Sri Dakshinamurthy

Dakshinamurthy Stotram 3 in Tamil

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம் -3 ॥ மௌநவ்யாக்²யா ப்ரகடித பரப்³ரஹ்மதத்த்வம் யுவாநம் வர்ஷிஷ்டா²ந்தே வஸத்³ருஷிக³ணைராவ்ருதம் ப்³ரஹ்மநிஷ்டை²꞉ । ஆசார்யேந்த்³ரம் கரகலித சிந்முத்³ரமாநந்த³மூர்திம் ஸ்வாத்மாராமம் முதி³தவத³நம் த³க்ஷிணாமூர்திமீடே³ ॥ 1 ॥ வடவிடபிஸமீபேபூ⁴மிபா⁴கே³ நிஷண்ணம் ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதா³தாரமாராத் । த்ரிபு⁴வநகு³ருமீஶம் த³க்ஷிணாமூர்திதே³வம் ஜநநமரணது³꞉க²ச்சே²த³த³க்ஷம் நமாமி ॥ 2 ॥ சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்³தா⁴꞉ ஶிஷ்யா கு³ருர்யுவா । கு³ரோஸ்து மௌநம் வ்யாக்²யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி²ந்நஸம்ஶயா꞉ ॥ 3 ॥ […]

Dakshinamurthy Stotram 3 in Kannada

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಯುವಾನಂ ವರ್ಷಿಷ್ಠಾಂತೇ ವಸದೃಷಿಗಣೈರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈಃ । ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಂ ಕರಕಲಿತ ಚಿನ್ಮುದ್ರಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ಮುದಿತವದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ॥ ೧ ॥ ವಟವಿಟಪಿಸಮೀಪೇಭೂಮಿಭಾಗೇ ನಿಷಣ್ಣಂ ಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ । ತ್ರಿಭುವನಗುರುಮೀಶಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಂ ಜನನಮರಣದುಃಖಚ್ಛೇದದಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೨ ॥ ಚಿತ್ರಂ ವಟತರೋರ್ಮೂಲೇ ವೃದ್ಧಾಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಗುರುರ್ಯುವಾ । ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತುಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಃ ॥ ೩ ॥ ನಿಧಯೇ […]

Dakshinamurthy Stotram 3 in Telugu

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Telugu Lyrics ॥ ॥ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ॥ మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం వర్షిష్ఠాంతే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః । ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥ ౧ ॥ వటవిటపిసమీపేభూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ । త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదక్షం నమామి ॥ ౨ ॥ చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యా గురుర్యువా । గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ॥ ౩ ॥ నిధయే సర్వవిద్యానాం […]

Dakshinamurthy Stotram 3 in Sanskrit

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् ॥ मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः । आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥ १ ॥ वटविटपिसमीपेभूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् । त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि ॥ २ ॥ चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा । गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः ॥ ३ ॥ निधये […]

Dakshinamurthy Stotram 3 in English

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 English Lyrics ॥ ॥ śrī dakṣiṇāmūrti stōtram ॥ maunavyākhyā prakaṭita parabrahmatattvaṁ yuvānaṁ varṣiṣṭhāntē vasadr̥ṣigaṇairāvr̥taṁ brahmaniṣṭhaiḥ । ācāryēndraṁ karakalita cinmudramānandamūrtiṁ svātmārāmaṁ muditavadanaṁ dakṣiṇāmūrtimīḍē ॥ 1 ॥ vaṭaviṭapisamīpēbhūmibhāgē niṣaṇṇaṁ sakalamunijanānāṁ jñānadātāramārāt । tribhuvanagurumīśaṁ dakṣiṇāmūrtidēvaṁ jananamaraṇaduḥkhacchēdadakṣaṁ namāmi ॥ 2 ॥ citraṁ vaṭatarōrmūlē vr̥ddhāḥ śiṣyā gururyuvā । gurōstu maunaṁ vyākhyānaṁ śiṣyāstucchinnasaṁśayāḥ ॥ 3 ॥ nidhayē […]

Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram in English

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram English Lyrics ॥ ॥ sridaksinamurtyastottarasatanamastotram ॥ srimedhadaksinamurtyastottarasatanamastotram mulamantravarnadyatmakam sridevyuvaca – bhagavandevadevesa mantrarnastavamuttamam । daksinamurtidevasya krpaya vada me prabho ॥ 1 ॥ srimahadeva uvaca – sadhu prstam mahadevi sarvalokahitaya te । vaksyami paramam guhyam mantrarnastavamuttamam ॥ 2 ॥ rsischando devatanganyasadikamanuttamam । mulamantravadasyapi drastavyam sakalam hi tat ॥ 3 ॥ dhyanam – […]

Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram in Bengali

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram Bengali Lyrics ॥ ॥ শ্রীদক্ষিণামূর্ত্যষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ॥ শ্রীমেধাদক্ষিণামূর্ত্যষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ মূলমন্ত্রবর্ণাদ্যাত্মকং শ্রীদেব্যুবাচ – ভগবন্দেবদেবেশ মন্ত্রার্ণস্তবমুত্তমম্ । দক্ষিণামূর্তিদেবস্য কৃপয়া বদ মে প্রভো ॥ ১ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ – সাধু পৃষ্টং মহাদেবি সর্বলোকহিতায় তে । বক্ষ্যামি পরমং গুহ্যং মন্ত্রার্ণস্তবমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ ঋষিশ্ছন্দো দেবতাঙ্গন্যাসাদিকমনুত্তমম্ । মূলমন্ত্রবদস্যাপি দ্রষ্টব্যং সকলং হি তত্ ॥ ৩ ॥ ধ্যানম্ – […]

Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram in Gujarati

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ મૂલમન્ત્રવર્ણાદ્યાત્મકં શ્રીદેવ્યુવાચ – ભગવન્દેવદેવેશ મન્ત્રાર્ણસ્તવમુત્તમમ્ । દક્ષિણામૂર્તિદેવસ્ય કૃપયા વદ મે પ્રભો ॥ ૧ ॥ શ્રીમહાદેવ ઉવાચ – સાધુ પૃષ્ટં મહાદેવિ સર્વલોકહિતાય તે । વક્ષ્યામિ પરમં ગુહ્યં મન્ત્રાર્ણસ્તવમુત્તમમ્ ॥ ૨ ॥ ઋષિશ્છન્દો દેવતાઙ્ગન્યાસાદિકમનુત્તમમ્ । મૂલમન્ત્રવદસ્યાપિ દ્રષ્ટવ્યં સકલં હિ તત્ ॥ ૩ ॥ ધ્યાનમ્ – […]

Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ – ಭಗವನ್ದೇವದೇವೇಶ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಣಸ್ತವಮುತ್ತಮಮ್ । ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಸ್ಯ ಕೃಪಯಾ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ 1 ॥ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ – ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾಯ ತೇ । ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಣಸ್ತವಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 2 ॥ ಋಷಿಶ್ಛನ್ದೋ ದೇವತಾಂಗನ್ಯಾಸಾದಿಕಮನುತ್ತಮಮ್ । ಮೂಲಮನ್ತ್ರವದಸ್ಯಾಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಸಕಲಂ ಹಿ ತತ್ ॥ 3 ॥ ಧ್ಯಾನಮ್ – […]

Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram in Malayalam

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥ ശ്രീമേധാദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം മൂലമന്ത്രവര്‍ണാദ്യാത്മകം ശ്രീദേവ്യുവാച – ഭഗവന്ദേവദേവേശ മന്ത്രാര്‍ണസ്തവമുത്തമം । ദക്ഷിണാമൂര്‍തിദേവസ്യ കൃപയാ വദ മേ പ്രഭോ ॥ 1 ॥ ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച – സാധു പൃഷ്ടം മഹാദേവി സര്‍വലോകഹിതായ തേ । വക്ഷ്യാമി പരമം ഗുഹ്യം മന്ത്രാര്‍ണസ്തവമുത്തമം ॥ 2 ॥ ഋഷിശ്ഛന്ദോ ദേവതാങ്ഗന്യാസാദികമനുത്തമം । മൂലമന്ത്രവദസ്യാപി ദ്രഷ്ടവ്യം സകലം ഹി തത് ॥ 3 ॥ ധ്യാനം – […]

Scroll to top