Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீலலிதாம்பி³கா தி³வ்யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶிவகாமஸுத³ர்யம்பா³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ச
॥ பூர்வ பீடி²கா ॥

ஶ்ரீ ஷண்முக² உவாச ।
வந்தே³ விக்⁴நேஶ்வரம் ஶக்திம் வந்தே³ வாணீம் விதி⁴ம் ஹரிம் ।
வந்தே³ லக்ஷ்மீம் ஹரம் கௌ³ரீம் வந்தே³ மாயா மஹேஶ்வரம் ॥ 1 ॥

வந்தே³ மநோந்மயீம் தே³வீம் வந்தே³ தே³வம் ஸதா³ஶிவம் ।
வந்தே³ பரஶிவம் வந்தே³ ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீம் ॥ 2 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மாஸநாஸீநாம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டார்த²ஸித்³த⁴யே ।
ஸர்வஜ்ஞ ! ஸர்வஜநக ! ஸர்வேஶ்வர ! ஶிவ ! ப்ரபோ⁴ ! ॥ 3 ॥

நாம்நாமஷ்டோத்தரஶதம் ஶ்ரீதே³வ்யா: ஸத்யமுத்தமம் ।
ஶ்ரோதுமிச்சா²ம்யঽஹம் தாத! நாமஸாராத்மகம் ஸ்தவம் ॥ 4 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச ।
தத்³வதா³மி தவ ஸ்நேஹாச்ச்²ருʼணு ஷண்முக² ! தத்த்வத: ।

மஹாமநோந்மநீ ஶக்தி: ஶிவஶக்தி: ஶிவங்கரீ । ஶிவஶ்ங்கரீ
இச்சா²ஶக்தி: க்ரியாஶக்தி: ஜ்ஞாநஶக்திஸ்வரூபிணீ ॥ 1 ॥

ஶாந்த்யாதீதா கலா நந்தா³ ஶிவமாயா ஶிவப்ரியா ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸுந்த³ரீ ஸௌம்யா ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹா ॥ 2 ॥

பராத்பராமயீ பா³லா த்ரிபுரா குண்ட³லீ ஶிவா ।
ருத்³ராணீ விஜயா ஸர்வா ஸர்வாணீ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 3 ॥

கல்யாணீ ஶூலிநீ காந்தா மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
மாலிநீ மாநிநீ ஶர்வா மக்³நோல்லாஸா ச மோஹிநீ ॥ 4 ॥

மாஹேஶ்வரீ ச மாதங்கீ³ ஶிவகாமா ஶிவாத்மிகா ।
காமாக்ஷீ கமலாக்ஷீ ச மீநாக்ஷீ ஸர்வஸாக்ஷிணீ ॥ 5 ॥

உமாதே³வீ மஹாகாலீ ஶ்யாமா ஸர்வஜநப்ரியா ।
சித்பரா சித்³க⁴நாநந்தா³ சிந்மயா சித்ஸ்வரூபிணீ ॥ 6 ॥

மஹாஸரஸ்வதீ து³ர்கா³ ஜ்வாலா து³ர்கா³ঽதிமோஹிநீ ।
நகுலீ ஶுத்³த⁴வித்³யா ச ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹா ॥ 7 ॥

ஸுப்ரபா⁴ ஸ்வப்ரபா⁴ ஜ்வாலா இந்த்³ராக்ஷீ விஶ்வமோஹிநீ ।
மஹேந்த்³ரஜாலமத்⁴யஸ்தா² மாயாமயவிநோதி³நீ ॥ 8 ॥

ஶிவேஶ்வரீ வ்ருʼஷாரூடா⁴ வித்³யாஜாலவிநோதி³நீ ।
மந்த்ரேஶ்வரீ மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீ ப²லப்ரதா³ ॥ 9 ॥

சதுர்வேத³விஶேஷஜ்ஞா ஸாவித்ரீ ஸர்வதே³வதா ।
மஹேந்த்³ராணீ க³ணாத்⁴யக்ஷா மஹாபை⁴ரவமோஹிநீ ॥ 10 ॥

மஹாமயீ மஹாகோ⁴ரா மஹாதே³வீ மதா³பஹா ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹந்த்ரீ சண்ட³முண்ட³குலாந்தகா ॥ 11 ॥

சக்ரேஶ்வரீ சதுர்வேதா³ ஸர்வாதி:³ ஸுரநாயிகா ।
ஷட்³ஶாஸ்த்ரநிபுணா நித்யா ஷட்³த³ர்ஶநவிசக்ஷணா ॥ 12 ॥

காலராத்ரி: கலாதீதா கவிராஜமநோஹரா ।
ஶாரதா³ திலகா தாரா தீ⁴ரா ஶூரஜநப்ரியா ॥ 13 ॥

உக்³ரதாரா மஹாமாரீ க்ஷிப்ரமாரீ ரணப்ரியா ।
அந்நபூர்ணேஶ்வரீ மாதா ஸ்வர்ணகாந்திதடிப்ரபா⁴ ॥ 14 ॥

ஸ்வரவ்யஞ்ஜநவர்ணாட்⁴யா க³த்³யபத்³யாதி³காரணா ।
பத³வாக்யார்த²நிலயா பி³ந்து³நாதா³தி³காரணா ॥ 15 ॥

மோக்ஷேஶீ மஹிஷீ நித்யா பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரதா³ ।
விஜ்ஞாநதா³யிநீ ப்ராஜ்ஞா ப்ரஜ்ஞாநப²லதா³யிநீ ॥ 16 ॥

அஹங்காரா கலாதீதா பராஶக்தி: பராத்பரா ।
நாம்நாமஷ்டோத்தரஶதம் ஶ்ரீதே³வ்யா: பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 17 ॥

॥ ப²லஶ்ருதி ॥

ஸர்வபாபக்ஷய கரம் மஹாபாதகநாஶநம் ।
ஸர்வவ்யாதி⁴ஹரம் ஸௌக்²யம் ஸர்வஜ்வரவிநாஶநம் ॥ 1 ॥

க்³ரஹபீடா³ப்ரஶமநம் ஸர்வஶத்ருவிநாஶநம் ।
ஆயுராரோக்³யத⁴நத³ம் ஸர்வமோக்ஷஶுப⁴ப்ரத³ம் ॥ 2 ॥

தே³வத்வமமரேஶத்வம் ப்³ரஹ்மத்வம் ஸகலப்ரத³ம் ।
அக்³நிஸ்தம்ப⁴ம் ஜலஸ்தம்ப⁴ம் ஸேநாஸ்தம்பா⁴தி³தா³யகம் ॥ 3 ॥

ஶாகிநீடா³கிநீபீடா³ ஹாகிந்யாதி³நிவாரணம் ।
தே³ஹரக்ஷாகரம் நித்யம் பரதந்த்ரநிவாரணம் ॥ 4 ॥

மந்த்ரம் யந்த்ரம் மஹாதந்த்ரம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ந்ருʼணாம் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் பும்ஸாமத்³ருʼஶ்யத்வாகரம் வரம் ॥ 5 ॥

ஸர்வாகர்ஷகரம் நித்யம் ஸர்வஸ்த்ரீவஶ்யமோஹநம் ।
மணிமந்த்ரௌஷதீ⁴நாம் ச ஸித்³தி⁴த³ம் ஶீக்⁴ரமேவ ச ॥ 6 ॥

ப⁴யஶ்சௌராதி³ஶமநம் து³ஷ்டஜந்துநிவாரணம் ।
ப்ருʼதி²வ்யாதி³ஜநாநாம் ச வாக்ஸ்தா²நாதி³பரோ வஶம் ॥ 7 ॥

நஷ்டத்³ரவ்யாக³மம் ஸத்யம் நிதி⁴த³ர்ஶநகாரணம் ।
ஸர்வதா² ப்³ரஹ்மசாரீணாம் ஶீக்⁴ரகந்யாப்ரதா³யகம் ॥ 8 ॥

ஸுபுத்ரப²லத³ம் ஶீக்⁴ரமஶ்வமேத⁴ப²லப்ரத³ம் ।
யோகா³ப்⁴யாஸாதி³ ப²லத³ம் ஶ்ரீகரம் தத்த்வஸாத⁴நம் ॥ 9 ॥

மோக்ஷஸாம்ராஜ்யப²லத³ம் தே³ஹாந்தே பரமம் பத³ம் ।
தே³வ்யா: ஸ்தோத்ரமித³ம் புண்யம் பரமார்த²ம் பரமம் பத³ம் ॥ 10 ॥

விதி⁴நா விஷ்ணுநா தி³வ்யம் ஸேவிதம் மயா ச புரா ।
ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரபாராயணப²லப்ரத³ம் ॥ 11 ॥

சதுர்வர்க³ப்ரத³ம் ந்ருʼணாம் ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ।
நாம்நாமஷ்டோத்தரஶதம் யச்சா²ம்யঽஹம் ஸுக²ப்ரத³ம் ॥ 12 ॥

கல்யாணீம் பரமேஶ்வரீம் பரஶிவாம் ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீம்
மீநாக்ஷீம் லலிதாம்பி³காமநுதி³நம் வந்தே³ ஜக³ந்மோஹிநீம் ।
சாமுண்டா³ம் பரதே³வதாம் ஸகலஸௌபா⁴க்³யப்ரதா³ம் ஸுந்த³ரீம்
தே³வீம் ஸர்வபராம் ஶிவாம் ஶஶிநிபா⁴ம் ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீம் ॥

இதி ஶ்ரீமந்த்ரராஜகல்பே மோக்ஷபாதே³ ஸ்கந்தே³ஶ்வரஸம்வாதே³
ஶ்ரீலலிதாதி³வ்யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu