Akhilandeshwari Stotram In Telugu

॥ Akhilandeshwari Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ అఖిలాండేశ్వరీ స్తోత్రం ॥ఓంకారార్ణవమధ్యగే త్రిపథగే ఓంకారబీజాత్మికేఓంకారేణ సుఖప్రదే శుభకరే ఓంకారబిందుప్రియే ।ఓంకారే జగదంబికే శశికలే ఓంకారపీఠస్థితేదాసోఽహం తవ పాదపద్మయుగళం వందేఽఖిలాండేశ్వరి ॥ ౧ ॥ హ్రీంకారార్ణవవర్ణమధ్యనిలయే హ్రీంకారవర్ణాత్మికే ।హ్రీంకారాబ్ధిసుచారుచాంద్రకధరే హ్రీంకారనాదప్రియే ।హ్రీంకారే త్రిపురేశ్వరీ సుచరితే హ్రీంకారపీఠస్థితేదాసోఽహం తవ పాదపద్మయుగళం వందేఽఖిలాండేశ్వరి ॥ ౨ ॥ శ్రీచక్రాంకితభూషణోజ్జ్వలముఖే శ్రీరాజరాజేశ్వరిశ్రీకంఠార్ధశరీరభాగనిలయే శ్రీజంబునాథప్రియే ।శ్రీకాంతస్య సహోదరే సుమనసే శ్రీబిందుపీఠప్రియేదాసోఽహం తవ పాదపద్మయుగళం వందేఽఖిలాండేశ్వరి ॥ ౩ ॥ కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలే కలిహరే క్లీంకారబీజాత్మికేకళ్యాణీ … Read more

Akhilandeshwari Stotram In English

Akhilandeshwari Stotram is a sacred hymn dedicated to Goddess Akhilandeshwari, the embodiment of everlasting transformation and change. Composed with deep devotion, this stotram is chanted by devotees to invoke the divine presence of Akhilandeshwari and seek her blessings for inner strength, resilience, and the ability to embrace life’s challenges. The stotram captures the essence of … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In Tamil

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம் -3 ॥மௌநவ்யாக்²யா ப்ரகடித பரப்³ரஹ்மதத்த்வம் யுவாநம்வர்ஷிஷ்டா²ந்தே வஸத்³ருஷிக³ணைராவ்ருதம் ப்³ரஹ்மநிஷ்டை²꞉ ।ஆசார்யேந்த்³ரம் கரகலித சிந்முத்³ரமாநந்த³மூர்திம்ஸ்வாத்மாராமம் முதி³தவத³நம் த³க்ஷிணாமூர்திமீடே³ ॥ 1 ॥ வடவிடபிஸமீபேபூ⁴மிபா⁴கே³ நிஷண்ணம்ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதா³தாரமாராத் ।த்ரிபு⁴வநகு³ருமீஶம் த³க்ஷிணாமூர்திதே³வம்ஜநநமரணது³꞉க²ச்சே²த³த³க்ஷம் நமாமி ॥ 2 ॥ சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்³தா⁴꞉ ஶிஷ்யா கு³ருர்யுவா ।கு³ரோஸ்து மௌநம் வ்யாக்²யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி²ந்நஸம்ஶயா꞉ ॥ 3 ॥ நித⁴யே ஸர்வவித்³யாநாம் பி⁴ஷஜே ப⁴வரோகி³ணாம் ।கு³ரவே ஸர்வலோகாநாம் த³க்ஷிணாமூர்தயே நம꞉ … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In Kannada

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಯುವಾನಂವರ್ಷಿಷ್ಠಾಂತೇ ವಸದೃಷಿಗಣೈರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈಃ ।ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಂ ಕರಕಲಿತ ಚಿನ್ಮುದ್ರಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಂಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ಮುದಿತವದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ॥ ೧ ॥ ವಟವಿಟಪಿಸಮೀಪೇಭೂಮಿಭಾಗೇ ನಿಷಣ್ಣಂಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ ।ತ್ರಿಭುವನಗುರುಮೀಶಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಂಜನನಮರಣದುಃಖಚ್ಛೇದದಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೨ ॥ ಚಿತ್ರಂ ವಟತರೋರ್ಮೂಲೇ ವೃದ್ಧಾಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಗುರುರ್ಯುವಾ ।ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತುಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಃ ॥ ೩ ॥ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಮ್ ।ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In Telugu

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Telugu Lyrics ॥ ॥ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ॥మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్త్వం యువానంవర్షిష్ఠాంతే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః ।ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తింస్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥ ౧ ॥ వటవిటపిసమీపేభూమిభాగే నిషణ్ణంసకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ ।త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవంజననమరణదుఃఖచ్ఛేదదక్షం నమామి ॥ ౨ ॥ చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యా గురుర్యువా ।గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ॥ ౩ ॥ నిధయే సర్వవిద్యానాం భిషజే భవరోగిణామ్ ।గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ॥ ౪ … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In Sanskrit

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् ॥मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानंवर्षिष्ठान्ते वसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः ।आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिंस्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥ १ ॥ वटविटपिसमीपेभूमिभागे निषण्णंसकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् ।त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवंजननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि ॥ २ ॥ चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा ।गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः ॥ ३ ॥ निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् ।गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॥ … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In English

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 English Lyrics ॥ ॥ śrī dakṣiṇāmūrti stōtram ॥maunavyākhyā prakaṭita parabrahmatattvaṁ yuvānaṁvarṣiṣṭhāntē vasadr̥ṣigaṇairāvr̥taṁ brahmaniṣṭhaiḥ ।ācāryēndraṁ karakalita cinmudramānandamūrtiṁsvātmārāmaṁ muditavadanaṁ dakṣiṇāmūrtimīḍē ॥ 1 ॥ vaṭaviṭapisamīpēbhūmibhāgē niṣaṇṇaṁsakalamunijanānāṁ jñānadātāramārāt ।tribhuvanagurumīśaṁ dakṣiṇāmūrtidēvaṁjananamaraṇaduḥkhacchēdadakṣaṁ namāmi ॥ 2 ॥ citraṁ vaṭatarōrmūlē vr̥ddhāḥ śiṣyā gururyuvā ।gurōstu maunaṁ vyākhyānaṁ śiṣyāstucchinnasaṁśayāḥ ॥ 3 ॥ nidhayē sarvavidyānāṁ bhiṣajē bhavarōgiṇām ।guravē sarvalōkānāṁ dakṣiṇāmūrtayē namaḥ ॥ … Read more

Uma Maheshwara Stotram In Tamil

॥ Uma Maheshwara Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் ॥நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் நவயௌவநாப்⁴யாம்பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் ।நகே³ந்த்³ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 1 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்⁴யாம்நமஸ்க்ருதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³ப்⁴யாம் ।நாராயணேநார்சிதபாது³காப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 2 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் வ்ருஷவாஹநாப்⁴யாம்விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்³ரஸுபூஜிதாப்⁴யாம் ।விபூ⁴திபாடீரவிளேபநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 3 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஜக³தீ³ஶ்வராப்⁴யாம்ஜக³த்பதிப்⁴யாம் ஜயவிக்³ரஹாப்⁴யாம் ।ஜம்பா⁴ரிமுக்²யைரபி⁴வந்தி³தாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 4 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் பரமௌஷதா⁴ப்⁴யாம்பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்⁴யாம் ।ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹ்ருதாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ … Read more

Uma Maheshwara Stotram In Kannada

॥ Uma Maheshwara Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ ।ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೧ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಸರಸೋತ್ಸವಾಭ್ಯಾಂನಮಸ್ಕೃತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ ।ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೨ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವೃಷವಾಹನಾಭ್ಯಾಂವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣ್ವಿಂದ್ರಸುಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।ವಿಭೂತಿಪಾಟೀರವಿಲೇಪನಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೩ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂಜಗತ್ಪತಿಭ್ಯಾಂ ಜಯವಿಗ್ರಹಾಭ್ಯಾಮ್ ।ಜಂಭಾರಿಮುಖ್ಯೈರಭಿವಂದಿತಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೪ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಪರಮೌಷಧಾಭ್ಯಾಂಪಂಚಾಕ್ಷರೀಪಂಜರರಂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।ಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ … Read more

Uma Maheshwara Stotram In Telugu

॥ Uma Maheshwara Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం ॥నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాంపరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ ।నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౧ ॥ నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాంనమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ ।నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౨ ॥ నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాంవిరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ ।విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౩ ॥ నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాంజగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ ।జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౪ ॥ నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాంపంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యామ్ ।ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౫ … Read more