1000 Names Of Sri Dakshinamurthy 3 In Kannada

॥ 1000 Names of Sri Dakshinamurthy 3 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 3 ॥ 
ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಸ್ಫಟಿಕರಜತವರ್ಣಾಂ ಮೌಕ್ತಿಕೀಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ
ಅಮೃತಕಲಶವಿದ್ಯಾಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ಕರಾಬ್ಜೈಃ ।
ದಧತಮುರಗಕಕ್ಷಂ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ವಿಬುಧಮುರಗಭೂಷಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ॥

ಓಂ ದಯಾವತೇ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ । ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂಕಿತಪಾಣಯೇ । ಬೀಜಾಕ್ಷರಾಂಗಾಯ ।
ಬೀಜಾತ್ಮನೇ । ಬೃಹತೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ । ಮುದ್ರಾತೀತಾಯ । ಮುದ್ರಾಯುಕ್ತಾಯ ।
ಮಾನಿನೇ । ಮಾನವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಮೀನಕೇತುಜಯಿನೇ । ಮೇಷವೃಷಾದಿಗಣವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಮಹ್ಯಾದಿಮೂರ್ತಯೇ । ಮಾನಾರ್ಹಾಯ । ಮಾಯಾತೀತಾಯ । ಮನೋಹರಾಯ । ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಂಸಕಾಯ ।
ವಿಧ್ವಸ್ತತಮಸೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವೀರವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । ಉಪದೇಷ್ಟ್ರೇ । ಉಮಾರ್ಧಾಂಗಾಯ । ಉಕಾರಾತ್ಮನೇ ।
ಉಡುನಿರ್ಮಲಾಯ । ತತ್ತ್ವೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ । ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪವತೇ ।
ಜ್ಞಾನಿಗಮ್ಯಾಯ । ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ । ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪವತೇ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ।
ವೇದಾತ್ಮನೇ । ವೇದಾರ್ಥಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾಯ । ವಹ್ನಿರೂಪಾಯ । ವಹ್ನಿಧರಾಯ ।
ವರ್ಷಮಾಸವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಸನಕಾದಿಗುರವೇ । ಸರ್ವಸ್ಮೈ ।
ಸರ್ವಾಜ್ಞಾನವಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ । ಸತ್ತ್ವಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ । ಸತ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಸ್ತುತಾಯ ।
ಸೂನೇ । ಯವಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಷ್ಟ್ರೇ । ಯಷ್ಟವ್ಯಾಯ । ಯಷ್ಟಿಧಾರಕಾಯ । ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಯಜ್ಞತನವೇ । ಯಾಯಜೂಕಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಸತೇ । ಸಮಾಯ । ಸದ್ಗತಯೇ । ಸ್ತೋತ್ರೇ ।
ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯ । ಕ್ರತವೇ । ಕ್ರಿಯಾವತೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಕಪರ್ದಿನೇ । ಕಲಿವಾರಣಾಯ । ವರದಾಯ । ವತ್ಸಲಾಯ ।
ವಾಗ್ಮಿನೇ । ವಶಸ್ಥಿತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ । ವಟಮೂಲನಿವಾಸಿನೇ । ವರ್ತಮಾನಾಯ ।
ವಶಿನೇ । ವರಾಯ । ಭೂಮಿಷ್ಠಾಯ । ಭೂತಿದಾಯ । ಭೂತಾಯ । ಭೂಮಿರೂಪಾಯ ।
ಭುವಃ ಪತಯೇ । ಆರ್ತಿಘ್ನಾಯ । ಕೀರ್ತಿಮತೇ । ಕೀರ್ತ್ಯಾಯ ।
ಕೃತಾಕೃತಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಜಂಗಮಸ್ವಸ್ತರವೇ ನಮಃ । ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಲಂಕೃತಮಸ್ತಕಾಯ ।
ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀಭೃತ್ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರಾಯ । ಕೃತಾಕೃತಾಯ । ದಮಿನೇ । ದಯಾಘನಾಯ
ಅದಮ್ಯಾಯ । ಅನಘಾಯ । ಘನಗಲಾಯ । ಘನಾಯ । ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ । ವಿರಾಜೇ ।
ವೀರಾಯ । ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನಾಯ । ಈಕ್ಷಿತ್ರೇ । ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ । ಪ್ರಾಜ್ಞಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ।
ಪಾಶಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಅಪರಾಙ್ಮುಖಾಯ । ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ವೇತ್ತ್ರೇ । ವಿನಯಾರಾಧ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಲಸತ್ಪಾಣಯೇ । ಪಾಶಭೃದ್ವನ್ದಿತಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ಅವಿದ್ಯಾನಾಶಕಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾದಾಯಕಾಯ । ವಿಧಿವರ್ಜಿತಾಯ । ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ । ತ್ರಿಗುಣಾಯ । ತ್ರೇತಾಯೈ ।
ತೈಜಸಾಯ । ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಯೇ । ರಸಾಯ । ರಸಾತ್ಮನೇ । ರಸ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ರಾಕಾಚನ್ದ್ರಸಮಪ್ರಭಾಯ । ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶನಪರಾಯಣಾಯ ।
ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ । ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಪ್ರಭವೇ । ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ ।
ಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯ । ಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರವಿಭಾಗಕೃತೇ । ಜ್ಞಾನದಾಯ । ಅಜ್ಞಾನದಾಯ । ಜ್ಞಾತ್ರೇ ।
ಜ್ಞಾನಾಯ । ಜ್ಞೇಯಾಯ । ಜ್ಞಪೂಜಿತಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ವಿಶ್ವಹೃದ್ಯಾಯ ।
ವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ । ವಿವಿಧಾಕೃತಯೇ । ಬಹವೇ । ಬಹುಗುಣಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಅಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಅಬಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಅಬೃಹತೇ ನಮಃ । ಬಲಿನೇ । ದಯಾಲವೇ । ದನುಜಾರಾತಯೇ । ದಮಿತಾಶೇಷದುರ್ಜನಾಯ ।
ದುಃಖಹನ್ತ್ರೇ । ದುರ್ಗತಿಘ್ನಾಯ । ದುಷ್ಟದೂರಾಯ । ದುರಂಕುಶಾಯ ।
ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಸಮಾಧಿಕವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ ।
ಅತಸೀಪುಷ್ಪಸದೃಶಾಯ । ವಿಕನ್ಧರಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಾನ್ತಕಾಯ । ಕಲ್ಯಾಯ ।
ಕಲಹಾನ್ತಕೃತೇ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಕವಯೇ ನಮಃ । 160 । (+1)

ಓಂ ಕವಿವರಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಕಲಿದೋಷವಿನಾಶಕೃತೇ । ಈಶಾಯ ।
ಈಕ್ಷಾಪೂರ್ವಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ । ಕರ್ತ್ರೇ । ಕ್ರಿಯಾನ್ವಯಿನೇ । ಪ್ರಕಾಶರೂಪಾಯ ।
ಪಾಪೌಘಹನ್ತ್ರೇ । ಪಾವಕಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ । ಆತ್ಮವತೇ । ಆತ್ಮನೇ ।
ಲಿಂಗದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಸ್ಥಿತಾಯ । ಅಲಿಂಗಾಯ । ಲಿಂಗರೂಪಾಯ । ಲಿಂಗವತೇ ।
ಲಂಘಿತಾನ್ತಕಾಯ । ಲಯಿನೇ। ಲಯಪ್ರದಾಯ। ಲೇತ್ರೇ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಪಾರ್ಥದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಪೃಥವೇ। ಕೃಶಾನುರೇತಸೇ । ಕೃತ್ತಾರಯೇ ।
ಕೃತಾಕೃತಜಗತ್ತನವೇ । ದಹರಾಯ । ಅಹರಹಃಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಸನನ್ದನವರಪ್ರದಾಯ ।
ಶಮ್ಭವೇ । ಶಶಿಕಲಾಚೂಡಾಯ । ಶಮ್ಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಶಾಶ್ವತಾಯ ।
ಶ್ರೀಕರಾಯ । ಶ್ರೋತ್ರೇ । ಶರೀರಿಣೇ । ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ । ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಶ್ರುತಿಸಮಾಯ । ಶ್ರುತಾಯ । ಶ್ರುತವತಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ । ಅನತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಅರ್ಚ್ಯಾಯ । ಮೋಹಘ್ನಾಯ । ಮೋಕ್ಷದಾಯ ।
ಮುನಯೇ । ಅರ್ಥಕೃತೇ । ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಶೇಷದಾತ್ರೇ । ಅರ್ಥಾಯ । ಅರ್ಥವತಾಂ ವರಾಯ ।
ಗನ್ಧರ್ವನಗರಪ್ರಖ್ಯಾಯ। ಗಗನಾಕಾರವತೇ । ಗತಯೇ । ಗುಣಹೀನಾಯ। ಗುಣಿವರಾಯ ।
ಗಣಿತಾಶೇಷವಿಷ್ಟಪಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಪಶುಪತಯೇ । ಪರಮಾರ್ಥಾಯ ।
ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಸುನ್ದರಾಯ ।
ಪರಸ್ಮೈ । ಪರಗುಣಾಯ । ಅಪಾರ್ಥಾಯ । ಪುರುಷೋತ್ತಮಸೇವಿತಾಯ । ಪುರಾಣಾಯ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ । ಪಂಡಿತಾಯ । ಪಂಡಿತಾರ್ಚಿತಾಯ । ವಂಚನಾದೂರಗಾಯ । ವಾಯವೇ ।
ವಾಸಿತಾಶೇಷವಿಷ್ಟಪಾಯ । ಷಡ್ವರ್ಗಜಿತೇ । ಷಡ್ಗುಣಕಾಯ । ಷಂಢತಾವಿನಿವಾರಕಾಯ ।
ಷಟ್ಕರ್ಮಭೂಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಷಷ್ಟಿಕೃತೇ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಂಗಕಾಯ ನಮಃ। ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ । ಮಹಾರೂಪಾಯ ।
ಮಹಾಗುಣಾಯ । ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ । ಮಹಾಧೈರ್ಯಾಯ । ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ । ಮಹಾಪ್ರಭವೇ।
ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯ। ಮಹಾಸ್ಥಾನಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ। ಮಹಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾನಟಾಯ ।
ಮಹಾಭೂಷಾಯ । ಮಹಾಬಾಹವೇ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಮಹಾತೇಜಸೇ । ಮಹಾಭೂತಾಯ ।
ಮಹಾತಾಂಡವಕೃತೇ ನಮಃ । 260 ।

See Also  88 Names Of Shonachala Shiva – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ । ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾಯ । ಫಣಧರಾಕಲ್ಪಾಯ । ಫುಲ್ಲಾಬ್ಜಲೋಚನಾಯ ।
ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯ । ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಮೌನವತೇ । ಮೃದವೇ । ಶಿವಾಯ।
ಶಿವಂಕರಾಯ । ಶೂಲಿನೇ। ಶಿವಲಿಂಗಾಯ । ಶಿವಾಕೃತಯೇ । ಶಿವಭಸ್ಮಧರಾಯ ।
ಅಶಾನ್ತಾಯ । ಶಿವರೂಪಾಯ । ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರವೈಶ್ಯಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಭವಾನೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ । ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಭದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ।
ಭಾವುಕಾಯ । ಭವಿನಾಂ ಪ್ರಿಯಾಯ । ಸೋಮಾಯ । ಸನತ್ಕುಮಾರೇಡ್ಯಾಯ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಸೋಮಾವತಂಸಕಾಯ । ಶಂಕರಾಯ । ಶಂಖಧವಲಾಯ । ಅಶರೀರಿಣೇ ।
ಶೀತದರ್ಶನಾಯ । ಪರ್ವಾರಾಧನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಶರ್ವಾಯ । ಸರ್ವತನವೇ ।
ಸುಮಿನೇ । ಭೂತನಾಥಾಯ । ಭೂತಭವ್ಯವಿಪನ್ನಾಶನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಗುರುವರಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । ಗುರವೇ । ಗುರುಕೃಪಾಕರಾಯ । ಅಘೋರಾಯ ।
ಘೋರರೂಪಾತ್ಮನೇ । ವೃಷಾತ್ಮನೇ । ವೃಷವಾಹನಾಯ । ಅವೃಷಾಯ । ಅನುಪಮಾಯ ।
ಅಮಾಯಾಯ । ಅಕೃತಾಯ। ಅರ್ಕಾಗ್ನೀನ್ದುನೇತ್ರವತೇ । ಧರ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ । ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ।
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ । ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮದಾಯ । ಧಾತ್ರೇ । ವಿಧಾತ್ರೇ ।
ವಿಶ್ವಸನ್ನುತಾಯ । ಭಸ್ಮಾಲಂಕೃತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಭಸ್ಮಿತಾಶೇಷವಿಷ್ಟಪಾಯ ನಮಃ । ಛಾನ್ದೋಗ್ಯೋಪನಿಷದ್ಗಮ್ಯಾಯ ।
ಛನ್ದೋಗಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾಯ । ಛನ್ದಃ ಸ್ವರೂಪಾಯ । ಛನ್ದಾತ್ಮನೇ । ಆಚ್ಛಾದಿತಾಕಾಶಾಯ ।
ಊರ್ಜಿತಾಯ । ಶರ್ಕರಾಕ್ಷೀರಸಮ್ಪಕ್ವಚಣಕಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯ । ಶಿಶವೇ ।
ಸೂರ್ಯಾಯ । ಶಶಿನೇ । ಕುಜಾಯ। ಸೋಮ್ಯಾಯ । ಜೀವಾಯ । ಕಾವ್ಯಾಯ । ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ।
ಸೈಂಹಿಕೇಯಾಯ । ಕೇತೂಭೂತಾಯ । ನವಗ್ರಹಮಯಾಯ । ನುತಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ನಮೋವಾಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ। ನೇತ್ರೇ । ನೀತಿಮತೇ । ನೀತವಿಷ್ಟಪಾಯ ।
ನವಾಯ । ಅನವಾಯ । ನವರ್ಷಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ನೀತಿವಿಶಾರದಾಯ ।
ಋಷಿಮಂಡಲಸಂವೀತಾಯ । ಋಣಹರ್ತ್ರೇ । ಋತಪ್ರಿಯಾಯ । ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ ।
ರಕ್ಷಿತ್ರೇ । ರಾತ್ರಿಂಚರಪ್ರತಿಭಯಸ್ಮೃತಯೇ । ಭರ್ಗಾಯ । ವರ್ಗೋತ್ತಮಾಯ ।
ಭಾತ್ರೇ । ಭವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸಕಾಯ । ಭಗವತೇ । ಭಾನುಸದೃಶಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ। ಭಾವಸಂಸ್ತುತಾಯ । ಬಲಾರಾತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಿಲ್ವಪಲ್ಲವಾರ್ಚನತೋಷಿತಾಯ । ಧಗದ್ಧಗನ್ನೃತ್ತಪರಾಯ ।
ಧುತ್ತೂರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ದ್ರೋಣರೂಪಾಯ । ದ್ರವೀಭೂತಾಯ । ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದ್ರುತಾಯ । ದ್ರಾಕ್ಷಾಸದೃಶವಾಗಾಢ್ಯಾಯ । ದಾಡಿಮೀಫಲತೋಷಿತಾಯ । ದೃಶೇ ।
ದೃಗಾತ್ಮನೇ । ದೃಶಾಂ ದ್ರಷ್ಟ್ರೇ । ದರಿದ್ರಜನವಲ್ಲಭಾಯ । ವಾತ್ಸಲ್ಯವತೇ ।
ವತ್ಸರಕೃತೇ । ವತ್ಸೀಕೃತಹಿಮಾಲಯಾಯ । ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಗಗನಕೃತೇ ನಮಃ । ಗರುಡಾಸನವಲ್ಲಭಾಯ । ಘನಕಾರುಣ್ಯವತೇ ।
ಜೇತ್ರೇ । ಘನಕೃತೇ । ಘೂರ್ಜರಾರ್ಚಿತಾಯ । ಶರದಗ್ಧರಿಪವೇ । ಶೂರಾಯ ।
ಶೂನ್ಯರೂಪಾಯ । ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ । ದೃಶ್ಯಾಯ । ಅದೃಶ್ಯಾಯ । ದರೀಸಂಸ್ಥಾಯ ।
ದಹರಾಕಾಶಗೋಚರಾಯ । ಲತಾಯೈ । ಕ್ಷುಪಾಯ । ತರವೇ । ಗುಲ್ಮಾಯ । ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾಯ ।
ವನಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಶತರುದ್ರಜಪಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । ಶತರುದ್ರೀಯಘೋಷಿತಾಯ ।
ಶತಾಶ್ವಮೇಧಸಂರಾಧ್ಯಾಯ । ಶತಾರ್ಕಸದೃಶಸ್ತುತಯೇ । ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ ।
ತ್ರಿಕಕುದೇ । ತ್ರೀದ್ಧಾಯ । ತ್ರೀಶಾಯ । ತ್ರಿನಯನಾಯ । ತ್ರಿಪಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಾಯ ।
ತ್ರಾತ್ರೇ । ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ । ತ್ರಿವಿಲಾಸವತೇ । ತ್ರಿಭಂಗಿನೇ । ತ್ರಿದಶಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ತ್ರಿದಿವಸ್ಥಾಯ । ತ್ರಿಕಾರಣಾಯ । ತ್ರಿನಾಚಿಕೇಜಾಯ । ತ್ರಿತಪಸೇ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । ಧಾಮ್ನೇ । ಧಾಮಪ್ರದಾಯ । ಅಧಾಮ್ನೇ ।
ಧನ್ಯಾಯ। ಧನಪತೇಃ ಸುಹೃದೇ। ಆಕಾಶಾಯ। ಅದ್ಭುತಸಂಕಾಶಾಯ ।
ಪ್ರಕಾಶಜಿತಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಪ್ರಭಾವತೇ । ಪ್ರಸ್ಥವತೇ । ಪಾತ್ರೇ ।
ಪಾರಿಪ್ಲವವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಹರಾಯ । ಸ್ಮರಹರಾಯ । ಹರ್ತ್ರೇ । ಹತದೈತ್ಯಾಯ ।
ಹಿತಾರ್ಪಣಾಯ । ಪ್ರಪಂಚರಹಿತಾಯ । ಪಂಚಕೋಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಪಂಚತಾಹರಾಯ ನಮಃ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯ । ಕೂಪಸದೃಶಾಯ । ಕುಲೀನಾರ್ಚ್ಯಾಯ ।
ಕುಲಪ್ರಭಾಯ । ದಾತ್ರೇ । ಆನನ್ದಮಯಾಯ । ಅದೀನಾಯ । ದೇವದೇವಾಯ । ದಿಗಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಮಹಾಮಹಿಮವತೇ । ಮಾತ್ರೇ । ಮಾಲಿಕಾಯ । ಮಾನ್ತ್ರವರ್ಣಿಕಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಾಯ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಯೇ । ಶಶಿಪ್ರಭಾಯ । ಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ।
ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯ ನಮಃ । ಶಾನ್ತಿದಾಯ । ಸುಹೃದೇ । ಪ್ರಾಣದಾಯ । ಪ್ರಾಣಭೃತೇ ।
ಪ್ರಾಣಾಯ । ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಹಿತಕೃತೇ । ಪಣಾಯ । ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಪುಣ್ಯಕೃಲ್ಲಭ್ಯಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ । ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ । ಪುಣ್ಯಗುಣಾಯ । ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಲೋಕಪ್ರದಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಢ್ಯಾಯ । ಪುಣ್ಯದರ್ಶನಾಯ ।
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಗತಾಯ । ಅಭೂತಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಭೂತಾದಿಪಾದವತೇ ನಮಃ । ಉಪಾಸಿತ್ರೇ । ಉಪಾಸ್ಯರೂಪಾಯ ।
ಉನ್ನಿದ್ರಕಮಲಾರ್ಚಿತಾಯ । ಉಪಾಂಶುಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ । ಉಮಾರ್ಧಾಂಗಶರೀರವತೇ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮಹಾಮನ್ತ್ರೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ । ಪಂಚವಕ್ತ್ರಕಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಜಪಪ್ರೀತಾಯ । ಪಂಚಾಕ್ಷರ್ಯಧಿದೇವತಾಯೈ । ಬಲಿನೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರುತಾಯ । ಅಶಠಾಯ । ಅರತಯೇ ।
ಅಕ್ಷುದ್ರಾಯ । ಅತುಲಾಯ । ಅಕ್ಲೀಬಾಯ । ಅಮಾನುಷಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಅನ್ನದಾಯ ನಮಃ । ಅನ್ನಪ್ರಭವೇ । ಅನ್ನಾಯ । ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸಮೀಡಿತಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ ।
ಅನನ್ತಸುಖದಾಯ । ಅನಂಗರಿಪವೇ । ಆತ್ಮದಾಯ । ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ । ಗುಹ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಗುಹತಾತಾಯ । ಗುಣಾಕರಾಯ । ವಿಶೇಷಣವಿಶಿಷ್ಟಾಯ । ವಿಶಿಷ್ಟಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಶೋಧನಾಯ । ಅಪಾಂಸುಲಾಯ । ಅಗುಣಾಯ । ಅರಾಗಿಣೇ । ಕಾಮ್ಯಾಯ । ಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 520 ।

See Also  1000 Names Of Shiva From Shivarahasya In Kannada

ಓಂ ಕೃತಾಗಮಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಶ್ರುತಿಪರಾಯ । ಶ್ರುತೋಪನಿಷದಾಂ
ಗತಯೇ । ನಿಚಾಯ್ಯಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ನೀತಾಯ । ನಿಗಮಾಯ । ನಿಗಮಾನ್ತಗಾಯ ।
ನಿಷ್ಕಲಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ । ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ । ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ।
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯ । ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ । ನಿರಾತ್ಮಕಾಯ । ನಿಕೃತಿಜ್ಞಾಯ । ನೀಲಕಂಠಾಯ ।
ನಿರುಪಾಧಯೇ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ನಿರೀತಿಕಾಯ ನಮಃ । ಅಸ್ಥೂಲಾಯ । ಅನಣವೇ । ಅಹ್ನಸ್ವಾಯ । ಅನುಮಾನೇತರಸ್ಮೈ ।
ಅಸಮಾಯ । ಅದ್ಭ್ಯಃ । ಅಪಹತಪಾಪ್ಮನೇ । ಅಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯ । ಅಲಂಕೃತಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾಯ । ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ । ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದುರಾಸದಾಯ । ಅತ್ತ್ರೇ । ಸತ್ತಾಪಹೃತೇ ।
ಸತ್ತಾಯೈ । ಪ್ರತ್ತಾಪ್ರತ್ತಾಯ । ಪ್ರಮೇಯಜಿತೇ । ಅನ್ತರಾಯ । ಅನ್ತರಕೃತೇ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಮನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ । ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ । ಅವಸ್ಥಿತಾಯ । ಅಸಮ್ಭ್ರಾನ್ತಾಯ ।
ಅಭ್ರಾನ್ತಾಯ । ಅಭ್ರಾನ್ತವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯ । ಖಟ್ವಾಂಗಧೃತೇ । ಖಡ್ಗಧೃತಾಯ ।
ಮೃಗಧೃತೇ । ಡಮರುನ್ದಧತೇ । ವಿದ್ಯೋಪಾಸ್ಯಾಯ । ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯ । ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ।
ವಿಶಾರದಾಯ । ವಿರಿಂಚಿಜನಕಾಯ । ವೇದ್ಯಾಯ । ವೇದಾಯ । ವೇದೈಕವೇದಿತಾಯ ।
ಅಪದಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಜವನಾಯ ನಮಃ । ಅಪಾಣಯೋ ಗ್ರಹೀತ್ರೇ । ಅಚಕ್ಷುಷೇ । ಈಕ್ಷಕಾಯ । ಅಕರ್ಣಾಯ ।
ಆಕರ್ಣಯಿತ್ರೇ । ಅನಾಸಾಯ । ಘ್ರಾತ್ರೇ । ಬಲೋದ್ಧತಾಯ । ಅಮನಸೇ । ಮನನೈಕಗಮ್ಯಾಯ ।
ಅಬುದ್ಧಯೇ । ಬೋಧಯಿತ್ರೇ । ಬುಧಾಯ । ಓಂ । ತಸ್ಮೈ । ಸತೇ । ಅಸತೇ ।
ಆಧಾಯ್ಯಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । ಅಕ್ಷರಾಯ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಚೇತನಾಯ । ಅಚೇತನಾಯ ।
ಚಿತೇ । ಯಸ್ಮೈ । ಕಸ್ಮೈ । ಕ್ಷೇಮಾಯ । ಕಲಾಲಿಯಾಯ । ಕಲಾಯ । ಏಕಸ್ಮೈ ।
ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ । ಪರಮಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಆದ್ಯನ್ತನಿರೀಕ್ಷಕಾಯ । ಆಪದ್ಧ್ವಾನ್ತರವಯೇ ।
ಪಾಪಮಹಾವನಕುಠಾರಕಾಯ । ಕಲ್ಪಾನ್ತದೃಶೇ । ಕಲ್ಪಕರಾಯ ।
ಕಲಿನಿಗ್ರಹವನ್ದನಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಕಪೋಲವಿಜಿತಾದರ್ಶಾಯ ನಮಃ । ಕಪಾಲಿನೇ । ಕಲ್ಪಪಾದಪಾಯ । ಅಮ್ಭೋಧರಸಮಾಯ ।
ಕುಮ್ಭೋದ್ಭವಮುಖ್ಯರ್ಷಿಸನ್ನುತಾಯ । ಜೀವಿತಾನ್ತಕರಾಯ । ಜೀವಾಯ । ಜಂಘಾಲಾಯ ।
ಜನಿದುಃಖಹೃತೇ । ಜಾತ್ಯಾದಿಶೂನ್ಯಾಯ । ಜನ್ಮಾದಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಜನ್ಮಖಂಡನಾಯ ।
ಸುಬುದ್ಧಯೇ । ಬುದ್ಧಿಕೃತೇ । ಬೋದ್ಧ್ರೇ । ಭೂಮ್ನೇ । ಭೂಭಾರಹಾರಕಾಯ । ಭುವೇ ।
ಧುರೇ । ಜುರೇ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಗಿರೇ ನಮಃ । ಸ್ಮೃತಯೇ । ಮೇಧಾಯೈ । ಶ್ರೀಧಾಮ್ನೇ । ಶ್ರಿಯೇ । ಹ್ರಿಯೇ । ಭಿಯೇ ।
ಅಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ । ಸ್ವತನ್ತ್ರೇಶಾಯ । ಸ್ಮೃತಮಾತ್ರಾಘನಾಶನಾಯ । ಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ ।
ಚಂಡಾಯ । ಕರ್ಮಿಣೇ । ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ । ಅಪ್ರಧಾನಾಯ । ಪ್ರಧಾನಾತ್ಮನೇ ।
ಪರಮಾಣವೇ । ಪರಾತ್ಮವತೇ । ಪ್ರಣವಾರ್ಥೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ । ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಪರನ್ತಪಾಯ ನಮಃ । ಪವಿತ್ರಾಯ । ಪಾವನಾಯ । ಅಪಾಪಾಯ । ಪಾಪನಾಶನವನ್ದನಾಯ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾಯ । ಚತುರ್ದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ಚತುರಕ್ಷಾಯ । ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ।
ಚತುರ್ದಿಗೀಶಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಚತುರಾಯ । ಚತುರಾಕೃತಯೇ । ಹವ್ಯಾಯ । ಹೋತ್ರಾಯ ।
ಹವಿಷೇ । ದ್ರವ್ಯಾಯ । ಹವನಾರ್ಥಜುಹೂಮಯಾಯ । ಉಪಭೃತೇ । ಸ್ವಧಿತಯೇ ।
ಸ್ಫಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಹವನೀಯಪಶವೇ ನಮಃ । ವಿನೀತಾಯ । ವೇಷಧೃತೇ । ವಿದುಷೇ । ವಿಯತೇ ।
ವಿಷ್ಣವೇ । ವಿಯದ್ಗತಯೇ । ರಾಮಲಿಂಗಾಯ । ರಾಮರೂಪಾಯ । ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಕರಾಯ ।
ರಸಾಯ । ಗಿರಯೇ । ನದ್ಯೈ । ನದಾಯ । ಅಮ್ಭೋಧಯೇ । ಗ್ರಹೇಭ್ಯಃ । ತಾರಾಭ್ಯಃ ।
ನಭಸೇ । ದಿಗ್ಭ್ಯಃ । ಮರವೇ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಮರೀಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಅಧ್ಯಾಸಾಯ । ಮಣಿಭೂಷಾಯ । ಮನವೇ । ಮತಯೇ ।
ಮರುದ್ಭ್ಯಃ । ಪರಿವೇಷ್ಟಭ್ಯಃ । ಕಂಠೇಮರಕತದ್ಯುತಯೇ । ಸ್ಫಟಿಕಾಭಾಯ ।
ಸರ್ಪಧರಾಯ । ಮನೋಮಯಾಯ । ಉದೀರಿತಾಯ । ಲೀಲಾಮಯಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಯೇ ।
ಲೋಲಾಶಯಸುದೂರಗಾಯ । ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಸ್ಥಿತಯೇ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಕೇವಲಾತ್ಮನೇ ।
ಸದಾಶಿವಾಯ । ಸಲ್ಲಿಂಗಾಯ । ಸತ್ಪಥಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಸ್ಫೋಟಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಪುರುಷಾಯಾವ್ಯಯಾಯ । ಪರಮ್ಪರಾಗತಾಯ । ಪ್ರಾತಃ ।
ಸಾಯಮ್ । ರಾತ್ರಯೇ । ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಯ । ಕಲಾಭ್ಯಃ । ನಿಮೇಷೇಭ್ಯಃ । ಕಾಷ್ಠಾಭ್ಯಃ ।
ಮುಹೂರ್ತೇಭ್ಯಃ । ಪ್ರಹರೇಭ್ಯಃ । ದಿನೇಭ್ಯಃ । ಪಕ್ಷಾಭ್ಯಾಮ್ । ಮಾಸೇಭ್ಯಃ ।
ಅಯನಾಭ್ಯಾಮ್ । ವತ್ಸರಾಯ । ಯುಗೇಭ್ಯಃ । ಮನ್ವನ್ತರಾಯ । ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖದಿನಾವಧಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾಲಸ್ವರೂಪಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ಸತ್ಕಲಾನಿಧಯೇ । ಸನ್ಮುಖಾಯ । ಸದ್ಗುಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಸಾಧ್ವಸಾಧುವಿವೇಕದಾಯ ।
ಸತ್ಯಕಾಮಾಯ । ಕೃಪಾರಾಶಯೇ । ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಏಷಿತ್ರೇ । ಏಕಾಕಾರಾಯ ।
ದ್ವಿಪ್ರಕಾರತನುಮತೇ । ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ । ಚತುರ್ಬಾಹವೇ । ಪಂಚಮುಖಾಯ ।
ಷಡ್ಗುಣಾಯ । ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಪ್ತರ್ಷಿಪೂಜ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಅರಿಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ । ನವಪ್ರಜಾಪತಿಕರಾಯ ।
ದಶದಿಕ್ಷುಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಏಕಾದಶರುದ್ರಾತ್ಮನೇ । ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಸಂಸ್ತುತಾಯ।
ತ್ರಯೋದಶದ್ವೀಪಯುಕ್ತಮಹೀಮಂಡಲವಿಶ್ರುತಾಯ । ಚತುರ್ದಶಮನುಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ।
ಚತುರ್ದಶಸಮದ್ವಯಾಯ । ಪಂಚದಶಾಹಾತ್ಮಪಕ್ಷಾನ್ತರಾಧನೀಯಕಾಯ ।
ವಿಲಸತ್ಷೋಡಶಕಲಾಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಸಮಪ್ರಭಾಯ ।
ಮಿಲತ್ಸಪ್ತದಶಾಂಗಾಢ್ಯಲಿಂಗದೇಹಾಭಿಮಾನವತೇ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಮಹಾಪರ್ವಭಾರತಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಯ ।
ಏಕೋನವಿಂಶತಿಮಹಾಯಜ್ಞಸಂಸ್ತುತಸದ್ಗುಣಾಯ । ವಿಂಶತಿಪ್ರಥಿತಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನೇ ।
ವಂಶವರ್ಧನಾಯ । ತ್ರಿಂಶದ್ದಿನಾತ್ಮಮಾಸಾನ್ತಪಿತೃಪೂಜನತರ್ಪಿತಾಯ ।
ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ಸಮಧಿಕಪಂಚಾಹಾರ್ಚಾದಿತರ್ಪಿತಾಯ । ಪಂಚಾಶದ್ವತ್ಸರಾತೀತ-
ಬ್ರಹ್ಮನಿತ್ಯಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಪೂರ್ಣಷಷ್ಟ್ಯಬ್ದಪುರುಷಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಪಾವನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । 780 ।

See Also  1000 Names Of Sri Adi Varahi – Sahasranamavali Stotram In Tamil

ಓಂ ದಿವ್ಯೈಕಸಪ್ತತಿಯುಗಮನ್ವನ್ತರಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಅಶೀತಿವರ್ಷವಿಪ್ರೈರಪ್ಯರ್ಚನೀಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ನವತ್ಯಧಿಕಷಟ್ಕೃಚ್ಛ್ರಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಶುಚಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಶತಲಿಂಗಾಯ ।
ಶತಗುಣಾಯ । ಶತಚ್ಛಿದ್ರಾಯ । ಶತೋತ್ತರಾಯ । ಸಹಸ್ರನಯನಾದೇವ್ಯಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಕಮಲಾರ್ಚಿತಾಯ । ಸಹಸ್ರನಾಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಸಹಸ್ರಕಿರಣಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಅಯುತಾರ್ಚನಸನ್ದತ್ತಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಾಯ । ಅಯುತಪ್ರದಾಯ । ಅಯುತಾಯ ।
ಶತಸಾಹಸ್ರಸುಮನೋಽರ್ಚಕಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಕೋಟಿಕೋಟ್ಯಂಡನಾಥಾಯ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟ್ಯರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ಶ್ರೀಕಾಮನಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಶ್ರಿತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಯ । ವೇದಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಾಯ ನಮಃ । ವೈಶ್ವಾನರಾಯ । ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ।
ವೈಶ್ವಾನರತನವೇ । ವಶಿನೇ । ಉಪಾದಾನಾಯ । ನಿಮಿತ್ತಾಯ । ಕಾರಣದ್ವಯರೂಪವತೇ ।
ಗುಣಸಾರಾಯ । ಗುಣಾಸಾರಾಯ । ಗುರುಲಿಂಗಾಯ । ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಯುಕ್ತ್ಯಚಲಿತಾಯ । ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸಮಾಶ್ರಯಾಯ । ಮಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಯ ।
ಅನನ್ತಾತ್ಮನೇ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ । ಸಹಸ್ರಪದೇ । ಕ್ಷಾನ್ತಯೇ । ಶಾನ್ತಯೇ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಕ್ಷಿತಯೇ ನಮಃ । ಕಾನ್ತಯೇ। ಓಜಸೇ। ತೇಜಸೇ। ದ್ಯುತಯೇ। ನಿಧಯೇ । ವಿಮಲಾಯ ।
ವಿಕಲಾಯ । ವೀತಾಯ । ವಸುನೇ । ವಾಸವಸನ್ನುತಾಯ । ವಸುಪ್ರದಾಯ । ವಸವೇ ।
ವಸ್ತುನೇ । ವಕ್ತ್ರೇ । ಶ್ರೋತ್ರೇ । ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಮ್ । ಆಜ್ಞಾಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾನಿಧಯೇ । ನಿಧಿಪತಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಅನಿನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ । ಅನಿನ್ದಿತಕೃತೇ । ತನವೇ । ತನುಮತಾಂ ವರಾಯ ।
ಸುದರ್ಶನಪ್ರದಾಯ । ಸೋತ್ರೇ । ಸುಮನಸೇ । ಸುಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ । ಘೃತದೀಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗಮ್ಯಾಯ । ಗಾತ್ರೇ । ಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗವೇ । ಪೀತಚೀನಾಂಶುಕಧರಾಯ ।
ಪ್ರೋತಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯ । ಪ್ರೇತಲೋಕಾರ್ಗಲಾಪಾದಾಯ । ಪ್ರಾತರಬ್ಜಸಮಾನನಾಯ ।
ತ್ರಯೀಮಯಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕೇಡ್ಯಾಯ । ತ್ರಯೀವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ತ್ರಿತಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಾತ್ರೇ । ಸೂರಿಮೃಗ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ । ಅಮಿತಾನನ್ದಾಯ । ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಪ್ರದೀಪಕಾಯ । ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಿಗೃಹೀತಾಯ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಂಕರಾಯ । ಲೀಲಾಗೃಹೀತದೇಹಾಯ । ಲೀಲಾಕೈವಲ್ಯಕೃತ್ಯಕೃತೇ ।
ಗಜಾರಯೇ । ಗಜವಕ್ತ್ರಾಂಕಾಯ । ಹಂಸಾಯ । ಹಂಸಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಭಾವನಾಭಾವಿತಾಯ ।
ಭರ್ತ್ರೇ । ಭಾರಭೃತೇ । ಭೂರಿದಾಯ । ಅಬ್ರುವತೇ । ಸಹಸ್ರಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ದ್ಯುತಿಮತೇ ನಮಃ । ದ್ರುತಜೀವಗತಿಪ್ರದಾಯ । ಭುವನಸ್ಥಿತಸಂವೇಶಾಯ ।
ಭವನೇ ಭವನೇಽರ್ಚಿತಾಯ । ಮಾಲಾಕಾರಮಹಾಸರ್ಪಾಯ । ಮಾಯಾಶಬಲವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮೃಡಾಯ । ಮೇರುಮಹೇಷ್ವಾಸಾಯ । ಮೃತ್ಯುಸಂಯಮಕಾರಕಾಯ । ಕೋಟಿಮಾರಸಮಾಯ।
ಕೋಟಿರುದ್ರಸಂಹಿತಯಾ ಧೃತಾಯ। ದೇವಸೇನಾಪತಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ದೇವಸೇನಾಜಯಪ್ರದಾಯ ।
ಮುನಿಮಂಡಲಸಂವೀತಾಯ । ಮೋಹಘ್ನನಯನೇಕ್ಷಣಾಯ । ಮಾತಾಪಿತೃಸಮಾಯ ।
ಮಾನದಾಯಿನೇ । ಮಾನಿಸುದುರ್ಲಭಾಯ । ಶಿವಮುಖ್ಯಾವತಾರಾಯ ।
ಶಿವಾದ್ವೈತಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಶಿವನಾಮಾವಲಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಶಿವಂಕರಪದಾರ್ಚನಾಯ । ಕರುಣಾವರುಣಾವಾಸಾಯ ।
ಕಲಿದೋಷಮಲಾಪಹಾಯ । ಗುರುಕ್ರೌರ್ಯಹರಾಯ । ಗೌರಸರ್ಷಪಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ।
ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯ । ಪ್ರೇಮನಿಲಯಾಯ । ಅಯಾಯ । ಅನಿಲಾಯ । ಅನಲಾಯ । ವರ್ಧಿಷ್ಣವೇ ।
ವರ್ಧಕಾಯ । ವೃದ್ಧಾಯ । ಬೇದಾನ್ತಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಯ । ಸುದರ್ಶನಪ್ರದಾಯ । ಶೂರಾಯ ।
ಶೂರಮಾನಿಪರಾಭವಿನೇ । ಪ್ರದೋಷಾರ್ಚ್ಯಾಯ। ಪ್ರಕೃಷ್ಟೇಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ । ಇಲಾಪತಯೇ । ಮಾನಸಾರ್ಚನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ।
ಮುಕ್ತಾಮಣಿಸಮಪ್ರಭಾಯ । ಸರ್ವಪಾಪೌಘಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಮೌನಿಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರಾಯ। ಸರ್ವನಿಗಮಾನ್ತಕೃತಾಲಯಾಯ। ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೈಕನಿಲಯಾಯ।
ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರೂಪವತೇ । ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವಘನಾಯ । ಸರ್ವದೃಶೇ ।
ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ । ಧರ್ಮಸೇತವೇ । ಸದ್ಗತಿದಾಯ । ಸರ್ವಸತ್ಕಾರಸತ್ಕೃತಾಯ ।
ಅರ್ಕಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಾಯಿನೇ । ಅರ್ಕಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಲ್ಪಾನ್ತಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಕಾಮದಾಹಕಲೋಚನಾಯ । ಖಸ್ಥಾಯ । ಖಚರಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ ।
ಖಗಧಾಮ್ನೇ । ರುಚಾಮ್ಪತಯೇ । ಉಪಮರ್ದಸಹಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ । ಸ್ಥೂಲಾಯ । ಸ್ಥಾತ್ರೇ ।
ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಾಯ । ತ್ರಿಪುರಾರಯೇ । ಸ್ತ್ರಿಯಾಽಯುಕ್ತಾಯ । ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮವಿವೇಕದಾಯ ।
ಸಂಘರ್ಷಕೃತೇ । ಸಂಕರಹೃತೇ । ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿನಾಶಕಾಯ ।
ಪ್ರಾರಬ್ಧವೀರ್ಯಶೂನ್ಯತ್ವಕಾರಕಾಯ । ಪ್ರಾಯಣಾನ್ತಕಾಯ । ಭವಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಭೂತಲಯಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ । ಭವಘ್ನಾಯ । ಭೂತನಾಯಕಾಯ । ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ।
ಮಾತೃಸಮಾಯ । ನಿರ್ಮಾತ್ರೇ । ನಿರ್ಮಮಾಯ । ಅನ್ತಗಾಯ । ಮಾಯಾಯವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ರೇ ।
ಮಾಯಾತೀತಾತ್ಮದಾಯಕಾಯ । ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾಯ । ಸತ್ಪ್ರಸಾದಾಯ । ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ।
ಸುಖಾಸೀನಾಯ । ಸುರೈಃ ಸೇವ್ಯಾಯ । ಸುನ್ದರಾಯ । ಮನ್ದಿರಾನ್ತಗಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್ಬಿಕಾನಾಥಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮತಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅನತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಅಚ್ಯುತಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಅಹಮ್ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯನುಭವಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಅಕ್ಷಿನಿಲಯಾಯ । ಅಕ್ಷಯಾಯ । ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಪ್ರಾಣಿನಿಲಯಾಯ । ಪ್ರಾಣವತ್ಪ್ರಭವೇ । ಅನನ್ಯಾರ್ಥಶ್ರುತಿಗಣಾಯ । ಅನನ್ಯಸದೃಶಾಯ ।
ಅನ್ವಯಿನೇ । ಸ್ತೋತ್ರಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯ । ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಅಪಮೃತ್ಯುಹರಾಯ । ಭಕ್ತಸೌಖ್ಯಕೃತೇ । ಭಕ್ತಭಾವನಾಯ । ಆಯುಃಪ್ರದಾಯ ।
ರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ । ಧನ್ಯಭಾವಿತಾಯ । ಸರ್ವಾಶಾಪೂರಕಾಯ ।
ಸರ್ವಭಕ್ತಸಂಘೇಷ್ಟದಾಯಕಾಯ । ನಾಥಾಯ । ನಾಮಾವಲೀಪೂಜಾಕರ್ತುರ್ದುರ್ಗತಿಹಾರಕಾಯ ।
ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಗುರವೇ । ಮೇಧಾವಿವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ । 1008 ।

ಇತಿ ಸ್ಕಾನ್ದೇ ವಿಷ್ಣುಸಂಹಿತಾನ್ತಾರ್ಗತಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Sri Dakshinamurti 3 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil