Suratha Vaisya Vara Pradanam In Kannada

॥ Suratha Vaisya Vara Pradanam Kannada Lyrics ॥ ॥ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಸುರಥವೈಶ್ಯ ವರಪ್ರದಾನಂ) ॥ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ ॥ ೧ ॥ ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಭೂಪ ದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ।ಏವಂ ಪ್ರಭಾವಾ ಸಾ ದೇವೀ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ ॥ ೨ ॥ ವಿದ್ಯಾ ತಥೈವ ಕ್ರಿಯತೇ ಭಗವದ್ವಿಷ್ಣುಮಾಯಯಾ ।ತಯಾ ತ್ವಮೇಷ ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ವಿವೇಕಿನಃ ॥ ೩ ॥ ಮೋಹ್ಯಂತೇ ಮೋಹಿತಾಶ್ಚೈವ ಮೋಹಮೇಷ್ಯಂತಿ ಚಾಪರೇ ।ತಾಮುಪೈಹಿ ಮಹಾರಾಜ ಶರಣಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ ೪ ॥ ಆರಾಧಿತಾ … Read more

Suratha Vaisya Vara Pradanam In Telugu

॥ Suratha Vaisya Vara Pradanam Telugu Lyrics ॥ ॥ త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం) ॥ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧ ॥ ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।ఏవం ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ ॥ ౨ ॥ విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా ।తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః ॥ ౩ ॥ మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యంతి చాపరే ।తాముపైహి మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౪ ॥ ఆరాధితా … Read more

Suratha Vaisya Vara Pradanam In Tamil

॥ Suratha Vaisya Vara Pradanam Tamil Lyrics ॥ ॥ த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ஸுரத²வைஶ்ய வரப்ரதா³னம்) ॥ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ ஏதத்தே கதி²தம் பூ⁴ப தே³வீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் ।ஏவம் ப்ரபா⁴வா ஸா தே³வீ யயேத³ம் தா⁴ர்யதே ஜக³த் ॥ 2 ॥ வித்³யா ததை²வ க்ரியதே ப⁴க³வத்³விஷ்ணுமாயயா ।தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததை²வாந்யே விவேகிந꞉ ॥ 3 ॥ மோஹ்யந்தே மோஹிதாஶ்சைவ மோஹமேஷ்யந்தி சாபரே ।தாமுபைஹி மஹாராஜ ஶரணம் பரமேஶ்வரீம் ॥ 4 ॥ ஆராதி⁴தா … Read more

Bhagavati Vakyam In Sanskrit

॥ Bhagavati Vakyam Sanskrit Lyrics ॥ ॥ द्वादशोऽध्यायः (भगवती वाक्यम्) ॥ओं देव्युवाच ॥ १ ॥ एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः ।तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम् ॥ २ ॥ मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् ।कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ३ ॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः ।श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् ॥ ४ ॥ न तेषां … Read more

Bhagavati Vakyam In Kannada

॥ Bhagavati Vakyam Kannada Lyrics ॥ ॥ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಭಗವತೀ ವಾಕ್ಯಂ) ॥ಓಂ ದೇವ್ಯುವಾಚ ॥ ೧ ॥ ಏಭಿಃ ಸ್ತವೈಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋಷ್ಯತೇ ಯಃ ಸಮಾಹಿತಃ ।ತಸ್ಯಾಹಂ ಸಕಲಾಂ ಬಾಧಾಂ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಸಂಶಯಮ್ ॥ ೨ ॥ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಂ ಚ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತನಮ್ ।ಕೀರ್ತಯಿಷ್ಯಂತಿ ಯೇ ತದ್ವದ್ವಧಂ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ ॥ ೩ ॥ ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಚೈಕಚೇತಸಃ ।ಶ್ರೋಷ್ಯಂತಿ ಚೈವ ಯೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಮ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ॥ ೪ ॥ ನ ತೇಷಾಂ … Read more

Bhagavati Vakyam In Telugu

॥ Bhagavati Vakyam Telugu Lyrics ॥ ॥ ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం) ॥ఓం దేవ్యువాచ ॥ ౧ ॥ ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః ।తస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామ్యసంశయమ్ ॥ ౨ ॥ మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ ।కీర్తయిష్యంతి యే తద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః ॥ ౩ ॥ అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః ।శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ ॥ ౪ ॥ న తేషాం … Read more

Bhagavati Vakyam In Tamil

॥ Bhagavati Vakyam Tamil Lyrics ॥ ॥ த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ப⁴க³வதீ வாக்யம்) ॥ஓம் தே³வ்யுவாச ॥ 1 ॥ ஏபி⁴꞉ ஸ்தவைஶ்ச மாம் நித்யம் ஸ்தோஷ்யதே ய꞉ ஸமாஹித꞉ ।தஸ்யாஹம் ஸகலாம் பா³தா⁴ம் நாஶயிஷ்யாம்யஸம்ஶயம் ॥ 2 ॥ மது⁴கைடப⁴நாஶம் ச மஹிஷாஸுரகா⁴தநம் ।கீர்தயிஷ்யந்தி யே தத்³வத்³வத⁴ம் ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ ॥ 3 ॥ அஷ்டம்யாம் ச சதுர்த³ஶ்யாம் நவம்யாம் சைகசேதஸ꞉ ।ஶ்ரோஷ்யந்தி சைவ யே ப⁴க்த்யா மம மாஹாத்ம்யமுத்தமம் ॥ 4 ॥ ந தேஷாம் … Read more

Bhagavati Vakyam In English

॥ Bhagavati Vakyam English Lyrics ॥ ॥ dvadaśō:’dhyayaḥ (bhagavatī vakyaṁ) ॥ōṁ dēvyuvaca ॥ 1 ॥ ēbhiḥ stavaiśca maṁ nityaṁ stōsyatē yaḥ samahitaḥ ।tasyahaṁ sakalaṁ badhaṁ naśayisyamyasaṁśayam ॥ 2 ॥ madhukaitabhanaśaṁ ca mahisasuraghatanam ।kīrtayisyanti yē tadvadvadhaṁ śumbhaniśumbhayōḥ ॥ 3 ॥ astamyaṁ ca caturdaśyaṁ navamyaṁ caikacētasaḥ ।śrōsyanti caiva yē bhaktya mama mahatmyamuttamam ॥ 4 ॥ na tēsaṁ … Read more

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam In Sanskrit

॥ Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam Sanskrit Lyrics ॥ ॥ प्राधानिक रहस्यम् ॥अस्य श्री सप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवता यथोक्तफलावाप्त्यर्थं जपे विनियोगः । राजोवाच ।भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः ।एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि ॥ १ ॥ आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज ।विधिना ब्रूहि सकलं यथावत्प्रणतस्य मे ॥ २ ॥ ऋषिरुवाच ।इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते … Read more

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam In Kannada

॥ Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam Kannada Lyrics ॥ ॥ ಪ್ರಾಧಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್ ॥ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಶತೀರಹಸ್ಯತ್ರಯಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಮಹಾಕಾಲೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾ ಯಥೋಕ್ತಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ರಾಜೋವಾಚ ।ಭಗವನ್ನವತಾರಾ ಮೇ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತ್ವಯೋದಿತಾಃ ।ಏತೇಷಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಧಾನಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ ೧ ॥ ಆರಾಧ್ಯಂ ಯನ್ಮಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಯೇನ ಚ ದ್ವಿಜ ।ವಿಧಿನಾ ಬ್ರೂಹಿ ಸಕಲಂ ಯಥಾವತ್ಪ್ರಣತಸ್ಯ ಮೇ ॥ ೨ ॥ ಋಷಿರುವಾಚ ।ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಮನಾಖ್ಯೇಯಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ … Read more