108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi in Kannada

॥ 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಜಯೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಗುರುನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಜಯೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ
ಶ್ರೀಪಾದಾನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।

ಜಯಾಖ್ಯಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತಮೋಽಪಹಗ್ರಾಮರತ್ನ ಸಮ್ಭೂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಹಾದೇವ ಮಹೀದೇವತನೂಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರಸ್ವತೀಗರ್ಭಶುಕ್ತಿಮುಕ್ತಾರತ್ನಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಭಿಧಾನೀತಕೌಮಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಧ್ಯಾರ್ಜುನಗಜಾರಣ್ಯಾಧೀತವೇದಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸ್ವವೃತ್ತಪ್ರಣೀತಾಶೇಷಾಧ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತಪೋನಿಷ್ಠಗುರುಜ್ಞಾತವೈಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗುರ್ವಾಜ್ಞಾಪಾಲನರತಪಿತೃದತ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಜಯಾಬ್ದೇ ಸ್ವೀಕೃತತುರೀಯಾಶ್ರಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಜಯಾಖ್ಯಯಾ ಸ್ವಗುರುಣಾ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದೇವ ಲಬ್ಧಪ್ರವ್ರಜ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥತಟೇ ಲಬ್ಧಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಕಾಷಾಯವಾಸಸ್ಸಂವೀತಶರೀರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾಚಾರ್ಯೋಪದಿಷ್ಟಮಹಾವಾಕ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಿತ್ಯಂ ಗುರುಪದದ್ವನ್ದ್ವನತಿಶೀಲಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಲೀಲಯಾ ವಾಮಹಸ್ತಾಗ್ರಧೃತದಂಡಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತೋಪಹೃತಬಿಲ್ವಾದಿಮಾಲಾಧರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜಮ್ಬೀರತುಲಸೀಮಾಲಾಭೂಷಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಾಮಕೋಟಿಮಹಾಪೀಠಾಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಸುವೃತ್ತನೃಹೃದಾಕಾಶನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪಾದಾನತಜನಕ್ಷೇಮಸಾಧಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನದಾನೋಕ್ತಮಧುರಭಾಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೃತ್ತಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜಗದ್ಗುರುವರಿಷ್ಠಾಯ ಮಹತೇ ಮಹಸೇ ನಮಃ ।
ಭಾರತೀಯಸದಾಚಾರಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮರ್ಯಾದೋಲ್ಲಂಘಿಜನತಾಸುದೂರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಭಾವಾಪ್ತಸೌಹೃದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವೀಕ್ಷಾವಿವಶಿತಾಶೇಷಭಾವುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಗ್ರ್ಯನಿಕೇತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಪೂರಪೂರ್ಣಾನ್ತಃಕರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಚಿತ್ತಾಬ್ಜಾಹ್ಲಾದಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪೂರಿತಸ್ವಗುರೂತ್ತಂಸಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತ್ರಿವಾರಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಪೂಜಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಧ್ಯಾನಸಂಲೀನಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸುನಿರ್ಮಿತಸ್ವರ್ಣರಥವಾಹಿತಾಮ್ಬಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಪರಿಷ್ಕೃತಾಖಿಲಾಂಡೇಶೀತಾಟಂಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ರತ್ನಭೂಷಿತನೃತ್ಯೇಶಹಸ್ತಪಾದಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವೇಂಕಟಾದ್ರೀಶಕರುಣಾಽಽಪ್ಲಾವಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಾಶ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟೀಶಾಲಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಮ್ಬಾಲಯಸ್ವರ್ಣಚ್ಛಾದಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕುಮ್ಭಾಭಿಷೇಕಸನ್ದೀಪ್ತಾಲಯವ್ರಾತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಕಾಲಟ್ಯಾಂ ಶಂಕರಯಶಃಸ್ತಮ್ಭಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ರಾಜರಾಜಾಖ್ಯಚೋಲಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಣಮೌಲಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಗೋಶಾಲಾನಿರ್ಮಿತಿಕೃತಗೋರಕ್ಷಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತೀರ್ಥೇಷು ಭಗವತ್ಪಾದಸ್ಮೃತ್ಯಾಲಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಶಂಕರಮಠನಿರ್ವಹಿತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀತಿಗುಪ್ತಿದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದೇಹಲ್ಯಾಂ ಸ್ಕನ್ದಗಿರ್ಯಾಖ್ಯಾಲಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಾರತೀಯಕಲಾಚಾರಪೋಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಸ್ತೋತ್ರನೀತಿಗ್ರನ್ಥಪಾಠರುಚಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಹರಿಹರಾಭೇದದರ್ಶಯಿತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸ್ವಭ್ಯಸ್ತನಿಯಮೋನ್ನೀತಧ್ಯಾನಯೋಗಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಪರಧಾಮ ಪರಾಕಾಶಲೀನಚಿತ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಅನಾರತತಪಸ್ಯಾಪ್ತದಿವ್ಯಶೋಭಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಶಮಾದಿಷಡ್ಗುಣಯತ ಸ್ವಚಿತ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಜನತಾರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸ್ವಶರೀರಪ್ರಭಾಧೂತಹೇಮಭಾಸೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಗ್ನಿತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಪಟ್ಟತುಲ್ಯಫಾಲಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವಿಭೂತಿವಿಲಸಚ್ಛುಭ್ರಲಲಾಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಪರಿವ್ರಾಡ್ಗಣಸಂಸೇವ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಆರ್ತಾರ್ತಿಶ್ರವಣಾಪೋಹರತಚಿತ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಗ್ರಾಮೀಣಜನತಾವೃತ್ತಿಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜನಕಲ್ಯಾಣರಚನಾಚತುರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜನಜಾಗರಣಾಸಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶಂಕರೋಪಜ್ಞಸುಪಥಸಂಚಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರರಕ್ಷಾಯಾಂ ಸುಲಗ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಚ್ಯಪ್ರತೀಚ್ಯವಿಜ್ಞಾನಯೋಜಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗೈರ್ವಾಣವಾಣೀಸಂರಕ್ಷಾಧುರೀಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಾನಾಮಪರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಸ್ವಪಾದಯಾತ್ರಯಾ ಪೂತಭಾರತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನೇಪಾಲಭೂಪಮಹಿತಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಚಿನ್ತಿತಕ್ಷಣಸಮ್ಪೂರ್ಣಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಯಥಾಜ್ಞಕರ್ಮಕೃದ್ವರ್ಗೋತ್ಸಾಹಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಧುರಾಭಾಷಣಪ್ರೀತಸ್ವಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವದಾ ಶುಭಮಸ್ತ್ವಿತ್ಯಾಶಂಸಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಚಿತ್ರೀಯಮಾಣಜನತಾಸನ್ದೃಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಜನಕಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದುರವಸ್ಥಿತಹೃತ್ತಾಪಶಾಮಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ದುರ್ಯೋಜ್ಯವಿಮತವ್ರಾತಸಮನ್ವಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ನಿರಸ್ತಾಲಸ್ಯಮೋಹಾಶಾವಿಕ್ಷೇಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅನುಗನ್ತೃದುರಾಸಾದ್ಯಪದವೇಗಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಅನ್ಯೈರಜ್ಞಾತಸಂಕಲ್ಪವಿಚಿತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಾಬ್ಜಾನೀತಾಶೇಷಶುಚೇ ನಮಃ ।
ನವಷಷ್ಟಿತಮಾಚಾರ್ಯಶಂಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಿವಿಧಾಪ್ತಜನಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಸ್ವಗೃಹಾಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಜೈತ್ರಯಾತ್ರಾವ್ಯಾಜಕೃಷ್ಟಜನಸ್ವಾನ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವಸಿಷ್ಠಧೌಮ್ಯಸದೃಶದೇಶಿಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಸಕೃತ್ಕ್ಷೇತ್ರತೀರ್ಥಾದಿಯಾತ್ರಾತೃಪ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಗುರೋಃ ಏಕಶಿಷ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಗುರೋರ್ಹೃದ್ಗತಸಂಕಲ್ಪಕ್ರಿಯಾನ್ವಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಗುರುವರ್ಯಕೃಪಾಲಬ್ಧಸಮಭಾವಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಯೋಗಲಿಂಗೇನ್ದುಮೌಲೀಶಪೂಜಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಯೋವೃದ್ಧಾನಾಥಜನಾಶ್ರಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅವೃತ್ತಿಕೋಪದ್ರುತಾನಾಂ ವೃತ್ತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸ್ವಗುರೂಪಜ್ಞಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವರಾಷ್ಟ್ರೀಯಸದ್ಗ್ರನ್ಥಕೋಶಾಗಾರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ವಿದ್ಯಾಲಯೇಷು ಸದ್ಧರ್ಮಬೋಧದಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದೇವಾಲಯೇಷ್ವರ್ಚಕಾದಿವೃತ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಕೈಲಾಸೇ ಭಗವತ್ಪಾದಮೂರ್ತಿಸ್ಥಾಪಕಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಕೈಲಾಸಮಾನಸಸರೋಯಾತ್ರಾಪೂತಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಅಸಮೇ ಬಾಲಸಪ್ತಾದ್ರಿನಾಥಾಲಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಶಿಷ್ಟವೇದಾಧ್ಯಾಪಕಾನಾಂ ಮಾನಯಿತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಹಾರುದ್ರಾತಿರುದ್ರಾದಿ ತೋಷಿತೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಅಸಕೃಚ್ಛತಚಂಡೀಭಿರರ್ಹಿತಾಮ್ಬಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ದ್ರವಿಡಾಗಮಗಾತೄಣಾಂ ಖ್ಯಾಪಯಿತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶಿಷ್ಟಶಂಕರವಿಜಯಸ್ವರ್ಚ್ಯಮಾನಪದೇ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮೌನಂ ವಟಾಧಃಸ್ಥಿತಿಂ ಚ
ವ್ರಜನ್ ಭಾರತಸ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾತ್ಪ್ರದೇಶಮ್ ।
ಮಧುಸ್ಯನ್ದಿವಾಚಾ ಜನಾನ್ಧರ್ಮಮಾರ್ಗೇ
ನಯನ್ ಶ್ರೀಜಯೇನ್ದ್ರೋ ಗುರುರ್ಭಾತಿ ಚಿತ್ತೇ

॥ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಶ್ರೀಚರಣಸ್ಮೃತಿಃ ॥

ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀಜಯೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಶ್ರೀಚರಣೈಃ ಪ್ರಣೀತಾ ।

ಅಪಾರಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಂ ಜ್ಞಾನದಂ ಶಾನ್ತರೂಪಿಣಮ್ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಗುರುಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುದಾನ್ವಹಮ್ ॥ 1 ॥

ಲೋಕಕ್ಷೇಮಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಗುರುಭಿರ್ಬಹುಸತ್ಕೃತಮ್ ।
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ನಮಾಮಸ್ತಾನ್ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಹೇತವೇ ॥ 2 ॥

ಗುರುವಾರಸಭಾದ್ವಾರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂರಕ್ಷಣಂ ಕೃತಮ್ ।
ಅನೂರಾಧಾಸಭಾದ್ವಾರಾ ವೇದಸಂರಕ್ಷಣಂ ಕೃತಮ್ ॥ 3 ॥

ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇ ಮಾಸವರೇ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಪ್ರಚಾರಣಮ್ ।
ವೇದಭಾಷ್ಯಪ್ರಚಾರಾರ್ಥಂ ರತ್ನೋಸವನಿಧಿಃ ಕೃತಃ ॥ 4 ॥

ಕರ್ಮಕಾಂಡಪ್ರಚಾರಾಯ ವೇದಧರ್ಮಸಭಾ ಕೃತಾ ।
ವೇದಾನ್ತಾರ್ಥವಿಚಾರಾಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಿಧಿಃ ಕೃತಃ ॥ 5 ॥

ಶಿಲಾಲೇಖಪ್ರಚಾರಾರ್ಥಮುಟ್ಟಂಕಿತ ನಿಧಿಃ ಕೃತಃ ।
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವೇದರಕ್ಷಣಗೋನಿಧಿಃ ॥ 6 ॥

ಗೋಶಾಲಾ ಪಾಠಶಾಲಾ ಚ ಗುರುಭಿಸ್ತತ್ರ ನಿರ್ಮಿತೇ ।
ಬಾಲಿಕಾನಾಂ ವಿವಾಹಾರ್ಥಂ ಕನ್ಯಾದಾನನಿಧಿಃ ಕೃತಃ ॥ 7 ॥

ದೇವಾರ್ಚಕಾನಾಂ ಸಾಹ್ಯಾರ್ಥಂ ಕಚ್ಚಿಮೂದೂರ್ನಿಧಿಃ ಕೃತಃ ।
ಬಾಲವೃದ್ಧಾತುರಾಣಾಂ ಚ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪರಿಪಾಲನೇ ॥ 8 ॥

ಅನಾಥಪ್ರೇತಸಂಸ್ಕಾರಾದಶ್ವಮೇಧಫಲಂ ಭವೇತ್ ।
ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರೇಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ತತ್ರ ಕಲ್ಪಿತಾ ॥ 9 ॥

ಯತ್ರ ಶ್ರೀಭಗವತ್ಪಾದೈಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪರ್ಯಟನಂ ಕೃತಮ್ ।
ತತ್ರ ತೇಷಾಂ ಸ್ಮಾರಣಾಯ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿನಿವೇಶಿತಾ ॥ 10 ॥

ಭಕ್ತವಾಂಛಾಭಿಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ನಾಮತಾರಕಲೇಖನಮ್ ।
ರಾಜತಂ ಚ ರಥಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪರಿವಾಹಣಮ್ ॥ 11 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಮ್ಬಾವಿಮಾನಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಣೇನಾವರಣಂ ಕೃತಮ್ ।
ಮೂಲಸ್ಯೋತ್ಸವಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಮ ಪರಿಷ್ಕೃತಿಃ ॥ 12 ॥

ಲಲಿತಾನಾಮಸಾಹಸ್ರಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಮ್ ।
ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾಃ ಪರ್ವಕಾಲೇಷು ಸುವರ್ಣರಥಚಾಲನಮ್ ॥ 13 ॥

ಚಿದಮ್ಬರನಟೇಶಸ್ಯ ಸದ್ವೈದೂರ್ಯಕಿರೀಟಕಮ್ ।
ಕರೇಽಭಯಪ್ರದೇ ಪಾದೇ ಕುಂಚಿತೇ ರತ್ನಭೂಷಣಮ್ ॥ 14 ॥

ಮುಷ್ಟಿತಂಡುಲದಾನೇನ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಭೋಜನಮ್ ।
ರುಗ್ಣಾಲಯೇ ಭಗವತಃ ಪ್ರಸಾದವಿನಿಯೋಜನಮ್ ॥ 15 ॥

ಜಗದ್ಧಿತೈಷಿಭಿರ್ದೀನಜನಾವನಪರಾಯಣೈಃ ।
ಗುರುಭಿಶ್ಚರಿತೇ ಮಾರ್ಗೇ ವಿಚರೇಮ ಮುದಾ ಸದಾ ॥ 16 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shri Jayendrasarasvati Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *