾ ಧೀರಾ ಶೂರಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 13 ॥

ಉಗ್ರತಾರಾ ಮಹಾಮಾರೀ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾರೀ ರಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ಮಾತಾ ಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತಿತಟಿಪ್ರಭಾ ॥ 14 ॥

ಸ್ವರವ್ಯಂಜನವರ್ಣಾಢ್ಯಾ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾದಿಕಾರಣಾ ।
ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥನಿಲಯಾ ಬಿನ್ದುನಾದಾದಿಕಾರಣಾ ॥ 15 ॥

ಮೋಕ್ಷೇಶೀ ಮಹಿಷೀ ನಿತ್ಯಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾ ।
ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಫಲದಾಯಿನೀ ॥ 16 ॥

ಅಹಂಕಾರಾ ಕಲಾತೀತಾ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಾ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾಃ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ॥ 17 ॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿ ॥

ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯ ಕರಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಹರಂ ಸೌಖ್ಯಂ ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶನಮ್ ॥ 1 ॥

ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಧನದಂ ಸರ್ವಮೋಕ್ಷಶುಭಪ್ರದಮ್ ॥ 2 ॥

ದೇವತ್ವಮಮರೇಶತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಸಕಲಪ್ರದಮ್ ।
ಅಗ್ನಿಸ್ತಮ್ಭಂ ಜಲಸ್ತಮ್ಭಂ ಸೇನಾಸ್ತಮ್ಭಾದಿದಾಯಕಮ್ ॥ 3 ॥

ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಪೀಡಾ ಹಾಕಿನ್ಯಾದಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ದೇಹರಕ್ಷಾಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರತನ್ತ್ರನಿವಾರಣಮ್ ॥ 4 ॥

ಮನ್ತ್ರಂ ಯನ್ತ್ರಂ ಮಹಾತನ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಂಸಾಮದೃಶ್ಯತ್ವಾಕರಂ ವರಮ್ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವಾಕರ್ಷಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀವಶ್ಯಮೋಹನಮ್ ।
ಮಣಿಮನ್ತ್ರೌಷಧೀನಾಂ ಚ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಶೀಘ್ರಮೇವ ಚ ॥ 6 ॥

ಭಯಶ್ಚೌರಾದಿಶಮನಂ ದುಷ್ಟಜನ್ತುನಿವಾರಣಮ್ ।
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜನಾನಾಂ ಚ ವಾಕ್ಸ್ಥಾನಾದಿಪರೋ ವಶಮ್ ॥ 7 ॥

ನಷ್ಟದ್ರವ್ಯಾಗಮಂ ಸತ್ಯಂ ನಿಧಿದರ್ಶನಕಾರಣಮ್ ।
ಸರ್ವಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಣಾಂ ಶೀಘ್ರಕನ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 8 ॥

ಸುಪುತ್ರಫಲದಂ ಶೀಘ್ರಮಶ್ವಮೇಧಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಾದಿ ಫಲದಂ ಶ್ರೀಕರಂ ತತ್ತ್ವಸಾಧನಮ್ ॥ 9 ॥

ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಫಲದಂ ದೇಹಾನ್ತೇ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ।
ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ॥ 10 ॥

ವಿಧಿನಾ ವಿಷ್ಣುನಾ ದಿವ್ಯಂ ಸೇವಿತಂ ಮಯಾ ಚ ಪುರಾ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಪಾರಾಯಣಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 11 ॥

ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ ಸತ್ಯಮೇವ ಮಯೋದಿತಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಯಚ್ಛಾಮ್ಯಽಹಂ ಸುಖಪ್ರದಮ್ ॥ 12 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ಪರಶಿವಾಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಮನುದಿನಂ ವನ್ದೇ ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀಮ್ ।
ಚಾಮುಂಡಾಂ ಪರದೇವತಾಂ ಸಕಲಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಂ ಸುನ್ದರೀಂ
ದೇವೀಂ ಸರ್ವಪರಾಂ ಶಿವಾಂ ಶಶಿನಿಭಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರರಾಜಕಲ್ಪೇ ಮೋಕ್ಷಪಾದೇ ಸ್ಕನ್ದೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಲಲಿತಾದಿವ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *