1000 Names Of Sri Dakshinamurthy 3 In Telugu

॥ 1000 Names of Sri Dakshinamurthy 3 Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీదక్షిణామూర్తి సహస్రనామావలిః ౩ ॥
ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

ధ్యానమ్ ।
స్ఫటికరజతవర్ణాం మౌక్తికీమక్షమాలాం
అమృతకలశవిద్యాం జ్ఞానముద్రాం కరాబ్జైః ।
దధతమురగకక్షం చన్ద్రచూడం త్రినేత్రం
విబుధమురగభూషం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥

ఓం దయావతే నమః । దక్షిణామూర్తయే । చిన్ముద్రాఙ్కితపాణయే । బీజాక్షరాఙ్గాయ ।
బీజాత్మనే । బృహతే । బ్రహ్మణే । బృహస్పతయే । ముద్రాతీతాయ । ముద్రాయుక్తాయ ।
మానినే । మానవివర్జితాయ । మీనకేతుజయినే । మేషవృషాదిగణవర్జితాయ ।
మహ్యాదిమూర్తయే । మానార్హాయ । మాయాతీతాయ । మనోహరాయ । అజ్ఞానధ్వంసకాయ ।
విధ్వస్తతమసే నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం వీరవల్లభాయ నమః । ఉపదేష్ట్రే । ఉమార్ధాఙ్గాయ । ఉకారాత్మనే ।
ఉడునిర్మలాయ । తత్త్వోపదేష్ట్రే । తత్త్వజ్ఞాయ । తత్త్వమర్థస్వరూపవతే ।
జ్ఞానిగమ్యాయ । జ్ఞానరూపాయ । జ్ఞాతృజ్ఞేయస్వరూపవతే । వేదాన్తవేద్యాయ ।
వేదాత్మనే । వేదార్థాత్మప్రకాశకాయ । వహ్నిరూపాయ । వహ్నిధరాయ ।
వర్షమాసవివర్జితాయ । సనకాదిగురవే । సర్వస్మై ।
సర్వాజ్ఞానవిభేదకాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం సాత్త్వికాయ నమః । సత్త్వసమ్పూర్ణాయ । సత్యాయ । సత్యప్రియాయ । స్తుతాయ ।
సూనే । యవప్రియాయ । యష్ట్రే । యష్టవ్యాయ । యష్టిధారకాయ । యజ్ఞప్రియాయ ।
యజ్ఞతనవే । యాయజూకసమర్చితాయ । సతే । సమాయ । సద్గతయే । స్తోత్రే ।
సమానాధికవర్జితాయ । క్రతవే । క్రియావతే నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం కర్మజ్ఞాయ నమః । కపర్దినే । కలివారణాయ । వరదాయ । వత్సలాయ ।
వాగ్మినే । వశస్థితజగత్త్రయాయ । వటమూలనివాసినే । వర్తమానాయ ।
వశినే । వరాయ । భూమిష్ఠాయ । భూతిదాయ । భూతాయ । భూమిరూపాయ ।
భువః పతయే । ఆర్తిఘ్నాయ । కీర్తిమతే । కీర్త్యాయ ।
కృతాకృతజగద్గురవే నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం జఙ్గమస్వస్తరవే నమః । జహ్నుకన్యాలఙ్కృతమస్తకాయ ।
కటాక్షకిఙ్కరీభృత్బ్రహ్మోపేన్ద్రాయ । కృతాకృతాయ । దమినే । దయాఘనాయ
అదమ్యాయ । అనఘాయ । ఘనగలాయ । ఘనాయ । విజ్ఞానాత్మనే । విరాజే ।
వీరాయ । ప్రజ్ఞానఘనాయ । ఈక్షిత్రే । ప్రాజ్ఞాయ । ప్రాజ్ఞార్చితపదాయ ।
పాశచ్ఛేత్రే । అపరాఙ్ముఖాయ । విశ్వాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః । వేత్త్రే । వినయారాధ్యవిగ్రహాయ ।
పాశాఙ్కుశలసత్పాణయే । పాశభృద్వన్దితాయ । ప్రభవే । అవిద్యానాశకాయ ।
విద్యాదాయకాయ । విధివర్జితాయ । త్రినేత్రాయ । త్రిగుణాయ । త్రేతాయై ।
తైజసాయ । తేజసాం నిధయే । రసాయ । రసాత్మనే । రస్యాత్మనే ।
రాకాచన్ద్రసమప్రభాయ । తత్త్వమస్యాది వాక్యార్థప్రకాశనపరాయణాయ ।
జ్యోతీరూపాయ నమః । ౧౨౦ ।

ఓం జగత్స్రష్ట్రే నమః । జఙ్గమాజఙ్గమప్రభవే । అన్తర్యామిణే ।
మన్త్రరూపాయ । మన్త్రతన్త్రవిభాగకృతే । జ్ఞానదాయ । అజ్ఞానదాయ । జ్ఞాత్రే ।
జ్ఞానాయ । జ్ఞేయాయ । జ్ఞపూజితాయ । విశ్వకర్మణే । విశ్వహృద్యాయ ।
విజ్ఞాత్రే । వివిధాకృతయే । బహవే । బహుగుణాయ । బ్రహ్మణే । అబ్రహ్మణే ।
అబాహ్యాయ నమః । ౧౪౦ ।

ఓం అబృహతే నమః । బలినే । దయాలవే । దనుజారాతయే । దమితాశేషదుర్జనాయ ।
దుఃఖహన్త్రే । దుర్గతిఘ్నాయ । దుష్టదూరాయ । దురఙ్కుశాయ ।
సర్వరోగహరాయ । శాన్తాయ । సమాధికవివర్జితాయ । అన్తర్యామిణే ।
అతసీపుష్పసదృశాయ । వికన్ధరాయ । కాలాయ । కాలాన్తకాయ । కల్యాయ ।
కలహాన్తకృతే । ఈశ్వరాయ । కవయే నమః । ౧౬౦ । (+౧)

ఓం కవివరస్తుత్యాయ నమః । కలిదోషవినాశకృతే । ఈశాయ ।
ఈక్షాపూర్వసృష్టికర్త్రే । కర్త్రే । క్రియాన్వయినే । ప్రకాశరూపాయ ।
పాపౌఘహన్త్రే । పావకమూర్తిమతే । ఆకాశాత్మనే । ఆత్మవతే । ఆత్మనే ।
లిఙ్గదక్షిణదిక్స్థితాయ । అలిఙ్గాయ । లిఙ్గరూపాయ । లిఙ్గవతే ।
లఙ్ఘితాన్తకాయ । లయినే। లయప్రదాయ। లేత్రే నమః । ౧౮౦ ।

ఓం పార్థదివ్యాస్త్రదాయ నమః । పృథవే। కృశానురేతసే । కృత్తారయే ।
కృతాకృతజగత్తనవే । దహరాయ । అహరహఃస్తుత్యాయ । సనన్దనవరప్రదాయ ।
శమ్భవే । శశికలాచూడాయ । శమ్యాకకుసుమప్రియాయ । శాశ్వతాయ ।
శ్రీకరాయ । శ్రోత్రే । శరీరిణే । శ్రీనికేతనాయ । శ్రుతిప్రియాయ ।
శ్రుతిసమాయ । శ్రుతాయ । శ్రుతవతాం వరాయ నమః । ౨౦౦ ।

ఓం అమోఘాయ నమః । అనతిగమ్యాయ । అర్చ్యాయ । మోహఘ్నాయ । మోక్షదాయ ।
మునయే । అర్థకృతే । ప్రార్థితాశేషదాత్రే । అర్థాయ । అర్థవతాం వరాయ ।
గన్ధర్వనగరప్రఖ్యాయ। గగనాకారవతే । గతయే । గుణహీనాయ। గుణివరాయ ।
గణితాశేషవిష్టపాయ । పరమాత్మనే । పశుపతయే । పరమార్థాయ ।
పురాతనాయ నమః । ౨౨౦ ।

ఓం పురుషార్థప్రదాయ నమః । పూజ్యాయ । పూర్ణాయ । పూర్ణేన్దుసున్దరాయ ।
పరస్మై । పరగుణాయ । అపార్థాయ । పురుషోత్తమసేవితాయ । పురాణాయ ।
పుణ్డరీకాక్షాయ । పణ్డితాయ । పణ్డితార్చితాయ । వఞ్చనాదూరగాయ । వాయవే ।
వాసితాశేషవిష్టపాయ । షడ్వర్గజితే । షడ్గుణకాయ । షణ్ఢతావినివారకాయ ।
షట్కర్మభూసురారాధ్యాయ । షష్టికృతే నమః । ౨౪౦ ।

ఓం షణ్ముఖాఙ్గకాయ నమః। మహేశ్వరాయ । మహామాయాయ । మహారూపాయ ।
మహాగుణాయ । మహావీర్యాయ । మహాధైర్యాయ । మహాకర్మణే । మహాప్రభవే।
మహాపూజ్యాయ। మహాస్థానాయ । మహాదేవాయ। మహాప్రియాయ । మహానటాయ ।
మహాభూషాయ । మహాబాహవే । మహాబలాయ । మహాతేజసే । మహాభూతాయ ।
మహాతాణ్డవకృతే నమః । ౨౬౦ ।

See Also  Nama Ramayana Ashtottara Shatanamavali In English

ఓం మహతే నమః । ఫాలేక్షణాయ । ఫణధరాకల్పాయ । ఫుల్లాబ్జలోచనాయ ।
మహాకైలాసనిలయాయ । మహాత్మనే । మౌనవతే । మృదవే । శివాయ।
శివఙ్కరాయ । శూలినే। శివలిఙ్గాయ । శివాకృతయే । శివభస్మధరాయ ।
అశాన్తాయ । శివరూపాయ । శివాప్రియాయ । బ్రహ్మవిద్యాత్మకాయ ।
బ్రహ్మక్షత్రవైశ్యప్రపూజితాయ । భవానీవల్లభాయ నమః । ౨౮౦ ।

ఓం భవ్యాయ నమః । భవారణ్యదవానలాయ । భద్రప్రియాయ । భద్రమూర్తయే ।
భావుకాయ । భవినాం ప్రియాయ । సోమాయ । సనత్కుమారేడ్యాయ । సాక్షిణే ।
సోమావతంసకాయ । శఙ్కరాయ । శఙ్ఖధవలాయ । అశరీరిణే ।
శీతదర్శనాయ । పర్వారాధనసన్తుష్టాయ । శర్వాయ । సర్వతనవే ।
సుమినే । భూతనాథాయ । భూతభవ్యవిపన్నాశనతత్పరాయ నమః । ౩౦౦ ।

ఓం గురువరార్చనప్రీతాయ నమః । గురవే । గురుకృపాకరాయ । అఘోరాయ ।
ఘోరరూపాత్మనే । వృషాత్మనే । వృషవాహనాయ । అవృషాయ । అనుపమాయ ।
అమాయాయ । అకృతాయ। అర్కాగ్నీన్దునేత్రవతే । ధర్మోపదేష్ట్రే । ధర్మజ్ఞాయ ।
ధర్మాధర్మఫలప్రదాయ । ధర్మార్థకామదాయ । ధాత్రే । విధాత్రే ।
విశ్వసన్నుతాయ । భస్మాలఙ్కృతసర్వాఙ్గాయ నమః । ౩౨౦ ।

ఓం భస్మితాశేషవిష్టపాయ నమః । ఛాన్దోగ్యోపనిషద్గమ్యాయ ।
ఛన్దోగపరినిష్ఠితాయ । ఛన్దః స్వరూపాయ । ఛన్దాత్మనే । ఆచ్ఛాదితాకాశాయ ।
ఊర్జితాయ । శర్కరాక్షీరసమ్పక్వచణకాన్నప్రియాయ । శిశవే ।
సూర్యాయ । శశినే । కుజాయ। సోమ్యాయ । జీవాయ । కావ్యాయ । శనైశ్చరాయ ।
సైంహికేయాయ । కేతూభూతాయ । నవగ్రహమయాయ । నుతాయ నమః । ౩౪౦ ।

ఓం నమోవాకప్రియాయ నమః। నేత్రే । నీతిమతే । నీతవిష్టపాయ ।
నవాయ । అనవాయ । నవర్షిస్తుత్యాయ । నీతివిశారదాయ ।
ఋషిమణ్డలసంవీతాయ । ఋణహర్త్రే । ఋతప్రియాయ । రక్షోఘ్నాయ ।
రక్షిత్రే । రాత్రిఞ్చరప్రతిభయస్మృతయే । భర్గాయ । వర్గోత్తమాయ ।
భాత్రే । భవరోగచికిత్సకాయ । భగవతే । భానుసదృశాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం భావజ్ఞాయ నమః। భావసంస్తుతాయ । బలారాతిప్రియాయ ।
విల్వపల్లవార్చనతోషితాయ । ధగద్ధగన్నృత్తపరాయ ।
ధుత్తూరకుసుమప్రియాయ । ద్రోణరూపాయ । ద్రవీభూతాయ । ద్రోణపుష్పప్రియాయ ।
ద్రుతాయ । ద్రాక్షాసదృశవాగాఢ్యాయ । దాడిమీఫలతోషితాయ । దృశే ।
దృగాత్మనే । దృశాం ద్రష్ట్రే । దరిద్రజనవల్లభాయ । వాత్సల్యవతే ।
వత్సరకృతే । వత్సీకృతహిమాలయాయ । గఙ్గాధరాయ నమః । ౩౮౦ ।

ఓం గగనకృతే నమః । గరుడాసనవల్లభాయ । ఘనకారుణ్యవతే ।
జేత్రే । ఘనకృతే । ఘూర్జరార్చితాయ । శరదగ్ధరిపవే । శూరాయ ।
శూన్యరూపాయ । శుచిస్మితాయ । దృశ్యాయ । అదృశ్యాయ । దరీసంస్థాయ ।
దహరాకాశగోచరాయ । లతాయై । క్షుపాయ । తరవే । గుల్మాయ । వానస్పత్యాయ ।
వనస్పతయే నమః । ౪౦౦ ।

ఓం శతరుద్రజపప్రీతాయ నమః । శతరుద్రీయఘోషితాయ ।
శతాశ్వమేధసంరాధ్యాయ । శతార్కసదృశస్తుతయే । త్ర్యమ్బకాయ ।
త్రికకుదే । త్రీద్ధాయ । త్రీశాయ । త్రినయనాయ । త్రిపాయ । త్రిలోకనాథాయ ।
త్రాత్రే । త్రిమూర్తయే । త్రివిలాసవతే । త్రిభఙ్గినే । త్రిదశశ్రేష్ఠాయ ।
త్రిదివస్థాయ । త్రికారణాయ । త్రినాచికేజాయ । త్రితపసే నమః । ౪౨౦ ।

ఓం త్రివృత్కరణపణ్డితాయ నమః । ధామ్నే । ధామప్రదాయ । అధామ్నే ।
ధన్యాయ। ధనపతేః సుహృదే। ఆకాశాయ। అద్భుతసఙ్కాశాయ ।
ప్రకాశజితభాస్కరాయ । ప్రభావతే । ప్రస్థవతే । పాత్రే ।
పారిప్లవవివర్జితాయ । హరాయ । స్మరహరాయ । హర్త్రే । హతదైత్యాయ ।
హితార్పణాయ । ప్రపఞ్చరహితాయ । పఞ్చకోశాత్మనే నమః । ౪౪౦ ।

ఓం పఞ్చతాహరాయ నమః । కూటస్థాయ । కూపసదృశాయ । కులీనార్చ్యాయ ।
కులప్రభాయ । దాత్రే । ఆనన్దమయాయ । అదీనాయ । దేవదేవాయ । దిగాత్మకాయ ।
మహామహిమవతే । మాత్రే । మాలికాయ । మాన్త్రవర్ణికాయ । శాస్త్రతత్త్వాయ ।
శాస్త్రసారాయ । శాస్త్రయోనయే । శశిప్రభాయ । శాన్తాత్మనే ।
శారదారాధ్యాయ నమః । ౪౬౦ ।

ఓం శర్మదాయ నమః । శాన్తిదాయ । సుహృదే । ప్రాణదాయ । ప్రాణభృతే ।
ప్రాణాయ । ప్రాణినాం హితకృతే । పణాయ । పుణ్యాత్మనే । పుణ్యకృల్లభ్యాయ ।
పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదాయ । పుణ్యశ్లోకాయ । పుణ్యగుణాయ । పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ ।
పుణ్యలోకప్రదాయ । పుణ్యాయ । పుణ్యాఢ్యాయ । పుణ్యదర్శనాయ ।
బృహదారణ్యకగతాయ । అభూతాయ నమః । ౪౮౦ ।

ఓం భూతాదిపాదవతే నమః । ఉపాసిత్రే । ఉపాస్యరూపాయ ।
ఉన్నిద్రకమలార్చితాయ । ఉపాంశుజపసుప్రీతాయ । ఉమార్ధాఙ్గశరీరవతే ।
పఞ్చాక్షరీమహామన్త్రోపదేష్ట్రే । పఞ్చవక్త్రకాయ ।
పఞ్చాక్షరీజపప్రీతాయ । పఞ్చాక్షర్యధిదేవతాయై । బలినే ।
బ్రహ్మశిరశ్ఛేత్రే । బ్రాహ్మణాయ । బ్రాహ్మణశ్రుతాయ । అశఠాయ । అరతయే ।
అక్షుద్రాయ । అతులాయ । అక్లీబాయ । అమానుషాయ నమః । ౫౦౦ ।

ఓం అన్నదాయ నమః । అన్నప్రభవే । అన్నాయ । అన్నపూర్ణాసమీడితాయ । అనన్తాయ ।
అనన్తసుఖదాయ । అనఙ్గరిపవే । ఆత్మదాయ । గుహాం ప్రవిష్టాయ । గుహ్యాత్మనే ।
గుహతాతాయ । గుణాకరాయ । విశేషణవిశిష్టాయ । విశిష్టాత్మనే ।
విశోధనాయ । అపాంసులాయ । అగుణాయ । అరాగిణే । కామ్యాయ । కాన్తాయ నమః । ౫౨౦ ।

See Also  Narayaniyam Ekonapancasattamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 49

ఓం కృతాగమాయ నమః । శ్రుతిగమ్యాయ । శ్రుతిపరాయ । శ్రుతోపనిషదాం
గతయే । నిచాయ్యాయ । నిర్గుణాయ । నీతాయ । నిగమాయ । నిగమాన్తగాయ ।
నిష్కలాయ । నిర్వికల్పాయ । నిర్వికారాయ । నిరాశ్రయాయ । నిత్యశుద్ధాయ ।
నిత్యముక్తాయ । నిత్యతృప్తాయ । నిరాత్మకాయ । నికృతిజ్ఞాయ । నీలకణ్ఠాయ ।
నిరుపాధయే నమః । ౫౪౦ ।

ఓం నిరీతికాయ నమః । అస్థూలాయ । అనణవే । అహ్నస్వాయ । అనుమానేతరస్మై ।
అసమాయ । అద్భ్యః । అపహతపాప్మనే । అలక్ష్యార్థాయ । అలఙ్కృతాయ ।
జ్ఞానస్వరూపాయ । జ్ఞానాత్మనే । జ్ఞానాభాసదురాసదాయ । అత్త్రే । సత్తాపహృతే ।
సత్తాయై । ప్రత్తాప్రత్తాయ । ప్రమేయజితే । అన్తరాయ । అన్తరకృతే నమః । ౫౬౦ ।

ఓం మన్త్రే నమః । ప్రసిద్ధాయ । ప్రమథాధిపాయ । అవస్థితాయ । అసమ్భ్రాన్తాయ ।
అభ్రాన్తాయ । అభ్రాన్తవ్యవస్థితాయ । ఖట్వాఙ్గధృతే । ఖడ్గధృతాయ ।
మృగధృతే । డమరున్దధతే । విద్యోపాస్యాయ । విరాడ్రూపాయ । విశ్వవన్ద్యాయ ।
విశారదాయ । విరిఞ్చిజనకాయ । వేద్యాయ । వేదాయ । వేదైకవేదితాయ ।
అపదాయ నమః । ౫౮౦ ।

ఓం జవనాయ నమః । అపాణయో గ్రహీత్రే । అచక్షుషే । ఈక్షకాయ । అకర్ణాయ ।
ఆకర్ణయిత్రే । అనాసాయ । ఘ్రాత్రే । బలోద్ధతాయ । అమనసే । మననైకగమ్యాయ ।
అబుద్ధయే । బోధయిత్రే । బుధాయ । ఓం । తస్మై । సతే । అసతే ।
ఆధాయ్యాయ నమః । ౬౦౦ ।

ఓం క్షరాయ నమః । అక్షరాయ । అవ్యయాయ । చేతనాయ । అచేతనాయ ।
చితే । యస్మై । కస్మై । క్షేమాయ । కలాలియాయ । కలాయ । ఏకస్మై ।
అద్వితీయాయ । పరమాయ బ్రహ్మణే । ఆద్యన్తనిరీక్షకాయ । ఆపద్ధ్వాన్తరవయే ।
పాపమహావనకుఠారకాయ । కల్పాన్తదృశే । కల్పకరాయ ।
కలినిగ్రహవన్దనాయ నమః । ౬౨౦ ।

ఓం కపోలవిజితాదర్శాయ నమః । కపాలినే । కల్పపాదపాయ । అమ్భోధరసమాయ ।
కుమ్భోద్భవముఖ్యర్షిసన్నుతాయ । జీవితాన్తకరాయ । జీవాయ । జఙ్ఘాలాయ ।
జనిదుఃఖహృతే । జాత్యాదిశూన్యాయ । జన్మాదివర్జితాయ । జన్మఖణ్డనాయ ।
సుబుద్ధయే । బుద్ధికృతే । బోద్ధ్రే । భూమ్నే । భూభారహారకాయ । భువే ।
ధురే । జురే నమః । ౬౪౦ ।

ఓం గిరే నమః । స్మృతయే । మేధాయై । శ్రీధామ్నే । శ్రియే । హ్రియే । భియే ।
అస్వతన్త్రాయ । స్వతన్త్రేశాయ । స్మృతమాత్రాఘనాశనాయ । చర్మామ్బరధరాయ ।
చణ్డాయ । కర్మిణే । కర్మఫలప్రదాయ । అప్రధానాయ । ప్రధానాత్మనే ।
పరమాణవే । పరాత్మవతే । ప్రణవార్థోపదేష్ట్రే । ప్రణవార్థాయ నమః । ౬౬౦ ।

ఓం పరన్తపాయ నమః । పవిత్రాయ । పావనాయ । అపాపాయ । పాపనాశనవన్దనాయ ।
చతుర్భుజాయ । చతుర్దంష్ట్రాయ । చతురక్షాయ । చతుర్ముఖాయ ।
చతుర్దిగీశసమ్పూజ్యాయ । చతురాయ । చతురాకృతయే । హవ్యాయ । హోత్రాయ ।
హవిషే । ద్రవ్యాయ । హవనార్థజుహూమయాయ । ఉపభృతే । స్వధితయే ।
స్ఫయాత్మనే నమః । ౬౮౦ ।

ఓం హవనీయపశవే నమః । వినీతాయ । వేషధృతే । విదుషే । వియతే ।
విష్ణవే । వియద్గతయే । రామలిఙ్గాయ । రామరూపాయ । రాక్షసాన్తకరాయ ।
రసాయ । గిరయే । నద్యై । నదాయ । అమ్భోధయే । గ్రహేభ్యః । తారాభ్యః ।
నభసే । దిగ్భ్యః । మరవే నమః । ౭౦౦ ।

ఓం మరీచికాయై నమః । అధ్యాసాయ । మణిభూషాయ । మనవే । మతయే ।
మరుద్భ్యః । పరివేష్టభ్యః । కణ్ఠేమరకతద్యుతయే । స్ఫటికాభాయ ।
సర్పధరాయ । మనోమయాయ । ఉదీరితాయ । లీలామయజగత్సృష్టయే ।
లోలాశయసుదూరగాయ । సృష్ట్యాదిస్థితయే । అవ్యక్తాయ । కేవలాత్మనే ।
సదాశివాయ । సల్లిఙ్గాయ । సత్పథస్తుత్యాయ నమః । ౭౨౦ ।

ఓం స్ఫోటాత్మనే నమః । పురుషాయావ్యయాయ । పరమ్పరాగతాయ । ప్రాతః ।
సాయమ్ । రాత్రయే । మధ్యాహ్నాయ । కలాభ్యః । నిమేషేభ్యః । కాష్ఠాభ్యః ।
ముహూర్తేభ్యః । ప్రహరేభ్యః । దినేభ్యః । పక్షాభ్యామ్ । మాసేభ్యః ।
అయనాభ్యామ్ । వత్సరాయ । యుగేభ్యః । మన్వన్తరాయ । సన్ధ్యాయై నమః । ౭౪౦ ।

ఓం చతుర్ముఖదినావధయే నమః । సర్వకాలస్వరూపాత్మనే । సర్వజ్ఞాయ ।
సత్కలానిధయే । సన్ముఖాయ । సద్గుణస్తుత్యాయ । సాధ్వసాధువివేకదాయ ।
సత్యకామాయ । కృపారాశయే । సత్యసఙ్కల్పాయ । ఏషిత్రే । ఏకాకారాయ ।
ద్విప్రకారతనుమతే । త్రిలోచనాయ । చతుర్బాహవే । పఞ్చముఖాయ ।
షడ్గుణాయ । షణ్ముఖప్రియాయ । సప్తర్షిపూజ్యపాదాబ్జాయ ।
అష్టమూర్తయే నమః । ౭౬౦ ।

ఓం అరిష్టదాయ నమః । నవప్రజాపతికరాయ ।
దశదిక్షుప్రపూజితాయ । ఏకాదశరుద్రాత్మనే । ద్వాదశాదిత్యసంస్తుతాయ।
త్రయోదశద్వీపయుక్తమహీమణ్డలవిశ్రుతాయ । చతుర్దశమనుస్రష్ట్రే ।
చతుర్దశసమద్వయాయ । పఞ్చదశాహాత్మపక్షాన్తరాధనీయకాయ ।
విలసత్షోడశకలాపూర్ణచన్ద్రసమప్రభాయ ।
మిలత్సప్తదశాఙ్గాఢ్యలిఙ్గదేహాభిమానవతే ।
అష్టాదశమహాపర్వభారతప్రతిపాదితాయ ।
ఏకోనవింశతిమహాయజ్ఞసంస్తుతసద్గుణాయ । వింశతిప్రథితక్షేత్రనివాసినే ।
వంశవర్ధనాయ । త్రింశద్దినాత్మమాసాన్తపితృపూజనతర్పితాయ ।
చత్వారింశత్సమధికపఞ్చాహార్చాదితర్పితాయ । పఞ్చాశద్వత్సరాతీత-
బ్రహ్మనిత్యప్రపూజితాయ । పూర్ణషష్ట్యబ్దపురుషప్రపూజ్యాయ ।
పావనాకృతయే నమః । ౭౮౦ ।

See Also  Brihannila’S Tantra Kali 1000 Names – Sahasranama Stotram In Kannada

ఓం దివ్యైకసప్తతియుగమన్వన్తరసుఖప్రదాయ నమః ।
అశీతివర్షవిప్రైరప్యర్చనీయపదామ్బుజాయ ।
నవత్యధికషట్కృచ్ఛ్రప్రాయశ్చిత్తశుచిప్రియాయ । శతలిఙ్గాయ ।
శతగుణాయ । శతచ్ఛిద్రాయ । శతోత్తరాయ । సహస్రనయనాదేవ్యాయ ।
సహస్రకమలార్చితాయ । సహస్రనామసంస్తుత్యాయ । సహస్రకిరణాత్మకాయ ।
అయుతార్చనసన్దత్తసర్వాభీష్టాయ । అయుతప్రదాయ । అయుతాయ ।
శతసాహస్రసుమనోఽర్చకమోక్షదాయ । కోటికోట్యణ్డనాథాయ ।
శ్రీకామకోట్యర్చనప్రియాయ । శ్రీకామనాసమారాధ్యాయ ।
శ్రితాభీష్టవరప్రదాయ । వేదపారాయణప్రీతాయ నమః । ౮౦౦ ।

ఓం వేదవేదాఙ్గపారగాయ నమః । వైశ్వానరాయ । విశ్వవన్ద్యాయ ।
వైశ్వానరతనవే । వశినే । ఉపాదానాయ । నిమిత్తాయ । కారణద్వయరూపవతే ।
గుణసారాయ । గుణాసారాయ । గురులిఙ్గాయ । గణేశ్వరాయ ।
సాఙ్ఖ్యాదియుక్త్యచలితాయ । సాఙ్ఖ్యయోగసమాశ్రయాయ । మహస్రశీర్షాయ ।
అనన్తాత్మనే । సహస్రాక్షాయ । సహస్రపదే । క్షాన్తయే । శాన్తయే నమః । ౮౨౦ ।

ఓం క్షితయే నమః । కాన్తయే। ఓజసే। తేజసే। ద్యుతయే। నిధయే । విమలాయ ।
వికలాయ । వీతాయ । వసునే । వాసవసన్నుతాయ । వసుప్రదాయ । వసవే ।
వస్తునే । వక్త్రే । శ్రోత్రే । శ్రుతిస్మృతిభ్యామ్ । ఆజ్ఞాప్రవర్తకాయ ।
ప్రజ్ఞానిధయే । నిధిపతిస్తుతాయ నమః । ౮౪౦ ।

ఓం అనిన్దితాయ నమః । అనిన్దితకృతే । తనవే । తనుమతాం వరాయ ।
సుదర్శనప్రదాయ । సోత్రే । సుమనసే । సుమనఃప్రియాయ । ఘృతదీపప్రియాయ ।
గమ్యాయ । గాత్రే । గానప్రియాయ । గవే । పీతచీనాంశుకధరాయ ।
ప్రోతమాణిక్యభూషణాయ । ప్రేతలోకార్గలాపాదాయ । ప్రాతరబ్జసమాననాయ ।
త్రయీమయాయ । త్రిలోకేడ్యాయ । త్రయీవేద్యాయ నమః । ౮౬౦ ।

ఓం త్రితార్చితాయ నమః । సూర్యమణ్డలసంస్థాత్రే । సూరిమృగ్యపదామ్బుజాయ ।
అప్రమేయాయ । అమితానన్దాయ । జ్ఞానమార్గప్రదీపకాయ । భక్త్యా పరిగృహీతాయ ।
భక్తానామభయఙ్కరాయ । లీలాగృహీతదేహాయ । లీలాకైవల్యకృత్యకృతే ।
గజారయే । గజవక్త్రాఙ్కాయ । హంసాయ । హంసప్రపూజితాయ । భావనాభావితాయ ।
భర్త్రే । భారభృతే । భూరిదాయ । అబ్రువతే । సహస్రధామ్నే నమః । ౮౮౦ ।

ఓం ద్యుతిమతే నమః । ద్రుతజీవగతిప్రదాయ । భువనస్థితసంవేశాయ ।
భవనే భవనేఽర్చితాయ । మాలాకారమహాసర్పాయ । మాయాశబలవిగ్రహాయ ।
మృడాయ । మేరుమహేష్వాసాయ । మృత్యుసంయమకారకాయ । కోటిమారసమాయ।
కోటిరుద్రసంహితయా ధృతాయ। దేవసేనాపతిస్తుత్యాయ । దేవసేనాజయప్రదాయ ।
మునిమణ్డలసంవీతాయ । మోహఘ్ననయనేక్షణాయ । మాతాపితృసమాయ ।
మానదాయినే । మానిసుదుర్లభాయ । శివముఖ్యావతారాయ ।
శివాద్వైతప్రకాశకాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఓం శివనామావలిస్తుత్యాయ నమః । శివఙ్కరపదార్చనాయ । కరుణావరుణావాసాయ ।
కలిదోషమలాపహాయ । గురుక్రౌర్యహరాయ । గౌరసర్షపప్రీతమానసాయ ।
పాయసాన్నప్రియాయ । ప్రేమనిలయాయ । అయాయ । అనిలాయ । అనలాయ । వర్ధిష్ణవే ।
వర్ధకాయ । వృద్ధాయ । బేదాన్తప్రతిపాదితాయ । సుదర్శనప్రదాయ । శూరాయ ।
శూరమానిపరాభవినే । ప్రదోషార్చ్యాయ। ప్రకృష్టేజ్యాయ నమః । ౯౨౦ ।

ఓం ప్రజాపతయే నమః । ఇలాపతయే । మానసార్చనసన్తుష్టాయ ।
ముక్తామణిసమప్రభాయ । సర్వపాపౌఘసంహర్త్రే । సర్వమౌనిజనప్రియాయ ।
సర్వాఙ్గసున్దరాయ। సర్వనిగమాన్తకృతాలయాయ। సర్వక్షేత్రైకనిలయాయ।
సర్వక్షేత్రజ్ఞరూపవతే । సర్వేశ్వరాయ । సర్వఘనాయ । సర్వదృశే ।
సర్వతోముఖాయ । ధర్మసేతవే । సద్గతిదాయ । సర్వసత్కారసత్కృతాయ ।
అర్కమణ్డలసంస్థాయినే । అర్కపుష్పార్చనప్రియాయ । కల్పాన్తశిష్టాయ నమః । ౯౪౦ ।

ఓం కాలాత్మనే నమః । కామదాహకలోచనాయ । ఖస్థాయ । ఖచరసంస్తుత్యాయ ।
ఖగధామ్నే । రుచామ్పతయే । ఉపమర్దసహాయ । సూక్ష్మాయ । స్థూలాయ । స్థాత్రే ।
స్థితిప్రదాయ । త్రిపురారయే । స్త్రియాఽయుక్తాయ । ఆత్మానాత్మవివేకదాయ ।
సఙ్ఘర్షకృతే । సఙ్కరహృతే । సఞ్చితాగామినాశకాయ ।
ప్రారబ్ధవీర్యశూన్యత్వకారకాయ । ప్రాయణాన్తకాయ । భవాయ నమః । ౯౬౦ ।

ఓం భూతలయస్థానాయ నమః । భవఘ్నాయ । భూతనాయకాయ । మృత్యుఞ్జయాయ ।
మాతృసమాయ । నిర్మాత్రే । నిర్మమాయ । అన్తగాయ । మాయాయవనికాచ్ఛేత్రే ।
మాయాతీతాత్మదాయకాయ । సమ్ప్రసాదాయ । సత్ప్రసాదాయ । స్వరూపజ్ఞానదాయకాయ ।
సుఖాసీనాయ । సురైః సేవ్యాయ । సున్దరాయ । మన్దిరాన్తగాయ ।
బ్రహ్మవిద్యామ్బికానాథాయ । బ్రహ్మణ్యాయ । బ్రహ్మతాప్రదాయ నమః । ౯౮౦ ।

ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః । అనతిగ్రాహ్యాయ । అచ్యుతాయ । అచ్యుతసమాశ్రయాయ ।
అహమ్బ్రహ్మేత్యనుభవసాక్షిణే । అక్షినిలయాయ । అక్షయాయ । ప్రాణాపానాత్మకాయ ।
ప్రాణినిలయాయ । ప్రాణవత్ప్రభవే । అనన్యార్థశ్రుతిగణాయ । అనన్యసదృశాయ ।
అన్వయినే । స్తోత్రపారాయణప్రీతాయ । సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ ।
అపమృత్యుహరాయ । భక్తసౌఖ్యకృతే । భక్తభావనాయ । ఆయుఃప్రదాయ ।
రోగహరాయ నమః । ౧౦౦౦ ।

ఓం ధనదాయ నమః । ధన్యభావితాయ । సర్వాశాపూరకాయ ।
సర్వభక్తసఙ్ఘేష్టదాయకాయ । నాథాయ । నామావలీపూజాకర్తుర్దుర్గతిహారకాయ ।
శ్రీమేధాదక్షిణామూర్తగురవే । మేధావివర్ధకాయ నమః । ౧౦౦౮ ।

ఇతి స్కాన్దే విష్ణుసంహితాన్తార్గతం శ్రీదక్షిణామూర్తిసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Sri Dakshinamurti 3 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil