Sri Ganapati Atharvashirsha In Kannada

॥ Ganapati Upanishad Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷ ॥

॥ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ ॥

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ।
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ॥

ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ ।
ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ॥

ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ॥

ಸ್ವಸ್ತಿನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ತನ್ಮಾಮವತು
ತದ್ ವಕ್ತಾರಮವತು
ಅವತು ಮಾಂ
ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ । ಶಾಂತಿಃ ॥ ಶಾಂತಿಃ ॥।

॥ ಉಪನಿಷತ್ ॥

ಹರಿಃ ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಗಣಪತಯೇ ॥

ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ॥ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಽಸಿ ॥

ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಽಸಿ ॥ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಽಸಿ ॥

ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ॥

ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾಽಸಿ ನಿತ್ಯಂ ॥ 1 ॥

॥ ಸ್ವರೂಪ ತತ್ತ್ವ ॥

ಋತಂ ವಚ್ಮಿ (ವದಿಷ್ಯಾಮಿ) ॥ ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ (ವದಿಷ್ಯಾಮಿ) ॥ 2 ॥

ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಂ ॥ ಅವ ವಕ್ತಾರಂ ॥ ಅವ ಶ್ರೋತಾರಂ ॥

ಅವ ದಾತಾರಂ ॥ ಅವ ಧಾತಾರಂ ॥

ಅವಾನೂಚಾನಮವ ಶಿಷ್ಯಂ ॥

ಅವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾತ್ ॥ ಅವ ಪುರಸ್ತಾತ್ ॥

ಅವೋತ್ತರಾತ್ತಾತ್ ॥ ಅವ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾತ್ ॥

ಅವ ಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ತಾತ್ ॥ ಅವಾಧರಾತ್ತಾತ್ ॥

ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮಂತಾತ್ ॥ 3 ॥

ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಃ ॥

ತ್ವಮಾನಂದಮಯಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಃ ॥

ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾದ್ವಿತೀಯೋಽಸಿ ॥

ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ॥

ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೋಽಸಿ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತೋ ಜಾಯತೇ ॥

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ॥

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯಮೇಷ್ಯತಿ ॥

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ ॥

ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋಽನಿಲೋ ನಭಃ ॥

ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ಪದಾನಿ ॥ 5 ॥

ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರಯಾತೀತಃ ತ್ವಮವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತಃ ॥

ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರಯಾತೀತಃ ॥ ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರಯಾತೀತಃ ॥

ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋಽಸಿ ನಿತ್ಯಂ ॥

ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಕಃ ॥

ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ನಿತ್ಯಂ ॥

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ
ಇಂದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಅಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ
ಬ್ರಹ್ಮಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರೋಂ ॥ 6 ॥

॥ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ ॥

ಗಣಾದಿಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದಿಂ ತದನಂತರಂ ॥

ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪರತರಃ ॥ ಅರ್ಧೇಂದುಲಸಿತಂ ॥ ತಾರೇಣ ಋದ್ಧಂ ॥

ಏತತ್ತವ ಮನುಸ್ವರೂಪಂ ॥ ಗಕಾರಃ ಪೂರ್ವರೂಪಂ ॥

ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯಮರೂಪಂ ॥ ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾಂತ್ಯರೂಪಂ ॥

ಬಿಂದುರುತ್ತರರೂಪಂ ॥ ನಾದಃ ಸಂಧಾನಂ ॥

ಸಂಹಿತಾಸಂಧಿಃ ॥ ಸೈಷಾ ಗಣೇಶವಿದ್ಯಾ ॥

ಗಣಕಋಷಿಃ ॥ ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ ॥

ಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ॥ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 7 ॥

॥ ಗಣೇಶ ಗಾಯತ್ರೀ ॥

ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ । ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ॥

ತನ್ನೋ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ 8 ॥

॥ ಗಣೇಶ ರೂಪ ॥

ಏಕದಂತಂ ಚತುರ್ಹಸ್ತಂ ಪಾಶಮಂಕುಶಧಾರಿಣಂ ॥

ರದಂ ಚ ವರದಂ ಹಸ್ತೈರ್ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಮೂಷಕಧ್ವಜಂ ॥

ರಕ್ತಂ ಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ ರಕ್ತವಾಸಸಂ ॥

ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈಃ ಸುಪೂಜಿತಂ ॥

ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಚ್ಯುತಂ ॥

ಆವಿರ್ಭೂತಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪುರುಷಾತ್ಪರಂ ॥

ಏವಂ ಧ್ಯಾಯತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯೋಗೀ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ ॥ 9 ॥

॥ ಅಷ್ಟ ನಾಮ ಗಣಪತಿ ॥

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ । ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ । ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ।
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ।
ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ । ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 10 ॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿ ॥

ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀತೇ ॥ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ॥

ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖಮೇಧತೇ ॥ ಸ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೈರ್ನಬಾಧ್ಯತೇ ॥

ಸ ಪಂಚಮಹಾಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥

ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ॥

ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ॥

ಸಾಯಂಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ ॥

ಸರ್ವತ್ರಾಧೀಯಾನೋಽಪವಿಘ್ನೋ ಭವತಿ ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿಂದತಿ ॥

ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ ನ ದೇಯಂ ॥

ಯೋ ಯದಿ ಮೋಹಾದ್ದಾಸ್ಯತಿ ಸ ಪಾಪೀಯಾನ್ ಭವತಿ
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾತ್ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಧೀತೇ
ತಂ ತಮನೇನ ಸಾಧಯೇತ್ ॥ 11 ॥

ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮಭಿಷಿಂಚತಿ ಸ ವಾಗ್ಮೀ ಭವತಿ ॥

ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನಶ್ನನ್ ಜಪತಿ ಸ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಸ ಯಶೋವಾನ್ ಭವತಿ ॥

ಇತ್ಯಥರ್ವಣವಾಕ್ಯಂ ॥ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾವರಣಂ ವಿದ್ಯಾತ್
ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನೇತಿ ॥ 12 ॥

ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕುರೈರ್ಯಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪಮೋ ಭವತಿ ॥

ಯೋ ಲಾಜೈರ್ಯಜತಿ ಸ ಯಶೋವಾನ್ ಭವತಿ ॥

ಸ ಮೇಧಾವಾನ್ ಭವತಿ ॥

ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇಣ ಯಜತಿ
ಸ ವಾಂಛಿತಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ॥

ಯಃ ಸಾಜ್ಯಸಮಿದ್ಭಿರ್ಯಜತಿ
ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ॥ 13 ॥

ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ
ಸೂರ್ಯವರ್ಚಸ್ವೀ ಭವತಿ ॥

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸಂನಿಧೌ
ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರೋ ಭವತಿ ॥

ಮಹಾವಿಘ್ನಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ ಮಹಾದೋಷಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥

ಮಹಾಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥

ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ ॥

ಯ ಏವಂ ವೇದ ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ॥ 14 ॥

॥ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ॥

ಓಂ ಸಹನಾವವತು ॥ ಸಹನೌಭುನಕ್ತು ॥

ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ॥

ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ॥

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ।
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ॥

ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ ।
ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ॥

ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ॥

ಸ್ವಸ್ತಿನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ । ಶಾಂತಿಃ ॥ ಶಾಂತಿಃ ॥।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Slokam » Sri Ganapati Atharvashirsha Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil