Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

॥ Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీలలితామ్బికా దివ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥
శివకామసుదర్యమ్బాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ చ
॥ పూర్వ పీఠికా ॥

శ్రీ షణ్ముఖ ఉవాచ ।
వన్దే విఘ్నేశ్వరం శక్తిం వన్దే వాణీం విధిం హరిమ్ ।
వన్దే లక్ష్మీం హరం గౌరీం వన్దే మాయా మహేశ్వరమ్ ॥ ౧ ॥

వన్దే మనోన్మయీం దేవీం వన్దే దేవం సదాశివమ్ ।
వన్దే పరశివం వన్దే శ్రీమత్త్రిపురసున్దరీమ్ ॥ ౨ ॥

పఞ్చబ్రహ్మాసనాసీనాం సర్వాభీష్టార్థసిద్ధయే ।
సర్వజ్ఞ ! సర్వజనక ! సర్వేశ్వర ! శివ ! ప్రభో ! ॥ ౩ ॥

నామ్నామష్టోత్తరశతం శ్రీదేవ్యాః సత్యముత్తమమ్ ।
శ్రోతుమిచ్ఛామ్యఽహం తాత! నామసారాత్మకం స్తవమ్ ॥ ౪ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ ।
తద్వదామి తవ స్నేహాచ్ఛృణు షణ్ముఖ ! తత్త్వతః ।

మహామనోన్మనీ శక్తిః శివశక్తిః శివఙ్కరీ । శివశ్ఙ్కరీ
ఇచ్ఛాశక్తిః క్రియాశక్తిః జ్ఞానశక్తిస్వరూపిణీ ॥ ౧ ॥

శాన్త్యాతీతా కలా నన్దా శివమాయా శివప్రియా ।
సర్వజ్ఞా సున్దరీ సౌమ్యా సచ్చిదానన్దవిగ్రహా ॥ ౨ ॥

పరాత్పరామయీ బాలా త్రిపురా కుణ్డలీ శివా ।
రుద్రాణీ విజయా సర్వా సర్వాణీ భువనేశ్వరీ ॥ ౩ ॥

కల్యాణీ శూలినీ కాన్తా మహాత్రిపురసున్దరీ ।
మాలినీ మానినీ శర్వా మగ్నోల్లాసా చ మోహినీ ॥ ౪ ॥

మాహేశ్వరీ చ మాతఙ్గీ శివకామా శివాత్మికా ।
కామాక్షీ కమలాక్షీ చ మీనాక్షీ సర్వసాక్షిణీ ॥ ౫ ॥

ఉమాదేవీ మహాకాలీ శ్యామా సర్వజనప్రియా ।
చిత్పరా చిద్ఘనానన్దా చిన్మయా చిత్స్వరూపిణీ ॥ ౬ ॥

మహాసరస్వతీ దుర్గా జ్వాలా దుర్గాఽతిమోహినీ ।
నకులీ శుద్ధవిద్యా చ సచ్చిదానన్దవిగ్రహా ॥ ౭ ॥

సుప్రభా స్వప్రభా జ్వాలా ఇన్ద్రాక్షీ విశ్వమోహినీ ।
మహేన్ద్రజాలమధ్యస్థా మాయామయవినోదినీ ॥ ౮ ॥

శివేశ్వరీ వృషారూఢా విద్యాజాలవినోదినీ ।
మన్త్రేశ్వరీ మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ ఫలప్రదా ॥ ౯ ॥

చతుర్వేదవిశేషజ్ఞా సావిత్రీ సర్వదేవతా ।
మహేన్ద్రాణీ గణాధ్యక్షా మహాభైరవమోహినీ ॥ ౧౦ ॥

మహామయీ మహాఘోరా మహాదేవీ మదాపహా ।
మహిషాసురసంహన్త్రీ చణ్డముణ్డకులాన్తకా ॥ ౧౧ ॥

చక్రేశ్వరీ చతుర్వేదా సర్వాదిః సురనాయికా ।
షడ్శాస్త్రనిపుణా నిత్యా షడ్దర్శనవిచక్షణా ॥ ౧౨ ॥

కాలరాత్రిః కలాతీతా కవిరాజమనోహరా ।
శారదా తిలకా తారా ధీరా శూరజనప్రియా ॥ ౧౩ ॥

ఉగ్రతారా మహామారీ క్షిప్రమారీ రణప్రియా ।
అన్నపూర్ణేశ్వరీ మాతా స్వర్ణకాన్తితటిప్రభా ॥ ౧౪ ॥

స్వరవ్యఞ్జనవర్ణాఢ్యా గద్యపద్యాదికారణా ।
పదవాక్యార్థనిలయా బిన్దునాదాదికారణా ॥ ౧౫ ॥

మోక్షేశీ మహిషీ నిత్యా భుక్తిముక్తిఫలప్రదా ।
విజ్ఞానదాయినీ ప్రాజ్ఞా ప్రజ్ఞానఫలదాయినీ ॥ ౧౬ ॥

అహఙ్కారా కలాతీతా పరాశక్తిః పరాత్పరా ।
నామ్నామష్టోత్తరశతం శ్రీదేవ్యాః పరమాద్భుతమ్ ॥ ౧౭ ॥

॥ ఫలశ్రుతి ॥

సర్వపాపక్షయ కరం మహాపాతకనాశనమ్ ।
సర్వవ్యాధిహరం సౌఖ్యం సర్వజ్వరవినాశనమ్ ॥ ౧ ॥

గ్రహపీడాప్రశమనం సర్వశత్రువినాశనమ్ ।
ఆయురారోగ్యధనదం సర్వమోక్షశుభప్రదమ్ ॥ ౨ ॥

దేవత్వమమరేశత్వం బ్రహ్మత్వం సకలప్రదమ్ ।
అగ్నిస్తమ్భం జలస్తమ్భం సేనాస్తమ్భాదిదాయకమ్ ॥ ౩ ॥

శాకినీడాకినీపీడా హాకిన్యాదినివారణమ్ ।
దేహరక్షాకరం నిత్యం పరతన్త్రనివారణమ్ ॥ ౪ ॥

మన్త్రం యన్త్రం మహాతన్త్రం సర్వసిద్ధిప్రదం నృణామ్ ।
సర్వసిద్ధికరం పుంసామదృశ్యత్వాకరం వరమ్ ॥ ౫ ॥

సర్వాకర్షకరం నిత్యం సర్వస్త్రీవశ్యమోహనమ్ ।
మణిమన్త్రౌషధీనాం చ సిద్ధిదం శీఘ్రమేవ చ ॥ ౬ ॥

భయశ్చౌరాదిశమనం దుష్టజన్తునివారణమ్ ।
పృథివ్యాదిజనానాం చ వాక్స్థానాదిపరో వశమ్ ॥ ౭ ॥

నష్టద్రవ్యాగమం సత్యం నిధిదర్శనకారణమ్ ।
సర్వథా బ్రహ్మచారీణాం శీఘ్రకన్యాప్రదాయకమ్ ॥ ౮ ॥

సుపుత్రఫలదం శీఘ్రమశ్వమేధఫలప్రదమ్ ।
యోగాభ్యాసాది ఫలదం శ్రీకరం తత్త్వసాధనమ్ ॥ ౯ ॥

మోక్షసామ్రాజ్యఫలదం దేహాన్తే పరమం పదమ్ ।
దేవ్యాః స్తోత్రమిదం పుణ్యం పరమార్థం పరమం పదమ్ ॥ ౧౦ ॥

విధినా విష్ణునా దివ్యం సేవితం మయా చ పురా ।
సప్తకోటిమహామన్త్రపారాయణఫలప్రదమ్ ॥ ౧౧ ॥

చతుర్వర్గప్రదం నృణాం సత్యమేవ మయోదితమ్ ।
నామ్నామష్టోత్తరశతం యచ్ఛామ్యఽహం సుఖప్రదమ్ ॥ ౧౨ ॥

కల్యాణీం పరమేశ్వరీం పరశివాం శ్రీమత్త్రిపురసున్దరీం
మీనాక్షీం లలితామ్బికామనుదినం వన్దే జగన్మోహినీమ్ ।
చాముణ్డాం పరదేవతాం సకలసౌభాగ్యప్రదాం సున్దరీం
దేవీం సర్వపరాం శివాం శశినిభాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరీమ్ ॥

ఇతి శ్రీమన్త్రరాజకల్పే మోక్షపాదే స్కన్దేశ్వరసంవాదే
శ్రీలలితాదివ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *