1000 Names Of Sri Dakshinamurthy 3 In Gujarati

॥ 1000 Names of Sri Dakshinamurthy 3 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ સહસ્રનામાવલિઃ ૩ ॥ 
ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

ધ્યાનમ્ ।
સ્ફટિકરજતવર્ણાં મૌક્તિકીમક્ષમાલાં
અમૃતકલશવિદ્યાં જ્ઞાનમુદ્રાં કરાબ્જૈઃ ।
દધતમુરગકક્ષં ચન્દ્રચૂડં ત્રિનેત્રં
વિબુધમુરગભૂષં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥

ૐ દયાવતે નમઃ । દક્ષિણામૂર્તયે । ચિન્મુદ્રાઙ્કિતપાણયે । બીજાક્ષરાઙ્ગાય ।
બીજાત્મને । બૃહતે । બ્રહ્મણે । બૃહસ્પતયે । મુદ્રાતીતાય । મુદ્રાયુક્તાય ।
માનિને । માનવિવર્જિતાય । મીનકેતુજયિને । મેષવૃષાદિગણવર્જિતાય ।
મહ્યાદિમૂર્તયે । માનાર્હાય । માયાતીતાય । મનોહરાય । અજ્ઞાનધ્વંસકાય ।
વિધ્વસ્તતમસે નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ વીરવલ્લભાય નમઃ । ઉપદેષ્ટ્રે । ઉમાર્ધાઙ્ગાય । ઉકારાત્મને ।
ઉડુનિર્મલાય । તત્ત્વોપદેષ્ટ્રે । તત્ત્વજ્ઞાય । તત્ત્વમર્થસ્વરૂપવતે ।
જ્ઞાનિગમ્યાય । જ્ઞાનરૂપાય । જ્ઞાતૃજ્ઞેયસ્વરૂપવતે । વેદાન્તવેદ્યાય ।
વેદાત્મને । વેદાર્થાત્મપ્રકાશકાય । વહ્નિરૂપાય । વહ્નિધરાય ।
વર્ષમાસવિવર્જિતાય । સનકાદિગુરવે । સર્વસ્મૈ ।
સર્વાજ્ઞાનવિભેદકાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ સાત્ત્વિકાય નમઃ । સત્ત્વસમ્પૂર્ણાય । સત્યાય । સત્યપ્રિયાય । સ્તુતાય ।
સૂને । યવપ્રિયાય । યષ્ટ્રે । યષ્ટવ્યાય । યષ્ટિધારકાય । યજ્ઞપ્રિયાય ।
યજ્ઞતનવે । યાયજૂકસમર્ચિતાય । સતે । સમાય । સદ્ગતયે । સ્તોત્રે ।
સમાનાધિકવર્જિતાય । ક્રતવે । ક્રિયાવતે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ કર્મજ્ઞાય નમઃ । કપર્દિને । કલિવારણાય । વરદાય । વત્સલાય ।
વાગ્મિને । વશસ્થિતજગત્ત્રયાય । વટમૂલનિવાસિને । વર્તમાનાય ।
વશિને । વરાય । ભૂમિષ્ઠાય । ભૂતિદાય । ભૂતાય । ભૂમિરૂપાય ।
ભુવઃ પતયે । આર્તિઘ્નાય । કીર્તિમતે । કીર્ત્યાય ।
કૃતાકૃતજગદ્ગુરવે નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ જઙ્ગમસ્વસ્તરવે નમઃ । જહ્નુકન્યાલઙ્કૃતમસ્તકાય ।
કટાક્ષકિઙ્કરીભૃત્બ્રહ્મોપેન્દ્રાય । કૃતાકૃતાય । દમિને । દયાઘનાય
અદમ્યાય । અનઘાય । ઘનગલાય । ઘનાય । વિજ્ઞાનાત્મને । વિરાજે ।
વીરાય । પ્રજ્ઞાનઘનાય । ઈક્ષિત્રે । પ્રાજ્ઞાય । પ્રાજ્ઞાર્ચિતપદાય ।
પાશચ્છેત્રે । અપરાઙ્મુખાય । વિશ્વાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ વિશ્વેશ્વરાય નમઃ । વેત્ત્રે । વિનયારાધ્યવિગ્રહાય ।
પાશાઙ્કુશલસત્પાણયે । પાશભૃદ્વન્દિતાય । પ્રભવે । અવિદ્યાનાશકાય ।
વિદ્યાદાયકાય । વિધિવર્જિતાય । ત્રિનેત્રાય । ત્રિગુણાય । ત્રેતાયૈ ।
તૈજસાય । તેજસાં નિધયે । રસાય । રસાત્મને । રસ્યાત્મને ।
રાકાચન્દ્રસમપ્રભાય । તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યાર્થપ્રકાશનપરાયણાય ।
જ્યોતીરૂપાય નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ જગત્સ્રષ્ટ્રે નમઃ । જઙ્ગમાજઙ્ગમપ્રભવે । અન્તર્યામિણે ।
મન્ત્રરૂપાય । મન્ત્રતન્ત્રવિભાગકૃતે । જ્ઞાનદાય । અજ્ઞાનદાય । જ્ઞાત્રે ।
જ્ઞાનાય । જ્ઞેયાય । જ્ઞપૂજિતાય । વિશ્વકર્મણે । વિશ્વહૃદ્યાય ।
વિજ્ઞાત્રે । વિવિધાકૃતયે । બહવે । બહુગુણાય । બ્રહ્મણે । અબ્રહ્મણે ।
અબાહ્યાય નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ અબૃહતે નમઃ । બલિને । દયાલવે । દનુજારાતયે । દમિતાશેષદુર્જનાય ।
દુઃખહન્ત્રે । દુર્ગતિઘ્નાય । દુષ્ટદૂરાય । દુરઙ્કુશાય ।
સર્વરોગહરાય । શાન્તાય । સમાધિકવિવર્જિતાય । અન્તર્યામિણે ।
અતસીપુષ્પસદૃશાય । વિકન્ધરાય । કાલાય । કાલાન્તકાય । કલ્યાય ।
કલહાન્તકૃતે । ઈશ્વરાય । કવયે નમઃ । ૧૬૦ । (+૧)

ૐ કવિવરસ્તુત્યાય નમઃ । કલિદોષવિનાશકૃતે । ઈશાય ।
ઈક્ષાપૂર્વસૃષ્ટિકર્ત્રે । કર્ત્રે । ક્રિયાન્વયિને । પ્રકાશરૂપાય ।
પાપૌઘહન્ત્રે । પાવકમૂર્તિમતે । આકાશાત્મને । આત્મવતે । આત્મને ।
લિઙ્ગદક્ષિણદિક્સ્થિતાય । અલિઙ્ગાય । લિઙ્ગરૂપાય । લિઙ્ગવતે ।
લઙ્ઘિતાન્તકાય । લયિને। લયપ્રદાય। લેત્રે નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ પાર્થદિવ્યાસ્ત્રદાય નમઃ । પૃથવે। કૃશાનુરેતસે । કૃત્તારયે ।
કૃતાકૃતજગત્તનવે । દહરાય । અહરહઃસ્તુત્યાય । સનન્દનવરપ્રદાય ।
શમ્ભવે । શશિકલાચૂડાય । શમ્યાકકુસુમપ્રિયાય । શાશ્વતાય ।
શ્રીકરાય । શ્રોત્રે । શરીરિણે । શ્રીનિકેતનાય । શ્રુતિપ્રિયાય ।
શ્રુતિસમાય । શ્રુતાય । શ્રુતવતાં વરાય નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ અમોઘાય નમઃ । અનતિગમ્યાય । અર્ચ્યાય । મોહઘ્નાય । મોક્ષદાય ।
મુનયે । અર્થકૃતે । પ્રાર્થિતાશેષદાત્રે । અર્થાય । અર્થવતાં વરાય ।
ગન્ધર્વનગરપ્રખ્યાય। ગગનાકારવતે । ગતયે । ગુણહીનાય। ગુણિવરાય ।
ગણિતાશેષવિષ્ટપાય । પરમાત્મને । પશુપતયે । પરમાર્થાય ।
પુરાતનાય નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ પુરુષાર્થપ્રદાય નમઃ । પૂજ્યાય । પૂર્ણાય । પૂર્ણેન્દુસુન્દરાય ।
પરસ્મૈ । પરગુણાય । અપાર્થાય । પુરુષોત્તમસેવિતાય । પુરાણાય ।
પુણ્ડરીકાક્ષાય । પણ્ડિતાય । પણ્ડિતાર્ચિતાય । વઞ્ચનાદૂરગાય । વાયવે ।
વાસિતાશેષવિષ્ટપાય । ષડ્વર્ગજિતે । ષડ્ગુણકાય । ષણ્ઢતાવિનિવારકાય ।
ષટ્કર્મભૂસુરારાધ્યાય । ષષ્ટિકૃતે નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ ષણ્મુખાઙ્ગકાય નમઃ। મહેશ્વરાય । મહામાયાય । મહારૂપાય ।
મહાગુણાય । મહાવીર્યાય । મહાધૈર્યાય । મહાકર્મણે । મહાપ્રભવે।
મહાપૂજ્યાય। મહાસ્થાનાય । મહાદેવાય। મહાપ્રિયાય । મહાનટાય ।
મહાભૂષાય । મહાબાહવે । મહાબલાય । મહાતેજસે । મહાભૂતાય ।
મહાતાણ્ડવકૃતે નમઃ । ૨૬૦ ।

See Also  108 Names Of Mata Amritanandamayi – Ashtottara Shatanamavali In Odia

ૐ મહતે નમઃ । ફાલેક્ષણાય । ફણધરાકલ્પાય । ફુલ્લાબ્જલોચનાય ।
મહાકૈલાસનિલયાય । મહાત્મને । મૌનવતે । મૃદવે । શિવાય।
શિવઙ્કરાય । શૂલિને। શિવલિઙ્ગાય । શિવાકૃતયે । શિવભસ્મધરાય ।
અશાન્તાય । શિવરૂપાય । શિવાપ્રિયાય । બ્રહ્મવિદ્યાત્મકાય ।
બ્રહ્મક્ષત્રવૈશ્યપ્રપૂજિતાય । ભવાનીવલ્લભાય નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ ભવ્યાય નમઃ । ભવારણ્યદવાનલાય । ભદ્રપ્રિયાય । ભદ્રમૂર્તયે ।
ભાવુકાય । ભવિનાં પ્રિયાય । સોમાય । સનત્કુમારેડ્યાય । સાક્ષિણે ।
સોમાવતંસકાય । શઙ્કરાય । શઙ્ખધવલાય । અશરીરિણે ।
શીતદર્શનાય । પર્વારાધનસન્તુષ્ટાય । શર્વાય । સર્વતનવે ।
સુમિને । ભૂતનાથાય । ભૂતભવ્યવિપન્નાશનતત્પરાય નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ ગુરુવરાર્ચનપ્રીતાય નમઃ । ગુરવે । ગુરુકૃપાકરાય । અઘોરાય ।
ઘોરરૂપાત્મને । વૃષાત્મને । વૃષવાહનાય । અવૃષાય । અનુપમાય ।
અમાયાય । અકૃતાય। અર્કાગ્નીન્દુનેત્રવતે । ધર્મોપદેષ્ટ્રે । ધર્મજ્ઞાય ।
ધર્માધર્મફલપ્રદાય । ધર્માર્થકામદાય । ધાત્રે । વિધાત્રે ।
વિશ્વસન્નુતાય । ભસ્માલઙ્કૃતસર્વાઙ્ગાય નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ ભસ્મિતાશેષવિષ્ટપાય નમઃ । છાન્દોગ્યોપનિષદ્ગમ્યાય ।
છન્દોગપરિનિષ્ઠિતાય । છન્દઃ સ્વરૂપાય । છન્દાત્મને । આચ્છાદિતાકાશાય ।
ઊર્જિતાય । શર્કરાક્ષીરસમ્પક્વચણકાન્નપ્રિયાય । શિશવે ।
સૂર્યાય । શશિને । કુજાય। સોમ્યાય । જીવાય । કાવ્યાય । શનૈશ્ચરાય ।
સૈંહિકેયાય । કેતૂભૂતાય । નવગ્રહમયાય । નુતાય નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ નમોવાકપ્રિયાય નમઃ। નેત્રે । નીતિમતે । નીતવિષ્ટપાય ।
નવાય । અનવાય । નવર્ષિસ્તુત્યાય । નીતિવિશારદાય ।
ઋષિમણ્ડલસંવીતાય । ઋણહર્ત્રે । ઋતપ્રિયાય । રક્ષોઘ્નાય ।
રક્ષિત્રે । રાત્રિઞ્ચરપ્રતિભયસ્મૃતયે । ભર્ગાય । વર્ગોત્તમાય ।
ભાત્રે । ભવરોગચિકિત્સકાય । ભગવતે । ભાનુસદૃશાય નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ ભાવજ્ઞાય નમઃ। ભાવસંસ્તુતાય । બલારાતિપ્રિયાય ।
વિલ્વપલ્લવાર્ચનતોષિતાય । ધગદ્ધગન્નૃત્તપરાય ।
ધુત્તૂરકુસુમપ્રિયાય । દ્રોણરૂપાય । દ્રવીભૂતાય । દ્રોણપુષ્પપ્રિયાય ।
દ્રુતાય । દ્રાક્ષાસદૃશવાગાઢ્યાય । દાડિમીફલતોષિતાય । દૃશે ।
દૃગાત્મને । દૃશાં દ્રષ્ટ્રે । દરિદ્રજનવલ્લભાય । વાત્સલ્યવતે ।
વત્સરકૃતે । વત્સીકૃતહિમાલયાય । ગઙ્ગાધરાય નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ ગગનકૃતે નમઃ । ગરુડાસનવલ્લભાય । ઘનકારુણ્યવતે ।
જેત્રે । ઘનકૃતે । ઘૂર્જરાર્ચિતાય । શરદગ્ધરિપવે । શૂરાય ।
શૂન્યરૂપાય । શુચિસ્મિતાય । દૃશ્યાય । અદૃશ્યાય । દરીસંસ્થાય ।
દહરાકાશગોચરાય । લતાયૈ । ક્ષુપાય । તરવે । ગુલ્માય । વાનસ્પત્યાય ।
વનસ્પતયે નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ શતરુદ્રજપપ્રીતાય નમઃ । શતરુદ્રીયઘોષિતાય ।
શતાશ્વમેધસંરાધ્યાય । શતાર્કસદૃશસ્તુતયે । ત્ર્યમ્બકાય ।
ત્રિકકુદે । ત્રીદ્ધાય । ત્રીશાય । ત્રિનયનાય । ત્રિપાય । ત્રિલોકનાથાય ।
ત્રાત્રે । ત્રિમૂર્તયે । ત્રિવિલાસવતે । ત્રિભઙ્ગિને । ત્રિદશશ્રેષ્ઠાય ।
ત્રિદિવસ્થાય । ત્રિકારણાય । ત્રિનાચિકેજાય । ત્રિતપસે નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ ત્રિવૃત્કરણપણ્ડિતાય નમઃ । ધામ્ને । ધામપ્રદાય । અધામ્ને ।
ધન્યાય। ધનપતેઃ સુહૃદે। આકાશાય। અદ્ભુતસઙ્કાશાય ।
પ્રકાશજિતભાસ્કરાય । પ્રભાવતે । પ્રસ્થવતે । પાત્રે ।
પારિપ્લવવિવર્જિતાય । હરાય । સ્મરહરાય । હર્ત્રે । હતદૈત્યાય ।
હિતાર્પણાય । પ્રપઞ્ચરહિતાય । પઞ્ચકોશાત્મને નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ પઞ્ચતાહરાય નમઃ । કૂટસ્થાય । કૂપસદૃશાય । કુલીનાર્ચ્યાય ।
કુલપ્રભાય । દાત્રે । આનન્દમયાય । અદીનાય । દેવદેવાય । દિગાત્મકાય ।
મહામહિમવતે । માત્રે । માલિકાય । માન્ત્રવર્ણિકાય । શાસ્ત્રતત્ત્વાય ।
શાસ્ત્રસારાય । શાસ્ત્રયોનયે । શશિપ્રભાય । શાન્તાત્મને ।
શારદારાધ્યાય નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ શર્મદાય નમઃ । શાન્તિદાય । સુહૃદે । પ્રાણદાય । પ્રાણભૃતે ।
પ્રાણાય । પ્રાણિનાં હિતકૃતે । પણાય । પુણ્યાત્મને । પુણ્યકૃલ્લભ્યાય ।
પુણ્યાપુણ્યફલપ્રદાય । પુણ્યશ્લોકાય । પુણ્યગુણાય । પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય ।
પુણ્યલોકપ્રદાય । પુણ્યાય । પુણ્યાઢ્યાય । પુણ્યદર્શનાય ।
બૃહદારણ્યકગતાય । અભૂતાય નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ ભૂતાદિપાદવતે નમઃ । ઉપાસિત્રે । ઉપાસ્યરૂપાય ।
ઉન્નિદ્રકમલાર્ચિતાય । ઉપાંશુજપસુપ્રીતાય । ઉમાર્ધાઙ્ગશરીરવતે ।
પઞ્ચાક્ષરીમહામન્ત્રોપદેષ્ટ્રે । પઞ્ચવક્ત્રકાય ।
પઞ્ચાક્ષરીજપપ્રીતાય । પઞ્ચાક્ષર્યધિદેવતાયૈ । બલિને ।
બ્રહ્મશિરશ્છેત્રે । બ્રાહ્મણાય । બ્રાહ્મણશ્રુતાય । અશઠાય । અરતયે ।
અક્ષુદ્રાય । અતુલાય । અક્લીબાય । અમાનુષાય નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ અન્નદાય નમઃ । અન્નપ્રભવે । અન્નાય । અન્નપૂર્ણાસમીડિતાય । અનન્તાય ।
અનન્તસુખદાય । અનઙ્ગરિપવે । આત્મદાય । ગુહાં પ્રવિષ્ટાય । ગુહ્યાત્મને ।
ગુહતાતાય । ગુણાકરાય । વિશેષણવિશિષ્ટાય । વિશિષ્ટાત્મને ।
વિશોધનાય । અપાંસુલાય । અગુણાય । અરાગિણે । કામ્યાય । કાન્તાય નમઃ । ૫૨૦ ।

See Also  108 Names Of Tulasi 2 – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

ૐ કૃતાગમાય નમઃ । શ્રુતિગમ્યાય । શ્રુતિપરાય । શ્રુતોપનિષદાં
ગતયે । નિચાય્યાય । નિર્ગુણાય । નીતાય । નિગમાય । નિગમાન્તગાય ।
નિષ્કલાય । નિર્વિકલ્પાય । નિર્વિકારાય । નિરાશ્રયાય । નિત્યશુદ્ધાય ।
નિત્યમુક્તાય । નિત્યતૃપ્તાય । નિરાત્મકાય । નિકૃતિજ્ઞાય । નીલકણ્ઠાય ।
નિરુપાધયે નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ નિરીતિકાય નમઃ । અસ્થૂલાય । અનણવે । અહ્નસ્વાય । અનુમાનેતરસ્મૈ ।
અસમાય । અદ્ભ્યઃ । અપહતપાપ્મને । અલક્ષ્યાર્થાય । અલઙ્કૃતાય ।
જ્ઞાનસ્વરૂપાય । જ્ઞાનાત્મને । જ્ઞાનાભાસદુરાસદાય । અત્ત્રે । સત્તાપહૃતે ।
સત્તાયૈ । પ્રત્તાપ્રત્તાય । પ્રમેયજિતે । અન્તરાય । અન્તરકૃતે નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ મન્ત્રે નમઃ । પ્રસિદ્ધાય । પ્રમથાધિપાય । અવસ્થિતાય । અસમ્ભ્રાન્તાય ।
અભ્રાન્તાય । અભ્રાન્તવ્યવસ્થિતાય । ખટ્વાઙ્ગધૃતે । ખડ્ગધૃતાય ।
મૃગધૃતે । ડમરુન્દધતે । વિદ્યોપાસ્યાય । વિરાડ્રૂપાય । વિશ્વવન્દ્યાય ।
વિશારદાય । વિરિઞ્ચિજનકાય । વેદ્યાય । વેદાય । વેદૈકવેદિતાય ।
અપદાય નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ જવનાય નમઃ । અપાણયો ગ્રહીત્રે । અચક્ષુષે । ઈક્ષકાય । અકર્ણાય ।
આકર્ણયિત્રે । અનાસાય । ઘ્રાત્રે । બલોદ્ધતાય । અમનસે । મનનૈકગમ્યાય ।
અબુદ્ધયે । બોધયિત્રે । બુધાય । ૐ । તસ્મૈ । સતે । અસતે ।
આધાય્યાય નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ ક્ષરાય નમઃ । અક્ષરાય । અવ્યયાય । ચેતનાય । અચેતનાય ।
ચિતે । યસ્મૈ । કસ્મૈ । ક્ષેમાય । કલાલિયાય । કલાય । એકસ્મૈ ।
અદ્વિતીયાય । પરમાય બ્રહ્મણે । આદ્યન્તનિરીક્ષકાય । આપદ્ધ્વાન્તરવયે ।
પાપમહાવનકુઠારકાય । કલ્પાન્તદૃશે । કલ્પકરાય ।
કલિનિગ્રહવન્દનાય નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ કપોલવિજિતાદર્શાય નમઃ । કપાલિને । કલ્પપાદપાય । અમ્ભોધરસમાય ।
કુમ્ભોદ્ભવમુખ્યર્ષિસન્નુતાય । જીવિતાન્તકરાય । જીવાય । જઙ્ઘાલાય ।
જનિદુઃખહૃતે । જાત્યાદિશૂન્યાય । જન્માદિવર્જિતાય । જન્મખણ્ડનાય ।
સુબુદ્ધયે । બુદ્ધિકૃતે । બોદ્ધ્રે । ભૂમ્ને । ભૂભારહારકાય । ભુવે ।
ધુરે । જુરે નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ ગિરે નમઃ । સ્મૃતયે । મેધાયૈ । શ્રીધામ્ને । શ્રિયે । હ્રિયે । ભિયે ।
અસ્વતન્ત્રાય । સ્વતન્ત્રેશાય । સ્મૃતમાત્રાઘનાશનાય । ચર્મામ્બરધરાય ।
ચણ્ડાય । કર્મિણે । કર્મફલપ્રદાય । અપ્રધાનાય । પ્રધાનાત્મને ।
પરમાણવે । પરાત્મવતે । પ્રણવાર્થોપદેષ્ટ્રે । પ્રણવાર્થાય નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ પરન્તપાય નમઃ । પવિત્રાય । પાવનાય । અપાપાય । પાપનાશનવન્દનાય ।
ચતુર્ભુજાય । ચતુર્દંષ્ટ્રાય । ચતુરક્ષાય । ચતુર્મુખાય ।
ચતુર્દિગીશસમ્પૂજ્યાય । ચતુરાય । ચતુરાકૃતયે । હવ્યાય । હોત્રાય ।
હવિષે । દ્રવ્યાય । હવનાર્થજુહૂમયાય । ઉપભૃતે । સ્વધિતયે ।
સ્ફયાત્મને નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ હવનીયપશવે નમઃ । વિનીતાય । વેષધૃતે । વિદુષે । વિયતે ।
વિષ્ણવે । વિયદ્ગતયે । રામલિઙ્ગાય । રામરૂપાય । રાક્ષસાન્તકરાય ।
રસાય । ગિરયે । નદ્યૈ । નદાય । અમ્ભોધયે । ગ્રહેભ્યઃ । તારાભ્યઃ ।
નભસે । દિગ્ભ્યઃ । મરવે નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ મરીચિકાયૈ નમઃ । અધ્યાસાય । મણિભૂષાય । મનવે । મતયે ।
મરુદ્ભ્યઃ । પરિવેષ્ટભ્યઃ । કણ્ઠેમરકતદ્યુતયે । સ્ફટિકાભાય ।
સર્પધરાય । મનોમયાય । ઉદીરિતાય । લીલામયજગત્સૃષ્ટયે ।
લોલાશયસુદૂરગાય । સૃષ્ટ્યાદિસ્થિતયે । અવ્યક્તાય । કેવલાત્મને ।
સદાશિવાય । સલ્લિઙ્ગાય । સત્પથસ્તુત્યાય નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ સ્ફોટાત્મને નમઃ । પુરુષાયાવ્યયાય । પરમ્પરાગતાય । પ્રાતઃ ।
સાયમ્ । રાત્રયે । મધ્યાહ્નાય । કલાભ્યઃ । નિમેષેભ્યઃ । કાષ્ઠાભ્યઃ ।
મુહૂર્તેભ્યઃ । પ્રહરેભ્યઃ । દિનેભ્યઃ । પક્ષાભ્યામ્ । માસેભ્યઃ ।
અયનાભ્યામ્ । વત્સરાય । યુગેભ્યઃ । મન્વન્તરાય । સન્ધ્યાયૈ નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ ચતુર્મુખદિનાવધયે નમઃ । સર્વકાલસ્વરૂપાત્મને । સર્વજ્ઞાય ।
સત્કલાનિધયે । સન્મુખાય । સદ્ગુણસ્તુત્યાય । સાધ્વસાધુવિવેકદાય ।
સત્યકામાય । કૃપારાશયે । સત્યસઙ્કલ્પાય । એષિત્રે । એકાકારાય ।
દ્વિપ્રકારતનુમતે । ત્રિલોચનાય । ચતુર્બાહવે । પઞ્ચમુખાય ।
ષડ્ગુણાય । ષણ્મુખપ્રિયાય । સપ્તર્ષિપૂજ્યપાદાબ્જાય ।
અષ્ટમૂર્તયે નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ અરિષ્ટદાય નમઃ । નવપ્રજાપતિકરાય ।
દશદિક્ષુપ્રપૂજિતાય । એકાદશરુદ્રાત્મને । દ્વાદશાદિત્યસંસ્તુતાય।
ત્રયોદશદ્વીપયુક્તમહીમણ્ડલવિશ્રુતાય । ચતુર્દશમનુસ્રષ્ટ્રે ।
ચતુર્દશસમદ્વયાય । પઞ્ચદશાહાત્મપક્ષાન્તરાધનીયકાય ।
વિલસત્ષોડશકલાપૂર્ણચન્દ્રસમપ્રભાય ।
મિલત્સપ્તદશાઙ્ગાઢ્યલિઙ્ગદેહાભિમાનવતે ।
અષ્ટાદશમહાપર્વભારતપ્રતિપાદિતાય ।
એકોનવિંશતિમહાયજ્ઞસંસ્તુતસદ્ગુણાય । વિંશતિપ્રથિતક્ષેત્રનિવાસિને ।
વંશવર્ધનાય । ત્રિંશદ્દિનાત્મમાસાન્તપિતૃપૂજનતર્પિતાય ।
ચત્વારિંશત્સમધિકપઞ્ચાહાર્ચાદિતર્પિતાય । પઞ્ચાશદ્વત્સરાતીત-
બ્રહ્મનિત્યપ્રપૂજિતાય । પૂર્ણષષ્ટ્યબ્દપુરુષપ્રપૂજ્યાય ।
પાવનાકૃતયે નમઃ । ૭૮૦ ।

See Also  Sri Vrindavana Ashtakam In Gujarati

ૐ દિવ્યૈકસપ્તતિયુગમન્વન્તરસુખપ્રદાય નમઃ ।
અશીતિવર્ષવિપ્રૈરપ્યર્ચનીયપદામ્બુજાય ।
નવત્યધિકષટ્કૃચ્છ્રપ્રાયશ્ચિત્તશુચિપ્રિયાય । શતલિઙ્ગાય ।
શતગુણાય । શતચ્છિદ્રાય । શતોત્તરાય । સહસ્રનયનાદેવ્યાય ।
સહસ્રકમલાર્ચિતાય । સહસ્રનામસંસ્તુત્યાય । સહસ્રકિરણાત્મકાય ।
અયુતાર્ચનસન્દત્તસર્વાભીષ્ટાય । અયુતપ્રદાય । અયુતાય ।
શતસાહસ્રસુમનોઽર્ચકમોક્ષદાય । કોટિકોટ્યણ્ડનાથાય ।
શ્રીકામકોટ્યર્ચનપ્રિયાય । શ્રીકામનાસમારાધ્યાય ।
શ્રિતાભીષ્ટવરપ્રદાય । વેદપારાયણપ્રીતાય નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ વેદવેદાઙ્ગપારગાય નમઃ । વૈશ્વાનરાય । વિશ્વવન્દ્યાય ।
વૈશ્વાનરતનવે । વશિને । ઉપાદાનાય । નિમિત્તાય । કારણદ્વયરૂપવતે ।
ગુણસારાય । ગુણાસારાય । ગુરુલિઙ્ગાય । ગણેશ્વરાય ।
સાઙ્ખ્યાદિયુક્ત્યચલિતાય । સાઙ્ખ્યયોગસમાશ્રયાય । મહસ્રશીર્ષાય ।
અનન્તાત્મને । સહસ્રાક્ષાય । સહસ્રપદે । ક્ષાન્તયે । શાન્તયે નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ ક્ષિતયે નમઃ । કાન્તયે। ઓજસે। તેજસે। દ્યુતયે। નિધયે । વિમલાય ।
વિકલાય । વીતાય । વસુને । વાસવસન્નુતાય । વસુપ્રદાય । વસવે ।
વસ્તુને । વક્ત્રે । શ્રોત્રે । શ્રુતિસ્મૃતિભ્યામ્ । આજ્ઞાપ્રવર્તકાય ।
પ્રજ્ઞાનિધયે । નિધિપતિસ્તુતાય નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ અનિન્દિતાય નમઃ । અનિન્દિતકૃતે । તનવે । તનુમતાં વરાય ।
સુદર્શનપ્રદાય । સોત્રે । સુમનસે । સુમનઃપ્રિયાય । ઘૃતદીપપ્રિયાય ।
ગમ્યાય । ગાત્રે । ગાનપ્રિયાય । ગવે । પીતચીનાંશુકધરાય ।
પ્રોતમાણિક્યભૂષણાય । પ્રેતલોકાર્ગલાપાદાય । પ્રાતરબ્જસમાનનાય ।
ત્રયીમયાય । ત્રિલોકેડ્યાય । ત્રયીવેદ્યાય નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ ત્રિતાર્ચિતાય નમઃ । સૂર્યમણ્ડલસંસ્થાત્રે । સૂરિમૃગ્યપદામ્બુજાય ।
અપ્રમેયાય । અમિતાનન્દાય । જ્ઞાનમાર્ગપ્રદીપકાય । ભક્ત્યા પરિગૃહીતાય ।
ભક્તાનામભયઙ્કરાય । લીલાગૃહીતદેહાય । લીલાકૈવલ્યકૃત્યકૃતે ।
ગજારયે । ગજવક્ત્રાઙ્કાય । હંસાય । હંસપ્રપૂજિતાય । ભાવનાભાવિતાય ।
ભર્ત્રે । ભારભૃતે । ભૂરિદાય । અબ્રુવતે । સહસ્રધામ્ને નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ દ્યુતિમતે નમઃ । દ્રુતજીવગતિપ્રદાય । ભુવનસ્થિતસંવેશાય ।
ભવને ભવનેઽર્ચિતાય । માલાકારમહાસર્પાય । માયાશબલવિગ્રહાય ।
મૃડાય । મેરુમહેષ્વાસાય । મૃત્યુસંયમકારકાય । કોટિમારસમાય।
કોટિરુદ્રસંહિતયા ધૃતાય। દેવસેનાપતિસ્તુત્યાય । દેવસેનાજયપ્રદાય ।
મુનિમણ્ડલસંવીતાય । મોહઘ્નનયનેક્ષણાય । માતાપિતૃસમાય ।
માનદાયિને । માનિસુદુર્લભાય । શિવમુખ્યાવતારાય ।
શિવાદ્વૈતપ્રકાશકાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ શિવનામાવલિસ્તુત્યાય નમઃ । શિવઙ્કરપદાર્ચનાય । કરુણાવરુણાવાસાય ।
કલિદોષમલાપહાય । ગુરુક્રૌર્યહરાય । ગૌરસર્ષપપ્રીતમાનસાય ।
પાયસાન્નપ્રિયાય । પ્રેમનિલયાય । અયાય । અનિલાય । અનલાય । વર્ધિષ્ણવે ।
વર્ધકાય । વૃદ્ધાય । બેદાન્તપ્રતિપાદિતાય । સુદર્શનપ્રદાય । શૂરાય ।
શૂરમાનિપરાભવિને । પ્રદોષાર્ચ્યાય। પ્રકૃષ્ટેજ્યાય નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ પ્રજાપતયે નમઃ । ઇલાપતયે । માનસાર્ચનસન્તુષ્ટાય ।
મુક્તામણિસમપ્રભાય । સર્વપાપૌઘસંહર્ત્રે । સર્વમૌનિજનપ્રિયાય ।
સર્વાઙ્ગસુન્દરાય। સર્વનિગમાન્તકૃતાલયાય। સર્વક્ષેત્રૈકનિલયાય।
સર્વક્ષેત્રજ્ઞરૂપવતે । સર્વેશ્વરાય । સર્વઘનાય । સર્વદૃશે ।
સર્વતોમુખાય । ધર્મસેતવે । સદ્ગતિદાય । સર્વસત્કારસત્કૃતાય ।
અર્કમણ્ડલસંસ્થાયિને । અર્કપુષ્પાર્ચનપ્રિયાય । કલ્પાન્તશિષ્ટાય નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ કાલાત્મને નમઃ । કામદાહકલોચનાય । ખસ્થાય । ખચરસંસ્તુત્યાય ।
ખગધામ્ને । રુચામ્પતયે । ઉપમર્દસહાય । સૂક્ષ્માય । સ્થૂલાય । સ્થાત્રે ।
સ્થિતિપ્રદાય । ત્રિપુરારયે । સ્ત્રિયાઽયુક્તાય । આત્માનાત્મવિવેકદાય ।
સઙ્ઘર્ષકૃતે । સઙ્કરહૃતે । સઞ્ચિતાગામિનાશકાય ।
પ્રારબ્ધવીર્યશૂન્યત્વકારકાય । પ્રાયણાન્તકાય । ભવાય નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ ભૂતલયસ્થાનાય નમઃ । ભવઘ્નાય । ભૂતનાયકાય । મૃત્યુઞ્જયાય ।
માતૃસમાય । નિર્માત્રે । નિર્મમાય । અન્તગાય । માયાયવનિકાચ્છેત્રે ।
માયાતીતાત્મદાયકાય । સમ્પ્રસાદાય । સત્પ્રસાદાય । સ્વરૂપજ્ઞાનદાયકાય ।
સુખાસીનાય । સુરૈઃ સેવ્યાય । સુન્દરાય । મન્દિરાન્તગાય ।
બ્રહ્મવિદ્યામ્બિકાનાથાય । બ્રહ્મણ્યાય । બ્રહ્મતાપ્રદાય નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ અગ્રગણ્યાય નમઃ । અનતિગ્રાહ્યાય । અચ્યુતાય । અચ્યુતસમાશ્રયાય ।
અહમ્બ્રહ્મેત્યનુભવસાક્ષિણે । અક્ષિનિલયાય । અક્ષયાય । પ્રાણાપાનાત્મકાય ।
પ્રાણિનિલયાય । પ્રાણવત્પ્રભવે । અનન્યાર્થશ્રુતિગણાય । અનન્યસદૃશાય ।
અન્વયિને । સ્તોત્રપારાયણપ્રીતાય । સર્વાભીષ્ટફલપ્રદાય ।
અપમૃત્યુહરાય । ભક્તસૌખ્યકૃતે । ભક્તભાવનાય । આયુઃપ્રદાય ।
રોગહરાય નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ૐ ધનદાય નમઃ । ધન્યભાવિતાય । સર્વાશાપૂરકાય ।
સર્વભક્તસઙ્ઘેષ્ટદાયકાય । નાથાય । નામાવલીપૂજાકર્તુર્દુર્ગતિહારકાય ।
શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્તગુરવે । મેધાવિવર્ધકાય નમઃ । ૧૦૦૮ ।

ઇતિ સ્કાન્દે વિષ્ણુસંહિતાન્તાર્ગતં શ્રીદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Sri Dakshinamurti 3 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil