1000 Names Of Sri Dakshinamurthy 3 In Odia

॥ 1000 Names of Sri Dakshinamurthy 3 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତି ସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ୩ ॥
ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଧ୍ୟାନମ୍ ।
ସ୍ଫଟିକରଜତଵର୍ଣାଂ ମୌକ୍ତିକୀମକ୍ଷମାଲାଂ
ଅମୃତକଲଶଵିଦ୍ୟାଂ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାଂ କରାବ୍ଜୈଃ ।
ଦଧତମୁରଗକକ୍ଷଂ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ
ଵିବୁଧମୁରଗଭୂଷଂ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିମୀଡେ ॥

ଓଂ ଦୟାଵତେ ନମଃ । ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ । ଚିନ୍ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତପାଣୟେ । ବୀଜାକ୍ଷରାଙ୍ଗାୟ ।
ବୀଜାତ୍ମନେ । ବୃହତେ । ବ୍ରହ୍ମଣେ । ବୃହସ୍ପତୟେ । ମୁଦ୍ରାତୀତାୟ । ମୁଦ୍ରାୟୁକ୍ତାୟ ।
ମାନିନେ । ମାନଵିଵର୍ଜିତାୟ । ମୀନକେତୁଜୟିନେ । ମେଷଵୃଷାଦିଗଣଵର୍ଜିତାୟ ।
ମହ୍ୟାଦିମୂର୍ତୟେ । ମାନାର୍ହାୟ । ମାୟାତୀତାୟ । ମନୋହରାୟ । ଅଜ୍ଞାନଧ୍ଵଂସକାୟ ।
ଵିଧ୍ଵସ୍ତତମସେ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଵୀରଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ । ଉପଦେଷ୍ଟ୍ରେ । ଉମାର୍ଧାଙ୍ଗାୟ । ଉକାରାତ୍ମନେ ।
ଉଡୁନିର୍ମଲାୟ । ତତ୍ତ୍ଵୋପଦେଷ୍ଟ୍ରେ । ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ । ତତ୍ତ୍ଵମର୍ଥସ୍ଵରୂପଵତେ ।
ଜ୍ଞାନିଗମ୍ୟାୟ । ଜ୍ଞାନରୂପାୟ । ଜ୍ଞାତୃଜ୍ଞେୟସ୍ଵରୂପଵତେ । ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟାୟ ।
ଵେଦାତ୍ମନେ । ଵେଦାର୍ଥାତ୍ମପ୍ରକାଶକାୟ । ଵହ୍ନିରୂପାୟ । ଵହ୍ନିଧରାୟ ।
ଵର୍ଷମାସଵିଵର୍ଜିତାୟ । ସନକାଦିଗୁରଵେ । ସର୍ଵସ୍ମୈ ।
ସର୍ଵାଜ୍ଞାନଵିଭେଦକାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ସାତ୍ତ୍ଵିକାୟ ନମଃ । ସତ୍ତ୍ଵସମ୍ପୂର୍ଣାୟ । ସତ୍ୟାୟ । ସତ୍ୟପ୍ରିୟାୟ । ସ୍ତୁତାୟ ।
ସୂନେ । ୟଵପ୍ରିୟାୟ । ୟଷ୍ଟ୍ରେ । ୟଷ୍ଟଵ୍ୟାୟ । ୟଷ୍ଟିଧାରକାୟ । ୟଜ୍ଞପ୍ରିୟାୟ ।
ୟଜ୍ଞତନଵେ । ୟାୟଜୂକସମର୍ଚିତାୟ । ସତେ । ସମାୟ । ସଦ୍ଗତୟେ । ସ୍ତୋତ୍ରେ ।
ସମାନାଧିକଵର୍ଜିତାୟ । କ୍ରତଵେ । କ୍ରିୟାଵତେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ କର୍ମଜ୍ଞାୟ ନମଃ । କପର୍ଦିନେ । କଲିଵାରଣାୟ । ଵରଦାୟ । ଵତ୍ସଲାୟ ।
ଵାଗ୍ମିନେ । ଵଶସ୍ଥିତଜଗତ୍ତ୍ରୟାୟ । ଵଟମୂଲନିଵାସିନେ । ଵର୍ତମାନାୟ ।
ଵଶିନେ । ଵରାୟ । ଭୂମିଷ୍ଠାୟ । ଭୂତିଦାୟ । ଭୂତାୟ । ଭୂମିରୂପାୟ ।
ଭୁଵଃ ପତୟେ । ଆର୍ତିଘ୍ନାୟ । କୀର୍ତିମତେ । କୀର୍ତ୍ୟାୟ ।
କୃତାକୃତଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଜଙ୍ଗମସ୍ଵସ୍ତରଵେ ନମଃ । ଜହ୍ନୁକନ୍ୟାଲଙ୍କୃତମସ୍ତକାୟ ।
କଟାକ୍ଷକିଙ୍କରୀଭୃତ୍ବ୍ରହ୍ମୋପେନ୍ଦ୍ରାୟ । କୃତାକୃତାୟ । ଦମିନେ । ଦୟାଘନାୟ
ଅଦମ୍ୟାୟ । ଅନଘାୟ । ଘନଗଲାୟ । ଘନାୟ । ଵିଜ୍ଞାନାତ୍ମନେ । ଵିରାଜେ ।
ଵୀରାୟ । ପ୍ରଜ୍ଞାନଘନାୟ । ଈକ୍ଷିତ୍ରେ । ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ । ପ୍ରାଜ୍ଞାର୍ଚିତପଦାୟ ।
ପାଶଚ୍ଛେତ୍ରେ । ଅପରାଙ୍ମୁଖାୟ । ଵିଶ୍ଵାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ଵେତ୍ତ୍ରେ । ଵିନୟାରାଧ୍ୟଵିଗ୍ରହାୟ ।
ପାଶାଙ୍କୁଶଲସତ୍ପାଣୟେ । ପାଶଭୃଦ୍ଵନ୍ଦିତାୟ । ପ୍ରଭଵେ । ଅଵିଦ୍ୟାନାଶକାୟ ।
ଵିଦ୍ୟାଦାୟକାୟ । ଵିଧିଵର୍ଜିତାୟ । ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ । ତ୍ରିଗୁଣାୟ । ତ୍ରେତାୟୈ ।
ତୈଜସାୟ । ତେଜସାଂ ନିଧୟେ । ରସାୟ । ରସାତ୍ମନେ । ରସ୍ୟାତ୍ମନେ ।
ରାକାଚନ୍ଦ୍ରସମପ୍ରଭାୟ । ତତ୍ତ୍ଵମସ୍ୟାଦି ଵାକ୍ୟାର୍ଥପ୍ରକାଶନପରାୟଣାୟ ।
ଜ୍ୟୋତୀରୂପାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ଓଂ ଜଗତ୍ସ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ । ଜଙ୍ଗମାଜଙ୍ଗମପ୍ରଭଵେ । ଅନ୍ତର୍ୟାମିଣେ ।
ମନ୍ତ୍ରରୂପାୟ । ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରଵିଭାଗକୃତେ । ଜ୍ଞାନଦାୟ । ଅଜ୍ଞାନଦାୟ । ଜ୍ଞାତ୍ରେ ।
ଜ୍ଞାନାୟ । ଜ୍ଞେୟାୟ । ଜ୍ଞପୂଜିତାୟ । ଵିଶ୍ଵକର୍ମଣେ । ଵିଶ୍ଵହୃଦ୍ୟାୟ ।
ଵିଜ୍ଞାତ୍ରେ । ଵିଵିଧାକୃତୟେ । ବହଵେ । ବହୁଗୁଣାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣେ । ଅବ୍ରହ୍ମଣେ ।
ଅବାହ୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଂ ଅବୃହତେ ନମଃ । ବଲିନେ । ଦୟାଲଵେ । ଦନୁଜାରାତୟେ । ଦମିତାଶେଷଦୁର୍ଜନାୟ ।
ଦୁଃଖହନ୍ତ୍ରେ । ଦୁର୍ଗତିଘ୍ନାୟ । ଦୁଷ୍ଟଦୂରାୟ । ଦୁରଙ୍କୁଶାୟ ।
ସର୍ଵରୋଗହରାୟ । ଶାନ୍ତାୟ । ସମାଧିକଵିଵର୍ଜିତାୟ । ଅନ୍ତର୍ୟାମିଣେ ।
ଅତସୀପୁଷ୍ପସଦୃଶାୟ । ଵିକନ୍ଧରାୟ । କାଲାୟ । କାଲାନ୍ତକାୟ । କଲ୍ୟାୟ ।
କଲହାନ୍ତକୃତେ । ଈଶ୍ଵରାୟ । କଵୟେ ନମଃ । ୧୬୦ । (+୧)

ଓଂ କଵିଵରସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ । କଲିଦୋଷଵିନାଶକୃତେ । ଈଶାୟ ।
ଈକ୍ଷାପୂର୍ଵସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରେ । କର୍ତ୍ରେ । କ୍ରିୟାନ୍ଵୟିନେ । ପ୍ରକାଶରୂପାୟ ।
ପାପୌଘହନ୍ତ୍ରେ । ପାଵକମୂର୍ତିମତେ । ଆକାଶାତ୍ମନେ । ଆତ୍ମଵତେ । ଆତ୍ମନେ ।
ଲିଙ୍ଗଦକ୍ଷିଣଦିକ୍ସ୍ଥିତାୟ । ଅଲିଙ୍ଗାୟ । ଲିଙ୍ଗରୂପାୟ । ଲିଙ୍ଗଵତେ ।
ଲଙ୍ଘିତାନ୍ତକାୟ । ଲୟିନେ। ଲୟପ୍ରଦାୟ। ଲେତ୍ରେ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଂ ପାର୍ଥଦିଵ୍ୟାସ୍ତ୍ରଦାୟ ନମଃ । ପୃଥଵେ। କୃଶାନୁରେତସେ । କୃତ୍ତାରୟେ ।
କୃତାକୃତଜଗତ୍ତନଵେ । ଦହରାୟ । ଅହରହଃସ୍ତୁତ୍ୟାୟ । ସନନ୍ଦନଵରପ୍ରଦାୟ ।
ଶମ୍ଭଵେ । ଶଶିକଲାଚୂଡାୟ । ଶମ୍ୟାକକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ । ଶାଶ୍ଵତାୟ ।
ଶ୍ରୀକରାୟ । ଶ୍ରୋତ୍ରେ । ଶରୀରିଣେ । ଶ୍ରୀନିକେତନାୟ । ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟାୟ ।
ଶ୍ରୁତିସମାୟ । ଶ୍ରୁତାୟ । ଶ୍ରୁତଵତାଂ ଵରାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଂ ଅମୋଘାୟ ନମଃ । ଅନତିଗମ୍ୟାୟ । ଅର୍ଚ୍ୟାୟ । ମୋହଘ୍ନାୟ । ମୋକ୍ଷଦାୟ ।
ମୁନୟେ । ଅର୍ଥକୃତେ । ପ୍ରାର୍ଥିତାଶେଷଦାତ୍ରେ । ଅର୍ଥାୟ । ଅର୍ଥଵତାଂ ଵରାୟ ।
ଗନ୍ଧର୍ଵନଗରପ୍ରଖ୍ୟାୟ। ଗଗନାକାରଵତେ । ଗତୟେ । ଗୁଣହୀନାୟ। ଗୁଣିଵରାୟ ।
ଗଣିତାଶେଷଵିଷ୍ଟପାୟ । ପରମାତ୍ମନେ । ପଶୁପତୟେ । ପରମାର୍ଥାୟ ।
ପୁରାତନାୟ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଂ ପୁରୁଷାର୍ଥପ୍ରଦାୟ ନମଃ । ପୂଜ୍ୟାୟ । ପୂର୍ଣାୟ । ପୂର୍ଣେନ୍ଦୁସୁନ୍ଦରାୟ ।
ପରସ୍ମୈ । ପରଗୁଣାୟ । ଅପାର୍ଥାୟ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମସେଵିତାୟ । ପୁରାଣାୟ ।
ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ । ପଣ୍ଡିତାୟ । ପଣ୍ଡିତାର୍ଚିତାୟ । ଵଞ୍ଚନାଦୂରଗାୟ । ଵାୟଵେ ।
ଵାସିତାଶେଷଵିଷ୍ଟପାୟ । ଷଡ୍ଵର୍ଗଜିତେ । ଷଡ୍ଗୁଣକାୟ । ଷଣ୍ଢତାଵିନିଵାରକାୟ ।
ଷଟ୍କର୍ମଭୂସୁରାରାଧ୍ୟାୟ । ଷଷ୍ଟିକୃତେ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଂ ଷଣ୍ମୁଖାଙ୍ଗକାୟ ନମଃ। ମହେଶ୍ଵରାୟ । ମହାମାୟାୟ । ମହାରୂପାୟ ।
ମହାଗୁଣାୟ । ମହାଵୀର୍ୟାୟ । ମହାଧୈର୍ୟାୟ । ମହାକର୍ମଣେ । ମହାପ୍ରଭଵେ।
ମହାପୂଜ୍ୟାୟ। ମହାସ୍ଥାନାୟ । ମହାଦେଵାୟ। ମହାପ୍ରିୟାୟ । ମହାନଟାୟ ।
ମହାଭୂଷାୟ । ମହାବାହଵେ । ମହାବଲାୟ । ମହାତେଜସେ । ମହାଭୂତାୟ ।
ମହାତାଣ୍ଡଵକୃତେ ନମଃ । ୨୬୦ ।

See Also  108 Names Of Devi – Devi Ashtottara Shatanamavali In Bengali

ଓଂ ମହତେ ନମଃ । ଫାଲେକ୍ଷଣାୟ । ଫଣଧରାକଲ୍ପାୟ । ଫୁଲ୍ଲାବ୍ଜଲୋଚନାୟ ।
ମହାକୈଲାସନିଲୟାୟ । ମହାତ୍ମନେ । ମୌନଵତେ । ମୃଦଵେ । ଶିଵାୟ।
ଶିଵଙ୍କରାୟ । ଶୂଲିନେ। ଶିଵଲିଙ୍ଗାୟ । ଶିଵାକୃତୟେ । ଶିଵଭସ୍ମଧରାୟ ।
ଅଶାନ୍ତାୟ । ଶିଵରୂପାୟ । ଶିଵାପ୍ରିୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାତ୍ମକାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷତ୍ରଵୈଶ୍ୟପ୍ରପୂଜିତାୟ । ଭଵାନୀଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ ଭଵ୍ୟାୟ ନମଃ । ଭଵାରଣ୍ୟଦଵାନଲାୟ । ଭଦ୍ରପ୍ରିୟାୟ । ଭଦ୍ରମୂର୍ତୟେ ।
ଭାଵୁକାୟ । ଭଵିନାଂ ପ୍ରିୟାୟ । ସୋମାୟ । ସନତ୍କୁମାରେଡ୍ୟାୟ । ସାକ୍ଷିଣେ ।
ସୋମାଵତଂସକାୟ । ଶଙ୍କରାୟ । ଶଙ୍ଖଧଵଲାୟ । ଅଶରୀରିଣେ ।
ଶୀତଦର୍ଶନାୟ । ପର୍ଵାରାଧନସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ । ଶର୍ଵାୟ । ସର୍ଵତନଵେ ।
ସୁମିନେ । ଭୂତନାଥାୟ । ଭୂତଭଵ୍ୟଵିପନ୍ନାଶନତତ୍ପରାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଂ ଗୁରୁଵରାର୍ଚନପ୍ରୀତାୟ ନମଃ । ଗୁରଵେ । ଗୁରୁକୃପାକରାୟ । ଅଘୋରାୟ ।
ଘୋରରୂପାତ୍ମନେ । ଵୃଷାତ୍ମନେ । ଵୃଷଵାହନାୟ । ଅଵୃଷାୟ । ଅନୁପମାୟ ।
ଅମାୟାୟ । ଅକୃତାୟ। ଅର୍କାଗ୍ନୀନ୍ଦୁନେତ୍ରଵତେ । ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟ୍ରେ । ଧର୍ମଜ୍ଞାୟ ।
ଧର୍ମାଧର୍ମଫଲପ୍ରଦାୟ । ଧର୍ମାର୍ଥକାମଦାୟ । ଧାତ୍ରେ । ଵିଧାତ୍ରେ ।
ଵିଶ୍ଵସନ୍ନୁତାୟ । ଭସ୍ମାଲଙ୍କୃତସର୍ଵାଙ୍ଗାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଂ ଭସ୍ମିତାଶେଷଵିଷ୍ଟପାୟ ନମଃ । ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟୋପନିଷଦ୍ଗମ୍ୟାୟ ।
ଛନ୍ଦୋଗପରିନିଷ୍ଠିତାୟ । ଛନ୍ଦଃ ସ୍ଵରୂପାୟ । ଛନ୍ଦାତ୍ମନେ । ଆଚ୍ଛାଦିତାକାଶାୟ ।
ଊର୍ଜିତାୟ । ଶର୍କରାକ୍ଷୀରସମ୍ପକ୍ଵଚଣକାନ୍ନପ୍ରିୟାୟ । ଶିଶଵେ ।
ସୂର୍ୟାୟ । ଶଶିନେ । କୁଜାୟ। ସୋମ୍ୟାୟ । ଜୀଵାୟ । କାଵ୍ୟାୟ । ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ।
ସୈଂହିକେୟାୟ । କେତୂଭୂତାୟ । ନଵଗ୍ରହମୟାୟ । ନୁତାୟ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଂ ନମୋଵାକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ। ନେତ୍ରେ । ନୀତିମତେ । ନୀତଵିଷ୍ଟପାୟ ।
ନଵାୟ । ଅନଵାୟ । ନଵର୍ଷିସ୍ତୁତ୍ୟାୟ । ନୀତିଵିଶାରଦାୟ ।
ଋଷିମଣ୍ଡଲସଂଵୀତାୟ । ଋଣହର୍ତ୍ରେ । ଋତପ୍ରିୟାୟ । ରକ୍ଷୋଘ୍ନାୟ ।
ରକ୍ଷିତ୍ରେ । ରାତ୍ରିଞ୍ଚରପ୍ରତିଭୟସ୍ମୃତୟେ । ଭର୍ଗାୟ । ଵର୍ଗୋତ୍ତମାୟ ।
ଭାତ୍ରେ । ଭଵରୋଗଚିକିତ୍ସକାୟ । ଭଗଵତେ । ଭାନୁସଦୃଶାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଂ ଭାଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ। ଭାଵସଂସ୍ତୁତାୟ । ବଲାରାତିପ୍ରିୟାୟ ।
ଵିଲ୍ଵପଲ୍ଲଵାର୍ଚନତୋଷିତାୟ । ଧଗଦ୍ଧଗନ୍ନୃତ୍ତପରାୟ ।
ଧୁତ୍ତୂରକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ । ଦ୍ରୋଣରୂପାୟ । ଦ୍ରଵୀଭୂତାୟ । ଦ୍ରୋଣପୁଷ୍ପପ୍ରିୟାୟ ।
ଦ୍ରୁତାୟ । ଦ୍ରାକ୍ଷାସଦୃଶଵାଗାଢ୍ୟାୟ । ଦାଡିମୀଫଲତୋଷିତାୟ । ଦୃଶେ ।
ଦୃଗାତ୍ମନେ । ଦୃଶାଂ ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ । ଦରିଦ୍ରଜନଵଲ୍ଲଭାୟ । ଵାତ୍ସଲ୍ୟଵତେ ।
ଵତ୍ସରକୃତେ । ଵତ୍ସୀକୃତହିମାଲୟାୟ । ଗଙ୍ଗାଧରାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଂ ଗଗନକୃତେ ନମଃ । ଗରୁଡାସନଵଲ୍ଲଭାୟ । ଘନକାରୁଣ୍ୟଵତେ ।
ଜେତ୍ରେ । ଘନକୃତେ । ଘୂର୍ଜରାର୍ଚିତାୟ । ଶରଦଗ୍ଧରିପଵେ । ଶୂରାୟ ।
ଶୂନ୍ୟରୂପାୟ । ଶୁଚିସ୍ମିତାୟ । ଦୃଶ୍ୟାୟ । ଅଦୃଶ୍ୟାୟ । ଦରୀସଂସ୍ଥାୟ ।
ଦହରାକାଶଗୋଚରାୟ । ଲତାୟୈ । କ୍ଷୁପାୟ । ତରଵେ । ଗୁଲ୍ମାୟ । ଵାନସ୍ପତ୍ୟାୟ ।
ଵନସ୍ପତୟେ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଂ ଶତରୁଦ୍ରଜପପ୍ରୀତାୟ ନମଃ । ଶତରୁଦ୍ରୀୟଘୋଷିତାୟ ।
ଶତାଶ୍ଵମେଧସଂରାଧ୍ୟାୟ । ଶତାର୍କସଦୃଶସ୍ତୁତୟେ । ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ ।
ତ୍ରିକକୁଦେ । ତ୍ରୀଦ୍ଧାୟ । ତ୍ରୀଶାୟ । ତ୍ରିନୟନାୟ । ତ୍ରିପାୟ । ତ୍ରିଲୋକନାଥାୟ ।
ତ୍ରାତ୍ରେ । ତ୍ରିମୂର୍ତୟେ । ତ୍ରିଵିଲାସଵତେ । ତ୍ରିଭଙ୍ଗିନେ । ତ୍ରିଦଶଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ।
ତ୍ରିଦିଵସ୍ଥାୟ । ତ୍ରିକାରଣାୟ । ତ୍ରିନାଚିକେଜାୟ । ତ୍ରିତପସେ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଂ ତ୍ରିଵୃତ୍କରଣପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ । ଧାମ୍ନେ । ଧାମପ୍ରଦାୟ । ଅଧାମ୍ନେ ।
ଧନ୍ୟାୟ। ଧନପତେଃ ସୁହୃଦେ। ଆକାଶାୟ। ଅଦ୍ଭୁତସଙ୍କାଶାୟ ।
ପ୍ରକାଶଜିତଭାସ୍କରାୟ । ପ୍ରଭାଵତେ । ପ୍ରସ୍ଥଵତେ । ପାତ୍ରେ ।
ପାରିପ୍ଲଵଵିଵର୍ଜିତାୟ । ହରାୟ । ସ୍ମରହରାୟ । ହର୍ତ୍ରେ । ହତଦୈତ୍ୟାୟ ।
ହିତାର୍ପଣାୟ । ପ୍ରପଞ୍ଚରହିତାୟ । ପଞ୍ଚକୋଶାତ୍ମନେ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଂ ପଞ୍ଚତାହରାୟ ନମଃ । କୂଟସ୍ଥାୟ । କୂପସଦୃଶାୟ । କୁଲୀନାର୍ଚ୍ୟାୟ ।
କୁଲପ୍ରଭାୟ । ଦାତ୍ରେ । ଆନନ୍ଦମୟାୟ । ଅଦୀନାୟ । ଦେଵଦେଵାୟ । ଦିଗାତ୍ମକାୟ ।
ମହାମହିମଵତେ । ମାତ୍ରେ । ମାଲିକାୟ । ମାନ୍ତ୍ରଵର୍ଣିକାୟ । ଶାସ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ଵାୟ ।
ଶାସ୍ତ୍ରସାରାୟ । ଶାସ୍ତ୍ରୟୋନୟେ । ଶଶିପ୍ରଭାୟ । ଶାନ୍ତାତ୍ମନେ ।
ଶାରଦାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଓଂ ଶର୍ମଦାୟ ନମଃ । ଶାନ୍ତିଦାୟ । ସୁହୃଦେ । ପ୍ରାଣଦାୟ । ପ୍ରାଣଭୃତେ ।
ପ୍ରାଣାୟ । ପ୍ରାଣିନାଂ ହିତକୃତେ । ପଣାୟ । ପୁଣ୍ୟାତ୍ମନେ । ପୁଣ୍ୟକୃଲ୍ଲଭ୍ୟାୟ ।
ପୁଣ୍ୟାପୁଣ୍ୟଫଲପ୍ରଦାୟ । ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକାୟ । ପୁଣ୍ୟଗୁଣାୟ । ପୁଣ୍ୟଶ୍ରଵଣକୀର୍ତନାୟ ।
ପୁଣ୍ୟଲୋକପ୍ରଦାୟ । ପୁଣ୍ୟାୟ । ପୁଣ୍ୟାଢ୍ୟାୟ । ପୁଣ୍ୟଦର୍ଶନାୟ ।
ବୃହଦାରଣ୍ୟକଗତାୟ । ଅଭୂତାୟ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଂ ଭୂତାଦିପାଦଵତେ ନମଃ । ଉପାସିତ୍ରେ । ଉପାସ୍ୟରୂପାୟ ।
ଉନ୍ନିଦ୍ରକମଲାର୍ଚିତାୟ । ଉପାଂଶୁଜପସୁପ୍ରୀତାୟ । ଉମାର୍ଧାଙ୍ଗଶରୀରଵତେ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀମହାମନ୍ତ୍ରୋପଦେଷ୍ଟ୍ରେ । ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରକାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀଜପପ୍ରୀତାୟ । ପଞ୍ଚାକ୍ଷର୍ୟଧିଦେଵତାୟୈ । ବଲିନେ ।
ବ୍ରହ୍ମଶିରଶ୍ଛେତ୍ରେ । ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ । ବ୍ରାହ୍ମଣଶ୍ରୁତାୟ । ଅଶଠାୟ । ଅରତୟେ ।
ଅକ୍ଷୁଦ୍ରାୟ । ଅତୁଲାୟ । ଅକ୍ଲୀବାୟ । ଅମାନୁଷାୟ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଂ ଅନ୍ନଦାୟ ନମଃ । ଅନ୍ନପ୍ରଭଵେ । ଅନ୍ନାୟ । ଅନ୍ନପୂର୍ଣାସମୀଡିତାୟ । ଅନନ୍ତାୟ ।
ଅନନ୍ତସୁଖଦାୟ । ଅନଙ୍ଗରିପଵେ । ଆତ୍ମଦାୟ । ଗୁହାଂ ପ୍ରଵିଷ୍ଟାୟ । ଗୁହ୍ୟାତ୍ମନେ ।
ଗୁହତାତାୟ । ଗୁଣାକରାୟ । ଵିଶେଷଣଵିଶିଷ୍ଟାୟ । ଵିଶିଷ୍ଟାତ୍ମନେ ।
ଵିଶୋଧନାୟ । ଅପାଂସୁଲାୟ । ଅଗୁଣାୟ । ଅରାଗିଣେ । କାମ୍ୟାୟ । କାନ୍ତାୟ ନମଃ । ୫୨୦ ।

See Also  1000 Names Of Balarama – Sahasranama Stotram 2 In Bengali

ଓଂ କୃତାଗମାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୁତିଗମ୍ୟାୟ । ଶ୍ରୁତିପରାୟ । ଶ୍ରୁତୋପନିଷଦାଂ
ଗତୟେ । ନିଚାୟ୍ୟାୟ । ନିର୍ଗୁଣାୟ । ନୀତାୟ । ନିଗମାୟ । ନିଗମାନ୍ତଗାୟ ।
ନିଷ୍କଲାୟ । ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ । ନିର୍ଵିକାରାୟ । ନିରାଶ୍ରୟାୟ । ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧାୟ ।
ନିତ୍ୟମୁକ୍ତାୟ । ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ । ନିରାତ୍ମକାୟ । ନିକୃତିଜ୍ଞାୟ । ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ।
ନିରୁପାଧୟେ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଂ ନିରୀତିକାୟ ନମଃ । ଅସ୍ଥୂଲାୟ । ଅନଣଵେ । ଅହ୍ନସ୍ଵାୟ । ଅନୁମାନେତରସ୍ମୈ ।
ଅସମାୟ । ଅଦ୍ଭ୍ୟଃ । ଅପହତପାପ୍ମନେ । ଅଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥାୟ । ଅଲଙ୍କୃତାୟ ।
ଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପାୟ । ଜ୍ଞାନାତ୍ମନେ । ଜ୍ଞାନାଭାସଦୁରାସଦାୟ । ଅତ୍ତ୍ରେ । ସତ୍ତାପହୃତେ ।
ସତ୍ତାୟୈ । ପ୍ରତ୍ତାପ୍ରତ୍ତାୟ । ପ୍ରମେୟଜିତେ । ଅନ୍ତରାୟ । ଅନ୍ତରକୃତେ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଂ ମନ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ପ୍ରସିଦ୍ଧାୟ । ପ୍ରମଥାଧିପାୟ । ଅଵସ୍ଥିତାୟ । ଅସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତାୟ ।
ଅଭ୍ରାନ୍ତାୟ । ଅଭ୍ରାନ୍ତଵ୍ୟଵସ୍ଥିତାୟ । ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗଧୃତେ । ଖଡ୍ଗଧୃତାୟ ।
ମୃଗଧୃତେ । ଡମରୁନ୍ଦଧତେ । ଵିଦ୍ୟୋପାସ୍ୟାୟ । ଵିରାଡ୍ରୂପାୟ । ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ।
ଵିଶାରଦାୟ । ଵିରିଞ୍ଚିଜନକାୟ । ଵେଦ୍ୟାୟ । ଵେଦାୟ । ଵେଦୈକଵେଦିତାୟ ।
ଅପଦାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଂ ଜଵନାୟ ନମଃ । ଅପାଣୟୋ ଗ୍ରହୀତ୍ରେ । ଅଚକ୍ଷୁଷେ । ଈକ୍ଷକାୟ । ଅକର୍ଣାୟ ।
ଆକର୍ଣୟିତ୍ରେ । ଅନାସାୟ । ଘ୍ରାତ୍ରେ । ବଲୋଦ୍ଧତାୟ । ଅମନସେ । ମନନୈକଗମ୍ୟାୟ ।
ଅବୁଦ୍ଧୟେ । ବୋଧୟିତ୍ରେ । ବୁଧାୟ । ଓଂ । ତସ୍ମୈ । ସତେ । ଅସତେ ।
ଆଧାୟ୍ୟାୟ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଂ କ୍ଷରାୟ ନମଃ । ଅକ୍ଷରାୟ । ଅଵ୍ୟୟାୟ । ଚେତନାୟ । ଅଚେତନାୟ ।
ଚିତେ । ୟସ୍ମୈ । କସ୍ମୈ । କ୍ଷେମାୟ । କଲାଲିୟାୟ । କଲାୟ । ଏକସ୍ମୈ ।
ଅଦ୍ଵିତୀୟାୟ । ପରମାୟ ବ୍ରହ୍ମଣେ । ଆଦ୍ୟନ୍ତନିରୀକ୍ଷକାୟ । ଆପଦ୍ଧ୍ଵାନ୍ତରଵୟେ ।
ପାପମହାଵନକୁଠାରକାୟ । କଲ୍ପାନ୍ତଦୃଶେ । କଲ୍ପକରାୟ ।
କଲିନିଗ୍ରହଵନ୍ଦନାୟ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଂ କପୋଲଵିଜିତାଦର୍ଶାୟ ନମଃ । କପାଲିନେ । କଲ୍ପପାଦପାୟ । ଅମ୍ଭୋଧରସମାୟ ।
କୁମ୍ଭୋଦ୍ଭଵମୁଖ୍ୟର୍ଷିସନ୍ନୁତାୟ । ଜୀଵିତାନ୍ତକରାୟ । ଜୀଵାୟ । ଜଙ୍ଘାଲାୟ ।
ଜନିଦୁଃଖହୃତେ । ଜାତ୍ୟାଦିଶୂନ୍ୟାୟ । ଜନ୍ମାଦିଵର୍ଜିତାୟ । ଜନ୍ମଖଣ୍ଡନାୟ ।
ସୁବୁଦ୍ଧୟେ । ବୁଦ୍ଧିକୃତେ । ବୋଦ୍ଧ୍ରେ । ଭୂମ୍ନେ । ଭୂଭାରହାରକାୟ । ଭୁଵେ ।
ଧୁରେ । ଜୁରେ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଂ ଗିରେ ନମଃ । ସ୍ମୃତୟେ । ମେଧାୟୈ । ଶ୍ରୀଧାମ୍ନେ । ଶ୍ରିୟେ । ହ୍ରିୟେ । ଭିୟେ ।
ଅସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟ । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରେଶାୟ । ସ୍ମୃତମାତ୍ରାଘନାଶନାୟ । ଚର୍ମାମ୍ବରଧରାୟ ।
ଚଣ୍ଡାୟ । କର୍ମିଣେ । କର୍ମଫଲପ୍ରଦାୟ । ଅପ୍ରଧାନାୟ । ପ୍ରଧାନାତ୍ମନେ ।
ପରମାଣଵେ । ପରାତ୍ମଵତେ । ପ୍ରଣଵାର୍ଥୋପଦେଷ୍ଟ୍ରେ । ପ୍ରଣଵାର୍ଥାୟ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଂ ପରନ୍ତପାୟ ନମଃ । ପଵିତ୍ରାୟ । ପାଵନାୟ । ଅପାପାୟ । ପାପନାଶନଵନ୍ଦନାୟ ।
ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ । ଚତୁର୍ଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ । ଚତୁରକ୍ଷାୟ । ଚତୁର୍ମୁଖାୟ ।
ଚତୁର୍ଦିଗୀଶସମ୍ପୂଜ୍ୟାୟ । ଚତୁରାୟ । ଚତୁରାକୃତୟେ । ହଵ୍ୟାୟ । ହୋତ୍ରାୟ ।
ହଵିଷେ । ଦ୍ରଵ୍ୟାୟ । ହଵନାର୍ଥଜୁହୂମୟାୟ । ଉପଭୃତେ । ସ୍ଵଧିତୟେ ।
ସ୍ଫୟାତ୍ମନେ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଂ ହଵନୀୟପଶଵେ ନମଃ । ଵିନୀତାୟ । ଵେଷଧୃତେ । ଵିଦୁଷେ । ଵିୟତେ ।
ଵିଷ୍ଣଵେ । ଵିୟଦ୍ଗତୟେ । ରାମଲିଙ୍ଗାୟ । ରାମରୂପାୟ । ରାକ୍ଷସାନ୍ତକରାୟ ।
ରସାୟ । ଗିରୟେ । ନଦ୍ୟୈ । ନଦାୟ । ଅମ୍ଭୋଧୟେ । ଗ୍ରହେଭ୍ୟଃ । ତାରାଭ୍ୟଃ ।
ନଭସେ । ଦିଗ୍ଭ୍ୟଃ । ମରଵେ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଂ ମରୀଚିକାୟୈ ନମଃ । ଅଧ୍ୟାସାୟ । ମଣିଭୂଷାୟ । ମନଵେ । ମତୟେ ।
ମରୁଦ୍ଭ୍ୟଃ । ପରିଵେଷ୍ଟଭ୍ୟଃ । କଣ୍ଠେମରକତଦ୍ୟୁତୟେ । ସ୍ଫଟିକାଭାୟ ।
ସର୍ପଧରାୟ । ମନୋମୟାୟ । ଉଦୀରିତାୟ । ଲୀଲାମୟଜଗତ୍ସୃଷ୍ଟୟେ ।
ଲୋଲାଶୟସୁଦୂରଗାୟ । ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦିସ୍ଥିତୟେ । ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ । କେଵଲାତ୍ମନେ ।
ସଦାଶିଵାୟ । ସଲ୍ଲିଙ୍ଗାୟ । ସତ୍ପଥସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଂ ସ୍ଫୋଟାତ୍ମନେ ନମଃ । ପୁରୁଷାୟାଵ୍ୟୟାୟ । ପରମ୍ପରାଗତାୟ । ପ୍ରାତଃ ।
ସାୟମ୍ । ରାତ୍ରୟେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନାୟ । କଲାଭ୍ୟଃ । ନିମେଷେଭ୍ୟଃ । କାଷ୍ଠାଭ୍ୟଃ ।
ମୁହୂର୍ତେଭ୍ୟଃ । ପ୍ରହରେଭ୍ୟଃ । ଦିନେଭ୍ୟଃ । ପକ୍ଷାଭ୍ୟାମ୍ । ମାସେଭ୍ୟଃ ।
ଅୟନାଭ୍ୟାମ୍ । ଵତ୍ସରାୟ । ୟୁଗେଭ୍ୟଃ । ମନ୍ଵନ୍ତରାୟ । ସନ୍ଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଂ ଚତୁର୍ମୁଖଦିନାଵଧୟେ ନମଃ । ସର୍ଵକାଲସ୍ଵରୂପାତ୍ମନେ । ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ।
ସତ୍କଲାନିଧୟେ । ସନ୍ମୁଖାୟ । ସଦ୍ଗୁଣସ୍ତୁତ୍ୟାୟ । ସାଧ୍ଵସାଧୁଵିଵେକଦାୟ ।
ସତ୍ୟକାମାୟ । କୃପାରାଶୟେ । ସତ୍ୟସଙ୍କଲ୍ପାୟ । ଏଷିତ୍ରେ । ଏକାକାରାୟ ।
ଦ୍ଵିପ୍ରକାରତନୁମତେ । ତ୍ରିଲୋଚନାୟ । ଚତୁର୍ବାହଵେ । ପଞ୍ଚମୁଖାୟ ।
ଷଡ୍ଗୁଣାୟ । ଷଣ୍ମୁଖପ୍ରିୟାୟ । ସପ୍ତର୍ଷିପୂଜ୍ୟପାଦାବ୍ଜାୟ ।
ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଂ ଅରିଷ୍ଟଦାୟ ନମଃ । ନଵପ୍ରଜାପତିକରାୟ ।
ଦଶଦିକ୍ଷୁପ୍ରପୂଜିତାୟ । ଏକାଦଶରୁଦ୍ରାତ୍ମନେ । ଦ୍ଵାଦଶାଦିତ୍ୟସଂସ୍ତୁତାୟ।
ତ୍ରୟୋଦଶଦ୍ଵୀପୟୁକ୍ତମହୀମଣ୍ଡଲଵିଶ୍ରୁତାୟ । ଚତୁର୍ଦଶମନୁସ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ ।
ଚତୁର୍ଦଶସମଦ୍ଵୟାୟ । ପଞ୍ଚଦଶାହାତ୍ମପକ୍ଷାନ୍ତରାଧନୀୟକାୟ ।
ଵିଲସତ୍ଷୋଡଶକଲାପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରସମପ୍ରଭାୟ ।
ମିଲତ୍ସପ୍ତଦଶାଙ୍ଗାଢ୍ୟଲିଙ୍ଗଦେହାଭିମାନଵତେ ।
ଅଷ୍ଟାଦଶମହାପର୍ଵଭାରତପ୍ରତିପାଦିତାୟ ।
ଏକୋନଵିଂଶତିମହାୟଜ୍ଞସଂସ୍ତୁତସଦ୍ଗୁଣାୟ । ଵିଂଶତିପ୍ରଥିତକ୍ଷେତ୍ରନିଵାସିନେ ।
ଵଂଶଵର୍ଧନାୟ । ତ୍ରିଂଶଦ୍ଦିନାତ୍ମମାସାନ୍ତପିତୃପୂଜନତର୍ପିତାୟ ।
ଚତ୍ଵାରିଂଶତ୍ସମଧିକପଞ୍ଚାହାର୍ଚାଦିତର୍ପିତାୟ । ପଞ୍ଚାଶଦ୍ଵତ୍ସରାତୀତ-
ବ୍ରହ୍ମନିତ୍ୟପ୍ରପୂଜିତାୟ । ପୂର୍ଣଷଷ୍ଟ୍ୟବ୍ଦପୁରୁଷପ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ ।
ପାଵନାକୃତୟେ ନମଃ । ୭୮୦ ।

See Also  109 Names Of Sri Rajagopala – Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

ଓଂ ଦିଵ୍ୟୈକସପ୍ତତିୟୁଗମନ୍ଵନ୍ତରସୁଖପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଅଶୀତିଵର୍ଷଵିପ୍ରୈରପ୍ୟର୍ଚନୀୟପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ନଵତ୍ୟଧିକଷଟ୍କୃଚ୍ଛ୍ରପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତଶୁଚିପ୍ରିୟାୟ । ଶତଲିଙ୍ଗାୟ ।
ଶତଗୁଣାୟ । ଶତଚ୍ଛିଦ୍ରାୟ । ଶତୋତ୍ତରାୟ । ସହସ୍ରନୟନାଦେଵ୍ୟାୟ ।
ସହସ୍ରକମଲାର୍ଚିତାୟ । ସହସ୍ରନାମସଂସ୍ତୁତ୍ୟାୟ । ସହସ୍ରକିରଣାତ୍ମକାୟ ।
ଅୟୁତାର୍ଚନସନ୍ଦତ୍ତସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟାୟ । ଅୟୁତପ୍ରଦାୟ । ଅୟୁତାୟ ।
ଶତସାହସ୍ରସୁମନୋଽର୍ଚକମୋକ୍ଷଦାୟ । କୋଟିକୋଟ୍ୟଣ୍ଡନାଥାୟ ।
ଶ୍ରୀକାମକୋଟ୍ୟର୍ଚନପ୍ରିୟାୟ । ଶ୍ରୀକାମନାସମାରାଧ୍ୟାୟ ।
ଶ୍ରିତାଭୀଷ୍ଟଵରପ୍ରଦାୟ । ଵେଦପାରାୟଣପ୍ରୀତାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଂ ଵେଦଵେଦାଙ୍ଗପାରଗାୟ ନମଃ । ଵୈଶ୍ଵାନରାୟ । ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ।
ଵୈଶ୍ଵାନରତନଵେ । ଵଶିନେ । ଉପାଦାନାୟ । ନିମିତ୍ତାୟ । କାରଣଦ୍ଵୟରୂପଵତେ ।
ଗୁଣସାରାୟ । ଗୁଣାସାରାୟ । ଗୁରୁଲିଙ୍ଗାୟ । ଗଣେଶ୍ଵରାୟ ।
ସାଙ୍ଖ୍ୟାଦିୟୁକ୍ତ୍ୟଚଲିତାୟ । ସାଙ୍ଖ୍ୟୟୋଗସମାଶ୍ରୟାୟ । ମହସ୍ରଶୀର୍ଷାୟ ।
ଅନନ୍ତାତ୍ମନେ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ । ସହସ୍ରପଦେ । କ୍ଷାନ୍ତୟେ । ଶାନ୍ତୟେ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଂ କ୍ଷିତୟେ ନମଃ । କାନ୍ତୟେ। ଓଜସେ। ତେଜସେ। ଦ୍ୟୁତୟେ। ନିଧୟେ । ଵିମଲାୟ ।
ଵିକଲାୟ । ଵୀତାୟ । ଵସୁନେ । ଵାସଵସନ୍ନୁତାୟ । ଵସୁପ୍ରଦାୟ । ଵସଵେ ।
ଵସ୍ତୁନେ । ଵକ୍ତ୍ରେ । ଶ୍ରୋତ୍ରେ । ଶ୍ରୁତିସ୍ମୃତିଭ୍ୟାମ୍ । ଆଜ୍ଞାପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ପ୍ରଜ୍ଞାନିଧୟେ । ନିଧିପତିସ୍ତୁତାୟ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଂ ଅନିନ୍ଦିତାୟ ନମଃ । ଅନିନ୍ଦିତକୃତେ । ତନଵେ । ତନୁମତାଂ ଵରାୟ ।
ସୁଦର୍ଶନପ୍ରଦାୟ । ସୋତ୍ରେ । ସୁମନସେ । ସୁମନଃପ୍ରିୟାୟ । ଘୃତଦୀପପ୍ରିୟାୟ ।
ଗମ୍ୟାୟ । ଗାତ୍ରେ । ଗାନପ୍ରିୟାୟ । ଗଵେ । ପୀତଚୀନାଂଶୁକଧରାୟ ।
ପ୍ରୋତମାଣିକ୍ୟଭୂଷଣାୟ । ପ୍ରେତଲୋକାର୍ଗଲାପାଦାୟ । ପ୍ରାତରବ୍ଜସମାନନାୟ ।
ତ୍ରୟୀମୟାୟ । ତ୍ରିଲୋକେଡ୍ୟାୟ । ତ୍ରୟୀଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଂ ତ୍ରିତାର୍ଚିତାୟ ନମଃ । ସୂର୍ୟମଣ୍ଡଲସଂସ୍ଥାତ୍ରେ । ସୂରିମୃଗ୍ୟପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ଅପ୍ରମେୟାୟ । ଅମିତାନନ୍ଦାୟ । ଜ୍ଞାନମାର୍ଗପ୍ରଦୀପକାୟ । ଭକ୍ତ୍ୟା ପରିଗୃହୀତାୟ ।
ଭକ୍ତାନାମଭୟଙ୍କରାୟ । ଲୀଲାଗୃହୀତଦେହାୟ । ଲୀଲାକୈଵଲ୍ୟକୃତ୍ୟକୃତେ ।
ଗଜାରୟେ । ଗଜଵକ୍ତ୍ରାଙ୍କାୟ । ହଂସାୟ । ହଂସପ୍ରପୂଜିତାୟ । ଭାଵନାଭାଵିତାୟ ।
ଭର୍ତ୍ରେ । ଭାରଭୃତେ । ଭୂରିଦାୟ । ଅବ୍ରୁଵତେ । ସହସ୍ରଧାମ୍ନେ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଓଂ ଦ୍ୟୁତିମତେ ନମଃ । ଦ୍ରୁତଜୀଵଗତିପ୍ରଦାୟ । ଭୁଵନସ୍ଥିତସଂଵେଶାୟ ।
ଭଵନେ ଭଵନେଽର୍ଚିତାୟ । ମାଲାକାରମହାସର୍ପାୟ । ମାୟାଶବଲଵିଗ୍ରହାୟ ।
ମୃଡାୟ । ମେରୁମହେଷ୍ଵାସାୟ । ମୃତ୍ୟୁସଂୟମକାରକାୟ । କୋଟିମାରସମାୟ।
କୋଟିରୁଦ୍ରସଂହିତୟା ଧୃତାୟ। ଦେଵସେନାପତିସ୍ତୁତ୍ୟାୟ । ଦେଵସେନାଜୟପ୍ରଦାୟ ।
ମୁନିମଣ୍ଡଲସଂଵୀତାୟ । ମୋହଘ୍ନନୟନେକ୍ଷଣାୟ । ମାତାପିତୃସମାୟ ।
ମାନଦାୟିନେ । ମାନିସୁଦୁର୍ଲଭାୟ । ଶିଵମୁଖ୍ୟାଵତାରାୟ ।
ଶିଵାଦ୍ଵୈତପ୍ରକାଶକାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଂ ଶିଵନାମାଵଲିସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ । ଶିଵଙ୍କରପଦାର୍ଚନାୟ । କରୁଣାଵରୁଣାଵାସାୟ ।
କଲିଦୋଷମଲାପହାୟ । ଗୁରୁକ୍ରୌର୍ୟହରାୟ । ଗୌରସର୍ଷପପ୍ରୀତମାନସାୟ ।
ପାୟସାନ୍ନପ୍ରିୟାୟ । ପ୍ରେମନିଲୟାୟ । ଅୟାୟ । ଅନିଲାୟ । ଅନଲାୟ । ଵର୍ଧିଷ୍ଣଵେ ।
ଵର୍ଧକାୟ । ଵୃଦ୍ଧାୟ । ବେଦାନ୍ତପ୍ରତିପାଦିତାୟ । ସୁଦର୍ଶନପ୍ରଦାୟ । ଶୂରାୟ ।
ଶୂରମାନିପରାଭଵିନେ । ପ୍ରଦୋଷାର୍ଚ୍ୟାୟ। ପ୍ରକୃଷ୍ଟେଜ୍ୟାୟ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଓଂ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ । ଇଲାପତୟେ । ମାନସାର୍ଚନସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ।
ମୁକ୍ତାମଣିସମପ୍ରଭାୟ । ସର୍ଵପାପୌଘସଂହର୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵମୌନିଜନପ୍ରିୟାୟ ।
ସର୍ଵାଙ୍ଗସୁନ୍ଦରାୟ। ସର୍ଵନିଗମାନ୍ତକୃତାଲୟାୟ। ସର୍ଵକ୍ଷେତ୍ରୈକନିଲୟାୟ।
ସର୍ଵକ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞରୂପଵତେ । ସର୍ଵେଶ୍ଵରାୟ । ସର୍ଵଘନାୟ । ସର୍ଵଦୃଶେ ।
ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ । ଧର୍ମସେତଵେ । ସଦ୍ଗତିଦାୟ । ସର୍ଵସତ୍କାରସତ୍କୃତାୟ ।
ଅର୍କମଣ୍ଡଲସଂସ୍ଥାୟିନେ । ଅର୍କପୁଷ୍ପାର୍ଚନପ୍ରିୟାୟ । କଲ୍ପାନ୍ତଶିଷ୍ଟାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଂ କାଲାତ୍ମନେ ନମଃ । କାମଦାହକଲୋଚନାୟ । ଖସ୍ଥାୟ । ଖଚରସଂସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ।
ଖଗଧାମ୍ନେ । ରୁଚାମ୍ପତୟେ । ଉପମର୍ଦସହାୟ । ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ । ସ୍ଥୂଲାୟ । ସ୍ଥାତ୍ରେ ।
ସ୍ଥିତିପ୍ରଦାୟ । ତ୍ରିପୁରାରୟେ । ସ୍ତ୍ରିୟାଽୟୁକ୍ତାୟ । ଆତ୍ମାନାତ୍ମଵିଵେକଦାୟ ।
ସଙ୍ଘର୍ଷକୃତେ । ସଙ୍କରହୃତେ । ସଞ୍ଚିତାଗାମିନାଶକାୟ ।
ପ୍ରାରବ୍ଧଵୀର୍ୟଶୂନ୍ୟତ୍ଵକାରକାୟ । ପ୍ରାୟଣାନ୍ତକାୟ । ଭଵାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଂ ଭୂତଲୟସ୍ଥାନାୟ ନମଃ । ଭଵଘ୍ନାୟ । ଭୂତନାୟକାୟ । ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ।
ମାତୃସମାୟ । ନିର୍ମାତ୍ରେ । ନିର୍ମମାୟ । ଅନ୍ତଗାୟ । ମାୟାୟଵନିକାଚ୍ଛେତ୍ରେ ।
ମାୟାତୀତାତ୍ମଦାୟକାୟ । ସମ୍ପ୍ରସାଦାୟ । ସତ୍ପ୍ରସାଦାୟ । ସ୍ଵରୂପଜ୍ଞାନଦାୟକାୟ ।
ସୁଖାସୀନାୟ । ସୁରୈଃ ସେଵ୍ୟାୟ । ସୁନ୍ଦରାୟ । ମନ୍ଦିରାନ୍ତଗାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାମ୍ବିକାନାଥାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମତାପ୍ରଦାୟ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଓଂ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ ନମଃ । ଅନତିଗ୍ରାହ୍ୟାୟ । ଅଚ୍ୟୁତାୟ । ଅଚ୍ୟୁତସମାଶ୍ରୟାୟ ।
ଅହମ୍ବ୍ରହ୍ମେତ୍ୟନୁଭଵସାକ୍ଷିଣେ । ଅକ୍ଷିନିଲୟାୟ । ଅକ୍ଷୟାୟ । ପ୍ରାଣାପାନାତ୍ମକାୟ ।
ପ୍ରାଣିନିଲୟାୟ । ପ୍ରାଣଵତ୍ପ୍ରଭଵେ । ଅନନ୍ୟାର୍ଥଶ୍ରୁତିଗଣାୟ । ଅନନ୍ୟସଦୃଶାୟ ।
ଅନ୍ଵୟିନେ । ସ୍ତୋତ୍ରପାରାୟଣପ୍ରୀତାୟ । ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ଅପମୃତ୍ୟୁହରାୟ । ଭକ୍ତସୌଖ୍ୟକୃତେ । ଭକ୍ତଭାଵନାୟ । ଆୟୁଃପ୍ରଦାୟ ।
ରୋଗହରାୟ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ଓଂ ଧନଦାୟ ନମଃ । ଧନ୍ୟଭାଵିତାୟ । ସର୍ଵାଶାପୂରକାୟ ।
ସର୍ଵଭକ୍ତସଙ୍ଘେଷ୍ଟଦାୟକାୟ । ନାଥାୟ । ନାମାଵଲୀପୂଜାକର୍ତୁର୍ଦୁର୍ଗତିହାରକାୟ ।
ଶ୍ରୀମେଧାଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତଗୁରଵେ । ମେଧାଵିଵର୍ଧକାୟ ନମଃ । ୧୦୦୮ ।

ଇତି ସ୍କାନ୍ଦେ ଵିଷ୍ଣୁସଂହିତାନ୍ତାର୍ଗତଂ ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Sri Dakshinamurti 3 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil