1000 Names Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali In Kannada

॥ Shanmukha Sahasranamavali 1 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಷಣ್ಮುಖ ಅಥವಾ ಈಶಾನಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 1 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಈಶಾನಮುಖಪೂಜಾ-
ಓಂ ಜಗದ್ಭುವೇ ನಮಃ । ಶರವಣಭವಾಯ । ಶರವಣಾರವಿನ್ದಾಯ । ಸರೋರುಹಾಯ ।
ಶರವಣತೇಜಸೇ । ಸರ್ವಜ್ಞಾನಹೃದಯಾಯ । ಸರ್ವಸಮ್ಪದ್ಗುಣಾಯ ।
ಸರ್ವಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮರೂಪಿಣೇ । ಸರ್ವಮಂಗಲಯುತಾಯ ।
ಸರ್ವಜನವಶೀಕರಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾಯ । ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಸರ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಸರ್ವದೇವಸ್ಥಾಣವೇ । ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಾಯ । ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಾಯ ।
ಸರ್ವಜನಹೃದಯವಾಸಿನೇ । ಸ್ವರಾಧಿನೇ ದಯೇ । । ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । ಶರವಣಮಧುರಾಯ । ಸುಧರಾಯ । ಶಬ್ದಮಯಾಯ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮನ್ತ್ರಾಯ । ಸಪ್ತಶಬ್ದೋಪದೇಶಜ್ಞಾನಾಯ । ಸಪ್ತಕೋಟಿಮನ್ತ್ರಗುರವೇ ।
ಸತ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಸತ್ಯಲೋಕಾಯ । ಸಪ್ತದ್ವೀಪಪತಯೇ । ಸತ್ಯರೂಪಿಣೇ ।
ಸತ್ಯಯೋಗಿನೇ । ಸತ್ಯಬಲಾಯ । ಶತಕೋಟಿರತ್ನಾಭಿಷೇಕಾಯ । ಕೃತ್ತಿಕಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವತೋಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ । ಶತಶಾಶ್ವತಾಯ । ಸಪ್ತಲೋಕಾಯ । ಸರ್ವಮನೋಹರಾಯ ।
ಶತಸ್ಥೇಮ್ನೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ । ಚತುರಪ್ರಿಯಾಯ । ಚತುರ್ಭುಜಾಯ । ಚತುರಾಶ್ರಮಾಯ ।
ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲೇಶ್ವರಾಯ । ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಚತುರ್ವೇದಪರಾಯಣಾಯ । ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿತತ್ವಾಯ । ಚತುರ್ವೇದರೂಪಿಣೇ ।
ಸೇನಾಧಿಪತಯೇ । ಷಡ್ರುಚಿರಾಯ । ಷಟ್ಕವಚಿನೇ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಷಟ್ಕನ್ಯಕಾಪುತ್ರಾಯ । ಷಡ್ದರ್ಶನಾಯ । ಷಡಾಧಾರಭುಜಾಯ । ಷಷ್ಟಿಜಾತ್ಮನೇ ।
ಸ್ಪಷ್ಟೋಪದಿಷ್ಟಾಯ । ಸದ್ಬೀಜಾಯ । ಷಡ್ಗುಣಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಷಡ್ಬೀಜಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । ಷಷ್ಠಿನೇ । ಷಟ್ಷಟ್ಪಕ್ಷವಾಹನಾಯ । ಶಂಕರಾಯ ।
ಶಂಖಜತಾಪಾಯ । ಶಂಖಭಾವಾಯ । ಸಂಸಾರಶ್ರಮಮರ್ದನಾಯ ।
ಸಂಗೀತ ನಾಯಕಾಯ । ಸಂಹಾರತಾಂಡವಾಯ । ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾಯ ।
ಶತ್ರುಶೋಷಣಾಯ । ಚನ್ದನಲೇಪಿತಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಶಾನ್ತರೂಪಿಣೇ ।
ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ । ಸೌಖ್ಯಾಯ । ಶಕ್ತಿಕುಕ್ಕುಟಹಸ್ತಾಯ । ಶಸ್ತ್ರಾಯ ।
ಶಕ್ತಿರುದ್ರರೂಪಾಯ । ಶೈತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಷಡಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । ಷಟ್ಕಾಯ । ಷಷ್ಠಿನೇ2 । । ಸನ್ನಾಹಾಯ । ಶಾಪಾಯ ।
ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಾಯ । ಸಮರ್ಥಾಯ । ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಷಣ್ಮುಖಸನ್ತೋಷಾಯ ।
ಸತ್ರಿಕಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಯ । ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ । ಸಹಸ್ರನಯನಸೇವಿತಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಪಾಣಯೇ । ಸಹಸ್ರವೀಣಾಗಾನಾಯ । ಸಹಸ್ರವರಸಿದ್ಧಯೇ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಸಹಸ್ರರೂಪಿಣೇ । ಸಹಸ್ರಸೇನಾಪತಯೇ ಅಖಂಡಸೇನಾಪತಯೇ । ।
ಸಕಲಜನಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಸಕಲಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಸಕಲಲೋಕೋದ್ಭವಾಯ ।
ಸಕಲಬೀಜಾಕ್ಷರಾಯ । ಸಕಲಾಗಮಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಯೇ । ಸಕಲಮುನಿಸೇವಿತಾಯ ।
ಸಕಲವರಪ್ರಸಾದದರ್ಶನಾಯ । ಸಕಲಸಿದ್ಧಸಮ್ಭವಾಯ । ಸಕಲದೇವಸ್ಥಾಣವೇ ।
ಸಂಕಲೀಕರಣಾಯ । ಸೂತಾಯ । ಸರಸ್ವತ್ಯೈ । ಸರಸ್ವತೀದೀರ್ಘಮಂಗಲಾಯ ।
ಸರಸ್ವತ್ಯುದ್ಭವಾಯ । ಶಾಸನಾಯ । ಸಾರಗಪರ್ವಣೇ । ಸಾರಾಯ । ಸ್ವರಾದಯೇ ।
ಸ್ವರಾದಿಸಮ್ಭವಾಯ । ಶಾಪಾಯ2 । । ಸಾಮವೇದಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಸರ್ವವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಯ । ಶೈವಾರ್ಯಶಾಶ್ವತಾಯ । ಶಿವಾಸನಾಯ । ಶಿವಮಯಾಯ ।
ಶಿವದರ್ಶಕಾಯ । ಶಿವನಾಥಾಯ । ಶಿವಹೃದಯಾಯ । ಶಿವಾರ್ಥಬಾಣಾಯ ।
ಶಿವಲೋಕಾಯ । ಶಿವಯೋಗ್ಯಾಯ । ಶಿವಧ್ಯಾನಾಯ । ಶಿವರೂಪಿಣೇ । ಶಿವಾತ್ಮನೇ ।
ಶಿವಗುರವೇ । ಜೀವನಾಯ । ಜೀವರೂಪಿಣೇ । ಸೃಷ್ಟಯೇ । ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ । ಸೃಷ್ಟಿಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಸಿಂಹಾಸನಾಯ ನಮಃ । ಚಿನ್ತಾಮಣಯೇ । ಛನ್ದೋಮಣಯೇ । ಶಿಖರನಿಲಯಾಯ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ । ಸ್ವಯಂಸನ್ತೋಷಿಣೇ । ಸ್ವಯಮ್ಭೋಗ್ಯಾಯ । ಸ್ವಯಂಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಶುಚಯೇ । ಶುಚಿಮಯಾಯ । ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠಪಿತ್ರೇ । ಸುರಪತಿಲಕ್ಷಣಾಯ ।
ಸುರಾಸುರವದನಾಯ । ಸುಗನ್ಧಸೃಷ್ಟಿವಿರಾಜಿತಾಯ । ಸುಗನ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸೂಕರಸೀರಾಯ । ಶ್ರುತ್ಯಾಸನಾಯ । ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರಾಯ । ಸ್ವಕಾಮಾಯ ।
ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವಾಮಿದೇವಾಯ । ಸ್ವಾಮಿಗುರವೇ । ಸ್ವಾಮಿಕಾರುಣ್ಯಾಯ ।
ಸ್ವಾಮಿತಾರಕಾಯ । ಅಮರಮುನಿಸೇವಿತಾಯ । ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಾಯ । ಷಣ್ಮುಖಾಯ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾಯ । ಸುಲೋಚನಾಯ । ಶುಭಮಂಗಳಾಯ ।
ಸೂತ್ರಮುರ್ತಯೇ । ಸೂತ್ರಧಾರಿಣೇ । ಶೂಲಾಯುಧಾಯ । ಶೂಲಾಧಿಶೂಲಪತಯೇ ।
ಸುಧಾಶನಾಯ । ಸೇನಾಪತಯೇ । ಸೇನಾನ್ಯೈ । ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಸೇವಕಾಯ ನಮಃ । ಜಗತ್ಪರಿಹಾರಾಯ । ಜಗಜ್ಜಾಗರಾಯ । ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ।
ಜಾನುಗಾಯ । ಜಾಗ್ರದಾಕಾರಾಯ । ಜಾಯಾರೂಪಾಯ । ಜಯನ್ತಾಯ । ಜಯಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಜಟಿನೇ । ಜಯನ್ತೇಷ್ಟಾಯ । ಸರ್ವಗಾಯ । ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಯೇ । ಸ್ವರ್ಣಸೂತ್ರಾಯ ।
ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಾನಾಯ । ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಷೋಡಶನಾಮ್ನೇ । ಷೋಡಶಾವತಾರಾಯ ।
ಷೋಡಶದಲಾಯ । ರಕ್ತವರದಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಯ । ರಕ್ತಾಭರಣಾಯ । ರಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ರಕ್ತಕಮಲಾಯ ।
ರಥಾಕಾರಾಯ । ರಾಗನಾಯಕಾಯ । ರವಿದೇವತಾಯೈ । ರಣಮುಖವೀರಾಯ ।
ರಣವೀರಸೇವಿತಾಯ । ರಣಭೂತಸೇವಿತಾಯ । ವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ ।
ವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಬಾಲಾವತಾರಾಯ । ವೈರಾಗ್ಯಾಯ । ವರಗುಣಾಯ ।
ವರದಮಹತ್ಸೇವಿತಾಯ । ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ । ಸಾಲಾಕ್ಷಮಾಲಾಯ ।
ವನಚರಾಯ । ವಹ್ನಿಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ವರ್ಣಭೇದಾಯ ನಮಃ । ಪಂಚಾಸನಾಯ । ಭಕ್ತಿನಾಥಾಯ । ಭಕ್ತಿಶೂರಾಯ ।
ಶಿವಕರಾಯ । ಬಾಹುಭೂಷಣಾಯ । ವಷಟ್ಕಾರಾಯ । ವಸುರೇತಸೇ । ವಜ್ರಪಾಣಯೇ ।
ವೈರಾಗ್ಯಾಯ । ವಕುಲಪುಷ್ಪಮಾಲಿನೇ । ವಚನಾಯ । ವಚನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಚನಮಯಾಯ । ವಚನಸುನ್ದರಾಯ । ವಚನಾಮೃತಾಯ । ವಚನಬಾನ್ಧವಾಯ ।
ವಚನವಶೀಕರಾಯ । ವಚನದರ್ಶನಾಯ । ವಚನಾರಾಮಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ವಚನಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । ವಚನಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ವಚನಪೂಜ್ಯಾಯ । ವಚನವಿದ್ಯಾಯ ।
ವಚನದಹನಾಯ । ವಚನಕೋಪಾಯ । ವಚನತ್ಯಾಗಾಯ । ವಚನಶಾಸ್ತ್ರವಾಸಿನೇ ।
ವಚನೋಪಕಾರಾಯ । ವಚನವಸತಯೇ । ವಾಯವೇ । ವಾಯುರೂಪಾಯ । ವಾಯುಮನೋಹರಾಯ ।
ವಾಯುಮಹೋಪಕಾರಾಯ । ವಾಯುವೇದತತ್ವಾಯ । ವಾಯುಭವಾಯ । ವಾಯುವನ್ದನಾಯ ।
ವಾಯುವೀತನಾಯ । ವಾಯುಕರ್ಮಬನ್ಧಕಾಯ । ವಾಯುಕರಾಯ ನಮಃ । 260 ।

See Also  Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names In Sanskrit

ಓಂ ವಾಯುಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ । ವಾಯ್ವಾಹಾರಾಯ । ವಾಯುದೇವತತ್ತ್ವಾಯ ।
ವಾಯುಧನಂಜನಾಯ ವಾಯುಧನಂಜಯಾಯ । ।
ವಾಯುದಿಶಾಸನಾದಯೇ । ವಿಶ್ವಕಾರಾಯ । ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ ।
ವಿಶ್ವಪಂಚಕಾಯ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ವಿಶಾಖಾನಕ್ಷತ್ರಾಯ ।
ಪಂಚಾಂಗರಾಗಾಯ । ಬಿನ್ದುನಾದಾಯ । ಬಿನ್ದುನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವೀತರಾಗಾಯ । ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಯ । ವ್ಯಾಧಿಹರಾಯ । ವಿದ್ಯಾಯೈ ।
ವಿದ್ಯಾವಾಸಿನೇ । ವಿದ್ಯಾವಿನೋದಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ವಿದ್ವಜ್ಜನಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ವಿದ್ಯುನ್ನಾನಾಭೂತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಕಾರಿಣೇ । ವಿನೋದಾಯ ।
ವಿಭೂದನ್ತಪತಯೇ । ವಿಭೂತಯೇ । ವ್ಯೋಮ್ನೇ । ವೀರಮೂರ್ತಯೇ । ವಿರುದ್ಧಸೇವ್ಯಾಯ ।
ವೀರಾಯ । ವೀರಶೂರಾಯ । ವೀರಕೋಪನಾಯ । ವಿರುದ್ಧವಜ್ರಾಯ । ವೀರಹಸ್ತಾಯ ।
ವೀರವೈಭವಾಯ । ವೀರರಾಕ್ಷಸಸೇವಿತಾಯ । ವೀರಧರಾಯ । ವೀರಪಾಯ ।
ವೀರಬಾಹುಪರಿಭೂಷಣಾಯ । ವೀರಬಾಹವೇ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ವೀರಪುರನ್ದರಾಯ ನಮಃ । ವೀರಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ । ವೀರಕುಠಾರಾಯ । ವೀರಧರಾಯ ।
ವೀರಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ । ವೀರಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಅತಿವೀರಶ್ರಿಯೇ । ಮದವೀರ ವೀರಾನ್ತಕಾಯ ।
ವೀರಚತ್ವಾರಿಚತುರಾಯ । ವೇದಾನ್ತಾಯ । ವೇದರೂಪಾಯ । ವೇದಸೃಷ್ಟಯೇ ।
ವೇದದೃಷ್ಟಯೇ । ವೇಲಾಯುಧಾಯ । ವೈಭವಾಯ । ವೇದಸ್ವರ್ಗಾಯ ।
ವೈಶಾಖೋದ್ಭವಾಯ । ನವಶಂಖಪ್ರಿಯಾಯ । ನವಧನಾಯ ।
ನವರತ್ನದೇವಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ನವಭಕ್ತಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । ನವಪಂಚಬಾಣಾಯ । ನವಮಧ್ವಜಾಯ ।
ನವಮನ್ತ್ರಾಯ । ನವಾಕ್ಷರಾಯ । ನವಕ್ಷುದ್ರಾಯ । ನವಕೋಟಯೇ । ನವಶಕ್ತಯೇ ।
ನವಭಕ್ತಿಸ್ಥಿತಾಯ । ನವಮಧ್ವಜಾಯ । ನವಮನ್ತ್ರಾಯ । ನವಮಣಿಭೂಷಣಾಯ ।
ನವಾನ್ತದೇವಸೋಮಾಯ । ನವಕುಮಾರಾಯ । ನಮಸ್ಕಾರಾಯ । ನಾಮಾನ್ತರಾಯ । ನಾಗವೀರಾಯ ।
ನಕ್ಷತ್ರಪಕ್ಷವಾಹನಾಯ । ನಾಗಲೋಕಾಯ । ನಾಗಪಾಣಿಪಾದಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ನಾಗಾಭರಣಾಯ ನಮಃ । ನಾಗಲೋಕಾರುಣಾಯ । ನನ್ದಾಯ । ನಾದಾಯ । ನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಾರದಗೀತಪ್ರೀತಾಯ । ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ । ನವರಾತ್ರಿಶಕ್ರಾಯ । ನಿಷ್ಕಳಾಯ ।
ನಿತ್ಯಪರಮಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದಿತಾಯ । ನಿತ್ಯಸೌನ್ದರ್ಯಾಯ ।
ನಿತ್ಯಯಜ್ಞಾಯ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ । ನಿರಾಶಾಯ । ನಿರನ್ತರಾಯ । ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ ।
ನಿರವದ್ಯಾಯ । ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯರಸಿಕಾಯ ನಮಃ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ । ನಿತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿಷ್ಕಳರೂಪಾಯ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನೀಲಾಯ । ನೀಲರೂಪಾಯ । ನೀಲಮಯಾಯ । ಚತುರ್ವಿಕ್ರಮಾಯ । ನೇತ್ರಾಯ ।
ಚತುರ್ವಿಕ್ರಮನೇತ್ರಾಯ । ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ । ನೇತ್ರಜ್ಯೋತಿಷೇ । ನೇತ್ರಸ್ಥಾಣವೇ ।
ನೇತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ನೇತ್ರಮಣಯೇ । ಭವಾಯ । ಪಾಪವಿನಾಶಾಯ । ಹವ್ಯಮೋಕ್ಷಾಯ ।
ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಪವಿತ್ರಪರ್ವಣೇ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭಕ್ತವರದಾಯ । ಭಕ್ತಜನದೃಷ್ಟಾಯ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಭಕ್ತಸಮೀಪಾಯ ।
ವರದಾಯ । ಪಾಪಹರಾಯ । ಪಕ್ಷಿಹರಾಯ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಭಕ್ಷಕಾಯ ।
ಭಾಸ್ಕರಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಂಚಭೂತಾಯ । ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಶಿಖಾಯ । ಪಂಚಮನ್ತ್ರಾಯ ।
ಪಂಚಭೂತಪತಯೇ । ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಿಪಾಲಕಾಯ ।
ಪಂಚಬಾಣಧರಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಪಂಚದೇವಾಯ ನಮಃ । ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಾಯ । ಪಂಚಶೋಧಿನೇ ।
ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ । ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ । ಭವರೋಗಹರಾಯ । ಪರಮತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾಯ ।
ಪರಮಪುರುಷಾಯ । ಪರಮಕಲ್ಯಾಣಾಯ । ಪದ್ಮದಲಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪರಾಪರಜಗಚ್ಛರಣಾಯ । ಪರಾಪರಾಯ । ಪರಾಶನಾಯ । ಪಂಡಿತಾಯ ।
ಪರಿತಾಪನಾಶನಾಯ । ಫಲಿನೇ । ಫಲಾಕಾಶಾಯ । ಫಲಭಕ್ಷಣಾಯ ।
ಬಾಲವೃದ್ಧಾಯ । ಬಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಫಾಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । ಫಣಿನೇ । ಬಾಲನಾಥಾಯ । ಭಯನಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ । ಪ್ರಣವಾಯ । ಪ್ರಣವದೇಶಿಕಾಯ । ಪ್ರಣತೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ಪ್ರಾಣಿನೇ । ಪ್ರಾಣಿಧಾರಿಣೇ ।
ಪ್ರಾಣಿಪಂಚರತ್ನಾಯ । ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ । ಪ್ರಾಣರೂಪಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಮನ್ತ್ರಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವರ್ದ್ಧನಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಕುಟುಮ್ಬಿನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಯ । ಮಕರಕೋಪಾಯ ।
ಮಕರರೂಪಾಯ । ಮಹಿತಾಯ । ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ । ಮನಸ್ಸ್ನೇಹಾಯ । ಮನ್ದರವರದಾಯ ।
ಮಹಾನಿಧಯೇ । ಮೋಚಿನೇ । ಮಾರ್ಗಸಹಾಯ । ಮಾಲ್ಯವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಯ । ಮನ್ದಾರಾಯ ।
ಮನ್ದಾರಪುಷ್ಪಮಾಲಿನೇ । ಮನ್ತ್ರಪರಾಧೀಶಾಯ । ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಯೇ । ಭೂತಪತಯೇ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ । ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಮೂರ್ತಿಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ । ಮೂರ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಮೂರ್ತಿಪ್ರಕಾರಾಯ । ಮೂರ್ತಿಹೃದಯಾಯ ।
ಮೂರ್ತಿಕವಚಾಯ । ಮೂರ್ತಿಸಮ್ರಾಜೇ । ಮೂರ್ತಿಸೇವಿತಾಯ । ಮೂರ್ತಿಲಕ್ಷಣಾಯ ।
ಮೂರ್ತಿದೇವಾಯ । ಮೂರ್ತಿವಿಶೇಷಾಯ । ಮೂರ್ತಿದೀಕ್ಷಾಯ । ಮೂರ್ತಿಮೋಕ್ಷಾಯ ।
ಮೂರ್ತಿಭಕ್ತಾಯ । ಮೂರ್ತಿಶಕ್ತಿಧರಾಯ । ಮೂರ್ತಿವೀರ್ಯಾಯ । ಮೂರ್ತಿಹರಾಯ ।
ಮೂರ್ತಿಕರಾಯ । ಮೂರ್ತಿಧರಾಯ । ಮೂರ್ತಿಮಾಲಾಯ । ಮೂರ್ತಿಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಮೂರ್ತಿಸಕಲಾಯ ನಮಃ । ಮೂರ್ತಿಮಂಗಳಾಯ । ಮೂರ್ತಿಮುಕುನ್ದಾಯ । ಮೂರ್ತಿಮೂಲಾಯ ।
ಮೂರ್ತಿಮೂಲಮೂಲಾಯ । ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಯ । ಮೂಲಾಗ್ನಿಹೃದಯಾಯ । ಮೂಲಕರ್ತ್ರೇ । ಮೇಘಾಯ ।
ಮೇಘವರ್ಯಾಯ । ಮೇಘನಾಥಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಾಯ । ಸ್ಕನ್ದವಿನ್ದಾಯ । ಕನ್ದರ್ಪಮಿತ್ರಾಯ ।
ಕನ್ದರ್ಪಾಲಂಕರಾಯ । ಕನ್ದರ್ಪನಿಮಿಷಾಯ । ಕನ್ದರ್ಪಪ್ರಕಾಶಾಯ ।
ಕನ್ದರ್ಪಮೋಹಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಸೌನ್ದರ್ಯಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಗುರವೇ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಕಾರುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸ್ಕನ್ದಾಧಾರಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಪತಯೇ । ಸ್ಕನ್ದಕೀರ್ತಯೇ ।
ಸ್ಕನ್ದಶ್ರುತಾಯ । ಸ್ಕನ್ದನೇತ್ರಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಶಿವಾಯ । ಸ್ಕನ್ದರೂಪಾಯ ।
ಸ್ಕನ್ದಲಕ್ಷಣಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಲೋಕಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಗುಣಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಪುಷ್ಪಮಾಲಿನೇ ।
ಸ್ಕನ್ದಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಸ್ವಾಮಿನೇ । ಸ್ಕನ್ದಹನ್ತ್ರೇ । ಸ್ಕನ್ದಾಯುಧಾಯ ।
ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ । ಕಮಂಡಲ್ವಕ್ಷಮಾಲಿನೇ ।
ಕಮಂಡಲಾಯ । ಘಂಟಿಕಾಸನಾಯ ನಮಃ । 520 ।

See Also  108 Names Of Sri Durga 1 In Telugu

ಓಂ ಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ । ಘಂಡಿಕಾಸನಾಯ । ಘನಾಘನಾಯ । ಘನರೂಪಾಯ ।
ಕರುಣಾಲಯಾಯ । ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಾಯ । ಗಂಗಾಯೈ । ಕಂಕಣಾಭರಣಾಯ ।
ಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಪುತ್ರಾಯ । ಕಾಲರೂಪಾಯ । ಗಾಯತ್ರೀಧರಾಯ ।
ಗಾಯತ್ರೀಸೃಷ್ಟಯೇ । ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ । ಕುಂಕುಮವರ್ಣಾಯ । ಕವಿನೇತ್ರಾಯ ।
ಕವಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ । ಕಾವ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಕಾವ್ಯಪರ್ವಕಾಯ ನಮಃ । ಕರ್ಮಪಾಯ । ಕಾಮ್ಯಾಯ । ಕಮಲಾಯುಧಾಯ । ಕಾಲಿಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ । ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾಯ । ಖಡ್ಗಧರಾಯ । ಕೃತ್ತಿಕಾಪುತ್ರಾಯ ।
ಕೃತ್ತಿಕಾಶಿವಯೋಗಾಯ । ಕೃಪಾಯ । ಕ್ರೌಂಚಧರಾಯ । ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾಯ ।
ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಯೇ । ಕೃಪಾಮೋಕ್ಷಾಯ । ಕೃಪಾರುದ್ರಾಯ । ಕೃಪಾಸ್ಪದಾಯ ।
ಗಿರಿಪತಯೇ । ಗಿರಿಸ್ಥಾಯ । ಕೃತ್ತಿಕಾಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಕೋಶವಿನಾಶನಾಯ । ಕಿರಾತಾಯ । ಕಿನ್ನರಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕುಮಾರಾಯ । ಕುಮಾರಸ್ಕನ್ದಾಯ । ಕುಮಾರದೇವೇನ್ದ್ರಾಯ । ಕುಮಾರಧೀರಾಯ ।
ಕುಮಾರಪುಣ್ಯಾಯ । ವಿದ್ಯಾಗುರವೇ । ಕುಮಾರಮೋಹಾಯ । ಕುಮಾರಾಗಮಾಯ ।
ಕುಮಾರಗುರವೇ । ಕುಮಾರಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಕೌಮಾರಾಯ । ಗುಣರೂಪಾಯ । ಕುಂಕುಮಾಯ ।
ಕುಮ್ಭೋದ್ಭವಗುರವೇ । ಕುನ್ತಳಾನ್ತರಣಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ । ಕುಲಕರಾಯ । ಹರನಿಲಯಾಯ । ಕುಶಲಾಯ ।
ಕುಚವಿದ್ಯಾಯ । ಗುರವೇ । ಗುರವೇ ಶೈವಾಯ । ಗುರುಸ್ವರ್ಗಾಯ । ಗುರುಶಿವಾಯ ।
ಗುರುಸರ್ವರೂಪಾಯ । ಗುರುಜಾಯ । ಗುರುಪರಾಯ । ಗುರುಪರಮೇರವೇ । ಗುರುಪಾಲಾಯ ।
ಗುರುಪರಮ್ಪರಾಯ । ಗುರುಕನ್ದಾಯ । ಗುರುಮನ್ದಾಯ । ಗುರುಹಿತಾಯ । ಗುರುವರ್ಣಾಯ ।
ಗುರುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಗುರುಮೂಲಾಯ ನಮಃ । ಗುರುದೇವಾಯ । ಗುರುಧ್ಯಾತಾಯ । ಗುರುದೀಕ್ಷಿತಾಯ ।
ಗುರುಧ್ವಜಾಯ । ಗುರುಸ್ವಾಮಿನೇ । ಗುರುಭಾಸನಾಯ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ ।
ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಜ್ಞಾಯ । ಗನ್ಧರ್ವಾಯ । ಗೋಚರಾಯ । ಕೂರ್ಮಾಸನಾಯ । ಕೇಶವಾಯ ।
ಕೇಶಿವಾಹನಾಯ । ಮಯೂರಭೂಷಣಾಯ । ಕೋಮಳಾಯ । ಕೋಪಾನುಗ್ರಹಾಯ । ಕೋಪಾಗ್ನಯೇ ।
ಕೋಣಹಸ್ತಾಯ । ಕೋಟಿಪ್ರಭೇದಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ । ಕೋಲಾಹಲಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಯ । ಜ್ಞಾನಹೃದಯಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಯೇ । ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕಾಯ । ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ । ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ।
ಜ್ಞಾನಪರಿಪಾಲನಾಯ । ಜ್ಞಾನಗುರವೇ । ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾಯ । ಧರ್ಮಾಯ ।
ಧರ್ಮಹೃದಯಾಯ । ಧರ್ಮವಾಸಿನೇ । ದಂಡಿನೇ । ದಂಡಹಸ್ತಾಯ । ತರ್ಪಣಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಾನನಾಯ । ತತ್ತ್ವಶೈಶವಪುತ್ರಾಯ । ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ದಯಾಪರಾಯ । ಅನಿನ್ದಿತಾಯ । ದಯಾರ್ಣವಾಯ ।
ಧನುರ್ಧರಾಯ । ಧರಾಯ । ಧನದಾಯ । ಧನಸಾರಾಯ । ಧರಶೀಲಿನೇ ।
ಸ್ಥಾಣವೇ । ಅನನ್ತರಾಯ । ತಾರಕಾಸುರಮರ್ದನಾಯ । ತ್ರಿಶೂಲಾಯ । ತ್ರಿಮಸ್ತಕಾಯ ।
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ । ತ್ರಿಕೋಣಾಯ । ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಪತಯೇ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಯ । ತ್ರಿಕೋಣತ್ರಯಾಯ ।
ತ್ರಿಪುರದಹನಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ತ್ರಿದಶಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಕಾರ್ತಿಧಾರಿಣೇ । ತ್ರಿಭುವನಶೇಖರಾಯ ।
ತ್ರಯೀಮಯಾಯ । ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾಯ । ದ್ವಾದಶಲೋಚನಾಯ । ದ್ವಾದಶಹಸ್ತಾಯ ।
ದ್ವಾದಶಕುಂಕುಮಭೂಷಣಾಯ । ದುರ್ಜನಮರ್ದನಾಯ । ದುರ್ವಾಸೋಮಿತ್ರಾಯ ।
ದುಃಖನಿವಾರಣಾಯ । ಶೂರಧುರ್ಯಾಯ । ಸಂರಕ್ಷಕಾಯ । ರತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ರತಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಯ । ರತೀಷ್ಟಾಯ । ದೃಷ್ಟಾಯ । ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾಯ । ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಧರ್ಮಪತಯೇ ನಮಃ । ಭೂಪರಿಪಾಲಕಾಯ । ದೇವಮಿತ್ರಾಯ । ದೇವೇಕ್ಷಣಾಯ ।
ದೇವಪೂಜಿತಾಯ । ದೇವವಿದೇ । ದೇವಸೇನಾಪತಯೇ । ದೇವಪ್ರಿಯಾಯ । ದೇವರಾಜಾಯ ।
ದೇವಗುರವೇ । ದೇವಭೋಗಾಯ । ದೇವಪದವೀಕ್ಷಣಾಯ । ದೇವಸೇವ್ಯಾಯ ।
ದೇವಮನೋಹರಾಯ । ದೇವಾಧಿಪತಯೇ । ದೇವೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ ।
ದೇಶಿಕಾಯ । ದಶಾಕ್ಷರಾಯ । ದರ್ಶಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ದಶಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ । ದೇವಗಾಯಕಾಯ । ಯೋಗಾಯ । ಯೋಗರೂಪಾಯ । ಯೋಗಾಧಿಪಾಯ ।
ಯೋಗಾಂಗಾಯ । ಯೋಗಶಿವಾಯ । ಯೋಗಾಕ್ಷರಾಯ । ಯೋಗಮೂಲಾಯ । ಯೋಗಹೃದಯಾಯ ।
ಯೋಗಾಸನಾಯ । ಯೋಗಾನನ್ದಕಾಯ । ಲೋಕಾಯ । ಲೋಕರೂಪಾಯ । ಲೋಕನಾಥಾಯ ।
ಲೋಕಸೃಷ್ಟಯೇ । ಲೋಕರಕ್ಷಣಾಯ । ಲೋಕದೇವಾಯ । ಲೋಕಗುರವೇ ।
ಲೋಕಪರಮಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಅಗ್ನಿಬೇರಾಯ ಅಗ್ನಿಸುತಾಯ । ನಮಃ । ಅಗ್ನಿಪಕ್ಷಾಯ । ಅಗ್ನಿಹುವಾಯ । ಅಗ್ನಿರೂಪಾಯ ।
ಅಗ್ನಿಪಂಚಾಸ್ಯಾಯ । ಅಗ್ನಿಸಿದ್ಧಯೇ । ಅಗ್ನಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಗ್ನಿಬಾಹವೇ । ಅಗ್ನಿತಾಪವತೇ ।
ಅಗ್ನ್ಯಾಕಾರಾಯ । ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ । ಅಸುರಬನ್ಧನಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ । ಅಜವೀರಾಯ ।
ಆಚಾರಾಯ । ಆಚಾರಕೀರ್ತಯೇ । ಅಜಪಾಕಾರಿಣೇ । ಅರಾತಿಸಂಚರಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ ।
ಅಗಸ್ತ್ಯಗುರವೇ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಅತಲದೇವಾಯ ನಮಃ । ಅಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇ । ಅತಿಶೂರಾಯ । ಅತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಸ್ತುಅಸ್ತುದಾಯ । ಅಮೃತಾರ್ಣವಾಯ । ಅಭಿಮೂಲಾಯ । ಆದಿತ್ಯಾಯ ।
ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಾಯ । ಆದಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಆದಿತ್ಯತೃತೀಯಾಯ ।
ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ । ಆತ್ಮಯೋನಯೇ । ಅಮೃತಾಯ । ಅಮೃತಾಕಾರಾಯ ।
ಅಮೃತಶಾನ್ತಾಯ । ಅಮರಪತಯೇ । ಅಮೋಘವಿಘ್ನಾಯ । ಅಮೃತರೂಪಾಯ ।
ಅಮೋಘೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಅಭಯಕಲ್ಪಾತ್ಮಕರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಅಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸರ್ಪಾಭರಣಾಲಂಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿಪೂಜಿತಾಯ । ಅಭೂತಪತಯೇ ।
ಅರಣ್ಯಾಯ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಅಸ್ತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಧೀಶಾಯ । ಅಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಕಾಯ ।
ಅಹಮ್ಪಿತಾಮಹಾಯ । ಅಖಿಲಲೋಕಾಯ । ಆಕಾಶವಾಸಿನೇ । ಆಕಾಶವಾಸಸೇ ।
ಅಗೋಚರಾಯ । ಅರ್ಜುನಸೇವಿತಾಯ । ಆಯುಷ್ಯಮನಸಿಗೋಚರಾಯ । ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಾಯ ।
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಯ । ಅಷ್ಟಮಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । 780 ।

See Also  1000 Names Of Sri Shyamala – Sahasranama Stotram In English

ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿನೇ ನಮಃ । ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ । ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಷ್ಟದಿಙ್ಮನೋಹರಾಯ । ಅಭಯಂಕರಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಅನನ್ತಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅನನ್ತಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ಅನನ್ತಸಿದ್ಧಿಕಾಯ । ಅಮರಮುನಿಸೇವಿತಾಯ ।
ಅನನ್ತಗುಣಾಕರಾಯ । ಅನನ್ತಕೋಟಿದೇವಸೇವಿತಾಯ । ಅನೇಕರೂಪಿಣೇ । ಅತಿಗುಣಾಯ ।
ಅನನ್ತಕಾರುಣ್ಯಾಯ । ಸುಖಾಸನಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಅರುಣಜ್ಯೋತಿರ್ಹರಾಯ ।
ಹರಿಹರಾತ್ಮನೇ । ಅರುಣಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಅರ್ಧರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಅಪಾರಶಕ್ತಯೇ । ಅರ್ಚಾರಾಮಾಯ । ಅಹಂಕಾರಾಯ ।
ಆಸ್ಥಾನಕೋಲಾಹಲಾಯ । ಹೃದಯಾಯ । ಹೃದಯಷಟ್ಕೋಣಾಯ । ಹೃದಯಪ್ರಕಾಶಾಯ ।
ರಾಜಪ್ರಿಯಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಾಯ । ಮೂಲಾಯ । ಕ್ಷೇಮಾಯ । ರಾಜೀವಾಯ । ಪಾರಿಜಾತಾಯ ।
ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ । ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ । ಈಕ್ಷಣಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಭೂಷಣಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ।
ಹಿರಣ್ಯಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕೋಲಾಹಲಾಯ ನಮಃ । ಇನ್ದ್ರಾಯ । ಇನ್ದ್ರಾಣೀಮಾಂಗಲ್ಯಾಧಿಪಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವರ್ಗಾಯ । ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಾಯ । ಸಂಖ್ಯಾಯೈ । ದಿವ್ಯಕಲ್ಪಾಯ । ವಿಚಾರಣಾಯ ।
ಉಪಧರಾಯ । ಉಪಾಯಸ್ವರೂಪಾಯ । ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಉಮಾಸೂನವೇ । ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ।
ಉಗ್ರಮೂರ್ತಯೇ । ಉತ್ಕ್ಷರಾಯ । ಉಕ್ಷಸಮ್ಭವಾಯ । ಉತ್ಕ್ಷರವಸ್ತುನೇ ।
ಉಚಿತಾಯ । ಉಚಿತಧರಾಯ । ಉಮಾರ್ತಯೇ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಉತ್ಪಲಾಯ ನಮಃ । ಉತ್ಪಲಾಶನಾಯ । ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ । ಯುದ್ಧಮನೋಹರಾಯ ।
ಅಗೃಹ್ಯಾಯ । ವಿಧೇಯಾಯ । ಭಾಗಧೇಯಾಯ । ಷಟ್ಕೋಣದಲಪೀಠಾಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಸ್ತೋತ್ರಧರಾಯ । ಪಾತ್ರಾಯ । ಮಾತ್ರಾಯ । ಷಣ್ಮುಖಾಯ । ಷಡಂಗಾಯ ।
ಷಡಾಧಾರಾಯ । ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಕುಮಾರಾಯ । ಸಿನ್ದೂರಾರುಣಾಯ । ಮಯೂರವಾಹನಾಯ ।
ಮಹಾಪ್ರವಾಹಾಯ । ಕುಮಾರೀಶ್ವರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ದೇವಸೇನಾಯ ನಮಃ । ಮಿತ್ರಾಯ । ಧರಾಜನದೇವಾಯ । ಸುಗನ್ಧಲೇಪನಾಯ ।
ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ವಿಜಯೋತ್ತಮಾಯ । ವಿಜಯಮನೋಹರಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ ।
ವಿಜಯಾಯುಧಾಯ । ಪುಣ್ಯಸೃಷ್ಟಯೇ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ಸತ್ಯಧಾರಣಾಯ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗುಹಾಪುತ್ರಾಯ । ಶಾನ್ತಕೋಲಾಹಲಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕನಾಥಾಯ ।
ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪರಾಯ । ಸರ್ವಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಮಲ್ಲಿಕಾಯ ।
ಸರ್ವಲೋಕಸ್ತಮ್ಭನಾಯ । ಸ್ವಾಮಿದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಸರ್ವವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಸೌನ್ದರ್ಯಾಯ । ಶೂರಮರ್ದನಾಯ । ಸ್ವಾಮಿದೇಶಿಕಾಯ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಅನನ್ತಯೋಗಿನೇ । ಹರಾಯ । ಜಯಮುಖಾಯ । ಏಕಭದ್ರಾಯ ।
ದಂಡಕರಾಯ । ಏಕಶುಭದಾಯ । ಏಕದನ್ತಪ್ರಿಯಾಯ । ಏಕಾನ್ತವೇದಿನೇ ।
ಏಕಾನ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಯಜ್ಞಾಯ । ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ । ಹೇಮಕುಂಡಲಾಯ । ಏಕಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಓಂಕಾರಾಯ । ಓಂಕಾರಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ನಮಃ । ನಮನೋನ್ಮುಖಾಯ । ಹೋಮಾಯ । ಹೋಮಕರ್ತ್ರೇ ।
ಹೋಮಸ್ಥಾಪಿತಾಯ । ಹೋಮಾಗ್ನಯೇ । ಹೋಮಾಗ್ನಿಭೂಷಣಾಯ । ಮನ್ತ್ರಾಯ । ಸೂತ್ರಾಯ ।
ಪವಿಕರಣಾಯ । ಸನ್ತೋಷಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯ । ದೀರ್ಘರೂಪಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಅಣಿಮ್ನೇ ।
ಗರಿಮ್ಣೇ । ಲಘಿಮ್ನೇ । ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ । ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಾಯ ।
ಅಹಿಜಿದ್ವಿದ್ಯಾಯೈ । ಆಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಉಚ್ಚಾಟನಾಯ ನಮಃ । ವಿದ್ವೇಷಣಾಯ । ವಶೀಕರಣಾಯ । ಸ್ತಮ್ಭನಾಯ ।
ಉದ್ಭವನಾಯ । ಮರಣಾರ್ದಿನೇ । ಪ್ರಯೋಗಷಟ್ಕಾರಾಯ । ಶಿವಯೋಗಿನಿಲಯಾಯ ।
ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಭೂತಚಾರಿಣೇ । ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ।
ಪರಮಾರ್ಥಾಯ । ಪ್ರಾಂಶವೇ । ಶಿಶವೇ । ಕಪಾಲಿನೇ । ಸರ್ವಧರಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ ।
ಸದ್ಭಿಸ್ಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ವಿತಲಾಸುರಘಾತಿನೇ ನಮಃ । ಜನಾಧಿಪಾಯ । ಯೋಗ್ಯಾಯ । ಕಾಮೇಶಾಯ । ಕಿರೀಟಿನೇ ।
ಅಮೇಯಚಂಕ್ರಮಾಯ । ನಗ್ನಾಯ । ದಲಘಾತಿನೇ । ಸಂಗ್ರಾಮಾಯ ।
ನರೇಶಾಯ । ಶುಚಿಭಸ್ಮನೇ । ಭೂತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಭೂಮ್ನೇ । ಸೇನಾಯೈ ।
ಚತುರಾಯ । ಕೃತಜ್ಞಾಯ । ಮನುಷ್ಯಬಾಹ್ಯಗತಯೇ । ಗುಹಮೂರ್ತಯೇ ।
ಭೂತನಾಥಾಯ । ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ । ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾಯ ।
ಕಂಕಾಲರೂಪಾಯ । ಬಹುನೇತ್ರಾಯ । ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾಯ । ಸ್ಮರಾನ್ತಕಾಯ ।
ಪ್ರಶಾನ್ತಾಯ । ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ । ಬಾನ್ಧವಾಯ ।
ಪಾಂಡುಲೋಚನಾಯ । ಷಡಾಧಾರಾಯ । ವಟುವೇಷಾಯ । ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ । ಭೂತರಾಜಾಯ ।
ತಪೋಮಯಾಯ । ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶಿವಾಯ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಅನಾದಿಭೂತಾಯ । ನಮಃ । ದೈತ್ಯಹಾರಿಣೇ । ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಾಯ ।
ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಣಾಯ । ಭಸ್ಮಾಂಗಾಯ । ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ । ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ।
ಯೋಗಾಯ । ಪ್ರತಿಭಾನವೇ । ಧಾನ್ಯಪತಯೇ । ಯೋಗಿನೀಪತಯೇ । ಶಿವಭಕ್ತಾಯ ।
ಕರುಣಾಕರಾಯ । ಸಾಮ್ಬಸ್ಮರಣಾಯ । ವಿಶ್ವದರ್ಶನಾಯ । ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಯೇ । ಜಗತ್ಸೇನಾನಾಯಕಾಯ । ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತಾಯ । ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾಯ ।
ಸಮ್ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 1001 ।

ಈಶಾನಮುಖಪೂಜನಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।
ಇತಿ ಷಣ್ಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।
ಓಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil