Sri Parasurama Ashtakam 3 In Gujarati

॥ Sri Parasurama Ashtakam 3 Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીપરશુરામાષ્ટકમ્ ૩ ॥॥ શ્રીમદ્દિવ્યપરશુરામાષ્ટકસ્તોત્રમ્ ॥ બ્રહ્મવિષ્ણુમહેશસન્નુતપાવનાઙ્ઘ્રિસરોરુહંનીલનીરજલોચનં હરિમાશ્રિતામરભૂરુહમ્ ।કેશવં જગદીશ્વરં ત્રિગુણાત્મકં પરપૂરુષંપર્શુરામમુપાસ્મહે મમ કિઙ્કરિષ્યતિ યોઽપિ વૈ ॥ ૧ ॥ અક્ષયં કલુષાપહં નિરુપદ્રવં કરુણાનિધિંવેદરૂપમનામયં વિભુમચ્યુતં પરમેશ્વરમ્ ।હર્ષદં જમદગ્નિપુત્રકમાર્યજુષ્ટપદામ્બુજંપર્શુરામમુપાસ્મહે મમ કિઙ્કરિષ્યતિ યોઽપિ વૈ ॥ ૨ ॥ રૈણુકેયમહીનસત્વકમવ્યયં સુજનાર્ચિતંવિક્રમાઢ્યમિનાબ્જનેત્રકમબ્જશાર્ઙ્ગગદાધરમ્ ।છત્રિતાહિમશેષવિદ્યગમષ્ટમૂર્તિમનાશ્રયં – ??પર્શુરામમુપાસ્મહે મમ કિઙ્કરિષ્યતિ યોઽપિ વૈ ॥ ૩ ॥ બાહુજાન્વયવારણાઙ્કુશમર્વકણ્ઠમનુત્તમંસર્વભૂતદયાપરં … Read more

Sri Parasurama Ashtakam 3 In English

॥ Sri Parasurama Ashtakam 3 English Lyrics ॥ ॥ śrīparaśuramastakam 3 ॥॥ srimaddivyaparasuramastakastotram ॥ brahmavisnumahesasannutapavananghrisaroruhamnilanirajalocanam harimasritamarabhuruham ।kesavam jagadisvaram trigunatmakam parapurusamparsuramamupasmahe mama kinkarisyati yo’pi vai ॥ 1 ॥ aksayam kalusapaham nirupadravam karunanidhimvedarupamanamayam vibhumacyutam paramesvaram ।harsadam jamadagniputrakamaryajustapadambujamparsuramamupasmahe mama kinkarisyati yo’pi vai ॥ 2 ॥ rainukeyamahinasatvakamavyayam sujanarcitamvikramadhyaminabjanetrakamabjasarngagadadharam ।chatritahimasesavidyagamastamurtimanasrayam – ??parsuramamupasmahe mama kinkarisyati yo’pi vai ॥ 3 ॥ bahujanvayavaranankusamarvakanthamanuttamamsarvabhutadayaparam … Read more

Sri Parasurama Ashtakam 3 In Bengali

॥ Sri Parasurama Ashtakam 3 Bengali Lyrics ॥ ॥ শ্রীপরশুরামাষ্টকম্ ৩ ॥॥ শ্রীমদ্দিব্যপরশুরামাষ্টকস্তোত্রম্ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশসন্নুতপাবনাঙ্ঘ্রিসরোরুহংনীলনীরজলোচনং হরিমাশ্রিতামরভূরুহম্ ।কেশবং জগদীশ্বরং ত্রিগুণাত্মকং পরপূরুষংপর্শুরামমুপাস্মহে মম কিঙ্করিষ্যতি য়োঽপি বৈ ॥ ১ ॥ অক্ষয়ং কলুষাপহং নিরুপদ্রবং করুণানিধিংবেদরূপমনাময়ং বিভুমচ্যুতং পরমেশ্বরম্ ।হর্ষদং জমদগ্নিপুত্রকমার্যজুষ্টপদাম্বুজংপর্শুরামমুপাস্মহে মম কিঙ্করিষ্যতি য়োঽপি বৈ ॥ ২ ॥ রৈণুকেয়মহীনসত্বকমব্যয়ং সুজনার্চিতংবিক্রমাঢ্যমিনাব্জনেত্রকমব্জশার্ঙ্গগদাধরম্ ।ছত্রিতাহিমশেষবিদ্যগমষ্টমূর্তিমনাশ্রয়ং – ??পর্শুরামমুপাস্মহে মম কিঙ্করিষ্যতি য়োঽপি বৈ ॥ ৩ ॥ বাহুজান্বয়বারণাঙ্কুশমর্বকণ্ঠমনুত্তমংসর্বভূতদয়াপরং … Read more

Sri Parasurama Ashtakam 3 In Sanskrit

॥ Sri Parasurama Ashtakam 3 Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्रीपरशुरामाष्टकम् ३ ॥॥ श्रीमद्दिव्यपरशुरामाष्टकस्तोत्रम् ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशसन्नुतपावनाङ्घ्रिसरोरुहंनीलनीरजलोचनं हरिमाश्रितामरभूरुहम् ।केशवं जगदीश्वरं त्रिगुणात्मकं परपूरुषंपर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ १ ॥ अक्षयं कलुषापहं निरुपद्रवं करुणानिधिंवेदरूपमनामयं विभुमच्युतं परमेश्वरम् ।हर्षदं जमदग्निपुत्रकमार्यजुष्टपदाम्बुजंपर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ २ ॥ रैणुकेयमहीनसत्वकमव्ययं सुजनार्चितंविक्रमाढ्यमिनाब्जनेत्रकमब्जशार्ङ्गगदाधरम् ।छत्रिताहिमशेषविद्यगमष्टमूर्तिमनाश्रयं – ??पर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ ३ ॥ बाहुजान्वयवारणाङ्कुशमर्वकण्ठमनुत्तमंसर्वभूतदयापरं … Read more

Sri Parasurama Ashtakam 3 In Kannada

॥ Sri Parasurama Ashtakam 3 Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 3 ॥॥ ಶ್ರೀಮದ್ದಿವ್ಯಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಸನ್ನುತಪಾವನಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಂನೀಲನೀರಜಲೋಚನಂ ಹರಿಮಾಶ್ರಿತಾಮರಭೂರುಹಮ್ ।ಕೇಶವಂ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಪರಪೂರುಷಂಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 1 ॥ ಅಕ್ಷಯಂ ಕಲುಷಾಪಹಂ ನಿರುಪದ್ರವಂ ಕರುಣಾನಿಧಿಂವೇದರೂಪಮನಾಮಯಂ ವಿಭುಮಚ್ಯುತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ।ಹರ್ಷದಂ ಜಮದಗ್ನಿಪುತ್ರಕಮಾರ್ಯಜುಷ್ಟಪದಾಮ್ಬುಜಂಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 2 ॥ ರೈಣುಕೇಯಮಹೀನಸತ್ವಕಮವ್ಯಯಂ ಸುಜನಾರ್ಚಿತಂವಿಕ್ರಮಾಢ್ಯಮಿನಾಬ್ಜನೇತ್ರಕಮಬ್ಜಶಾರ್ಂಗಗದಾಧರಮ್ ।ಛತ್ರಿತಾಹಿಮಶೇಷವಿದ್ಯಗಮಷ್ಟಮೂರ್ತಿಮನಾಶ್ರಯಂ – ??ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 3 ॥ ಬಾಹುಜಾನ್ವಯವಾರಣಾಂಕುಶಮರ್ವಕಂಠಮನುತ್ತಮಂಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರಂ … Read more

Sri Parasurama Ashtakam 3 In Malayalam

॥ Sri Parasurama Ashtakam 3 Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീപരശുരാമാഷ്ടകം 3 ॥॥ ശ്രീമദ്ദിവ്യപരശുരാമാഷ്ടകസ്തോത്രം ॥ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശസന്നുതപാവനാങ്ഘ്രിസരോരുഹംനീലനീരജലോചനം ഹരിമാശ്രിതാമരഭൂരുഹം ।കേശവം ജഗദീശ്വരം ത്രിഗുണാത്മകം പരപൂരുഷംപര്‍ശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ ॥ 1 ॥ അക്ഷയം കലുഷാപഹം നിരുപദ്രവം കരുണാനിധിംവേദരൂപമനാമയം വിഭുമച്യുതം പരമേശ്വരം ।ഹര്‍ഷദം ജമദഗ്നിപുത്രകമാര്യജുഷ്ടപദാംബുജംപര്‍ശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ ॥ 2 ॥ രൈണുകേയമഹീനസത്വകമവ്യയം സുജനാര്‍ചിതംവിക്രമാഢ്യമിനാബ്ജനേത്രകമബ്ജശാര്‍ങ്ഗഗദാധരം ।ഛത്രിതാഹിമശേഷവിദ്യഗമഷ്ടമൂര്‍തിമനാശ്രയം – ??പര്‍ശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ ॥ 3 ॥ ബാഹുജാന്വയവാരണാങ്കുശമര്‍വകണ്ഠമനുത്തമംസര്‍വഭൂതദയാപരം … Read more

Sri Parasurama Ashtakam 3 In Odia

॥ Sri Parasurama Ashtakam 3 Odia Lyrics ॥ ॥ ଶ୍ରୀପରଶୁରାମାଷ୍ଟକମ୍ ୩ ॥656॥ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିଵ୍ୟପରଶୁରାମାଷ୍ଟକସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁମହେଶସନ୍ନୁତପାଵନାଙ୍ଘ୍ରିସରୋରୁହଂନୀଲନୀରଜଲୋଚନଂ ହରିମାଶ୍ରିତାମରଭୂରୁହମ୍ ।କେଶଵଂ ଜଗଦୀଶ୍ଵରଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକଂ ପରପୂରୁଷଂପର୍ଶୁରାମମୁପାସ୍ମହେ ମମ କିଙ୍କରିଷ୍ୟତି ୟୋଽପି ଵୈ ॥ ୧ ॥ ଅକ୍ଷୟଂ କଲୁଷାପହଂ ନିରୁପଦ୍ରଵଂ କରୁଣାନିଧିଂଵେଦରୂପମନାମୟଂ ଵିଭୁମଚ୍ୟୁତଂ ପରମେଶ୍ଵରମ୍ ।ହର୍ଷଦଂ ଜମଦଗ୍ନିପୁତ୍ରକମାର୍ୟଜୁଷ୍ଟପଦାମ୍ବୁଜଂପର୍ଶୁରାମମୁପାସ୍ମହେ ମମ କିଙ୍କରିଷ୍ୟତି ୟୋଽପି ଵୈ ॥ ୨ ॥ ରୈଣୁକେୟମହୀନସତ୍ଵକମଵ୍ୟୟଂ ସୁଜନାର୍ଚିତଂଵିକ୍ରମାଢ୍ୟମିନାବ୍ଜନେତ୍ରକମବ୍ଜଶାର୍ଙ୍ଗଗଦାଧରମ୍ ।ଛତ୍ରିତାହିମଶେଷଵିଦ୍ୟଗମଷ୍ଟମୂର୍ତିମନାଶ୍ରୟଂ – ??ପର୍ଶୁରାମମୁପାସ୍ମହେ ମମ କିଙ୍କରିଷ୍ୟତି ୟୋଽପି ଵୈ ॥ ୩ ॥ ବାହୁଜାନ୍ଵୟଵାରଣାଙ୍କୁଶମର୍ଵକଣ୍ଠମନୁତ୍ତମଂସର୍ଵଭୂତଦୟାପରଂ … Read more

Sri Parasurama Ashtakam 3 In Telugu

॥ Sri Parasurama Ashtakam 3 Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీపరశురామాష్టకమ్ ౩ ॥॥ శ్రీమద్దివ్యపరశురామాష్టకస్తోత్రమ్ ॥ బ్రహ్మవిష్ణుమహేశసన్నుతపావనాఙ్ఘ్రిసరోరుహంనీలనీరజలోచనం హరిమాశ్రితామరభూరుహమ్ ।కేశవం జగదీశ్వరం త్రిగుణాత్మకం పరపూరుషంపర్శురామముపాస్మహే మమ కిఙ్కరిష్యతి యోఽపి వై ॥ ౧ ॥ అక్షయం కలుషాపహం నిరుపద్రవం కరుణానిధింవేదరూపమనామయం విభుమచ్యుతం పరమేశ్వరమ్ ।హర్షదం జమదగ్నిపుత్రకమార్యజుష్టపదామ్బుజంపర్శురామముపాస్మహే మమ కిఙ్కరిష్యతి యోఽపి వై ॥ ౨ ॥ రైణుకేయమహీనసత్వకమవ్యయం సుజనార్చితంవిక్రమాఢ్యమినాబ్జనేత్రకమబ్జశార్ఙ్గగదాధరమ్ ।ఛత్రితాహిమశేషవిద్యగమష్టమూర్తిమనాశ్రయం – ??పర్శురామముపాస్మహే మమ కిఙ్కరిష్యతి యోఽపి వై ॥ ౩ ॥ బాహుజాన్వయవారణాఙ్కుశమర్వకణ్ఠమనుత్తమంసర్వభూతదయాపరం … Read more

Sri Parasurama Ashtakam 3 In Tamil

॥ Sri Parasurama Ashtakam 3 Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீபரஶுராமாஷ்டகம் 3 ॥॥ ஶ்ரீமத்³தி³வ்யபரஶுராமாஷ்டகஸ்தோத்ரம் ॥ ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶஸந்நுதபாவநாங்க்⁴ரிஸரோருஹம்நீலநீரஜலோசநம் ஹரிமாஶ்ரிதாமரபூ⁴ருஹம் ।கேஶவம் ஜக³தீ³ஶ்வரம் த்ரிகு³ணாத்மகம் பரபூருஷம்பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோঽபி வை ॥ 1 ॥ அக்ஷயம் கலுஷாபஹம் நிருபத்³ரவம் கருணாநிதி⁴ம்வேத³ரூபமநாமயம் விபு⁴மச்யுதம் பரமேஶ்வரம் ।ஹர்ஷத³ம் ஜமத³க்³நிபுத்ரகமார்யஜுஷ்டபதா³ம்பு³ஜம்பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோঽபி வை ॥ 2 ॥ ரைணுகேயமஹீநஸத்வகமவ்யயம் ஸுஜநார்சிதம்விக்ரமாட்⁴யமிநாப்³ஜநேத்ரகமப்³ஜஶார்ங்க³க³தா³த⁴ரம் ।ச²த்ரிதாஹிமஶேஷவித்³யக³மஷ்டமூர்திமநாஶ்ரயம் – ??பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோঽபி வை ॥ 3 ॥ பா³ஹுஜாந்வயவாரணாங்குஶமர்வகண்ட²மநுத்தமம்ஸர்வபூ⁴தத³யாபரம் … Read more

Sri Parasurama Ashtakam 2 In English

॥ Sri Parasurama Ashtakam 2 English Lyrics ॥ ॥ śrīparaśuramastakam 2 ॥acarya radhesyama avasthi “rasendu” krtam srimadbhagavatparasuramaya namah । vipravamsavatamsam sada naumyahamrenukanandanam jamadagne prabho ।drohakrodhagni vaikastatam lopakamrenukanandanam vandate sarvada ॥ 1 ॥ ksatradustantakam vai karasyam dhanumrajateyasya haste kutharam prabho ।phullaraktabja netram sada bhasvaramrenukanandanam vandate sarvada ॥ 2 ॥ tejasam subhradeham visalau karausvetayajnopavitam sadadharakam ।divyabhale tripundram … Read more