108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi in Telugu

॥ 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీజయేన్ద్రసరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావలిః ॥
॥ శ్రీగురునామావలిః ॥

శ్రీకాఞ్చీకామకోటిపీఠాధిపతి జగద్గురు శ్రీజయేన్ద్రసరస్వతీ
శ్రీపాదానామష్టోత్తరశతనామావలిః ।

జయాఖ్యయా ప్రసిద్ధేన్ద్రసరస్వత్యై నమో నమః ।
తమోఽపహగ్రామరత్న సమ్భూతాయ నమో నమః ।
మహాదేవ మహీదేవతనూజాయ నమో నమః ।
సరస్వతీగర్భశుక్తిముక్తారత్నాయ తే నమః ।
సుబ్రహ్మణ్యాభిధానీతకౌమారాయ నమో నమః । ౫ ।
మధ్యార్జునగజారణ్యాధీతవేదాయ తే నమః ।
స్వవృత్తప్రణీతాశేషాధ్యాపకాయ నమో నమః ।
తపోనిష్ఠగురుజ్ఞాతవైభవాయ నమో నమః ।
గుర్వాజ్ఞాపాలనరతపితృదత్తాయ తే నమః ।
జయాబ్దే స్వీకృతతురీయాశ్రమాయ నమో నమః ॥ ౧౦ ॥

జయాఖ్యయా స్వగురుణా దీక్షితాయ నమః ।
బ్రహ్మచర్యాదేవ లబ్ధప్రవ్రజ్యాయ నమో నమః ।
సర్వతీర్థతటే లబ్ధచతుర్థాశ్రమిణే నమః ।
కాషాయవాసస్సంవీతశరీరాయ నమో నమః ।
వాక్యజ్ఞాచార్యోపదిష్టమహావాక్యాయ తే నమః ।
నిత్యం గురుపదద్వన్ద్వనతిశీలాయ తే నమః ।
లీలయా వామహస్తాగ్రధృతదణ్డాయ తే నమః ।
భక్తోపహృతబిల్వాదిమాలాధర్త్రే నమో నమః ।
జమ్బీరతులసీమాలాభూషితాయ నమో నమః ।
కామకోటిమహాపీఠాధీశ్వరాయ నమో నమః ॥ ౨౦ ॥

సువృత్తనృహృదాకాశనివాసాయ నమో నమః ।
పాదానతజనక్షేమసాధకాయ నమో నమః ।
జ్ఞానదానోక్తమధురభాషణాయ నమో నమః ।
గురుప్రియా బ్రహ్మసూత్రవృత్తికర్త్రే నమో నమః ।
జగద్గురువరిష్ఠాయ మహతే మహసే నమః ।
భారతీయసదాచారపరిత్రాత్రే నమో నమః ।
మర్యాదోల్లఙ్ఘిజనతాసుదూరాయ నమో నమః ।
సర్వత్ర సమభావాప్తసౌహృదాయ నమో నమః ।
వీక్షావివశితాశేషభావుకాయ నమో నమః ।
శ్రీకామకోటిపీఠాగ్ర్యనికేతాయ నమో నమః ॥ ౩౦ ॥

కారుణ్యపూరపూర్ణాన్తఃకరణాయ నమో నమః ।
శ్రీచన్ద్రశేఖరచిత్తాబ్జాహ్లాదకాయ నమో నమః ।
పూరితస్వగురూత్తంససఙ్కల్పాయ నమో నమః ।
త్రివారం చన్ద్రమౌలీశపూజకాయ నమో నమః ।
కామాక్షీధ్యానసంలీనమానసాయ నమో నమః ।
సునిర్మితస్వర్ణరథవాహితామ్బాయ తే నమః ।
పరిష్కృతాఖిలాణ్డేశీతాటఙ్కాయ నమో నమః ।
రత్నభూషితనృత్యేశహస్తపాదాయ తే నమః ।
వేఙ్కటాద్రీశకరుణాఽఽప్లావితాయ నమో నమః ।
కాశ్యాం శ్రీకామకోటీశాలయకర్త్రే నమో నమః ॥ ౪౦ ॥

కామాక్ష్యమ్బాలయస్వర్ణచ్ఛాదకాయ నమో నమః ।
కుమ్భాభిషేకసన్దీప్తాలయవ్రాతాయ తే నమః ।
కాలట్యాం శఙ్కరయశఃస్తమ్భకర్త్రే నమో నమః ।
రాజరాజాఖ్యచోలస్య స్వర్ణమౌలికృతే నమః ।
గోశాలానిర్మితికృతగోరక్షాయ నమో నమః ।
తీర్థేషు భగవత్పాదస్మృత్యాలయకృతే నమః ।
సర్వత్ర శఙ్కరమఠనిర్వహిత్రే నమో నమః ।
వేదశాస్త్రాధీతిగుప్తిదీక్షితాయ నమో నమః ।
దేహల్యాం స్కన్దగిర్యాఖ్యాలయకర్త్రే నమో నమః ।
భారతీయకలాచారపోషకాయ నమో నమః ॥ ౫౦ ॥

స్తోత్రనీతిగ్రన్థపాఠరుచిదాయ నమో నమః ।
యుక్త్యా హరిహరాభేదదర్శయిత్రే నమో నమః ।
స్వభ్యస్తనియమోన్నీతధ్యానయోగాయ తే నమః ।
పరధామ పరాకాశలీనచిత్తాయ తే నమః ।
అనారతతపస్యాప్తదివ్యశోభాయ తే నమః ।
శమాదిషడ్గుణయత స్వచిత్తాయ నమో నమః ।
సమస్తభక్తజనతారక్షకాయ నమో నమః ।
స్వశరీరప్రభాధూతహేమభాసే నమో నమః ।
అగ్నితప్తస్వర్ణపట్టతుల్యఫాలాయ తే నమః ।
విభూతివిలసచ్ఛుభ్రలలాటాయ నమో నమః ॥ ౬౦ ॥

పరివ్రాడ్గణసంసేవ్యపదాబ్జాయ నమో నమః ।
ఆర్తార్తిశ్రవణాపోహరతచిత్తాయ తే నమః ।
గ్రామీణజనతావృత్తికల్పకాయ నమో నమః ।
జనకల్యాణరచనాచతురాయ నమో నమః ।
జనజాగరణాసక్తిదాయకాయ నమో నమః ।
శఙ్కరోపజ్ఞసుపథసఞ్చారాయ నమో నమః ।
అద్వైతశాస్త్రరక్షాయాం సులగ్నాయ నమో నమః ।
ప్రాచ్యప్రతీచ్యవిజ్ఞానయోజకాయ నమో నమః ।
గైర్వాణవాణీసంరక్షాధురీణాయ నమో నమః ।
భగవత్పూజ్యపాదానామపరాకృతయే నమః ॥ ౭౦ ॥

స్వపాదయాత్రయా పూతభారతాయ నమో నమః ।
నేపాలభూపమహితపదాబ్జాయ నమో నమః ।
చిన్తితక్షణసమ్పూర్ణసఙ్కల్పాయ నమో నమః ।
యథాజ్ఞకర్మకృద్వర్గోత్సాహకాయ నమో నమః ।
మధురాభాషణప్రీతస్వాశ్రితాయ నమో నమః ।
సర్వదా శుభమస్త్విత్యాశంసకాయ నమో నమః ।
చిత్రీయమాణజనతాసన్దృష్టాయ నమో నమః ।
శరణాగతదీనార్తపరిత్రాత్రే నమో నమః ।
సౌభాగ్యజనకాపాఙ్గవీక్షణాయ నమో నమః ।
దురవస్థితహృత్తాపశామకాయ నమో నమః ॥ ౮౦ ॥

దుర్యోజ్యవిమతవ్రాతసమన్వయకృతే నమః ।
నిరస్తాలస్యమోహాశావిక్షేపాయ నమో నమః ।
అనుగన్తృదురాసాద్యపదవేగాయ తే నమః ।
అన్యైరజ్ఞాతసఙ్కల్పవిచిత్రాయ నమో నమః ।
సదా హసన్ముఖాబ్జానీతాశేషశుచే నమః ।
నవషష్టితమాచార్యశఙ్కరాయ నమో నమః ।
వివిధాప్తజనప్రార్థ్యస్వగృహాగతయే నమః ।
జైత్రయాత్రావ్యాజకృష్టజనస్వాన్తాయ తే నమః ।
వసిష్ఠధౌమ్యసదృశదేశికాయ నమో నమః ।
అసకృత్క్షేత్రతీర్థాదియాత్రాతృప్తాయ తే నమః ॥ ౯౦ ॥

శ్రీచన్ద్రశేఖరగురోః ఏకశిష్యాయ తే నమః ।
గురోర్హృద్గతసఙ్కల్పక్రియాన్వయకృతే నమః ।
గురువర్యకృపాలబ్ధసమభావాయ తే నమః ।
యోగలిఙ్గేన్దుమౌలీశపూజకాయ నమో నమః ।
వయోవృద్ధానాథజనాశ్రయదాయ నమో నమః ।
అవృత్తికోపద్రుతానాం వృత్తిదాయ నమో నమః ।
స్వగురూపజ్ఞయా విశ్వవిద్యాలయకృతే నమః ।
విశ్వరాష్ట్రీయసద్గ్రన్థకోశాగారకృతే నమః ।
విద్యాలయేషు సద్ధర్మబోధదాత్రే నమో నమః ।
దేవాలయేష్వర్చకాదివృత్తిదాత్రే నమో నమః ॥ ౧౦౦ ॥

కైలాసే భగవత్పాదమూర్తిస్థాపకాయ తే నమః ।
కైలాసమానససరోయాత్రాపూతహృదే నమః ।
అసమే బాలసప్తాద్రినాథాలయకృతే నమః ।
శిష్టవేదాధ్యాపకానాం మానయిత్రే నమో నమః ।
మహారుద్రాతిరుద్రాది తోషితేశాయ తే నమః ।
అసకృచ్ఛతచణ్డీభిరర్హితామ్బాయ తే నమః ।
ద్రవిడాగమగాతౄణాం ఖ్యాపయిత్రే నమో నమః ।
శిష్టశఙ్కరవిజయస్వర్చ్యమానపదే నమః ॥ ౧౦౮ ॥

పరిత్యజ్య మౌనం వటాధఃస్థితిం చ
వ్రజన్ భారతస్య ప్రదేశాత్ప్రదేశమ్ ।
మధుస్యన్దివాచా జనాన్ధర్మమార్గే
నయన్ శ్రీజయేన్ద్రో గురుర్భాతి చిత్తే

॥ శ్రీగురు శ్రీచన్ద్రశేఖరేన్ద్రసరస్వతీ శ్రీచరణస్మృతిః ॥

శ్రీజగద్గురు శ్రీకాఞ్చీకామకోటిపీఠాధిపతి శ్రీశఙ్కరాచార్య
శ్రీజయేన్ద్రసరస్వతీ శ్రీచరణైః ప్రణీతా ।

అపారకరుణాసిన్ధుం జ్ఞానదం శాన్తరూపిణమ్ ।
శ్రీచన్ద్రశేఖరగురుం ప్రణమామి ముదాన్వహమ్ ॥ ౧ ॥

లోకక్షేమహితార్థాయ గురుభిర్బహుసత్కృతమ్ ।
స్మృత్వా స్మృత్వా నమామస్తాన్ జన్మసాఫల్యహేతవే ॥ ౨ ॥

గురువారసభాద్వారా శాస్త్రసంరక్షణం కృతమ్ ।
అనూరాధాసభాద్వారా వేదసంరక్షణం కృతమ్ ॥ ౩ ॥

మార్గశీర్షే మాసవరే స్తోత్రపాఠప్రచారణమ్ ।
వేదభాష్యప్రచారార్థం రత్నోసవనిధిః కృతః ॥ ౪ ॥

కర్మకాణ్డప్రచారాయ వేదధర్మసభా కృతా ।
వేదాన్తార్థవిచారాయ విద్యారణ్యనిధిః కృతః ॥ ౫ ॥

శిలాలేఖప్రచారార్థముట్టఙ్కిత నిధిః కృతః ।
గోబ్రాహ్మణహితార్థాయ వేదరక్షణగోనిధిః ॥ ౬ ॥

గోశాలా పాఠశాలా చ గురుభిస్తత్ర నిర్మితే ।
బాలికానాం వివాహార్థం కన్యాదాననిధిః కృతః ॥ ౭ ॥

దేవార్చకానాం సాహ్యార్థం కచ్చిమూదూర్నిధిః కృతః ।
బాలవృద్ధాతురాణాం చ వ్యవస్థా పరిపాలనే ॥ ౮ ॥

అనాథప్రేతసంస్కారాదశ్వమేధఫలం భవేత్ ।
ఇతి వాక్యానుసారేణ వ్యవస్థా తత్ర కల్పితా ॥ ౯ ॥

యత్ర శ్రీభగవత్పాదైః క్షేత్రపర్యటనం కృతమ్ ।
తత్ర తేషాం స్మారణాయ శిలామూర్తినివేశితా ॥ ౧౦ ॥

భక్తవాఞ్ఛాభిసిద్ధ్యర్థం నామతారకలేఖనమ్ ।
రాజతం చ రథం కృత్వా కామాక్ష్యాః పరివాహణమ్ ॥ ౧౧ ॥

కామాక్ష్యమ్బావిమానస్య స్వర్ణేనావరణం కృతమ్ ।
మూలస్యోత్సవకామాక్ష్యాః స్వర్ణవర్మ పరిష్కృతిః ॥ ౧౨ ॥

లలితానామసాహస్రస్వర్ణమాలావిభూషణమ్ ।
శ్రీదేవ్యాః పర్వకాలేషు సువర్ణరథచాలనమ్ ॥ ౧౩ ॥

చిదమ్బరనటేశస్య సద్వైదూర్యకిరీటకమ్ ।
కరేఽభయప్రదే పాదే కుఞ్చితే రత్నభూషణమ్ ॥ ౧౪ ॥

ముష్టితణ్డులదానేన దరిద్రాణాం చ భోజనమ్ ।
రుగ్ణాలయే భగవతః ప్రసాదవినియోజనమ్ ॥ ౧౫ ॥

జగద్ధితైషిభిర్దీనజనావనపరాయణైః ।
గురుభిశ్చరితే మార్గే విచరేమ ముదా సదా ॥ ౧౬ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shri Jayendrasarasvati Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *