1000 Names Of Sri Dakshinamurthy 3 In Malayalam

॥ 1000 Names of Sri Dakshinamurthy 3 Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തി സഹസ്രനാമാവലിഃ 3॥
ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ധ്യാനം ।
സ്ഫടികരജതവര്‍ണാം മൌക്തികീമക്ഷമാലാം
അമൃതകലശവിദ്യാം ജ്ഞാനമുദ്രാം കരാബ്ജൈഃ ।
ദധതമുരഗകക്ഷം ചന്ദ്രചൂഡം ത്രിനേത്രം
വിബുധമുരഗഭൂഷം ദക്ഷിണാമൂര്‍തിമീഡേ ॥

ഓം ദയാവതേ നമഃ । ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ । ചിന്‍മുദ്രാങ്കിതപാണയേ । ബീജാക്ഷരാങ്ഗായ ।
ബീജാത്മനേ । ബൃഹതേ । ബ്രഹ്മണേ । ബൃഹസ്പതയേ । മുദ്രാതീതായ । മുദ്രായുക്തായ ।
മാനിനേ । മാനവിവര്‍ജിതായ । മീനകേതുജയിനേ । മേഷവൃഷാദിഗണവര്‍ജിതായ ।
മഹ്യാദിമൂര്‍തയേ । മാനാര്‍ഹായ । മായാതീതായ । മനോഹരായ । അജ്ഞാനധ്വംസകായ ।
വിധ്വസ്തതമസേ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം വീരവല്ലഭായ നമഃ । ഉപദേഷ്ട്രേ । ഉമാര്‍ധാങ്ഗായ । ഉകാരാത്മനേ ।
ഉഡുനിര്‍മലായ । തത്ത്വോപദേഷ്ട്രേ । തത്ത്വജ്ഞായ । തത്ത്വമര്‍ഥസ്വരൂപവതേ ।
ജ്ഞാനിഗംയായ । ജ്ഞാനരൂപായ । ജ്ഞാതൃജ്ഞേയസ്വരൂപവതേ । വേദാന്തവേദ്യായ ।
വേദാത്മനേ । വേദാര്‍ഥാത്മപ്രകാശകായ । വഹ്നിരൂപായ । വഹ്നിധരായ ।
വര്‍ഷമാസവിവര്‍ജിതായ । സനകാദിഗുരവേ । സര്‍വസ്മൈ ।
സര്‍വാജ്ഞാനവിഭേദകായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം സാത്ത്വികായ നമഃ । സത്ത്വസമ്പൂര്‍ണായ । സത്യായ । സത്യപ്രിയായ । സ്തുതായ ।
സൂനേ । യവപ്രിയായ । യഷ്ട്രേ । യഷ്ടവ്യായ । യഷ്ടിധാരകായ । യജ്ഞപ്രിയായ ।
യജ്ഞതനവേ । യായജൂകസമര്‍ചിതായ । സതേ । സമായ । സദ്ഗതയേ । സ്തോത്രേ ।
സമാനാധികവര്‍ജിതായ । ക്രതവേ । ക്രിയാവതേ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം കര്‍മജ്ഞായ നമഃ । കപര്‍ദിനേ । കലിവാരണായ । വരദായ । വത്സലായ ।
വാഗ്മിനേ । വശസ്ഥിതജഗത്ത്രയായ । വടമൂലനിവാസിനേ । വര്‍തമാനായ ।
വശിനേ । വരായ । ഭൂമിഷ്ഠായ । ഭൂതിദായ । ഭൂതായ । ഭൂമിരൂപായ ।
ഭുവഃ പതയേ । ആര്‍തിഘ്നായ । കീര്‍തിമതേ । കീര്‍ത്യായ ।
കൃതാകൃതജഗദ്ഗുരവേ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം ജങ്ഗമസ്വസ്തരവേ നമഃ । ജഹ്നുകന്യാലങ്കൃതമസ്തകായ ।
കടാക്ഷകിങ്കരീഭൃത്ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രായ । കൃതാകൃതായ । ദമിനേ । ദയാഘനായ
അദംയായ । അനഘായ । ഘനഗലായ । ഘനായ । വിജ്ഞാനാത്മനേ । വിരാജേ ।
വീരായ । പ്രജ്ഞാനഘനായ । ഈക്ഷിത്രേ । പ്രാജ്ഞായ । പ്രാജ്ഞാര്‍ചിതപദായ ।
പാശച്ഛേത്രേ । അപരാങ്മുഖായ । വിശ്വായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം വിശ്വേശ്വരായ നമഃ । വേത്ത്രേ । വിനയാരാധ്യവിഗ്രഹായ ।
പാശാങ്കുശലസത്പാണയേ । പാശഭൃദ്വന്ദിതായ । പ്രഭവേ । അവിദ്യാനാശകായ ।
വിദ്യാദായകായ । വിധിവര്‍ജിതായ । ത്രിനേത്രായ । ത്രിഗുണായ । ത്രേതായൈ ।
തൈജസായ । തേജസാം നിധയേ । രസായ । രസാത്മനേ । രസ്യാത്മനേ ।
രാകാചന്ദ്രസമപ്രഭായ । തത്ത്വമസ്യാദി വാക്യാര്‍ഥപ്രകാശനപരായണായ ।
ജ്യോതീരൂപായ നമഃ । 120 ।

ഓം ജഗത്സ്രഷ്ട്രേ നമഃ । ജങ്ഗമാജങ്ഗമപ്രഭവേ । അന്തര്യാമിണേ ।
മന്ത്രരൂപായ । മന്ത്രതന്ത്രവിഭാഗകൃതേ । ജ്ഞാനദായ । അജ്ഞാനദായ । ജ്ഞാത്രേ ।
ജ്ഞാനായ । ജ്ഞേയായ । ജ്ഞപൂജിതായ । വിശ്വകര്‍മണേ । വിശ്വഹൃദ്യായ ।
വിജ്ഞാത്രേ । വിവിധാകൃതയേ । ബഹവേ । ബഹുഗുണായ । ബ്രഹ്മണേ । അബ്രഹ്മണേ ।
അബാഹ്യായ നമഃ । 140 ।

ഓം അബൃഹതേ നമഃ । ബലിനേ । ദയാലവേ । ദനുജാരാതയേ । ദമിതാശേഷദുര്‍ജനായ ।
ദുഃഖഹന്ത്രേ । ദുര്‍ഗതിഘ്നായ । ദുഷ്ടദൂരായ । ദുരങ്കുശായ ।
സര്‍വരോഗഹരായ । ശാന്തായ । സമാധികവിവര്‍ജിതായ । അന്തര്യാമിണേ ।
അതസീപുഷ്പസദൃശായ । വികന്ധരായ । കാലായ । കാലാന്തകായ । കല്യായ ।
കലഹാന്തകൃതേ । ഈശ്വരായ । കവയേ നമഃ । 160 । (+1)

ഓം കവിവരസ്തുത്യായ നമഃ । കലിദോഷവിനാശകൃതേ । ഈശായ ।
ഈക്ഷാപൂര്‍വസൃഷ്ടികര്‍ത്രേ । കര്‍ത്രേ । ക്രിയാന്വയിനേ । പ്രകാശരൂപായ ।
പാപൌഘഹന്ത്രേ । പാവകമൂര്‍തിമതേ । ആകാശാത്മനേ । ആത്മവതേ । ആത്മനേ ।
ലിങ്ഗദക്ഷിണദിക്സ്ഥിതായ । അലിങ്ഗായ । ലിങ്ഗരൂപായ । ലിങ്ഗവതേ ।
ലങ്ഘിതാന്തകായ । ലയിനേ। ലയപ്രദായ। ലേത്രേ നമഃ । 180 ।

ഓം പാര്‍ഥദിവ്യാസ്ത്രദായ നമഃ । പൃഥവേ। കൃശാനുരേതസേ । കൃത്താരയേ ।
കൃതാകൃതജഗത്തനവേ । ദഹരായ । അഹരഹഃസ്തുത്യായ । സനന്ദനവരപ്രദായ ।
ശംഭവേ । ശശികലാചൂഡായ । ശംയാകകുസുമപ്രിയായ । ശാശ്വതായ ।
ശ്രീകരായ । ശ്രോത്രേ । ശരീരിണേ । ശ്രീനികേതനായ । ശ്രുതിപ്രിയായ ।
ശ്രുതിസമായ । ശ്രുതായ । ശ്രുതവതാം വരായ നമഃ । 200 ।

ഓം അമോഘായ നമഃ । അനതിഗംയായ । അര്‍ച്യായ । മോഹഘ്നായ । മോക്ഷദായ ।
മുനയേ । അര്‍ഥകൃതേ । പ്രാര്‍ഥിതാശേഷദാത്രേ । അര്‍ഥായ । അര്‍ഥവതാം വരായ ।
ഗന്ധര്‍വനഗരപ്രഖ്യായ। ഗഗനാകാരവതേ । ഗതയേ । ഗുണഹീനായ। ഗുണിവരായ ।
ഗണിതാശേഷവിഷ്ടപായ । പരമാത്മനേ । പശുപതയേ । പരമാര്‍ഥായ ।
പുരാതനായ നമഃ । 220 ।

ഓം പുരുഷാര്‍ഥപ്രദായ നമഃ । പൂജ്യായ । പൂര്‍ണായ । പൂര്‍ണേന്ദുസുന്ദരായ ।
പരസ്മൈ । പരഗുണായ । അപാര്‍ഥായ । പുരുഷോത്തമസേവിതായ । പുരാണായ ।
പുണ്ഡരീകാക്ഷായ । പണ്ഡിതായ । പണ്ഡിതാര്‍ചിതായ । വഞ്ചനാദൂരഗായ । വായവേ ।
വാസിതാശേഷവിഷ്ടപായ । ഷഡ്വര്‍ഗജിതേ । ഷഡ്ഗുണകായ । ഷണ്ഢതാവിനിവാരകായ ।
ഷട്കര്‍മഭൂസുരാരാധ്യായ । ഷഷ്ടികൃതേ നമഃ । 240 ।

ഓം ഷണ്‍മുഖാങ്ഗകായ നമഃ। മഹേശ്വരായ । മഹാമായായ । മഹാരൂപായ ।
മഹാഗുണായ । മഹാവീര്യായ । മഹാധൈര്യായ । മഹാകര്‍മണേ । മഹാപ്രഭവേ।
മഹാപൂജ്യായ। മഹാസ്ഥാനായ । മഹാദേവായ। മഹാപ്രിയായ । മഹാനടായ ।
മഹാഭൂഷായ । മഹാബാഹവേ । മഹാബലായ । മഹാതേജസേ । മഹാഭൂതായ ।
മഹാതാണ്ഡവകൃതേ നമഃ । 260 ।

See Also  1000 Names Of Sri Gayatri Devi – Sahasranama Stotram In Bengali

ഓം മഹതേ നമഃ । ഫാലേക്ഷണായ । ഫണധരാകല്‍പായ । ഫുല്ലാബ്ജലോചനായ ।
മഹാകൈലാസനിലയായ । മഹാത്മനേ । മൌനവതേ । മൃദവേ । ശിവായ।
ശിവങ്കരായ । ശൂലിനേ। ശിവലിങ്ഗായ । ശിവാകൃതയേ । ശിവഭസ്മധരായ ।
അശാന്തായ । ശിവരൂപായ । ശിവാപ്രിയായ । ബ്രഹ്മവിദ്യാത്മകായ ।
ബ്രഹ്മക്ഷത്രവൈശ്യപ്രപൂജിതായ । ഭവാനീവല്ലഭായ നമഃ । 280 ।

ഓം ഭവ്യായ നമഃ । ഭവാരണ്യദവാനലായ । ഭദ്രപ്രിയായ । ഭദ്രമൂര്‍തയേ ।
ഭാവുകായ । ഭവിനാം പ്രിയായ । സോമായ । സനത്കുമാരേഡ്യായ । സാക്ഷിണേ ।
സോമാവതംസകായ । ശങ്കരായ । ശങ്ഖധവലായ । അശരീരിണേ ।
ശീതദര്‍ശനായ । പര്‍വാരാധനസന്തുഷ്ടായ । ശര്‍വായ । സര്‍വതനവേ ।
സുമിനേ । ഭൂതനാഥായ । ഭൂതഭവ്യവിപന്നാശനതത്പരായ നമഃ । 300 ।

ഓം ഗുരുവരാര്‍ചനപ്രീതായ നമഃ । ഗുരവേ । ഗുരുകൃപാകരായ । അഘോരായ ।
ഘോരരൂപാത്മനേ । വൃഷാത്മനേ । വൃഷവാഹനായ । അവൃഷായ । അനുപമായ ।
അമായായ । അകൃതായ। അര്‍കാഗ്നീന്ദുനേത്രവതേ । ധര്‍മോപദേഷ്ട്രേ । ധര്‍മജ്ഞായ ।
ധര്‍മാധര്‍മഫലപ്രദായ । ധര്‍മാര്‍ഥകാമദായ । ധാത്രേ । വിധാത്രേ ।
വിശ്വസന്നുതായ । ഭസ്മാലങ്കൃതസര്‍വാങ്ഗായ നമഃ । 320 ।

ഓം ഭസ്മിതാശേഷവിഷ്ടപായ നമഃ । ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷദ്ഗംയായ ।
ഛന്ദോഗപരിനിഷ്ഠിതായ । ഛന്ദഃ സ്വരൂപായ । ഛന്ദാത്മനേ । ആച്ഛാദിതാകാശായ ।
ഊര്‍ജിതായ । ശര്‍കരാക്ഷീരസമ്പക്വചണകാന്നപ്രിയായ । ശിശവേ ।
സൂര്യായ । ശശിനേ । കുജായ। സോംയായ । ജീവായ । കാവ്യായ । ശനൈശ്ചരായ ।
സൈംഹികേയായ । കേതൂഭൂതായ । നവഗ്രഹമയായ । നുതായ നമഃ । 340 ।

ഓം നമോവാകപ്രിയായ നമഃ। നേത്രേ । നീതിമതേ । നീതവിഷ്ടപായ ।
നവായ । അനവായ । നവര്‍ഷിസ്തുത്യായ । നീതിവിശാരദായ ।
ഋഷിമണ്ഡലസംവീതായ । ഋണഹര്‍ത്രേ । ഋതപ്രിയായ । രക്ഷോഘ്നായ ।
രക്ഷിത്രേ । രാത്രിഞ്ചരപ്രതിഭയസ്മൃതയേ । ഭര്‍ഗായ । വര്‍ഗോത്തമായ ।
ഭാത്രേ । ഭവരോഗചികിത്സകായ । ഭഗവതേ । ഭാനുസദൃശായ നമഃ । 360 ।

ഓം ഭാവജ്ഞായ നമഃ। ഭാവസംസ്തുതായ । ബലാരാതിപ്രിയായ ।
വില്വപല്ലവാര്‍ചനതോഷിതായ । ധഗദ്ധഗന്നൃത്തപരായ ।
ധുത്തൂരകുസുമപ്രിയായ । ദ്രോണരൂപായ । ദ്രവീഭൂതായ । ദ്രോണപുഷ്പപ്രിയായ ।
ദ്രുതായ । ദ്രാക്ഷാസദൃശവാഗാഢ്യായ । ദാഡിമീഫലതോഷിതായ । ദൃശേ ।
ദൃഗാത്മനേ । ദൃശാം ദ്രഷ്ട്രേ । ദരിദ്രജനവല്ലഭായ । വാത്സല്യവതേ ।
വത്സരകൃതേ । വത്സീകൃതഹിമാലയായ । ഗങ്ഗാധരായ നമഃ । 380 ।

ഓം ഗഗനകൃതേ നമഃ । ഗരുഡാസനവല്ലഭായ । ഘനകാരുണ്യവതേ ।
ജേത്രേ । ഘനകൃതേ । ഘൂര്‍ജരാര്‍ചിതായ । ശരദഗ്ധരിപവേ । ശൂരായ ।
ശൂന്യരൂപായ । ശുചിസ്മിതായ । ദൃശ്യായ । അദൃശ്യായ । ദരീസംസ്ഥായ ।
ദഹരാകാശഗോചരായ । ലതായൈ । ക്ഷുപായ । തരവേ । ഗുല്‍മായ । വാനസ്പത്യായ ।
വനസ്പതയേ നമഃ । 400 ।

ഓം ശതരുദ്രജപപ്രീതായ നമഃ । ശതരുദ്രീയഘോഷിതായ ।
ശതാശ്വമേധസംരാധ്യായ । ശതാര്‍കസദൃശസ്തുതയേ । ത്ര്യംബകായ ।
ത്രികകുദേ । ത്രീദ്ധായ । ത്രീശായ । ത്രിനയനായ । ത്രിപായ । ത്രിലോകനാഥായ ।
ത്രാത്രേ । ത്രിമൂര്‍തയേ । ത്രിവിലാസവതേ । ത്രിഭങ്ഗിനേ । ത്രിദശശ്രേഷ്ഠായ ।
ത്രിദിവസ്ഥായ । ത്രികാരണായ । ത്രിനാചികേജായ । ത്രിതപസേ നമഃ । 420 ।

ഓം ത്രിവൃത്കരണപണ്ഡിതായ നമഃ । ധാംനേ । ധാമപ്രദായ । അധാംനേ ।
ധന്യായ। ധനപതേഃ സുഹൃദേ। ആകാശായ। അദ്ഭുതസങ്കാശായ ।
പ്രകാശജിതഭാസ്കരായ । പ്രഭാവതേ । പ്രസ്ഥവതേ । പാത്രേ ।
പാരിപ്ലവവിവര്‍ജിതായ । ഹരായ । സ്മരഹരായ । ഹര്‍ത്രേ । ഹതദൈത്യായ ।
ഹിതാര്‍പണായ । പ്രപഞ്ചരഹിതായ । പഞ്ചകോശാത്മനേ നമഃ । 440 ।

ഓം പഞ്ചതാഹരായ നമഃ । കൂടസ്ഥായ । കൂപസദൃശായ । കുലീനാര്‍ച്യായ ।
കുലപ്രഭായ । ദാത്രേ । ആനന്ദമയായ । അദീനായ । ദേവദേവായ । ദിഗാത്മകായ ।
മഹാമഹിമവതേ । മാത്രേ । മാലികായ । മാന്ത്രവര്‍ണികായ । ശാസ്ത്രതത്ത്വായ ।
ശാസ്ത്രസാരായ । ശാസ്ത്രയോനയേ । ശശിപ്രഭായ । ശാന്താത്മനേ ।
ശാരദാരാധ്യായ നമഃ । 460 ।

ഓം ശര്‍മദായ നമഃ । ശാന്തിദായ । സുഹൃദേ । പ്രാണദായ । പ്രാണഭൃതേ ।
പ്രാണായ । പ്രാണിനാം ഹിതകൃതേ । പണായ । പുണ്യാത്മനേ । പുണ്യകൃല്ലഭ്യായ ।
പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദായ । പുണ്യശ്ലോകായ । പുണ്യഗുണായ । പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനായ ।
പുണ്യലോകപ്രദായ । പുണ്യായ । പുണ്യാഢ്യായ । പുണ്യദര്‍ശനായ ।
ബൃഹദാരണ്യകഗതായ । അഭൂതായ നമഃ । 480 ।

ഓം ഭൂതാദിപാദവതേ നമഃ । ഉപാസിത്രേ । ഉപാസ്യരൂപായ ।
ഉന്നിദ്രകമലാര്‍ചിതായ । ഉപാംശുജപസുപ്രീതായ । ഉമാര്‍ധാങ്ഗശരീരവതേ ।
പഞ്ചാക്ഷരീമഹാമന്ത്രോപദേഷ്ട്രേ । പഞ്ചവക്ത്രകായ ।
പഞ്ചാക്ഷരീജപപ്രീതായ । പഞ്ചാക്ഷര്യധിദേവതായൈ । ബലിനേ ।
ബ്രഹ്മശിരശ്ഛേത്രേ । ബ്രാഹ്മണായ । ബ്രാഹ്മണശ്രുതായ । അശഠായ । അരതയേ ।
അക്ഷുദ്രായ । അതുലായ । അക്ലീബായ । അമാനുഷായ നമഃ । 500 ।

ഓം അന്നദായ നമഃ । അന്നപ്രഭവേ । അന്നായ । അന്നപൂര്‍ണാസമീഡിതായ । അനന്തായ ।
അനന്തസുഖദായ । അനങ്ഗരിപവേ । ആത്മദായ । ഗുഹാം പ്രവിഷ്ടായ । ഗുഹ്യാത്മനേ ।
ഗുഹതാതായ । ഗുണാകരായ । വിശേഷണവിശിഷ്ടായ । വിശിഷ്ടാത്മനേ ।
വിശോധനായ । അപാംസുലായ । അഗുണായ । അരാഗിണേ । കാംയായ । കാന്തായ നമഃ । 520 ।

See Also  1000 Names Of Sri Kundalini – Sahasranama Stotram In Tamil

ഓം കൃതാഗമായ നമഃ । ശ്രുതിഗംയായ । ശ്രുതിപരായ । ശ്രുതോപനിഷദാം
ഗതയേ । നിചായ്യായ । നിര്‍ഗുണായ । നീതായ । നിഗമായ । നിഗമാന്തഗായ ।
നിഷ്കലായ । നിര്‍വികല്‍പായ । നിര്‍വികാരായ । നിരാശ്രയായ । നിത്യശുദ്ധായ ।
നിത്യമുക്തായ । നിത്യതൃപ്തായ । നിരാത്മകായ । നികൃതിജ്ഞായ । നീലകണ്ഠായ ।
നിരുപാധയേ നമഃ । 540 ।

ഓം നിരീതികായ നമഃ । അസ്ഥൂലായ । അനണവേ । അഹ്നസ്വായ । അനുമാനേതരസ്മൈ ।
അസമായ । അദ്ഭ്യഃ । അപഹതപാപ്മനേ । അലക്ഷ്യാര്‍ഥായ । അലങ്കൃതായ ।
ജ്ഞാനസ്വരൂപായ । ജ്ഞാനാത്മനേ । ജ്ഞാനാഭാസദുരാസദായ । അത്ത്രേ । സത്താപഹൃതേ ।
സത്തായൈ । പ്രത്താപ്രത്തായ । പ്രമേയജിതേ । അന്തരായ । അന്തരകൃതേ നമഃ । 560 ।

ഓം മന്ത്രേ നമഃ । പ്രസിദ്ധായ । പ്രമഥാധിപായ । അവസ്ഥിതായ । അസംഭ്രാന്തായ ।
അഭ്രാന്തായ । അഭ്രാന്തവ്യവസ്ഥിതായ । ഖട്വാങ്ഗധൃതേ । ഖഡ്ഗധൃതായ ।
മൃഗധൃതേ । ഡമരുന്ദധതേ । വിദ്യോപാസ്യായ । വിരാഡ്രൂപായ । വിശ്വവന്ദ്യായ ।
വിശാരദായ । വിരിഞ്ചിജനകായ । വേദ്യായ । വേദായ । വേദൈകവേദിതായ ।
അപദായ നമഃ । 580 ।

ഓം ജവനായ നമഃ । അപാണയോ ഗ്രഹീത്രേ । അചക്ഷുഷേ । ഈക്ഷകായ । അകര്‍ണായ ।
ആകര്‍ണയിത്രേ । അനാസായ । ഘ്രാത്രേ । ബലോദ്ധതായ । അമനസേ । മനനൈകഗംയായ ।
അബുദ്ധയേ । ബോധയിത്രേ । ബുധായ । ഓം । തസ്മൈ । സതേ । അസതേ ।
ആധായ്യായ നമഃ । 600 ।

ഓം ക്ഷരായ നമഃ । അക്ഷരായ । അവ്യയായ । ചേതനായ । അചേതനായ ।
ചിതേ । യസ്മൈ । കസ്മൈ । ക്ഷേമായ । കലാലിയായ । കലായ । ഏകസ്മൈ ।
അദ്വിതീയായ । പരമായ ബ്രഹ്മണേ । ആദ്യന്തനിരീക്ഷകായ । ആപദ്ധ്വാന്തരവയേ ।
പാപമഹാവനകുഠാരകായ । കല്‍പാന്തദൃശേ । കല്‍പകരായ ।
കലിനിഗ്രഹവന്ദനായ നമഃ । 620 ।

ഓം കപോലവിജിതാദര്‍ശായ നമഃ । കപാലിനേ । കല്‍പപാദപായ । അംഭോധരസമായ ।
കുംഭോദ്ഭവമുഖ്യര്‍ഷിസന്നുതായ । ജീവിതാന്തകരായ । ജീവായ । ജങ്ഘാലായ ।
ജനിദുഃഖഹൃതേ । ജാത്യാദിശൂന്യായ । ജന്‍മാദിവര്‍ജിതായ । ജന്‍മഖണ്ഡനായ ।
സുബുദ്ധയേ । ബുദ്ധികൃതേ । ബോദ്ധ്രേ । ഭൂംനേ । ഭൂഭാരഹാരകായ । ഭുവേ ।
ധുരേ । ജുരേ നമഃ । 640 ।

ഓം ഗിരേ നമഃ । സ്മൃതയേ । മേധായൈ । ശ്രീധാംനേ । ശ്രിയേ । ഹ്രിയേ । ഭിയേ ।
അസ്വതന്ത്രായ । സ്വതന്ത്രേശായ । സ്മൃതമാത്രാഘനാശനായ । ചര്‍മാംബരധരായ ।
ചണ്ഡായ । കര്‍മിണേ । കര്‍മഫലപ്രദായ । അപ്രധാനായ । പ്രധാനാത്മനേ ।
പരമാണവേ । പരാത്മവതേ । പ്രണവാര്‍ഥോപദേഷ്ട്രേ । പ്രണവാര്‍ഥായ നമഃ । 660 ।

ഓം പരന്തപായ നമഃ । പവിത്രായ । പാവനായ । അപാപായ । പാപനാശനവന്ദനായ ।
ചതുര്‍ഭുജായ । ചതുര്‍ദംഷ്ട്രായ । ചതുരക്ഷായ । ചതുര്‍മുഖായ ।
ചതുര്‍ദിഗീശസമ്പൂജ്യായ । ചതുരായ । ചതുരാകൃതയേ । ഹവ്യായ । ഹോത്രായ ।
ഹവിഷേ । ദ്രവ്യായ । ഹവനാര്‍ഥജുഹൂമയായ । ഉപഭൃതേ । സ്വധിതയേ ।
സ്ഫയാത്മനേ നമഃ । 680 ।

ഓം ഹവനീയപശവേ നമഃ । വിനീതായ । വേഷധൃതേ । വിദുഷേ । വിയതേ ।
വിഷ്ണവേ । വിയദ്ഗതയേ । രാമലിങ്ഗായ । രാമരൂപായ । രാക്ഷസാന്തകരായ ।
രസായ । ഗിരയേ । നദ്യൈ । നദായ । അംഭോധയേ । ഗ്രഹേഭ്യഃ । താരാഭ്യഃ ।
നഭസേ । ദിഗ്ഭ്യഃ । മരവേ നമഃ । 700 ।

ഓം മരീചികായൈ നമഃ । അധ്യാസായ । മണിഭൂഷായ । മനവേ । മതയേ ।
മരുദ്ഭ്യഃ । പരിവേഷ്ടഭ്യഃ । കണ്ഠേമരകതദ്യുതയേ । സ്ഫടികാഭായ ।
സര്‍പധരായ । മനോമയായ । ഉദീരിതായ । ലീലാമയജഗത്സൃഷ്ടയേ ।
ലോലാശയസുദൂരഗായ । സൃഷ്ട്യാദിസ്ഥിതയേ । അവ്യക്തായ । കേവലാത്മനേ ।
സദാശിവായ । സല്ലിങ്ഗായ । സത്പഥസ്തുത്യായ നമഃ । 720 ।

ഓം സ്ഫോടാത്മനേ നമഃ । പുരുഷായാവ്യയായ । പരമ്പരാഗതായ । പ്രാതഃ ।
സായം । രാത്രയേ । മധ്യാഹ്നായ । കലാഭ്യഃ । നിമേഷേഭ്യഃ । കാഷ്ഠാഭ്യഃ ।
മുഹൂര്‍തേഭ്യഃ । പ്രഹരേഭ്യഃ । ദിനേഭ്യഃ । പക്ഷാഭ്യാം । മാസേഭ്യഃ ।
അയനാഭ്യാം । വത്സരായ । യുഗേഭ്യഃ । മന്വന്തരായ । സന്ധ്യായൈ നമഃ । 740 ।

ഓം ചതുര്‍മുഖദിനാവധയേ നമഃ । സര്‍വകാലസ്വരൂപാത്മനേ । സര്‍വജ്ഞായ ।
സത്കലാനിധയേ । സന്‍മുഖായ । സദ്ഗുണസ്തുത്യായ । സാധ്വസാധുവിവേകദായ ।
സത്യകാമായ । കൃപാരാശയേ । സത്യസങ്കല്‍പായ । ഏഷിത്രേ । ഏകാകാരായ ।
ദ്വിപ്രകാരതനുമതേ । ത്രിലോചനായ । ചതുര്‍ബാഹവേ । പഞ്ചമുഖായ ।
ഷഡ്ഗുണായ । ഷണ്‍മുഖപ്രിയായ । സപ്തര്‍ഷിപൂജ്യപാദാബ്ജായ ।
അഷ്ടമൂര്‍തയേ നമഃ । 760 ।

ഓം അരിഷ്ടദായ നമഃ । നവപ്രജാപതികരായ ।
ദശദിക്ഷുപ്രപൂജിതായ । ഏകാദശരുദ്രാത്മനേ । ദ്വാദശാദിത്യസംസ്തുതായ।
ത്രയോദശദ്വീപയുക്തമഹീമണ്ഡലവിശ്രുതായ । ചതുര്‍ദശമനുസ്രഷ്ട്രേ ।
ചതുര്‍ദശസമദ്വയായ । പഞ്ചദശാഹാത്മപക്ഷാന്തരാധനീയകായ ।
വിലസത്ഷോഡശകലാപൂര്‍ണചന്ദ്രസമപ്രഭായ ।
മിലത്സപ്തദശാങ്ഗാഢ്യലിങ്ഗദേഹാഭിമാനവതേ ।
അഷ്ടാദശമഹാപര്‍വഭാരതപ്രതിപാദിതായ ।
ഏകോനവിംശതിമഹായജ്ഞസംസ്തുതസദ്ഗുണായ । വിംശതിപ്രഥിതക്ഷേത്രനിവാസിനേ ।
വംശവര്‍ധനായ । ത്രിംശദ്ദിനാത്മമാസാന്തപിതൃപൂജനതര്‍പിതായ ।
ചത്വാരിംശത്സമധികപഞ്ചാഹാര്‍ചാദിതര്‍പിതായ । പഞ്ചാശദ്വത്സരാതീത-
ബ്രഹ്മനിത്യപ്രപൂജിതായ । പൂര്‍ണഷഷ്ട്യബ്ദപുരുഷപ്രപൂജ്യായ ।
പാവനാകൃതയേ നമഃ । 780 ।

See Also  108 Names Sri Raghavendra Swamy In Telugu – Sri Raghavendra Stotram

ഓം ദിവ്യൈകസപ്തതിയുഗമന്വന്തരസുഖപ്രദായ നമഃ ।
അശീതിവര്‍ഷവിപ്രൈരപ്യര്‍ചനീയപദാംബുജായ ।
നവത്യധികഷട്കൃച്ഛ്രപ്രായശ്ചിത്തശുചിപ്രിയായ । ശതലിങ്ഗായ ।
ശതഗുണായ । ശതച്ഛിദ്രായ । ശതോത്തരായ । സഹസ്രനയനാദേവ്യായ ।
സഹസ്രകമലാര്‍ചിതായ । സഹസ്രനാമസംസ്തുത്യായ । സഹസ്രകിരണാത്മകായ ।
അയുതാര്‍ചനസന്ദത്തസര്‍വാഭീഷ്ടായ । അയുതപ്രദായ । അയുതായ ।
ശതസാഹസ്രസുമനോഽര്‍ചകമോക്ഷദായ । കോടികോട്യണ്ഡനാഥായ ।
ശ്രീകാമകോട്യര്‍ചനപ്രിയായ । ശ്രീകാമനാസമാരാധ്യായ ।
ശ്രിതാഭീഷ്ടവരപ്രദായ । വേദപാരായണപ്രീതായ നമഃ । 800 ।

ഓം വേദവേദാങ്ഗപാരഗായ നമഃ । വൈശ്വാനരായ । വിശ്വവന്ദ്യായ ।
വൈശ്വാനരതനവേ । വശിനേ । ഉപാദാനായ । നിമിത്തായ । കാരണദ്വയരൂപവതേ ।
ഗുണസാരായ । ഗുണാസാരായ । ഗുരുലിങ്ഗായ । ഗണേശ്വരായ ।
സാങ്ഖ്യാദിയുക്ത്യചലിതായ । സാങ്ഖ്യയോഗസമാശ്രയായ । മഹസ്രശീര്‍ഷായ ।
അനന്താത്മനേ । സഹസ്രാക്ഷായ । സഹസ്രപദേ । ക്ഷാന്തയേ । ശാന്തയേ നമഃ । 820 ।

ഓം ക്ഷിതയേ നമഃ । കാന്തയേ। ഓജസേ। തേജസേ। ദ്യുതയേ। നിധയേ । വിമലായ ।
വികലായ । വീതായ । വസുനേ । വാസവസന്നുതായ । വസുപ്രദായ । വസവേ ।
വസ്തുനേ । വക്ത്രേ । ശ്രോത്രേ । ശ്രുതിസ്മൃതിഭ്യാം । ആജ്ഞാപ്രവര്‍തകായ ।
പ്രജ്ഞാനിധയേ । നിധിപതിസ്തുതായ നമഃ । 840 ।

ഓം അനിന്ദിതായ നമഃ । അനിന്ദിതകൃതേ । തനവേ । തനുമതാം വരായ ।
സുദര്‍ശനപ്രദായ । സോത്രേ । സുമനസേ । സുമനഃപ്രിയായ । ഘൃതദീപപ്രിയായ ।
ഗംയായ । ഗാത്രേ । ഗാനപ്രിയായ । ഗവേ । പീതചീനാംശുകധരായ ।
പ്രോതമാണിക്യഭൂഷണായ । പ്രേതലോകാര്‍ഗലാപാദായ । പ്രാതരബ്ജസമാനനായ ।
ത്രയീമയായ । ത്രിലോകേഡ്യായ । ത്രയീവേദ്യായ നമഃ । 860 ।

ഓം ത്രിതാര്‍ചിതായ നമഃ । സൂര്യമണ്ഡലസംസ്ഥാത്രേ । സൂരിമൃഗ്യപദാംബുജായ ।
അപ്രമേയായ । അമിതാനന്ദായ । ജ്ഞാനമാര്‍ഗപ്രദീപകായ । ഭക്ത്യാ പരിഗൃഹീതായ ।
ഭക്താനാമഭയങ്കരായ । ലീലാഗൃഹീതദേഹായ । ലീലാകൈവല്യകൃത്യകൃതേ ।
ഗജാരയേ । ഗജവക്ത്രാങ്കായ । ഹംസായ । ഹംസപ്രപൂജിതായ । ഭാവനാഭാവിതായ ।
ഭര്‍ത്രേ । ഭാരഭൃതേ । ഭൂരിദായ । അബ്രുവതേ । സഹസ്രധാംനേ നമഃ । 880 ।

ഓം ദ്യുതിമതേ നമഃ । ദ്രുതജീവഗതിപ്രദായ । ഭുവനസ്ഥിതസംവേശായ ।
ഭവനേ ഭവനേഽര്‍ചിതായ । മാലാകാരമഹാസര്‍പായ । മായാശബലവിഗ്രഹായ ।
മൃഡായ । മേരുമഹേഷ്വാസായ । മൃത്യുസംയമകാരകായ । കോടിമാരസമായ।
കോടിരുദ്രസംഹിതയാ ധൃതായ। ദേവസേനാപതിസ്തുത്യായ । ദേവസേനാജയപ്രദായ ।
മുനിമണ്ഡലസംവീതായ । മോഹഘ്നനയനേക്ഷണായ । മാതാപിതൃസമായ ।
മാനദായിനേ । മാനിസുദുര്ലഭായ । ശിവമുഖ്യാവതാരായ ।
ശിവാദ്വൈതപ്രകാശകായ നമഃ । 900 ।

ഓം ശിവനാമാവലിസ്തുത്യായ നമഃ । ശിവങ്കരപദാര്‍ചനായ । കരുണാവരുണാവാസായ ।
കലിദോഷമലാപഹായ । ഗുരുക്രൌര്യഹരായ । ഗൌരസര്‍ഷപപ്രീതമാനസായ ।
പായസാന്നപ്രിയായ । പ്രേമനിലയായ । അയായ । അനിലായ । അനലായ । വര്‍ധിഷ്ണവേ ।
വര്‍ധകായ । വൃദ്ധായ । ബേദാന്തപ്രതിപാദിതായ । സുദര്‍ശനപ്രദായ । ശൂരായ ।
ശൂരമാനിപരാഭവിനേ । പ്രദോഷാര്‍ച്യായ। പ്രകൃഷ്ടേജ്യായ നമഃ । 920 ।

ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ । ഇലാപതയേ । മാനസാര്‍ചനസന്തുഷ്ടായ ।
മുക്താമണിസമപ്രഭായ । സര്‍വപാപൌഘസംഹര്‍ത്രേ । സര്‍വമൌനിജനപ്രിയായ ।
സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരായ। സര്‍വനിഗമാന്തകൃതാലയായ। സര്‍വക്ഷേത്രൈകനിലയായ।
സര്‍വക്ഷേത്രജ്ഞരൂപവതേ । സര്‍വേശ്വരായ । സര്‍വഘനായ । സര്‍വദൃശേ ।
സര്‍വതോമുഖായ । ധര്‍മസേതവേ । സദ്ഗതിദായ । സര്‍വസത്കാരസത്കൃതായ ।
അര്‍കമണ്ഡലസംസ്ഥായിനേ । അര്‍കപുഷ്പാര്‍ചനപ്രിയായ । കല്‍പാന്തശിഷ്ടായ നമഃ । 940 ।

ഓം കാലാത്മനേ നമഃ । കാമദാഹകലോചനായ । ഖസ്ഥായ । ഖചരസംസ്തുത്യായ ।
ഖഗധാംനേ । രുചാമ്പതയേ । ഉപമര്‍ദസഹായ । സൂക്ഷ്മായ । സ്ഥൂലായ । സ്ഥാത്രേ ।
സ്ഥിതിപ്രദായ । ത്രിപുരാരയേ । സ്ത്രിയാഽയുക്തായ । ആത്മാനാത്മവിവേകദായ ।
സങ്ഘര്‍ഷകൃതേ । സങ്കരഹൃതേ । സഞ്ചിതാഗാമിനാശകായ ।
പ്രാരബ്ധവീര്യശൂന്യത്വകാരകായ । പ്രായണാന്തകായ । ഭവായ നമഃ । 960 ।

ഓം ഭൂതലയസ്ഥാനായ നമഃ । ഭവഘ്നായ । ഭൂതനായകായ । മൃത്യുഞ്ജയായ ।
മാതൃസമായ । നിര്‍മാത്രേ । നിര്‍മമായ । അന്തഗായ । മായായവനികാച്ഛേത്രേ ।
മായാതീതാത്മദായകായ । സമ്പ്രസാദായ । സത്പ്രസാദായ । സ്വരൂപജ്ഞാനദായകായ ।
സുഖാസീനായ । സുരൈഃ സേവ്യായ । സുന്ദരായ । മന്ദിരാന്തഗായ ।
ബ്രഹ്മവിദ്യാംബികാനാഥായ । ബ്രഹ്മണ്യായ । ബ്രഹ്മതാപ്രദായ നമഃ । 980 ।

ഓം അഗ്രഗണ്യായ നമഃ । അനതിഗ്രാഹ്യായ । അച്യുതായ । അച്യുതസമാശ്രയായ ।
അഹംബ്രഹ്മേത്യനുഭവസാക്ഷിണേ । അക്ഷിനിലയായ । അക്ഷയായ । പ്രാണാപാനാത്മകായ ।
പ്രാണിനിലയായ । പ്രാണവത്പ്രഭവേ । അനന്യാര്‍ഥശ്രുതിഗണായ । അനന്യസദൃശായ ।
അന്വയിനേ । സ്തോത്രപാരായണപ്രീതായ । സര്‍വാഭീഷ്ടഫലപ്രദായ ।
അപമൃത്യുഹരായ । ഭക്തസൌഖ്യകൃതേ । ഭക്തഭാവനായ । ആയുഃപ്രദായ ।
രോഗഹരായ നമഃ । 1000 ।

ഓം ധനദായ നമഃ । ധന്യഭാവിതായ । സര്‍വാശാപൂരകായ ।
സര്‍വഭക്തസങ്ഘേഷ്ടദായകായ । നാഥായ । നാമാവലീപൂജാകര്‍തുര്‍ദുര്‍ഗതിഹാരകായ ।
ശ്രീമേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തഗുരവേ । മേധാവിവര്‍ധകായ നമഃ । 1008 ।

ഇതി സ്കാന്ദേ വിഷ്ണുസംഹിതാന്താര്‍ഗതം ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Sri Dakshinamurti 3 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil